Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material sit fin

2,545 views

Published on

Sursa - bv.finantepublice.ro

Published in: Business
  • Be the first to comment

Material sit fin

  1. 1. Direc ia General a Finan elor Publice Bra ovServiciul metodologie i asisten contribuabilitel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro ÎNTOCMIREA I DEPUNEREA SITUA IILOR FINANCIARE I A RAPORT RILOR ANUALE PENTRU ANUL 2012 LA UNIT ILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINAN ELOR PUBLICE Baza legal : OMFP nr. 40/2013, Legea contabilit tii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, OMFP nr. 3.055/2009, OMFP nr. 2.239/2011, OMFP nr. 1.878/2010, OMEF nr. 1.969/2007, OMFP 1.286/2012, OMFP 881/2012 Entit ile prev zute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , indiferent de forma de organizare, forma de proprietate i de reglement rile contabile aplicabile, inclusiv în situa ia fuziunii, diviz rii sau lichid rii acestora, în condi iile legii, au obliga ia s întocmeasc i s depun situa ii financiare anuale sau raport ri contabile anuale, dup caz, încheiate la 31 decembrie 2012, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, la urm toarele termene: Situa ii financiare anuale: - societ ile comerciale, societ ile/companiile na ionale, regiile 12 autonome, institutele na ionale de cercetare-dezvoltare, subunit i din 11 1 România care apar in unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în 10 2 str in tate, cu excep ia subunit ilor deschise în România de societ i 9 3 rezidente în state apar inând Spa iului Economic European- în termen 8 4 de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la 7 5 data de 30 mai 2013) ; 6 - pentru celelalte persoane prev zute la art.1 din Legea nr. 82/1991, republicat , printre care i asocia iile i celelalte persoane juridice cu i f r scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 aprilie 2013); Raport ri contabile anuale: - persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pân la 31 martie 2013); - subunit ile deschise în România de societ i rezidente în state apar inând Spa iului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 mai 2013); - entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat - în termen de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 mai 2013); Entit ile care nu au desf urat activitate de la data înfiin rii pân la sfâr itul exerci iului financiar nu întocmesc situa ii financiare urmând s depun în acest sens o declara ie pe propria r spundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la 1 martie 2013), care s cuprind toate datele de identificare a entit ii: - denumirea complet (conform certificatului de înmatriculare): - adresa i numarul de telefon; - num rul de înregistrare la registrul comer ului; - codul unic de înregistrare; - capitalul social. pag.1/4
  2. 2. Cursul valutar În vederea întocmirii situa iilor financiare anuale pentru anul 2012 se utilizeaz lista cuprinzând cursurile pie ei valutare din data de 31 decembrie 2012, comunicate de BNR, afi at pe site-ul MFP:www.mfinante.ro/informatii fiscale si bilanturi/regelmentari contabile/cursurile pietei valutare (4,4287 lei/euro). Situa iile financiare anuale vor fi înso ite de: - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; - o declara ie scris a persoanelor prev zute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, prin care acestea î i asum r spunderea pentru întocmirea situa iilor financiareanuale i confirm c : a) politicile contabile utilizate la întocmirea situa iilor financiare anuale sunt înconformitate cu reglement rile contabile aplicabile; b) situa iile financiare anuale ofer o imagine fidel a pozi iei financiare, aperforman ei financiare i a celorlalte informa ii referitoare la activitatea desf urat ; c) persoana juridic î i desf oar activitatea în condi ii de continuitate. Situa iile financiare anuale simplificate vor fi înso ite de: - o declara ie scris de asumare a r spunderii pentru întocmirea acestora înconformitate cu sistemul simplificat de contabilitate prev zut de OMFP nr. 2.239/2011; - raportul administratorilor întocmit conform sec iunii 10 "Con inutul raportuluiadministratorilor" din OMFP nr. 3.055/2009, în cazul celor întocmite conformReglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor EconomiceEuropene, parte component a Reglement rilor contabile aprobate prin OMFP nr.3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. Situa iile financiare anuale vor fi depuse la unit ile teritoriale ale MinisteruluiFinan elor Publice, în format hârtie i în format electronic sau numai în formelectronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având ata at o semn tur electronicextins sau la oficiile po tale, prin scrisori cu valoare declarat . Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnareadeclara iilor, le vor putea depune la ghi eul organelor fiscale, în format PDF cu fi ierxml ata at, pe suport CD, înso ite de formatul pe hârtie listat, semnat i tampilat. Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declara iilorsunt obligate ca, începând cu luna calendaristic urm toare datei înregistr rii, sutilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunica ie cuadministra ia public . [HG nr. 1085/2003, art.3 alin.(3) i (31)] pag.2/4
  3. 3. Entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat decontabilitate potrivit OMFP nr. 2.239/2011 (în exerci iul financiar precedent au înregistrat ocifr de afaceri net sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv i totalulactivelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv) depun pentru anul 2012situa ii financiare anuale simplificate. (a se vedea materialul ”Principalele modific ri icomplet ri aduse Legii contabilit ii nr. 82/1991 prin OUG nr. 37/2011..., Sistemul simplificat decontabilitate aprobat prin OMFP nr. 2239/2011...”) Entit ile nou-înfiin ate pot opta în primul exerci iu financiar fie pentru aplicareasistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglement rilor contabileconforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. Exerci iul financiar al unit ilor nou-înfiin ate începe la data înfiin rii, potrivit legii. [art.27 alin. (4) din Legea nr.82/1991, republicat ] În cazul în care pentru primul exerci iu financiar de raportare entit ilenou-înfiin ate au optat pentru: - întocmirea de situa ii financiare anuale simplificate, iar pentru al doileaexerci iu financiar de raportare aceste persoane înceteaz s îndeplineasc criteriileprev zute la art. 2 alin. (1) din OMFP nr. 2.239/2011, respectiv în exerci iul financiarprecedent au înregistrat o cifr de afaceri net peste echivalentul în lei al sumei de 35.000euro i totalul activelor peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, sunt obligate saplice Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr.3.055/2009; - întocmirea de situa ii financiare anuale simplificate, pentru al doilea exerci iufinanciar de raportare analizeaz indicatorii determina i din situa iile financiare anuale aleexerci iului financiar precedent i indicatorii determina i pe baza datelor din contabilitate i abalan ei de verificare încheiate la sfâr itul exerci iului financiar curent, întocmind situa iifinanciare anuale în func ie de criteriile de m rime înregistrate, respectiv situa ii financiareanuale prescurtate sau situa ii financiare anuale cu 5 componente. Persoanele juridice aflate în lichidare depun, pe perioada lichid rii, în termen de 90 de zile de la încheierea fiec rui an calendaristic, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice o raportare contabil anual . Exerci iul financiar reprezint perioada pentru care trebuie întocmite situa iile financiare anuale i, de regul , coincide cu anul calendaristic. Exerci iul financiar al unei persoane juridice care se lichideaz începe la data încheierii exerci iului financiar anterior i se încheie în ziua precedent datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerat un exerci iu financiar, indiferent de durata sa. Situa iile financiare anuale întocmite în vederea efectu rii opera iunilor de fuziune, divizare sau a lichid rii persoanelor respective se depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice în condi iile prev zute de reglement rile contabile emise în acest sens. [art. 8 OMFP 40/2013, art. 27 alin. (1) i (5), art. 36 alin. (3) i (4) din Legea nr. 82/1991, republicat ] pag.3/4
  4. 4. Entit ile (sucursalele cu sediul în România, care apar in unei persoane juridice cu sediul în str in tate, filialele consolidate ale unei societ i-mam cu sediul în str in tate, precum i pentru filialele filialelor, cu excep ia institu iilor de credit, institu iilor financiare nebancare, definite potrivit legii) care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) i alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicat , întocmesc raport ri contabile anuale la 31 decembrie distinct de situa iile financiare anuale încheiate la data aleas pentru acestea. (a se vedea meterialul “Sistemul de raportare anual la 31 decembrie 2012 pentru entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic”) Începând cu exerci iul financiar al anului 2012, societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat au obliga ia de a aplica Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS) la întocmirea situa iilor financiare anuale individuale. Pentru exerci iul financiar al anului 2012, situa iile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informa iilor din contabilitatea organizat în baza Reglement rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, cu modific rile i complet rile ulterioare. IFRS reprezint standardele adoptate potrivit procedurii prev zute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor interna ionale de contabilitate. Pentru asigurarea sistemului informa ional al statului societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat vor depune o raportare contabil anual la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice. Aceast raportare se întocme te pe baza datelor din balan a de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS. [art. 1 alin.(1) i (2) din OMFP 881/2012, art. 13 din OMFP 1.286/2012] Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Bilan " cu datele de identificare, codul CAEN i forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse în situa iile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identific rii entit ii ori a situa iei economico-financiare, entitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. ATEN IE! Începând cu perioada de raportare anul 2011, s-au schimbat atât softurile de raportare (PDF cu XML ata at i un fi ier cu extensia zip) cât i modalitatea de depunere (internet sau ghi eu). Noile versiuni ale programelor de asisten (soft A i Soft J) vor putea fi desc rcate de pe portalul ANAF, sec iunea Declara ii electronice - Desc rcare declara ii. Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghi eu, în vechile formate de raportare. Materialul a fost actualizat de Serviciul Metodologie i Asisten Contribuabili din cadrulDirec iei Generale a Finan elor Publice Bra ov la data de 26.02.2013 pag.4/4

×