hot declar unica

7,851 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,574
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

hot declar unica

 1. 1. 2 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29619alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completărileulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — (1) Se aprobă modelul și conținutul „Declarației privind obligațiile deplată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelorasigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat”la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” facparte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1). (3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2—6. Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conforminstrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 7. Art. 3. — (1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sauentități asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depuneriideclarațiilor prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță,cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 8, prin intermediul portaluluie-România. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011,formularul „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozituluipe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” se poate depune la organulfiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în formathârtie, semnat și ștampilat, conform legii, însoțit de declarația în format electronic,pe suport electronic. Art. 4. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrarea formularului prevăzut la art. 3 alin. (2) sunt stabilite în anexa nr. 9. Art. 5. — Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. — „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” se utilizeazăpentru declararea contribuțiilor sociale datorate, începând cu obligațiile aferentelunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011inclusiv. Art. 7. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Valerian Vreme București, 28 decembrie 2010. Nr. 1.397.
 2. 2. ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 3. 3. 0 ANEXA Nr. 1.1*) Anexa angajator*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.
 4. 4. ANEXA Nr. 1.2*) Anexa asigurat*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.
 5. 5. 8 ANEXA Nr. 2 N O M E N C L AT O R U L „ C R E A N Ț E F I S C A L E ”Nr. Denumire creanță fiscală Temei legalcrt.1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare2 Contribuția individuală de asigurări sociale Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare reținută de la asigurați Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare3 Contribuția de asigurări sociale datorată pentru Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare persoanele pentru care plata drepturilor se Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj4 Contribuția de asigurare pentru accidente de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare muncă și boli profesionale pentru șomeri Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată5 Contribuția de asigurări sociale datorată de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare angajator Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare6 Contribuția de asigurare pentru accidente de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare muncă și boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 346/2002, republicată.7 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare reținută de la asigurați Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare8 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată pentru persoanele pentru care plata Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj9 Contribuția de asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru persoanele care se află în concediu Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată de pensionari pentru veniturile din pensii Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare care depășesc plafonul prevăzut de lege11 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată pentru persoanele care execută o Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv12 Contribuția individuală pentru asigurări sociale de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare sănătate pentru persoanele aflate în concediu și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea indemnizație pentru creșterea copilului până la familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările handicap, până la împlinirea de către copil a ulterioare vârstei de 3 ani sau se află în concediu și Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani
 6. 6. Nr. Denumire creanță fiscală Temei legalcrt.13 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată de angajator Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare14 Contribuția pentru concedii și indemnizații Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată de persoanele aflate în șomaj Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare15 Contribuția pentru concedii și indemnizații de la Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare persoanele juridice sau fizice care au calitatea de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu angajator modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.16 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare reținută de la asigurați Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare17 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare angajator Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare18 Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru plata creanțelor salariale Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare19 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare20 Contribuția individuală de sănătate datorată Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru persoanele, cetățeni străini, aflate în Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru persoanele, cetățeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii21 Contribuția individuală de sănătate datorată Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru persoanele care se află în executarea Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate22 Contribuția individuală de sănătate datorată Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru personalul monahal al cultelor Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare recunoscute23 Contribuția individuală de sănătate datorată Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare pentru persoanele, cetățeni români, care sunt Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni24 Contribuția de asigurări sociale de sănătate Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare datorată de angajator pentru persoanele care se Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare
 7. 7. 10 Nr. Denumire creanță fiscală Temei legal crt. 25 Contribuția individuală de asigurări sociale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru datorată de persoanele care realizează venituri modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și de natură profesională, altele decât cele de alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu natură salarială modificările ulterioare 26 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată datorată de persoanele care realizează venituri prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare de natură profesională, altele decât cele de natură salarială 27 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 28 Impozit pe veniturile din drepturi de autor și art. III alin. (1) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare și completările ulterioare 29 Impozit pe veniturile rezultate din activități art. III alin. (1) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului profesionale desfășurate în baza contractelor/ nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările convențiilor încheiate potrivit Codului civil ulterioare ANEXA Nr. 3 N O M E N C L AT O R U L „ S U B V E N Ț I I / S C U T I R I / R E D U C E R I ”Valoare Explicație 1 Subvenții conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 2 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 3 Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 4 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 5 Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare 6 Subvenții conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002 7 Reduceri ale contribuției datorate de angajator conform art. 93 și 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 8 Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare 9 Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările și completările ulterioare 10 Subvenții conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare
 8. 8. 11 ANEXA Nr. 4N O M E N C L AT O R U L „ T I P A S I G U R AT P E N T R U A LT E E N T I T Ă Ț I A S I M I L AT E A N G A J AT O R U L U I ”Valoare Explicație 1 Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte 2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 3 Pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc plafonul prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sau/și cel prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declarați de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale prin casele județene de pensii și alte case de pensii 4 Persoane beneficiare de ajutor social, declarate de primării 5 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani, declarate de Agenția Națională pentru Prestații Sociale 6 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, declarate de Agenția Națională pentru Prestații Sociale 7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, declarate de Ministerul Justiției 8 Persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal și persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justiției 9 Persoane returnate sau expulzate ori victimele traficului de persoane care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii demnității, declarate de Ministerul Administrației și Internelor10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) ori art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate11 Asigurați preluați de casele județene de pensii de la unitățile în faliment, declarați de casele județene de pensii12 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat/declarată de unitățile trimițătoare13 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare14 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate de bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă15 Persoane, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni16 Persoane care realizează venituri profesionale din drepturi de autor și drepturi conexe prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare17 Persoane care realizează venituri profesionale din contracte/convenții civile prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare18 Consilieri locali ANEXA Nr. 5 N O M E N C L AT O R U L „ T I P A S I G U R AT ” Nr. Tip asigurat crt. 1. Salariat 2. Salariat militar 3. Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu — nu este salariat 4. Cenzori, membri în consiliul de administrație 5. Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii
 9. 9. 12 ANEXA Nr. 6 N O M E N C L AT O R U L „ I N D I C AT I V C O N D I Ț I I S P E C I A L E ” Valoare Explicație 1 Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare 2 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații 3 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații 4 Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare 5 Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare 6 Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare 7 Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare ANEXA Nr. 7 I N S T R U C Ț I U N I D E C O M P L E TA R E a formularului „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la care își desfășoară activitatea sau se află în concediu medical persoaneleprevăzute la art. 2963 lit. a) și b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c), de către persoaneleasimilate angajatorului prevăzute la art. 2963 lit. f), precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilatesalariilor, prevăzut la art. 2963 lit. g). I. Depunerea declarației: acreditate de Ministerul Finanțelor Publice ori se comunică prin Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, poștă cu confirmare de primire.impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,asigurate se completează și se depune de plătitorii de impozite impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelorși contribuții cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor deobligațiile de plată cuprinse în Nomenclatorul „Creanțe fiscale”. asistență. Termenul de depunere a declarației: Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrarepentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.rosociale. II. Completarea declarației Organul fiscal competent: Organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este A. Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată aînregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” Modul de depunere: Declarația se depune în format electronic sub forma unui 1. Caseta „Perioada de raportare”:fișier PDF, conform anexei nr. 1 la hotărâre, care are atașat În rubrica „Lună” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii lafișierul XML descris în anexa nr. 8 la hotărâre. care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie). 1. Declarația se depune prin mijloace electronice de „Anul” pentru care se completează declarația se înscrie cutransmitere la distanță, pe portalul e-România. cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2011). Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un 2. Caseta „Declarație rectificativă” — se bifează cu X încertificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind situația în care declarația este rectificativă.semnătura electronică. Rectificarea declarației 2. Până la data de 1 iulie 2011, declarația se poate depune 2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilorși în format electronic, pe suport electronic, însoțit de formularul sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelorprevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre — „Declarație privind asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă,obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și prin depunerea unei declarații rectificative.evidența nominală a persoanelor asigurate”, în format hârtie, 2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:semnat și ștampilat, conform legii. — corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor șisemnat și ștampilat, conform alineatului precedent, se depune reținute de către aceștia de la asigurați;direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile — modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
 10. 10. 13 — modificarea unor date pe baza cărora se determină declarativă potrivit legii echivalează cu nedeclararea obligațieistagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de respective.pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor Coloana „Denumire creanță fiscală” — se înscrie denumireaasigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au obligației de plată conform Nomenclatorului „Creanțe fiscale”,fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea datorată în perioada de raportare.respectivei înregistrări; Coloana „Suma”: — corectarea altor informații prevăzute de formular. — Rândul 1 „Suma datorată” — se înscrie suma 2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model reprezentând impozitul pe venit/contribuția datorat/datorată înde formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X perioada de raportare, conform legii.căsuța aflată pe prima pagină a formularului. — Rândul 2 „Suma deductibilă” — se înscriu sumele care 2.4. Declarația rectificativă se completează integral, pot fi deduse în perioada de raportare din contribuțiile socialeînscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, datorate de angajatori, conform legislației specifice privindinclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială. contribuțiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăși 2.5. În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de nivelul sumei datorate în perioada de raportare.venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform — Rândul 3 „Suma de plată (rd.1–rd.2)” — se înscrie sumalegii, impozitul se calculează și se reține în conformitate cu de la rândul 1 sau, după caz, diferența între suma de la rândul 1dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările și cea de la rândul 2.ulterioare, și ale normelor de aplicare a acestuia. — Rândul „Total obligații de plată” — se înscrie totalul 2.6. Pentru contribuțiile sociale, în situațiile în care au fost obligațiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectivacordate drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 „Suma de plată”.definitive și irevocabile, precum și în situațiile în care prin astfel Suma înscrisă la rândul „Total obligații de plată” se plăteștede hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, în contul unic corespunzător.se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei Pentru impozitul pe venit și contribuțiile prevăzute laluni. pozițiile 1—4, 7—13, 16, 18—29 din Nomenclatorul „Creanțe 2.7. Declarația rectificativă întocmită conform prezentei fiscale”, formularul se completează de către angajatori sauproceduri se depune numai pentru rectificările care vizează entități asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Legiiperioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale 2.8. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de legislației specifice privind contribuțiile sociale.1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declarații rectificative Rândul 1 „Suma datorată” — se înscrie suma reprezentândpotrivit legislației specifice în vigoare în perioada la care se impozitul pe venit/contribuția datorat/datorată în perioada dereferă. raportare, conform legislației specifice. Atenție! Sumele înscrise în declarație nu cuprind diferențele Rândul 3 „Suma de plată” — se înscrie suma de la rândul 1.de impozite și contribuții sociale stabilite prin actele de control. La poziția 1 din Nomenclatorul „Creanțe fiscale” se declară impozitul pe venitul din salarii reținut de către contribuabil, Secțiunea „Date de identificare a plătitorului” inclusiv pentru sediile secundare care au obligația înregistrării Caseta „Cod de identificare fiscală” — se completează codul fiscale, potrivit legii.de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, La pozițiile 28 și 29 din Nomenclatorul „Creanțe fiscale” seînscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. declară impozitul pe veniturile din drepturi de autor și drepturi În situația în care declarația se completează de către conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legeaîmputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectivînscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal impozitul pe veniturile din activități profesionale desfășurate încompetent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil,și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica pentru care obligația declarării, calculării, reținerii și plății revine„Funcția/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”. plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile art. III În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privindnr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în prima Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legeacăsuță se înscrie prefixul RO. nr. 279/2010, cu modificările ulterioare. Caseta „Denumire” — se înscrie, după caz, denumirea sau Pentru contribuțiile sociale datorate de angajatori, prevăzutenumele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții. la pozițiile 5, 6, 14, 15 și 17 din Nomenclatorul „Creanțe fiscale”, Caseta „Adresă domiciliu fiscal” — se completează adresa formularul se completează de către angajatori sau entitățidomiciliului fiscal, conform prevederilor Ordonanței Guvernului asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Legiinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și alemodificările și completările ulterioare. legislației specifice privind contribuțiile sociale astfel: Secțiunea „Creanțe fiscale” Rândul 1 „Suma datorată” — se înscrie suma datorată de Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție angajatori în perioada de raportare, conform prevederilor legaleprevăzute în Nomenclatorul „Creanțe fiscale”, datorate în specifice contribuțiilor sociale.perioada de raportare, se completează în același formular câte Rândul 2 „Suma deductibilă” — se înscriu sumele care pot fiun tabel generat cu ajutorul programului de asistență, deduse în perioada de raportare din contribuțiile sociale datorateînscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1—rd.3) sumele de angajatori, conform legislației specifice privind contribuțiilereprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumeicare se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai datorate în perioada de raportare.jos. La rândul „Suma deductibilă” se înscriu, cu respectarea În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat condiției prevăzute mai sus, sumele reprezentând:sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau a) facilități/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentrucontribuțiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma șomaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privinddatorată/de plată” se înscrie cifra 0 (zero). sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței Necompletarea tabelului din această secțiune pentru de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și alteimpozitul pe venit sau contribuția pentru care există obligație deduceri conform legislației specifice;
 11. 11. 14 b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, „1”, iar în secțiunea A sau/și B.1 din „Anexa asigurat”, rubricaîn conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă” =unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare „1 — salariat” sau „3 — alte categorii de persoane care(contribuția asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii realizează venituri asimilate salariilor — care nu au contractnr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)”. Înși completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiatespecifice privind contribuțiile sociale); cu respectivul angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată. c) indemnizațiile care se calculează și se plătesc de către Rândul 2 „Număr de asigurați concedii și indemnizații” — seangajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care auasigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația șirepublicată, și ale Ordinului ministrului muncii, solidarității pentru care angajatorul datorează contribuția pentru concedii șisociale și familiei și al ministrului sănătății nr. 450/825/2006 indemnizații de asigurări sociale de sănătate.pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Rândul 3 „Număr de asigurați pentru care angajatorulnr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și datorează CAS” — se completează cu numărul de asigurațiboli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, și alte pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale; Rândul 4 „Total fond de salarii brute” — se completează cu d) pentru pozițiile 14 și 15 din Nomenclatorul „Creanțe suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși lafiscale” se completează indemnizațiile de asigurări sociale de „rândul 2” (venituri de natură salarială, venituri asimilatesănătate, care se calculează și se plătesc de angajatori, salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primeleconform art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concediinr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări medicale conform prevederilor Ordonanței de urgență asociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completăriLegea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completărileNivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în ulterioare, și sumele suportate de angajator, primele 3 zile,perioada de raportare. pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, Rândul 3 „Suma de plată” — se înscrie suma reprezentând republicată) și nu poate fi mai mare decât produsul dintrediferența dintre suma datorată și cea deductibilă, respectiv dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculeazăsuma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2. contribuția pentru concedii și indemnizații și valoarea Pentru contribuțiile sociale prevăzute la pozițiile 14 și 15 din corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară garantate înNomenclatorul „Creanțe fiscale”, sumele reprezentând plată.indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care SECȚIUNEA Cdepășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în lunarespectivă, respectiv suma care se regăsește la rândul C.2.-13 C.1 Condiții de muncăse recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări Secțiunea C.1. „Condiții de muncă” conține informații despresociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu aceasta angajatorii care au condiții diferite de muncă.destinație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului Coloana „Total venit realizat” se completează astfel:nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea — Rândul 1 „Condiții normale — total venit realizat” (C1_11) —nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în „Anexa asigurat”, B. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege. SECȚIUNEA A — Alte date de identificare a plătitorului — Rândul 2 „Condiții deosebite — total venit realizat” Caseta „Număr de ordine în registrul comerțului” — se (C1_21) — conține totalul câștigurilor brute lunare realizate încompletează cu numărul de ordine de la registrul comerțului. condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în „Anexa Caseta „Cod CAEN” — se completează cu codul CAEN al asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate deplătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea lege.activităților economice la nivel național. — Rândul 3 „Condiții speciale — total venit realizat” (C1_31) — Caseta „Adresă sediu social” — se completează adresa conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condițiisediului social al plătitorului. speciale de muncă de asigurații înscriși în „Anexa asigurat”, Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator” — conține exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în — Rândul 4 „Total venit realizat” (C1_T1) — conține totalulevidență angajatorul. câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în „Anexa Caseta „Tarif de risc” — se înscrie procentul contribuției de asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate deasigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, care lege. Coloana „Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentăeste în funcție de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN). indemnizației, conform Ordonanței de urgență a Guvernului Caseta „Datorează contribuție de accidente de muncă D/N” — nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare”, sese înscrie: completează astfel: „D” — dacă se datorează contribuție de accidente de muncă — Rândul 1 „Condiții normale” (C1_12) — conține totalulși boli profesionale; bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de „N” — dacă nu se datorează contribuție de accidente de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență amuncă și boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completăriaplică prevederile Legii nr. 346/2002, republicată). prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările SECȚIUNEA B — Indicatori statistici ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua Rândul 1 „Număr de asigurați șomaj” — se completează cu premergătoare concediului medical în condiții normale denumărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru muncă, exclusiv ajutorul de deces.șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de — Rândul 2 „Condiții deosebite” (C1_22) — conține totalulasigurați din „Anexa asigurat” pentru care atât asiguratul, cât și bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale deangajatorul acestuia datorează contribuții de asigurări sociale stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență ade șomaj. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completăricare caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj” = prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările
 12. 12. 15ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua • CotaAngD = cota de contribuție de asigurări socialepremergătoare concediului medical în condiții deosebite de datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă.muncă, exclusiv ajutorul de deces. • CotaAngS = cota de contribuție de asigurări sociale — Rândul 3 „Condiții speciale” (C1_32) — conține totalul datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă.bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de — Rândul 5 „Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar destat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a scutire” — se completează cu suma salariilor de bază minimeGuvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări brute pe țară garantate în plată, proporționale cu numărul de zileprin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările de șomaj tehnic.ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziuapremergătoare concediului medical în condiții speciale de — Rândul 6 „Total sumă de recuperat de angajator de lamuncă, exclusiv ajutorul de deces. BASS, aferentă lunii de raportare” — se completează cu suma — Rândul 4 „Total bază de calcul a contribuției la BASS reprezentând ajutorul de deces care se recuperează de cătreaferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a angajator de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situația înGuvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări care ajutorul de deces depășește contribuția de asigurări socialeprin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările datorată de acesta.ulterioare” (C1_T2) — conține totalul bazei de calcul a — Rândul 7 „Total sumă de recuperat de angajator de lacontribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă FAAMBP, aferentă lunii de raportare” — se completează cuindemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului suma reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări socialenr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă șinr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv boli profesionale, contribuția de asigurări sociale de sănătateajutorul de deces. aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de Coloana „Scutiri angajator” se completează astfel: muncă cauzate de accidente de muncă și boli profesionale — Rândul 1 „Condiții normale — scutiri angajator” conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările(C1_13) — conține totalul sumelor pentru care angajatorulbeneficiază de scutire în condiții normale de muncă, pentru ulterioare, și contribuția pentru concedii și indemnizații conformasigurații înscriși în „Anexa asigurat”. art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului — Rândul 2 „Condiții deosebite — scutiri angajator” nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea(C1_23) — conține totalul sumelor pentru care angajatorul nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care sebeneficiază de scutire în condiții deosebite de muncă, pentru recuperează de către angajator din Fondul de asigurare pentruasigurații înscriși în „Anexa asigurat”. accidente de muncă și boli profesionale, în cazul în care aceasta — Rândul 3 „Condiții speciale — scutiri angajator” depășește contribuția de accidente de muncă și boli(C1_33) — conține totalul sumelor pentru care angajatorul profesionale datorată de acesta.beneficiază de scutire în condiții speciale de muncă, pentru C2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență aasigurații înscriși în „Anexa asigurat”. Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare) — Rândul 4 „Total scutiri angajator” (C1_T) — conține totalulsumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire. Coloana „Număr cazuri” se completează astfel: Coloana „Contribuție CAS angajator” se completează astfel: — Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de — Rândul 4 „Total Contribuție CAS angajator” — conține muncă” — se completează cu total concedii medicale pentrutotalul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator incapacitate temporară de muncă.(C1_T3). — Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” — se completează cu total concedii medicale pentru prevenire Varianta I îmbolnăvire. • Dacă baza de calcul angajator nu depășește baza de calcul — Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie” — seplafonată: completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie. Dacă (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) < = BCP→ — Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav” — C1_T3 = (C1_11 + C1_12 – C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copilC1_22 – C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 – C1_33) * bolnav.CotaAngS — Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal” — se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal. Varianta II Coloana „Total zile prestații” se completează astfel: • Dacă baza de calcul angajator depășește baza de calcul — Rândul 1 „Total zile prestații pentru incapacitate temporarăplafonată: de muncă” — se completează cu numărul total de zile prestații Dacă (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) > BCP→ aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de C1_T3 = [(C1_11 + C1_12 – C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + muncă.C1_22 – C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 – C1_33) * — Rândul 2 „Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire” —Cota AngS] * BCP/(C1_T1 + C1_T2 – C1_T), se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire. unde: — Rândul 3 „Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie” — se • BCP (baza de calcul plafonată) = produsul dintre numărul completează cu numărul total de zile prestații aferentede asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.asigurări sociale din luna pentru care se calculează contribuția — Rândul 4 „Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav” —și valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu se completează cu numărul total de zile prestații aferentebrut. • Baza de calcul angajator (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) = totalul concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în „Anexa — Rândul 5 „Total zile prestații pentru risc maternal” — seasigurat” + totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul completează cu numărul total de zile prestații aferenteasigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform concediilor medicale pentru risc maternal.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu Coloana „Zile prestații suportate de angajator” semodificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările completează astfel:și completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces — totalul — Rândul 1 „Zile prestații suportate de angajator pentrusumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire. incapacitate temporară de muncă” — se completează cu • CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale numărul total de zile prestații suportate de angajator aferentedatorată de angajator pentru condiții normale de muncă. concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
 13. 13. 16 Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS” se — Rândul 9 „Total contribuții datorate pentru concedii șicompletează astfel: indemnizații” — se completează cu suma dintre total contribuții — Rândul 1 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru pentru concedii și indemnizații calculate la fond salarii (rândul 7)incapacitate temporară de muncă” — se completează cu și total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentrunumărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentrude asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale accidente de muncă și boli profesionale (rândul 8).pentru incapacitate temporară de muncă. — Rândul 10 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul — Rândul 2 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru FNUASS pentru concedii și indemnizații” — se completează cuprevenire îmbolnăvire” — se completează cu numărul total de total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic dezile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru — Rândul 11 „Total sumă recuperată de angajator dinprevenire îmbolnăvire. contribuția lunii curente” — se completează cu suma recuperată — Rândul 3 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru de angajator din contribuția lunii curente. Suma recuperată desarcină și lăuzie” — se completează cu numărul total de zile angajator nu poate depăși suma reprezentând contribuțiaprestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale datorată, în luna curentă, pentru concedii și indemnizații,de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină și înscrisă la rândul 9.lăuzie. — Rândul 12 „Total sumă de virat la FNUASS pentru — Rândul 4 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru concedii și indemnizații” — se completează cu total sumă deîngrijire copil bolnav” — se completează cu numărul total de zile virat la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătateprestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații.de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil — Rândul 13 „Total sumă rămasă de recuperat de labolnav. FNUASS pentru concedii și indemnizații” — se completează cu — Rândul 5 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru riscmaternal” — se completează cu numărul total de zile prestații total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de lasuportate din Fondul național unic de asigurări sociale de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentrusănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal. concedii și indemnizații. Coloana „Suma suportată de angajator” se completează C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boliastfel: profesionale — Rândul 1 „Suma suportată de angajator pentru Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:incapacitate temporară de muncă”— se completează cu suma — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — conținesuportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitateincapacitate temporară de muncă. temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completează profesionale la nivel de unitate.astfel: — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” — — Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecereaincapacitate temporară de muncă” — se completează cu suma temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncăindemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări și boli profesionale la nivel de unitate.sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — conțineincapacitate temporară de muncă. numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea — Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boliîmbolnăvire” — se completează cu suma indemnizațiilor profesionale la nivel de unitate.suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversiesănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire profesională” — conține numărul total de cazuri de indemnizațieîmbolnăvire. pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională — Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel delăuzie” — se completează cu suma indemnizațiilor suportate din unitate.Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente Coloana „Zile prestații” se completează astfel:concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie. — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — numărul — Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporarăcopil bolnav” — se completează cu suma indemnizațiilor de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale lasuportate din Fondul național unic de asigurări sociale desănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil nivel de unitate, din certificatele medicale.bolnav. — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” — — Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecereamaternal” — se completează cu suma indemnizațiilor suportate temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncădin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.aferente concediilor medicale pentru risc maternal. — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — numărul total — Rândul 6 „Total suma suportată din FNUASS” — se de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucrucompletează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel deFondul național unic de asigurări sociale de sănătate. unitate, din certificatele medicale. — Rândul 7 „Total contribuții pentru concedii și indemnizații — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversiecalculate la fond salarii” — se completează cu suma care profesională” — numărul total de zile lucrătoare de prestații pereprezintă total contribuții pentru concedii și indemnizații durata cursurilor de calificare și reconversie profesionalăcalculate la fond salarii (Fondul de salarii se regăsește înscris la cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel desecțiunea B, rândul 4). unitate, din certificatele medicale. — Rândul 8 „Total contribuții pentru concedii și indemnizații Coloana „Sumă totală accidente de muncă” se completeazădatorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP” — se astfel:completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” —concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară dedin Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale laprofesionale. nivel de unitate.
 14. 14. 17 — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” — „Suma de recuperat din contribuția datorată” — secuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenție,loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli scutire și/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere dinprofesionale la nivel de unitate. totalul contribuției datorate de angajator, diminuată cu scutirea — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — cuantumul total de la plată de care angajatorul este scutit în temeiul prevederiloral prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de legale în vigoare (prevăzută la cap. C.4.).accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate. La completarea creanței fiscale „Contribuția de asigurări — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie pentru șomaj datorată de angajator” prevăzută în secțiuneaprofesională” — cuantumul total al prestațiilor pe durata „Creanțe fiscale”, totalul sumelor de recuperat din contribuțiacursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de datorată, prevăzute la C.5., se înscrie ca sumă deductibilă, cuaccidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate. respectarea condiției ca nivelul sumei deductibile să nu — Rândul 5 „Total” — cuprinde cuantumul total al prestațiilor depășească nivelul sumei datorate.de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli „Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM” — se completeazăprofesionale, la nivel de unitate. cu suma corespunzătoare tipului de subvenție, scutire și/sau Coloana „Suma suportată din FAAMBP” se completeazăastfel: reducere selectat, de restituit de către agenția județeană pentru — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — este ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocupareasuma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă Forței de Muncă București. Se completează numai în situația încauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de care suma deductibilă din „Contribuția de asigurări pentru șomajunitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de datorată de angajator” din Nomenclatorul „Creanțe fiscale” estemuncă și boli profesionale. egală cu suma datorată. — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” – este C.6. Contribuție șomaj datorată de angajatorsuma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă „Bază de calcul” — se completează cu suma reprezentândcauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul aunitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentrumuncă și boli profesionale. șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — este suma însumarea bazelor lunare de calcul a contribuției individuale laprestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de bugetul asigurărilor pentru șomaj.accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, „Contribuție” — se completează cu suma reprezentândsuportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentruboli profesionale. — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prinprofesională” — este suma prestațiilor pe durata cursurilor de aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentrucalificare și reconversie profesională cauzate de accidente de contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentrumuncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din șomaj asupra sumei bazelor de calcul ale contribuției individualeFondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli la bugetul asigurărilor pentru șomaj.profesionale. C.7. Contribuție fond de garantare datorată de angajator — Rândul 5 „Total sumă suportată din FAAMBP” — conține „Baza de calcul” — se completează cu suma reprezentândtotal cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din baza de calcul a contribuției datorate de angajator, conform LegiiFondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului deprofesionale. garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările Caseta „Ajutoare de deces” ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creanțelor — „Număr cazuri” — se completează cu numărul total de salariale.cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de „Contribuție” — se completează cu suma reprezentândunitate. contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru — „Sumă” — se completează cu suma totală a ajutoarelor de plata creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetulasigurărilor sociale de stat. SECȚIUNEA D — Indicatori statistici C.4. Sumă scutită din contribuția la șomaj a angajatorului Se completează numai de către entitățile asimilatepotrivit prevederilor legale în vigoare angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform Se completează cu suma reprezentând contribuția datorată Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entități asimilatede angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă angajatorului”.categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, Rândul 1 „Număr de asigurați șomaj” — se completează cuîn sistemul asigurărilor pentru șomaj, pentru care angajatorul numărul de asigurați în sistemul asigurărilor pentru șomaj,este scutit de plata acestei contribuții în temeiul prevederilor raportați de angajatori asimilați.legale în vigoare, în situația în care pentru acordarea acestei Se calculează prin însumarea asiguraților pentru care înscutiri nu se prevede potrivit dispozițiilor legale încheierea unui „Anexa asigurat” caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentruact juridic sau aprobarea unei solicitări de a beneficia de scutire. șomaj” = „1” iar rubrica „Tip asigurat alte entități asimilate” din Se calculează prin însumarea produsului dintre suma secțiunea C din „Anexa asigurat” = „17 — Drepturi de autor”prevăzută la secțiunea B.1.1. poziția 2 „Angajator — Suma sau/și „18 — Convenții civile”.pentru care se beneficiază de scutire” din „Anexa asigurat” și Rândul 2 „Număr de asigurați (concedii și indemnizații)” — secota de contribuție datorată de angajator la bugetul asigurărilor completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru carepentru șomaj, prevăzută de lege. se întocmește declarația, pentru care instituția asimilată C.5. Subvenții/Scutiri/Reduceri (conform Legii nr. 76/2002, datorează contribuția pentru concedii și indemnizații.cu modificările și completările ulterioare) Rândul 3 „Număr de asigurați pentru care angajatorul „Subvenție/scutire/reducere” — se completează prin datorează CAS” — se completează cu numărul de asigurațiselectarea din Nomenclatorul „Subvenții/scutiri/reduceri” a tipului pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.de subvenție, scutire și/sau reducere, după caz, de care Rândul 4 „Total indemnizații de șomaj” — se completeazăbeneficiază angajatorul respectiv, potrivit legislației în vigoare, suma indemnizațiilor de șomaj pentru care instituția asimilatădin bugetul asigurărilor pentru șomaj. plătește contribuția pentru concedii și indemnizații.
 15. 15. 18 SECȚIUNEA E — Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” — Se completează numai de către entitățile asimilate se completează cu total concedii medicale pentru prevenireangajatorului, pentru anumite categorii de asigurați. îmbolnăvire. E.1 Condiții de muncă — Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie” — se Secțiunea E.1 „Condiții de muncă” conține informații despre completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de — Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav” —muncă. se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil Coloana „Total venit realizat” se completează pentru „Condiții bolnav.normale de muncă” (E1_venit) — conține totalul câștigurilor — Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal” — sebrute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.înscriși în „Anexa asigurat” (se calculează pentru tipurile de Coloana „Total zile prestații” se completează astfel:asigurat 2, 13, 14, 15, 17 și 18 din Nomenclatorul „Tip asigurat — Rândul 1 „Total zile prestații pentru incapacitate temporarăpentru alte entități asimilate angajatorului”). de muncă” — se completează cu numărul total de zile prestații Coloana „Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară deindemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului muncă.nr.158/2005, cu modificările și completările ulterioare” se — Rândul 2 „Total zile prestații pentru prevenirecompletează pentru „Condiții normale de muncă” (E1_baza) — îmbolnăvire”— se completează cu numărul total de zile prestațiiconține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform — Rândul 3 „Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie” — seOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu completează cu numărul total de zile prestații aferentemodificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în — Rândul 4 „Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav” —ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de se completează cu numărul total de zile prestații aferentemuncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.de asigurat 2, 13 și 14 din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru — Rândul 5 „Total zile prestații pentru risc maternal” — sealte entități asimilate angajatorului”). Coloana „Contribuție CAS — angajator” — conține total completează cu numărul total de zile prestații aferentecontribuția de asigurări sociale datorată de entitatea asimilată concediilor medicale pentru risc maternal.angajatorului (E1_ct). Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS” se Varianta I completează astfel: Dacă baza de calcul angajator nu depășește baza de calcul — Rândul 1 „Zile prestații suportate din FNUASS pentruplafonată incapacitate temporară de muncă” — se completează cu • Dacă [(E1_venit – S_plcomp-S_oug58)+ E1_baza] <= BCP → numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unicE1_ct = (E1_venit-S_plcomp-S_oug58) * CotaAngN + E1_baza * de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicaleCotaAngN pentru incapacitate temporară de muncă. Varianta II — Rândul 2 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru Dacă baza de calcul angajator depășește baza de calcul prevenire îmbolnăvire” — se completează cu numărul total deplafonată zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări • Dacă [(E1_venit – S_plcomp-S_oug58) + E1_baza] > BCP→ sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentruE1_ct = (E1_venit-S_plcom-S_oug58)*CotaAngN + E1_baza * prevenire îmbolnăvire.CotaAngN) * BCP / [(E1_venit – S_plcom-S_oug58)+ E1_baza] — Rândul 3 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru Unde: sarcină și lăuzie” — se completează cu numărul total de zile S_plcomp = total câștig brut realizat de asigurat, exceptat din prestații suportate din Fondul național unic de asigurări socialecalculul CAS angajator pentru tip asigurat = 15 din de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină șiNomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate lăuzie.angajatorului” — Rândul 4 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru S_oug58 = total câștig brut realizat de asigurat, exceptat din îngrijire copil bolnav” — se completează cu numărul total de zilecalculul CAS angajator pentru tip asigurat = 17 și 18 din prestații suportate din Fondul național unic de asigurări socialeNomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copilangajatorului” BCP = baza de calcul plafonată = produsul dintre numărul bolnav.asiguraților din lună pentru care se calculează contribuția și — Rândul 5 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru riscvaloarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut. maternal” — se completează cu numărul total de zile prestații CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale datorată suportate din Fondul național unic de asigurări sociale dede angajator pentru condiții normale de muncă. sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal. În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completeazăreprezentând plăți compensatorii plătite din bugetul asigurărilor astfel:de șomaj, precum și veniturile prevăzute de Ordonanța de — Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentruurgență a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea incapacitate temporară de muncă” — se completează cu sumanr. 279/2010, cu modificările ulterioare. indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări În cazul persoanelor beneficiare de indemnizație de șomaj, sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentrucota CAS folosită este cota totală CAS pentru condiții normale incapacitate temporară de muncă.de muncă (Cipens + CotaAngN), unde Cipens = cota de — Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenirecontribuție individuală de asigurări sociale reținută de la îmbolnăvire” — se completează cu suma indemnizațiilorasigurat. suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de E.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenireGuvernului nr.158/2005, cu modificările și completările ulterioare) îmbolnăvire. Coloana „Număr cazuri” se completează astfel: — Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și — Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de lăuzie” — se completează cu suma indemnizațiilor suportate dinmuncă” — se completează cu total concedii medicale pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferenteincapacitate temporară de muncă. concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.
 16. 16. 19 — Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire Coloana „Zile prestații” se completează astfel:copil bolnav” — se completează cu suma indemnizațiilor — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — numărulsuportate din Fondul național unic de asigurări sociale de total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporarăsănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale labolnav. nivel de unitate, din certificatele medicale. — Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” —maternal” — se completează cu suma indemnizațiilor suportate numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecereadin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncăaferente concediilor medicale pentru risc maternal. și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale. — Rândul 6 „Total sumă suportată din FNUASS” — se — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — numărul totalcompletează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucrunațional unic de asigurări sociale de sănătate. cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de — Rândul 7 „Total contribuții pentru concedii și indemnizații unitate, din certificatele medicale.calculate la total indemnizații” — se completează cu suma care — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversiereprezintă total contribuții pentru concedii și indemnizații profesională” — numărul total de zile lucrătoare de prestații pecalculate la total indemnizații. durata cursurilor de calificare și reconversie profesională — Rândul 8 „Total contribuții pentru concedii și indemnizații cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel dedatorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP” — se unitate, din certificatele medicale.completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru Coloana „Suma totală accidente de muncă” (pe total seconcedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate poate verifica cu Cuantum prestații de asigurări socialedin Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de muncă șiprofesionale. boli profesionale + Cuantum prestații de asigurări sociale — Rândul 9 „Total contribuții datorate pentru concedii și suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicată)indemnizații” — se completează cu suma dintre total contribuții se completează astfel:pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizații și — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” —total contribuții pentru concedii și indemnizații datorate pentru cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară deindemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale laaccidente de muncă și boli profesionale. nivel de unitate. — Rândul 10 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” —FNUASS pentru concedii și indemnizații” — se completează cu cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alttotal cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boliasigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații. profesionale la nivel de unitate. — Rândul 11 „Total sumă recuperată de instituția asimilată — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — cuantumul totalangajatorului din contribuția lunii curente” — se completează cu al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată desuma recuperată de instituția asimilată angajatorului din accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.contribuția lunii curente. Suma recuperată de instituția asimilată — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversieangajatorului nu poate depăși suma reprezentând contribuția profesională” — cuantumul total al prestațiilor pe duratadatorată, în luna curentă, pentru concedii și indemnizații înscrisă cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate dela rândul 9. accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate. — Rândul 12 „Total sumă de virat la FNUASS pentru — Rândul 5 „Total” cuprinde cuantumul total al prestațiilor deconcedii și indemnizații” — se completează cu total sumă de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și bolivirat la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate profesionale la nivel de unitate, pentru entitățile asimilatepentru concedii și indemnizații. angajatorului. — Rândul 13 „Total sumă rămasă de recuperat de la Coloana „Suma suportată din FAAMBP” (pe total se poateFNUASS pentru concedii și indemnizații” — se completează cu verifica cu Cuantum prestații de asigurări sociale suportate dintotal sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boliFondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru profesionale) se completează astfel:concedii și indemnizații. — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — este E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncăprofesionale cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel: unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de — Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” — conține muncă și boli profesionale.numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” — estetemporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncăprofesionale la nivel de unitate. cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de — Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” — unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente deconține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea muncă și boli profesionale.temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — este sumași boli profesionale la nivel de unitate. prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de — Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” — conține accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate,numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă șitimpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli boli profesionale.profesionale la nivel de unitate. — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie — Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională” — este suma prestațiilor pe durata cursurilor deprofesională” — conține numărul total de cazuri de indemnizație calificare și reconversie profesională cauzate de accidente depe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate dincauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boliunitate. profesionale.

×