Instructiuni noi

2,443 views

Published on

via - anaf.ro

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,282
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instructiuni noi

  1. 1. INSTRUCȚIUNI  de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru  persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică"   I. Depunerea declarației         Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică.  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării,  iar  declarația  de  mențiuni  se  completează  ori  de  câte  ori  se  modifică  datele  declarate anterior.   Declarația  se  depune,  direct  sau  prin  împuternicit/reprezentant  legal/reprezentant  fiscal,  la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.  Organul fiscal competent este:   ‐  pentru  contribuabilii  care  se  înregistrează  direct,  prin  împuternicit  sau  reprezentant  legal, organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  îşi  are  domiciliul  fiscal  contribuabilul  sau,  în  cazul  depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;  ‐  pentru  contribuabilii  care  se  înregistrează  prin  reprezentant  fiscal,  organul  fiscal  competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.   Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.   A. FELUL DECLARAȚIEI  Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.  Atenție!  În  cazul  declarației  de  mențiuni  se  completează  toate  rubricile  formularului  cu  datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.   B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI  Rândul 1. Cod de identificare fiscală  Nu se completează la înregistrarea inițială.  În  cazul  în  care  declarația  de  mențiuni  este  completată  de  către  împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.  În  cazul  în  care  declarația  de  mențiuni  este  completată  de  reprezentantul  fiscal,  se  va  înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine.  Rândul 2. Denumire  Se completează cu denumirea contribuabilului.  Rândul 3. Domiciliu fiscal  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.  Atenție!  În  cazul  în  care  declarația  este  completată  de  către  împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.  În  cazul  în  care  declarația  se  completează  pentru  înregistrarea  fiscală  a  unui  sediu  permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.   Rândul 4. Forma de organizare  Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.     C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL  Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare  Se  vor  înscrie,  după  caz,  numărul  şi  data  autorizației  de  funcționare  emise  de  organul competent,  numărul  şi  data  actului  normativ  prin  care  s‐a  înființat  contribuabilul,  numărul  şi  data hotărârii judecătoreşti de înființare sau altele asemenea.  Material postat pe - www.cabinetexpert.ro
  2. 2. Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate  Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.  Rândul 3. Felul sediului  Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.  Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale.  Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate  Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.  Rândul 5. Forma juridică  Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site‐ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro /Asistență contribuabili /Nomenclatorul formelor juridice.  Rândul 6. Forma de proprietate  Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site‐ul  de  internet  al  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  la  adresa  www.anaf.ro  /Asistență contribuabili /Nomenclatorul formelor de proprietate.  Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Codul Fiscal  Se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care au obligația să declare acest impozit, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit.E „Date privind vectorul fiscal” şi prin urmare această obligație nu se înscrie în vectorul fiscal.   D. REPREZENTARE PRIN:  Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin  împuternicit/reprezentant  legal/reprezentant  fiscal  şi  se  înscriu  numărul  şi  data  înregistrării  la organul  fiscal,  de  către  împuternicit,  a  actului  de  împuternicire,  în  formă  autentică  şi  în  condițiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.  Date de identificare  Se  completează  cu  datele  de  identificare  ale  împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.   E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL  Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată  Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea  adăugată cu drept de deducere  Rândul  1.1.  Se  estimează  cifra  de  afaceri  pe  care  contribuabilul  preconizează  să  o  realizeze  în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul  livrării/prestării  se  consideră  ca  fiind  în  străinătate,  dacă  taxa  ar  fi  deductibilă,  în  cazul  în  care aceste  operațiuni  ar  fi  fost  realizate  în  România  conform  art.145  alin.(2)  lit.b)  din  Legea  nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  din  operațiuni  scutite  cu  drept  de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:  a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251  alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;  b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.   Rândul 1.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152  Material postat pe - www.cabinetexpert.ro
  3. 3. alin.(1)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  al  cărui echivalent  în  lei  se  stabileşte  la  cursul  de  schimb  comunicat  de  Banca  Națională  a  României  la  data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.  Rândul 1.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal  de  TVA,  deşi  estimează  o  cifră  de  afaceri  inferioară  plafonului  de  scutire  prevăzut  la  art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă  taxa  ar  fi  deductibilă,  în  cazul  în  care  aceste  operațiuni  ar  fi  fost  realizate  în  România  conform art.145  alin.(2)  lit.b)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141  alin.(2)  lit.a),  b),  e)  şi  f)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:  a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;  b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare şi până la sfârşitul anului, fracțiunea de lună considerându‐se o lună calendaristică întreagă.  Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA‐ului.  Rândul  1.5  se  marchează  cu  "X"  în  cazul  contribuabililor  care  efectuează  operațiuni  în  afara României care dau drept de deducere a TVA‐ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  Rândul  1.6  se  marchează  cu  "X"  în  cazul  contribuabililor  care  optează  pentru  taxarea operațiunilor  scutite,  conform  art.  141  alin.  (3)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare.  Ulterior desfăşurării de operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere  Rândurile 1.7 ‐ 1.10 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Se  marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării  ca persoană  impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opțiune.  Rândurile  1.11  (1.11.1  –  1.11.2)  se  marchează  cu  "X"  de  către  persoanele  impozabile  care  au obligația să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.152 din Codul fiscal, în anul calendaristic respectiv.  În această situație, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l‐au avut înainte de a interveni starea inactivitate fiscală sau inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului.  Rândul 1.12 se completează în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit.A, dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.  Cifra  de  afaceri  din  anul  precedent  obținută  sau,  după  caz,  recalculată  de  către  contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  se  calculează  în  lei,  pe  baza  informațiilor  din  jurnalele  pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.  Rândul 1.13. Perioada fiscală  Se  marchează  cu  "X"  perioada  fiscală  valabilă  la  data  solicitării  înregistrării  sau  ulterior înregistrării în scopuri de TVA.  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra  de  afaceri  estimată  nu  depăşeşte  plafonul  prevăzut  la  art.  1561  alin.  (2)  din  Legea  nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  recalculat  corespunzător  numărului  de  Material postat pe - www.cabinetexpert.ro
  4. 4. luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.  Întreprinderile  mici  care  se  înregistrează  în  scopuri  de  TVA  în  cursul  anului  declară  cu  ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg.  Dacă  această  cifră  depăşeşte  plafonul  prevăzut  la  art.  1561  alin.  (2)  din  Legea  nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  anul  respectiv,  perioada  fiscală  va  fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.  În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  Anularea  înregistrării  în  scopuri  de  TVA  şi  scoaterea  din  evidență  ca  persoană  impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă   înregistrată în scopuri de TVA.  Rândul  1.16.  Data  scoaterii  din  evidență  se  stabileşte  conform  prevederilor  titlului  VI  "Taxa  pe valoarea  adăugată"  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările ulterioare, şi a normelor de aplicare.  Rândul 2. Impozit pe profit  La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.  Rândurile  2.1  şi  2.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândurile  2.3.1  şi  2.3.2.  Se  marchează  cu  "X"  perioada  fiscală  valabilă  la  data  solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.  Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor   La  înregistrarea  inițială  se  marchează  cu  "X"  de  către  contribuabilii  care,  devin  plătitori  de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128  alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  Rândurile  3.1  şi  3.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Atenție! Data luării în evidență şi scoaterii din evidență se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1  “Impozitul  pe  veniturile  microîntreprinderilor”  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare.  Rândul 4. Accize  La  înregistrarea  inițială  se  marchează  cu  "X"  de  către  contribuabilii  care,  conform  legilor  în vigoare, devin plătitori de accize.  Rândurile  4.1  şi  4.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă  La  înregistrarea  inițială  se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care,  potrivit  legii,  au obligația să declare acest impozit.  Rândurile  5.1  şi  5.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuții sociale  La înființare :  Rândul  6.1.1  “Număr  mediu  de  salariați  estimat  de  până  la  3  salariați  exclusiv”  şi  rândul  6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (1^7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care se înființează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.  Perioada fiscală :  Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuții sociale, potrivit legii.  Material postat pe - www.cabinetexpert.ro
  5. 5. Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art.58 alin.(2) din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  care  optează pentru  declararea  lunară  a  impozitului  pe  venitul  din  salarii  şi  pe  venituri  asimilate  salariilor  şi  a contribuțiilor sociale, potrivit legii.  Atenție! Rândul 6.2.2 “Perioada fiscală lunară prin opțiune” se poate marca numai după data de 01.01.2012.  Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin.(11) din Codul fiscal.  Rândul 6 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor   Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care,  au  obligația  de  declarare  a  impozitului  pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.  Rândurile  6.3.1  şi  6.3.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândul 6.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate  Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție, potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Legii  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare.  Rândurile  6.4.1  şi  6.4.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Rândul 6.5. Contribuția de asigurări pentru şomaj  Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție, potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Legii  nr. 76/2002  privind  sistemul  asigurărilor  pentru  şomaj  şi  stimularea  ocupării  forței  de  muncă,  cu modificările şi completările ulterioare.  Rândurile  6.5.1  şi  6.5.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Rândul 6.6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție, potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Legii  nr. 346/2002  privind  asigurarea  pentru  accidente  de  muncă  şi  boli  profesionale,  cu  modificările  şi completările ulterioare.  Rândurile  6.6.1  şi  6.6.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Rândul 6.7. Contribuția de asigurări sociale  Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție, potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Legii  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.  Rândurile  6.7.1  şi  6.7.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Rândul 6.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale  Se  marchează  cu  "X"  numai  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție, potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Legii  nr. 200/2006  privind  constituirea  şi  utilizarea  Fondului  de  garantare  pentru  plata  creanțelor  salariale,  cu modificările şi completările ulterioare.  Rândurile  6.8.1  şi  6.8.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Material postat pe - www.cabinetexpert.ro
  6. 6. Rândul 6.9.  Contribuția pentru concedii şi indemnizații  Se  marchează  cu  "X"  de  contribuabilii  care  au  obligația  să  declare  această  contribuție,  potrivit Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Ordonanței  de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.   Rândurile  6.9.1  şi  6.9.2  se  marchează  cu  "X",  după  caz,  în  funcție  de  tipul  modificării:  luare  în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.  Rândul 7. Redevențe miniere  La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.  Rândurile  7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândul 8. Redevențe petroliere  La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.  Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.   F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI  Se completează numai în cazul în care s‐a bifat căsuța 2 de la lit. A.  Rândul 1. Dizolvare cu lichidare  Se  marchează  cu  "X"  în  cazul  în  care  se  declară  începerea  procedurii  de  lichidare,  respectiv încheierea acesteia şi radierea societății din registrul comerțului.  Se  completează  data  începerii  procedurii  de  dizolvare  stabilită  conform  dispozițiilor  legale  în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.  Rândul 2. Dizolvare fără lichidare  Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.  Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.  În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.  Rândul 3. Radiere    Se marchează cu "X" şi se înscrie data cu care s‐a efectuat radierea.   Material postat pe - www.cabinetexpert.ro

×