Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’edad mitjana

9,847 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

L’edad mitjana

 1. 1. L’EDADL’EDAD MITJANAMITJANA ALUMNES DE L’AULA 2ALUMNES DE L’AULA 2
 2. 2. LA SOCIETATLA SOCIETAT
 3. 3. L’EDAT MITJANAL’EDAT MITJANA  TOTHOM, MENYS EL REI, HAVIA D’OBEÏR ALGÚ .TOTHOM, MENYS EL REI, HAVIA D’OBEÏR ALGÚ .  PER SOBRE DE TOT HI HAVIA EL REI QUE MANAVA SOBREPER SOBRE DE TOT HI HAVIA EL REI QUE MANAVA SOBRE TOT I TOTHOM. ERA ELL QUI ANOMENAVA ELS NOBLESTOT I TOTHOM. ERA ELL QUI ANOMENAVA ELS NOBLES (AMOS DE TERRES ) I ELS ALTS CÀRRECS DE L’ESGLÉSIA.(AMOS DE TERRES ) I ELS ALTS CÀRRECS DE L’ESGLÉSIA.  PER SOTA DEL REI ESTAVEN ELS PRINCEPS , NOBLES IPER SOTA DEL REI ESTAVEN ELS PRINCEPS , NOBLES I ELS ALTS CÀRRECS DE L’ESGLÉSIA .ELS ALTS CÀRRECS DE L’ESGLÉSIA .  ELS CAVALLERS I ELS MONJOS TOT I QUE TREBALLAVENELS CAVALLERS I ELS MONJOS TOT I QUE TREBALLAVEN PER UN AMO EREN HOMES LLIURES I DISPOSAVEN DEPER UN AMO EREN HOMES LLIURES I DISPOSAVEN DE DINERS PROPIS.DINERS PROPIS.  ELS QUE TREBALLAVEN , EREN MAJORITARIAMENTELS QUE TREBALLAVEN , EREN MAJORITARIAMENT CAMPEROLS TOT I QUE PODIEN TENIR ALTRES OFICIS. HICAMPEROLS TOT I QUE PODIEN TENIR ALTRES OFICIS. HI HAVIA DUES CLASSES, ELS HOMES LLIURES I ELS QUEHAVIA DUES CLASSES, ELS HOMES LLIURES I ELS QUE TREBALLAVEN PER UN AMO A CANVI D’UN PETIT SOU O DETREBALLAVEN PER UN AMO A CANVI D’UN PETIT SOU O DE MENJAR I CASA.MENJAR I CASA.
 4. 4. ELS CASTELLSELS CASTELLS
 5. 5. LA VIDA ALS CASTELLSLA VIDA ALS CASTELLS  ELS CASTELLS ESTAVEN FETS DE PEDRA I FUSTA. EREN GRANS I TENIENELS CASTELLS ESTAVEN FETS DE PEDRA I FUSTA. EREN GRANS I TENIEN MOLTES HABITACIONS.MOLTES HABITACIONS.  EN ELS CASTELLS HI VIVIEN ELS REIS, PRINCEPS I ELS NOBLESEN ELS CASTELLS HI VIVIEN ELS REIS, PRINCEPS I ELS NOBLES ANOMENATS PEL REI.ANOMENATS PEL REI.  EL REI ERA TOTPODERÓS ,MANAVA SOBRE TOTS, POBLES I CIUTADANS.EL REI ERA TOTPODERÓS ,MANAVA SOBRE TOTS, POBLES I CIUTADANS.  EN EL CASTELL LES DONES COSIEN I CIUDAVEN DELS FILLS.EN EL CASTELL LES DONES COSIEN I CIUDAVEN DELS FILLS. ORGANITZAVEN LES FEINES DOMÈSTIQUES I MANAVEN SOBRE ELSORGANITZAVEN LES FEINES DOMÈSTIQUES I MANAVEN SOBRE ELS CRIATS QUE EREN ELS QUE HO FEIEN TOT.CRIATS QUE EREN ELS QUE HO FEIEN TOT.  ELS HOMES , A PARTS DE LES OBLIGACIONS DE MANAR, ORGANITZAVENELS HOMES , A PARTS DE LES OBLIGACIONS DE MANAR, ORGANITZAVEN CAÇERES I LLUITES ENTRE CAVALLERS PER NO PERDRE L’HÀBIT DECAÇERES I LLUITES ENTRE CAVALLERS PER NO PERDRE L’HÀBIT DE MUNTAR A CAVALL I PRACTICAR AMB LES ARMES.MUNTAR A CAVALL I PRACTICAR AMB LES ARMES.  SOVINT S’ORGANITZAVEN BANQUETS ON HI HAVIA MOLTA QUANTITAT DESOVINT S’ORGANITZAVEN BANQUETS ON HI HAVIA MOLTA QUANTITAT DE MENJAR I BEURE. HI HAVIA DIVERSIONS COM ELS BUFONS QUE TOCAVENMENJAR I BEURE. HI HAVIA DIVERSIONS COM ELS BUFONS QUE TOCAVEN INSTRUMENTS, CANTAVEN I EXPLICAVEN HISTÒRIES, ELS MALABARISTES IINSTRUMENTS, CANTAVEN I EXPLICAVEN HISTÒRIES, ELS MALABARISTES I SALTIMBANQUIS, BALLARINS I BALLARINES DE TERRES EXÒTIQUES..... ENSALTIMBANQUIS, BALLARINS I BALLARINES DE TERRES EXÒTIQUES..... EN AQUESTS BANQUETS ELS COMENSALS BALLAVEN EL MINUÉ, QUÈ ES LAAQUESTS BANQUETS ELS COMENSALS BALLAVEN EL MINUÉ, QUÈ ES LA DANSA TRADICIONAL DE L’EDAT MITJANA.DANSA TRADICIONAL DE L’EDAT MITJANA.
 6. 6. EL PAISATGES I ELSEL PAISATGES I ELS POBLESPOBLES HI HAVIA POCS POBLES I ESTAVEN SEPARATS PER VALLS. ES TRIGAVEN HORES O DIES PER ANAR D’UN POBLE A L’ALTRE. EREN PETITS I VIVIA POCA GENT. NORMALMENT EREN AL VOLTANT D’UN CASTELL O D’UNA ESGLÈSIA O CATEDRAL.
 7. 7. LES CASES PAIRALSLES CASES PAIRALS  LA MAJORIA EREN DE FUSTA ILA MAJORIA EREN DE FUSTA I PALLA AMB UNA SOLA HABITACIÓPALLA AMB UNA SOLA HABITACIÓ ON DORMIEN TOTS A TERRA ENON DORMIEN TOTS A TERRA EN LLISTS DE PALLA. TENIEN UNALLISTS DE PALLA. TENIEN UNA ALTRA HABITACIÓ QUE FEIA DEALTRA HABITACIÓ QUE FEIA DE CUINA ( XEMENEIA ) I MENJADOR.CUINA ( XEMENEIA ) I MENJADOR. ELS WATERS EREN FORA ALELS WATERS EREN FORA AL CARRER, ES DEIEN LETRINES ICARRER, ES DEIEN LETRINES I EREN UN FORRAT A TERRA.EREN UN FORRAT A TERRA.  NO HI TENIEN LLUM NI AIGUANO HI TENIEN LLUM NI AIGUA CORRENT. NO HAVIENCORRENT. NO HAVIEN ELECTRODOMÈSTICS ( NOELECTRODOMÈSTICS ( NO EXISTIEN ) I TAN SOLS TENIENEXISTIEN ) I TAN SOLS TENIEN ALGUNA OLLA, PLATS , BOLS IALGUNA OLLA, PLATS , BOLS I COBERTS.COBERTS.  LA NETEJA DEL COS I DE LA ROBALA NETEJA DEL COS I DE LA ROBA ES FEIA ALS RIUS. PER LA HIGIENEES FEIA ALS RIUS. PER LA HIGIENE DIARIA ES RENTAVEN AMBDIARIA ES RENTAVEN AMB CUBELLS D’AIGUA.CUBELLS D’AIGUA.  SOVINT ES CREMAVEN O ERENSOVINT ES CREMAVEN O EREN DESTRUIDES PER LA PLUJA I ELDESTRUIDES PER LA PLUJA I EL VENT.VENT.
 8. 8. ELS CAVALLERSELS CAVALLERS I LES ARMESI LES ARMES
 9. 9. LES ARMESLES ARMES ARC DESTRALS DE GUERRA MANGUALS PIC DE CORB
 10. 10. L’OFICI DE SOLDATL’OFICI DE SOLDAT  LA FEINA DELS SOLDATS ES LALA FEINA DELS SOLDATS ES LA GUERRA. LLUITEN I PORTENGUERRA. LLUITEN I PORTEN CUIRASSES ,ESCUTS I ARMES. TOTCUIRASSES ,ESCUTS I ARMES. TOT CAVALLER HA DE TENIR UNCAVALLER HA DE TENIR UN CAVALL I UNA ESPASA .CAVALL I UNA ESPASA .  QUAN NO HAVIEN GUERRESQUAN NO HAVIEN GUERRES S’ENTRETENIEN CAÇANT,S’ENTRETENIEN CAÇANT, ORGANITZANT LLUITES IORGANITZANT LLUITES I TORNETGOS I CONTROLANT ELSTORNETGOS I CONTROLANT ELS SEUS CAMPEROLS SI ERENSEUS CAMPEROLS SI EREN SENYORS D’UN TERRITORI. NOSENYORS D’UN TERRITORI. NO TOTS EREN NOBLES.TOTS EREN NOBLES.  LES GUERRES EREN COS A COS.LES GUERRES EREN COS A COS. PORTAVEN ARMADURES IPORTAVEN ARMADURES I ESPASES DE FERRO. TOT PLEGATESPASES DE FERRO. TOT PLEGAT PESAVA MOLT. LES LLUITES ERENPESAVA MOLT. LES LLUITES EREN MOLT LLARGUES I CANSADES.MOLT LLARGUES I CANSADES.
 11. 11. ELS VESTITSELS VESTITS REIALESA I NOBLESAREIALESA I NOBLESA  ELS SEUS VESTITS EREN MOLT ELEGANTS.ELS SEUS VESTITS EREN MOLT ELEGANTS.  LES TELES EREN MOLT BONIQUES, DE SEDA, COTÒ, BELLUT.LES TELES EREN MOLT BONIQUES, DE SEDA, COTÒ, BELLUT.  EREN TÚNIQUES LLARGUES ENTALLADES . DUIENEREN TÚNIQUES LLARGUES ENTALLADES . DUIEN COMPLEMENTS COM BARRETS, JOIES...COMPLEMENTS COM BARRETS, JOIES... CAMPEROLSCAMPEROLS  LES TELES EREN SENZILLES I ASPRÉS , NORMALMENT ERENLES TELES EREN SENZILLES I ASPRÉS , NORMALMENT EREN DE LLANA SENSE TINTAR.DE LLANA SENSE TINTAR.  CONSISTIA EN UNS CALÇONS O FALDILLA , CAMISOLES ICONSISTIA EN UNS CALÇONS O FALDILLA , CAMISOLES I ALGUN ALTRE COMPLEMENT.ALGUN ALTRE COMPLEMENT.  TENIEN 1 O 2 MUDES .TENIEN 1 O 2 MUDES .  NO ES PORTAVA ROBA INTERIOR.NO ES PORTAVA ROBA INTERIOR.
 12. 12. ELS VESTITS. HOMESELS VESTITS. HOMES NOBLE CAMPEROL COMERCIANT
 13. 13. ELS VESTITS. DONAELS VESTITS. DONA COMERCIANTCOMERCIANT NOBLENOBLE CAMPEROLCAMPEROL
 14. 14. ELS MONJOSELS MONJOS  ELS MONJOS EREN DE LA CLASSEELS MONJOS EREN DE LA CLASSE ALTA. EREN RICS I GAIREBÉ ELSALTA. EREN RICS I GAIREBÉ ELS ÚNICS QUE PODIEN ESTUDIAR,ÚNICS QUE PODIEN ESTUDIAR, LLEVAT DELS FILLS D’HOMESLLEVAT DELS FILLS D’HOMES RICS.RICS.  EREN ELS AMOS DE LES ESCOLESEREN ELS AMOS DE LES ESCOLES I UNIVERSITATS.I UNIVERSITATS.  LA RESTA DE GENT NO SABIENLA RESTA DE GENT NO SABIEN LLEGIR NI ESCRIURE.LLEGIR NI ESCRIURE.  ELS OFICIS QUE REQUERIENELS OFICIS QUE REQUERIEN ESTUDIS ( METGES, ADVOCATS ...)ESTUDIS ( METGES, ADVOCATS ...) EREN EXERCITS PELS MONJOS, JAEREN EXERCITS PELS MONJOS, JA QUE TAN SOLS ELLS PODIEN ANARQUE TAN SOLS ELLS PODIEN ANAR A LES UNIVERSITATS.A LES UNIVERSITATS.  TOTES LES FAMÍLIES RIQUESTOTES LES FAMÍLIES RIQUES VOLIEN QUE UN DELS SEUS FILLS,VOLIEN QUE UN DELS SEUS FILLS, GENERALMENT EL PETIT, ES FESGENERALMENT EL PETIT, ES FES MONJO .MONJO .  EN MOLTS POBLES EREN ELLSEN MOLTS POBLES EREN ELLS ELS QUE MANAVEN IELS QUE MANAVEN I CONTROLAVEN TOTS ELS DINERS.CONTROLAVEN TOTS ELS DINERS.
 15. 15. ELS OFICIS- GREMISELS OFICIS- GREMIS  TOTS ELS OFICIS ERENTOTS ELS OFICIS EREN ARTESANALS. NO HAVÍENARTESANALS. NO HAVÍEN MÀQUINES I TOT ES FEIA AMB LESMÀQUINES I TOT ES FEIA AMB LES MANS I PETITS ESTRIS QUEMANS I PETITS ESTRIS QUE AJUDAVEN A L’ELABORACIÓ DEAJUDAVEN A L’ELABORACIÓ DE LES COSES.LES COSES.  HI HAVIA FORNERS, TEIXIDORS,HI HAVIA FORNERS, TEIXIDORS, SABATERS,FUSTERS, FERRERS,SABATERS,FUSTERS, FERRERS, CONSTRUCTORS... AQUESTSCONSTRUCTORS... AQUESTS PODIEN TENIR NEGOCI PROPI OPODIEN TENIR NEGOCI PROPI O TREBALLAR PER UN ALTRE.TREBALLAR PER UN ALTRE.  LA MAJORIA DEL POBLELA MAJORIA DEL POBLE TREBALLAVA DE CAMPEROLS.TREBALLAVA DE CAMPEROLS. TREBALLAVEN PER L’AMOTREBALLAVEN PER L’AMO ( NOBLE) A CANVI D’UN PETIT SOU( NOBLE) A CANVI D’UN PETIT SOU DIARI.DIARI.
 16. 16. OFICISOFICIS

×