Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Declaratii fiscale - oct. 2018

2,038 views

Published on

Sursa - anaf.ro

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Declaratii fiscale - oct. 2018

 1. 1. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi CALENDAR DECLARATII SI OBLIGATII FISCALE – OCTOMBRIE 2018 TERMENUL OBLIGA IAȚ CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezen ă înț România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la sosirea în România" Se depune de persoana fizică sosită în România care are o edere înș statul român o perioadă sau mai multe perioade care depă esc înș total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Legea 207/2015 art.230 OMFP 1099/2016 cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la plecarea din România" Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum iș persoana fizică nerezidentă care pleacă din ară pentru o perioadăț sau mai multe perioade de edere înș străinătate care depă esc în totalș 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Legea 207/2015 art.230 OMFP 1099/2016 30 de zile de la data înfiin ării/ț data eliberării actului legal de func ionare/ț data începerii activită ii/ț data ob ineriiț Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 010 - Se completează i se depuneș de către: - persoanele juridice române; - asocierile i alte entită i fărăș ț personalitate juridică; - de inătorii autoriza iilor de punereț ț pe pia ă a medicamentelor,ț persoane juridice române; - reprezentan ii legali, desemna iț ț potrivit prevederilor Ordonan ei deț urgen ă a Guvernului nr. 77/2011ț privind stabilirea unor contribu iiț pentru finan area unor cheltuieli înț Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) OPANAF nr.3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 2. 2. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi primului venit/ data dobândirii calită ii deț angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate ini ialț domeniul sănătă ii, aprobată prinț Legea nr. 184/2015, ai de inătorilorț autoriza iilor de punere pe pia ă aț ț medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române iș străine, care de in cod numericț personal, altele decât persoanele fizice care desfă oară activită iș ș economice în mod independent sau exercită profesii libere. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române sau străine care desfă oară activită iș ț economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. luni 1 octombrie Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene - Formularul 313 Persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate să seș înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunită ii, pentru rambursareaț taxei facturată de alte persoane impozabile i achitată de aceastaș pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost Legea 227/2015 art.302 HG 1/2016 titlul VII pct.72 alin.(6) OPANAF 3159/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 3. 3. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi prestate în beneficiul său în România, precum i a taxei achitateș pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minim trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. luni 1 octombrie Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015 - Formularul 318 (se depune în format electronic) Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum iș a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Legea 227/2015 art.302 alin.(2) OPANAF 2810/2016 HG 1/2016 titlul VII pct.73 alin.(4) luni 1 octombrie Depunerea Declara iei informativeț privind livrările/prestările i achizi iileș ț efectuate pe teritoriul na ionalț aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legeaș nr.227/2015, pentru opera iuniț impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi iiț de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3769/2015 vineri 5 octombrie Depunerea Declara iei de men iuniț ț privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care Contribuabilii înregistra i în scop deț TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul i care au efectuat oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț Legea 227/2015 art. 322 OPANAF Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 4. 4. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală i care efectuează oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț România - Formularul 092 România, fiind astfel obliga i să î iț ș modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. 1165/2009 miercuri 10 octombrie Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depă it plafonul de scutire i careș ș doresc să fie scoase din eviden aț persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7) OPANAF 3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 5. 5. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. miercuri 10 octombrie Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legea 227/2015 art.315 1 alin. (1) lit c) i d)ș OPANAF nr.3698/2016 luni 15 octombrie Depunerea Situa iei eliberărilorț pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în igarete/alteț tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei eliberărilorț pentru consum de igarete/ igări iț ț ș igări de foi în luna ... anul ... -ț Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin.(8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de utilizator final (produseț energetice) Legea 227/2015 art.394 iș art.398 HG 1/2016 titlul VIII pct.63 iș pct.97 alin.(1) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ..., Operatorii economici care de inț autoriza ie de utilizator final (alcoolulț etilic i a produse alcoolice)ș Legea 227/2015 art.397 HG 1/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 6. 6. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal titlul VIII pct.85 luni 15 octombrie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile i livrările deț ș produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Destinatarii înregistra i iț ș reprezentan ii fiscali pentru achizi iileț ț i livrările de produse accizabileș Legea 227/2015 art.375 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț alcool i băuturi spirtoase pentruș luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 7. 7. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ieț tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) luni 15 octombrie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie/ depozitareț Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) i lit.b)ș HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) i (11)ș luni 15 octombrie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizi iile/livrărileț Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare Legea 227/2015 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 8. 8. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal art.399 alin.(1) lit.a) i lit.b)ș HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) i (11)ș luni 15 octombrie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de expeditor înregistratț Legea 227/2015 art.383 alin.(3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3) luni 15 octombrie Depunerea Eviden ei achizi ionării,ț ț utilizării i returnării marcajelorș pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i i importatorii autoriza iț ș ț de produse supuse marcării Legea 227/2015 art.424 alin.(5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin. (2) luni 22 octombrie Depunerea Declara iei speciale deț taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) a) Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunica ii, deț radiodifuziune i televiziuneș persoanelor neimpozabile; b) Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunica ii, de radiodifuziune iț ș televiziune. a) Legea 227/2015 art.314 alin.(7) b) Legea 227/2015 art.315 alin.(6) joi 25 octombrie Plata impozitului re inut la sursă înț luna precedentă Plătitorii următoarelor venituri: - din drepturi de proprietate Legea 227/2015 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 9. 9. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi intelectuală; - din premii i jocuri de noroc;ș - ob inute de nereziden i;ț ț - din alte surse art.72 alin.(5), art.110 alin. (6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) i (6)ș joi 25 octombrie Efectuarea plă ii anticipate privindț impozitul pe profit, aferentă trimestrul III 2018 - Contribuabilii care aplică sistemul de declarare i plată a impozitului peș profit anual, cu plă i anticipateț efectuate trimestrial - Persoanele juridice străine iș persoanele fizice nerezidente care desfă oară activitate în Româniaș într-o asociere cu sau fără personalitate juridică - Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât i în străinătateș din asocieri fără personalitate juridică Legea 227/2015 art.41 alin.(8) Legea 227/2015 art.233 alin.(3) joi 25 octombrie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată la bugetul de statț - Formularul 100 - lunar - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietă ilor imobiliare dinț patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit OPANAF 587/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 10. 10. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; - impozit pe veniturile ob inute dinț România de nereziden i;ț - taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc; - alte obliga ii de plată lunareț prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. - trimestrial - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - plă i anticipate, în contul impozituluiț pe profit anual; - impozit pe veniturile microîntreprinderilor; - redeven e miniere i petroliere;ț ș - impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările iș completările ulterioare; - impozit pe veniturile ob inute deț persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016; - impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările iș completările ulterioare; - alte obliga ii de plată trimestrialeț prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 11. 11. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi - alte termene - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - pentru plă ile anticipate aferenteț trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară iș plătesc impozit pe profit anual; - în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; - alte obliga ii de plată prevăzute înț OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instruc iunile de completare dinț formular) joi 25 octombrie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată a contribu iilorț ț sociale, impozitului pe venit iș eviden a nominală a persoanelorț asigurate - Formularul 112 - pentru luna precedentă Persoanele fizice i juridice care auș calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institu iileț prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum i persoaneleș fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub inciden a legisla ieiț ț europene aplicabile în domeniul securită ii sociale, precum i aț ș acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Legea 227/2015 art.147 alin.(1) OMFP 1209/2018 - pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevăzu i la art. 80 alin.ț (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin.(4) OMFP 1209/2018 joi 25 Depunerea Declara iei privindț Persoanele fizice care î i desfă oarăș ș Legea Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 12. 12. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi octombrie veniturile sub formă de salarii iș asimilate salariilor din străinătate ob inute de către persoanele fiziceț care desfă oară activitate înș România pentru luna precedentă - Formularul 224 activitatea în România, ob in venituriț sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentan ă în România i careț ș datorează contribu iile socialeț obligatorii pentru salaria ii lor, potrivitț prevederilor legisla iei europeneț aplicabile în domeniul securită iiț sociale, precum i ale acordurilorș privind sistemele de securitate socială la care România este parte, i care nu au încheiat cu angajatorulș un acord referitor la obliga iaț declarării i pl ii contribu iilorș șț ț sociale obligatorii. 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017 joi 25 octombrie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instruc iunile de completare dinț formular) Legea 227/2015 art.323 alin.(1) OPANAF 591/2017 joi 25 octombrie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301 Persoanele men ionate înț instruc iunile de completare aț formularului, pentru fiecare sec iune.ț Legea 227/2015 art.324 alin.(2) OPANAF 592/2016 joi 25 octombrie Depunerea Declara iei privindț sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307 Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) i g) din Legea nr.227/2015ș OPANAF 793/2016 joi 25 octombrie Depunerea Declara iei privind taxaț pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) OPANAF 188/2018 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 13. 13. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311 din Legea nr.227/2015 i careș efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări i/sauș achizi ii /prestări de bunuri/ serviciiț care sunt obligate la plata TVA joi 25 octombrie Depunerea Declara iei recapitulativeț privind livrările/achizi iile/prestărileț intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES Contribuabilii înregistra i în scopuriț de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 591/2016 joi 25 octombrie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distan ă, pe trimestrul precedent -ț Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distan ăț Legea 227/2015 art.417 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin. (21) joi 25 octombrie Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097 Persoanele impozabile care depă esc plafonul de 2.250.000 lei;ș Persoanele impozabile care renun ăț la aplicarea sistemului TVA la încasare. OPANAF 1503/2016 joi 25 octombrie Plata taxei anuale pentru autoriza iaț de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai pu in decâtț taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documenta ia a fostț aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depă esc încasărileș estimate prin documenta iaț Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 14. 14. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depă irea rezultatelorș estimate. Încasările efective cumulate i taxa plătită de laș începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara i plăti până la data de 25ș a lunii următoare) mar i 30ț octombrie Depunerea Declara iei informativeț privind livrările/prestările i achizi iileș ț efectuate pe teritoriul na ionalț aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legeaș nr.227/2015, pentru opera iuniț impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi iiț de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3769/2015 miercuri 31 octombrie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Beneficiarii scutirilor de accize (institu ii, organiza ii)ț ț Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 15. 15. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi fiscal) pct.75 alin.(5) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

×