Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lege BS

2,202 views

Published on

via - anaf.ro

Published in: Business
 • Be the first to comment

Lege BS

 1. 1. 2 PARLAMENTUL ROMÂNIEIC A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L LEGEA bugetului de stat pe anul 2012 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I privind finanțele publice locale, cu modificările și completările Dispoziții generale ulterioare; e) 250,0 milioane lei pentru finanțarea Programului de Art. 1. — Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiulbugetar 2012 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prinpe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și asănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări șiși activităților finanțate integral din venituri proprii. completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. SECȚIUNEA 1 Art. 5. — (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate: Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2012 a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de Art. 2. — (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri asistență socială a persoanelor cu handicap;pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactatesubcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII din învățământulcaz, este prevăzută în anexa nr. 1. de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele (2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de stat și private cu program normal de 4 ore;de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de c) finanțării drepturilor privind acordarea de miere de albine112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei. ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I—IV (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu din învățământul de stat și confesional;detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și d) finanțării cheltuielilor privind implementarea programuluialineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la elevii din clasele I—VIII care frecventează învățământul de statacestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). și privat autorizat/acreditat; (5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de e) finanțării învățământului special și centrelor județene decredite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri resurse și asistență educațională;proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor f) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cuprincipali de credite. anul 2002; Art. 3. — Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat înordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în unitățile de cult din țară;cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, h) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență aarticole și alineate de cheltuieli. persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene; i) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având SECȚIUNEA a 2-a ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2012 favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, în cuantumul Art. 4. — Din taxa pe valoarea adăugată se alocă prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța de urgență a13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute încare: titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale a) 2.021,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prindescentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Legea nr. 230/2011. b) 8.976,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor (2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) sedescentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, va face pe baza standardelor de cost calculate pentrusectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a c) 368,3 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind Guvernului.drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a (3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație,căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în mierea de albine, precum și fructele se contractează și de cătrefuncție de lungimea și starea tehnică ale acestora, prin hotărâre, consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliulde către consiliul județean, după consultarea primarilor; județean va repartiza sume cu această destinație unităților d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale administrativ-teritoriale respective, în funcție de numărulale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în beneficiarilor și valoarea produselor distribuite.anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ- (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată,teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate: *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al RegieiAutonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
 2. 2. 3 a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetelede stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 locale ale acestora.alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările (8) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) și la alin. (4) lit. b)și completările ulterioare; se efectuează în anul 2012 în mod eșalonat, în tranșe b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având trimestriale egale.ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în (9) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalulfavoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanța Art. 6. — (1) În anul 2012, ordonatorii principali de credite aide urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări deLegea nr. 230/2011; investiții/activități noi sau în continuare, aferente proiectelor c) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu (2) Se interzice finanțarea lucrărilor de investiții noi dacă nuhandicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din sunt asigurate surse de finanțare a lucrărilor de investiții/activitățiLegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor în continuare, astfel încât să se respecte graficele depersoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și execuție/termenele de punere în funcțiune sau datele decompletările ulterioare; finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice d) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, finanțarea obiectivelor de investiții noi dacă în portofoliulcărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective desocial; investiții/proiecte în derulare al căror termen de punere în e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a funcțiune/termen de implementare stabilit prinpersoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, contractul/decizia/ordinul de finanțare este depășit, până laorașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al finalizarea acestora. Excepție fac lucrările de investiții colaterale,Municipiului București; care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate f) finanțării cheltuielilor creșelor; g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesareși municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizate caa copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu urmare a implementării unor proiecte finanțate din fondurihandicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de externe nerambursabile.panificație pentru elevii din clasele I—VIII din învățământul de Art. 7. — Categoriile de venituri și cheltuieli aferentestat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 9.de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturile privind SECȚIUNEA a 3-aacordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentrupreșcolari și elevii din clasele I—IV din învățământul de stat și Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unicconfesional, implementarea programului de încurajare a de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii din clasele Art. 8. — (1) Veniturile și cheltuielile bugetului FonduluiI—VIII care frecventează învățământul de stat și privat național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în bazaautorizat/acreditat, învățământul special și centrele de resurse și prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniulasistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate sănătății, cu modificările și completările ulterioare, suntîncepând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul prevăzute în anexa nr. 10.neclerical angajat în unitățile de cult. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată modificările și completările ulterioare, pentru acoperireadestinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări socialelactate și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII din de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma deînvățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari 410,0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prindin grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, bugetul Ministerului Sănătății.drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment (3) Sumele încasate din contribuția trimestrială, prevăzute denutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I—IV dinînvățământul de stat și confesional, implementării programului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilireade încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniulelevii din clasele I—VIII care frecventează învățământul de stat sănătății, cu completările ulterioare, constituie venituri aleși privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătatemunicipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare. și se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea venituri, cât și la partea de cheltuieli a bugetului Fondului.adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, (4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă,sectoare și municipiul București, după caz, cu excepția celor la propunerea ordonatorului principal de credite, modificărileprevăzute la alin. (5), se face prin decizie a directorului direcției prevăzute la alin. (3) în volumul și structura veniturilor șigenerale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări socialeBucurești, după consultarea consiliului județean și a primarilor, de sănătate, cu menținerea echilibrului bugetar.iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de (5) Pentru anul 2012, cotele de contribuții pentru asigurărilestat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările șiîn funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la (7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completărileautoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele ulterioare;
 3. 3. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinațieiart. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus lacompletările ulterioare; finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au eligibilității activităților, de către autoritateaobligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse. management/gestiune a programului/instrumentului/facilității. Art. 9. — Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător (6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținereași bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de avizului de principiu al autorității de management/gestiune asănătate. programului/instrumentului/facilității: Art. 10. — (1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplică în mod a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesccorespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrulSănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionateasigurări sociale de sănătate. de către autorități ale administrației publice din România; (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nunațional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli sunt finanțați integral de la bugetul de stat;de personal”, sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cărorexecutorii, în conformitate cu Ordonanța de urgență a beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea înGuvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externenr. 230/2011. nerambursabile postaderare. (7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți SECȚIUNEA a 4-a la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri deDispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe fonduri între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012 nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea Art. 11. — (1) Pentru anul 2012, finanțarea cheltuielilor cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuieliloraferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoarecriteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cuaferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, dupăcomune Agricolă și de Pescuit, altor caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5). Acesteprograme/instrumente/facilități postaderare, care funcționează modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor (8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurareacătre beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1),ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțărinațional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele (9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol deinstituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri autoritate de management/gestiune aproprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din programelor/instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz,aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a sumele reprezentând „Transferuri de fonduri din bugetul de statrecuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelorvigoare. finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societățibugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral dinpot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privatproiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FENinstituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate postaderare”, precum și „Alte cheltuieli ocazionate deintegral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin implementarea programelor cu finanțare din FEN”.memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare. Art. 12. — (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente (3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (1), eligibilă a fi rambursatăbugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene,beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe Politicilor comune Agricolă și de Pescuit sau din altenerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul depublică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitarestabilite prin acordul de parteneriat, anexă la de rambursare autorității de management/gestiune amemorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare. programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice deîndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederileprogramelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate contractului/deciziei/ordinului de finanțare.de către autorități ale administrației publice din România și ale (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabilecăror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sauobținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1),prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiecteleneacoperit de prefinanțările/avansurile primite. respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)—(3) legale ale Uniunii Europene și naționale care reglementeazăsunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilorproiecte la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe externe nerambursabile postaderare de către autoritățile denerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele și management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de
 4. 4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 5către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”,unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz. respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care cheltuieli, potrivit destinației acestora.implementează proiecte finanțate în cadrul Art. 15. — Fac excepție de la prevederile art. 14 cheltuielileprogramelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu suntde către autorități ale administrației publice din România, virează preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelorcu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernuluiprimite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legeaproiectelor respective. nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în (4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 11 alin. (1) bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate dinrămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, cabugetar se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție deîn anul următor cu aceeași destinație pentru care acestea au sursa de finanțare a cheltuielilor respective.fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective. Art. 16. — (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au credite bugetare și credite de angajament neutilizate întreobligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cuimplementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” și,publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilortermen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării provenite din credite externe, în funcție de derulareasumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programelor respective.programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite potși plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe efectua virări de credite bugetare și credite de angajamentbaza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de neutilizate între capitole, între și în cadrulproiect. proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin Art. 13. — (1) În scopul implementării programelor și diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorareaproiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesareordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelulmanagement/autoritate comună de management/autoritate total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferentenațională/autoritate de gestiune a programelor privind programelor cu finanțare rambursabilă” și, respectiv, în nivelulcooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme total al cheltuielilor din credite externe.specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe Art. 17. — Pe parcursul întregului an, ordonatorii principaliteritoriul altor state. de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele deordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole,aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferenteeuropene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru programelor cu finanțare rambursabilă”.ale autorităților de management/autorităților comune de Art. 18. — Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumelemanagement/autorităților naționale. reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile poate SECȚIUNEA a 5-a fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform din fonduri rambursabile pe anul 2012 contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză. Art. 14. — (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalentesumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate CAPITOLUL IIspre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor Responsabilități în aplicarea prezentei legiaferente contribuției Guvernului României la finanțarea Art. 19. — Sumele pentru proiectele de comunicare,proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele informare publică și promovare a intereselor românești pesteordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracteraceastă destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetulart. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizarenr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Art. 20. — În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, laGuvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru „Bunuri și servicii” este cuprinsă și suma de 1.300 mii leicheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare și reacțiede Ministerul Finanțelor Publice potrivit Ordonanței de urgență rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministruluia Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu afacerilor externe.modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările Art. 21. — În bugetul Ministerului Administrației și Internelor,ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și deinvestiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă și suma dereformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor 244.964 mii lei care va fi utilizată de către Administrațiaîmprumuturi. Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale exclusiv (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt pentru constituirea, în condițiile legii, a stocurilor rezervă de statcuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul de apă grea și octoxid de uraniu.
 5. 5. 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 Art. 22. — (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului (2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sumeEconomiei, Comerțului și Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general„Combustibili și energie”, titlul 72 „Active financiare”, la capitolul al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice și82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții”, titlul 40 altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea„Subvenții”, articolul 40.01 „Subvenții pe produse” și articolul plăților aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri40.18 „Protecție socială în sectorul minier”, vor fi utilizate numai europene.după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în Art. 26. — În anul 2012, sumele reprezentând plăți naționaleconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului directe complementare în sectorul vegetal, în cuantum maximnr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 834.620 mii lei, acordate în completarea schemelor de plățide stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetulnr. 137/2007. Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 (2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 56Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului postaderare”, articolul „Programe din Fondul European pentrunr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări Agricultură și Dezvoltare Rurală — FEADR”.și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și Art. 27. — În bugetul Ministerului Educației, Cercetării,completările ulterioare. Tineretului și Sportului, la capitolul „Învățământ”, sunt prevăzute, (3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumeMediului de Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții desubdiviziuni ale clasificației bugetare pentru asigurarea imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace defondurilor prevăzute la alin. (2), prin redistribuire, în condițiile transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificareaprezentei legi și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii,cu modificările și completările ulterioare, numai după asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educațieiparcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1). timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului. Art. 23. — Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor și Art. 28. — (1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolulInfrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi”, articolul „Asigurări și asistență socială”, sunt prevăzute sume„Subvenții pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătateși subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei,2011. care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) Art. 24. — (1) În bugetul Ministerului Transporturilor și lit. a1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completărileInfrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 51 ulterioare.„Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul„Întreținerea infrastructurii feroviare publice”, este cuprinsă suma Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe bazade 850.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate situațiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției„C.F.R.” — S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun alplata obligațiilor către bugetul general consolidat. ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sociale.ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale Art. 29. — (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței declasificației bugetare, cu condiția majorării capitalului social urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea șiaferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Națională exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări șide Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., în completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările șivederea asigurării fondurilor aferente investițiilor pentru completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii șirealizarea proiectelor de importanță națională, care asigură Patrimoniului Național, titlul 51.01 „Transferuri între unități aleintegrarea României în sistemul de transport feroviar european, administrației publice” cuprinde și suma de 22.000 mii lei,finanțate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condițiile reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13prezentei legi și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și alin. (3) din ordonanța de urgență sus-menționată, din carecompletările ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai după suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic și suma deparcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în 15.400 mii lei pentru Programul Național de Restaurare aconformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului Monumentelor Istorice.nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naționalnr. 137/2007. al Cinematografiei și Institutului Național al Patrimoniului în Art. 25. — (1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării tranșe lunare egale.Rurale, la capitolul 83.08 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și (3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, lavânătoare”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 20 „Bunuri șinerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din servicii”, în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susținerea șiFondul European de Garantare Agricolă — FEGA”, din cadrul promovarea culturii scrise, republicată, sunt cuprinse și sumeanexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării pentru susținerea editării de reviste și publicații, care pot ficheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, utilizate pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli prevăzute larespectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privindde plată separată pentru zahăr, precum și măsurilor de piață și îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor șiintervenție în agricultură, sume ce se alocă temporar din proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prinveniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice, în pentru revistele și publicațiile culturale aprobate prin ordin albaza unor hotărâri ale Guvernului. ministrului culturii și patrimoniului național, pe bază de contracte
 6. 6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 7încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de crediteîncheie contracte cu revistele și publicațiile culturale. pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în Art. 30. — În bugetul Ministerului Finanțelor Publice „Acțiuni cadrul titlului „Proiecte cu finanțare din fonduri externegenerale”, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al„Alte transferuri”, alineatul 55.01.14 „Fondul Național de fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelorPreaderare”, este cuprinsă și suma de 712.195 mii lei pentru finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unorasigurarea sumelor necesare unităților administrativ-teritoriale proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabilepentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor din postaderare.fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la (5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice săpreluarea de la operatori a investițiilor realizate ulterior efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelultransmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul „Proiecteconformitate cu memorandumurile de finanțare ISPA aprobate în cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”,perioada 2000—2003, precum și taxa pe valoarea adăugată redistribuiri de credite de angajament și virări de crediterestantă conform Ordonanței de urgență a Guvernului bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului denr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecăruinecesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externeaprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările nerambursabile postaderare.ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se potcu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul deRomâniei de către Comunitatea Europeană, precum și a rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul defondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocatenr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare. din aceste fonduri. Art. 31. — (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite (7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările șisă includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali desumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual,preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, primite proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabileîn cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012. din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în (2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar bugetul propriu titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător săMinisterului Finanțelor Publice sumele primite conform alin. (1), introducă titlul și articolul respectiv, cu condiția existenței fișelorprecum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate dinnerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu depostaderare. către autoritatea de management/gestiune a Art. 32. — (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite programului/instrumentului/facilității, și să modifice Programulsă efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între și de investiții publice, după caz.în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe (8) Prevederile alin. (7) se aplică și instituțiilor publicenerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor finanțate parțial din venituri proprii, precum și activitățilorcu proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiilepreaderare și să modifice Programul de investiții publice, după publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât lacaz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, (9) Ordonatorii principali de credite comunică lunardupă caz, la titlul „Alte transferuri”. Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform (2) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice alin. (3)—(7), concomitent cu transmiterea formularelor delunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, apotrivit alin. (1). formularelor de fundamentare. Art. 33. — (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite (10) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanțare dinai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoarepostaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași a proiectelor finanțate de la acest titlu.capitol sau la alte capitole bugetare. Art. 34. — (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite (2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanțare din ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului Fonduluifonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze și săredistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite deși nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția angajament neutilizate de la obiectivele de investiții înGuvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la pozițiaart. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările „Alte cheltuieli de investiții”, cuprinse în programele de investițiiulterioare. publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu finanțate din fonduri externe nerambursabilemodificările și completările ulterioare, în cursul întregului an preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile.ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite (2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, labugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducăcadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor defondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri investiții, precum și să efectueze pe tot parcursul anuluiexterne nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condițiiletotal al fondurilor aprobate. prevederilor alin. (1) și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor
 7. 7. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011aprobate pe anul 2012 în programele de investiții publice, anexe a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniuniila bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organismeși bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, asănătate. rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne (3) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuriFișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a„Alte cheltuieli de investiții”, categoria e „Alte cheltuieli asimilate programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- șiinvestițiilor”, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite. postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă; Art. 35. — (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetuluisunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței deGuvernului României la realizarea programelor și proiectelor la urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legeacare se face referire la art. 15. nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și celor (2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul reprezentând majorările de întârziere.creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate (6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursulfondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu întregului an virări de credite bugetare între alineatele articoluluifinanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta bugetar „Contribuția României la bugetul Uniunii Europene”.locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite săprecum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări deprin documentele privind aderarea României la Uniunea credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitolEuropeană. sau la alte capitole bugetare. Art. 36. — (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite săsă efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Împrumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alteîntre unități ale administrației publice”, alineatele „Transferuri capitole bugetare.privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută (9) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectuezepedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare laprivind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în poziția bugetară „Fondul Național de Preaderare” prin virareaconcediu pentru creșterea copilului”, „Transferuri privind de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la altecontribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitolsocial”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelorsociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă decazare”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări preaderare.sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea Art. 37. — Virările de credite bugetare și redistribuirile demăsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, credite de angajament neutilizate se vor face cu respectareaprecum și pentru persoanele care se află în perioada de prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitățiiamânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare șilibertate” și „Transferuri din bugetul de stat către fondul de redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferenteasigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabilecultelor recunoscute”, la celelalte alineate și articole de cheltuieli preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se potale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare. realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilorefectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuielialineatele „Programe cu finanțare rambursabilă”, „Programe 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabilecomunitare”, „Programe PHARE și alte programe cu finanțare (FEN) postaderare” și 65 „Cheltuieli aferente programelor cunerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, finanțare rambursabilă”.„Programe SAPARD”, la celelalte alineate și articole de cheltuieliale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția CAPITOLUL IIIrealocărilor între aceste poziții și a celor către titlul „Proiecte cu Dispoziții finalefinanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. Art. 38. — În anul 2012, nivelul indemnizației sociale pentru (3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernuluide credite la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe PHARE nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate,și alte programe cu finanțare nerambursabilă”, „Programe ISPA”, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.„Programe SAPARD”, se pot efectua cheltuieli curente și de Art. 39. — În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea șicapital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse achitarea drepturilor de asistență socială finanțate din bugetulîn aceste programe. de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele (4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prinobiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul „Alte Compania Națională „Poșta Română” — S.A. se calculează printransferuri”, alineatul „Investiții ale agenților economici cu capital aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1% dinde stat”, și de la titlul „Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite valoarea sumelor plătite.la alte obiective sau categorii de investiții. Art. 40. — Cheltuielile pentru pregătirea personalului în (5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publicămodificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali deordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite credite care au în subordine astfel de unități de învățământ,bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică șiaceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: securitate națională din care provin cursanții.
 8. 8. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 9 Art. 41. — (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice și completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediucentrale și locale care au în administrare hoteluri, case de de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2012.odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte (2) În anul 2012, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nuasemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetulcapital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii aprobat pentru anul 2011. În cazuri temeinic justificate, respectivale acestor unități. în condițiile extinderii activității, Guvernul poate aproba creșterea (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate numărului de personal și în mod corespunzător a cheltuielilor culegată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume salariile la unii operatori economici.alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului (3) Prevederile alin. (1) se vor avea în vedere și la aprobarea,național unic de asigurări sociale de sănătate. potrivit legii, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor Art. 42. — Ordonatorii principali de credite ai bugetului de naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. În cazuristat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității,detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi organul de specialitate al administrației publice centralefinanțat prin prezenta lege și salariul mediu de bază pe funcții din coordonator poate aproba creșterea cheltuielilor cu salariile laanul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a unele institute naționale de cercetare-dezvoltare, cu avizulprezentei legi. Art. 43. — (1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se Ministerului Finanțelor Publice.efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Art. 46. — (1) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare aleOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministeruluimodificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea„Cheltuieli de personal”, în mod eșalonat în tranșe trimestriale facturii și a documentelor justificative de la operatorii economiciegale. de apă, o copie a procesului-verbal de recepție a investiției și (2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice – „Acțiuni solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferentegenerale”, la titlul „Cheltuieli de personal” este prevăzută o sumă investițiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrulglobală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în măsurii ex-ISPA.ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primireacheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor sumelor necesare plății taxei pe valoarea adăugată, unitățileprincipali de credite finanțați integral de la bugetul de stat sau din administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorulvenituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru economic de apă.acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii Art. 47. — (1) Se autorizează ordonatorii principali de crediteconform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, să modifice alocațiile bugetare între proiectele prevăzute înaprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. anexa nr. 02b „Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de Art. 44. — În anul 2012, finanțarea curților de apel, investiții și sumele aferente acestora pe anii 2010—2015 —tribunalelor, tribunalelor specializate și judecătoriilor se face prin sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetelebugetul Ministerului Justiției. locale/agenți economici etc.” la bugetele acestora în funcție de Art. 45. — (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiți derularea acestora, precum și valoarea totală apotrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelorautorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, ordonatorilor principali de credite, finanțate din titlul 56 „Proiectesusținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu postaderare”, precum și a celor finanțate din titlul 65 „Cheltuielimodificările și completările ulterioare, determină cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, cu încadrareasalariale, astfel: în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul ratificare.precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de labugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare (2) Încadrarea în sumele prevăzute înnu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum șiprecedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pevenituri și cheltuieli ale anului precedent; răspunderea ordonatorilor principali de credite. b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunarprecedent acordă creșteri salariale față de nivelul realizat al Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conformanului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate,de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Ordonanței de însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite deurgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico- fundamentări detaliate.financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu Art. 48. — Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă dinmodificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2)din Constituția României, republicată. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI ROBERTA ALMA ANASTASE VASILE BLAGA București, 21 decembrie 2011. Nr. 293.
 9. 9. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 10. 10. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 11
 11. 11. 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 12. 12. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 13
 13. 13. 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 14. 14. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 15
 15. 15. 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 16. 16. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 17
 17. 17. 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 18. 18. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 19
 19. 19. 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 20. 20. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 21
 21. 21. 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 22. 22. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 23
 23. 23. 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 24. 24. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 25
 25. 25. 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 26. 26. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 27
 27. 27. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 28. 28. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 29
 29. 29. 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 30. 30. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 31
 31. 31. 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 32. 32. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 33
 33. 33. 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 34. 34. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 35
 35. 35. 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 36. 36. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 37
 37. 37. 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 38. 38. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 39
 39. 39. 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 40. 40. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 41
 41. 41. 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 42. 42. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 43
 43. 43. 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 44. 44. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 45
 45. 45. 46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 46. 46. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 47
 47. 47. 48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 48. 48. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 49
 49. 49. 50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 50. 50. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 51
 51. 51. 52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 52. 52. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 53
 53. 53. 54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 54. 54. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 55
 55. 55. 56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 56. 56. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 57
 57. 57. 58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 58. 58. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 59
 59. 59. 60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 60. 60. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 61
 61. 61. 62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 62. 62. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 63
 63. 63. 64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 64. 64. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 65
 65. 65. 66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 66. 66. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 67
 67. 67. 68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 68. 68. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 69
 69. 69. 70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 70. 70. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 71
 71. 71. 72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 72. 72. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 73
 73. 73. 74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 74. 74. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 75
 75. 75. 76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 76. 76. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 77
 77. 77. 78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 78. 78. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 79
 79. 79. 80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 80. 80. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 81
 81. 81. 82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 82. 82. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 83
 83. 83. 84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 84. 84. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 85
 85. 85. 86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 86. 86. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 87
 87. 87. 88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 88. 88. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 89
 89. 89. 90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 90. 90. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 91
 91. 91. 92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 92. 92. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 93
 93. 93. 94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 94. 94. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 95
 95. 95. 96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 96. 96. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 97
 97. 97. 98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 98. 98. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 99
 99. 99. 100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 100. 100. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 101
 101. 101. 102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 102. 102. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 103
 103. 103. 104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 104. 104. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 105
 105. 105. 106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 106. 106. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 107
 107. 107. 108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 108. 108. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 109
 109. 109. 110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 110. 110. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 111
 111. 111. 112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 112. 112. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 113
 113. 113. 114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 114. 114. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 115
 115. 115. 116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 116. 116. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 117
 117. 117. 118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 118. 118. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 119
 119. 119. 120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 120. 120. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 121
 121. 121. 122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 122. 122. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 123
 123. 123. 124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 124. 124. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 125
 125. 125. 126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 126. 126. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 127
 127. 127. 128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 128. 128. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 129
 129. 129. 130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011
 130. 130. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011 131
 131. 131. 132 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 914/22.XII.2011

×