Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendar ianuarie 2019

6,237 views

Published on

Sursa - anaf.ro

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Calendar ianuarie 2019

 1. 1. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi CALENDARUL OBLIGA IILOR FISCALEȚ PENTRU LUNA IANUARIE 2019 TERMENUL OBLIGA IAȚ CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezen ă înț România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la sosirea în România" Se depune de persoana fizică sosită în România care are o edere înș statul român o perioadă sau mai multe perioade care depă esc înș total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la plecarea din România" Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum iș persoana fizică nerezidentă care pleacă din ară pentru o perioadăț sau mai multe perioade de edere înș străinătate care depă esc în totalș 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 30 de zile de la data înfiin ării/ț data eliberării actului legal de func ionare/ț data începerii activită ii/ț data Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul - 010 - Se completează i se depuneș de către: - persoanele juridice române; - asocierile i alte entită i fărăș ț personalitate juridică; - de inătorii autoriza iilor de punereț ț pe pia ă a medicamentelor, persoaneț juridice române; - reprezentan ii legali, desemna iț ț potrivit prevederilor Ordonan ei deț urgen ă a Guvernului nr. 77/2011ț privind stabilirea unor contribu iiț Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) OPANAF nr.3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 2. 2. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi ob ineriiț primului venit/ data dobândirii calită ii deț angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate ini ialț electronic 700, după caz. pentru finan area unor cheltuieli înț domeniul sănătă ii, aprobată prinț Legea nr. 184/2015, ai de inătorilorț autoriza iilor de punere pe pia ă aț ț medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române iș străine, care de in cod numericț personal, altele decât persoanele fizice care desfă oară activită iș ș economice în mod independent sau exercită profesii libere. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române sau străine care desfă oară activită iș ț economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. joi 3 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind livrările/prestările i achizi iileș ț efectuate pe teritoriul na ionalț aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legeaș nr.227/2015, pentru opera iuniț impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în OPANAF 3769/2015 HG 983/2018 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 3. 3. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi iiț de bunuri sau servicii taxabile. miercuri 9 ianuarie Depunerea Declara iei de men iuniț ț privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală i care efectuează oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț România - Formularul 092 Contribuabilii înregistra i în scop deț TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul i care au efectuat oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț România, fiind astfel obliga i să î iț ș modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322 OPANAF 1165/2009 joi 10 ianuarie Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depă it plafonul de scutire i careș ș doresc să fie scoase din eviden aț persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin. (7) OPANAF 3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 4. 4. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 > sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. joi 10 ianuarie Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legea 227/2015 art.315 1 alin. (1) lit c) i d)ș OPANAF nr.3698/2016 mar i 15ț ianuarie Depunerea Declara iei pe propriaț răspundere privind îndeplinirea condi iilor de încadrare în categoriaț mică fabrică de bere/mică distilerie - Anexa nr.2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i ca miciț producători de bere/alcool pur. Legea 227/2015 art. 349 alin. (8) iș art. 353 alin. (6) mar i 15ț ianuarie Depunerea Declara iei privindț informa iile necesare analizeiț nivelului garan iei pentru plataț accizelor care pot deveni exigibile Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială Legea 227/2015 art. 348 HG 1/2016 titlul VIII pct.8 alin.(30) mar i 15ț ianuarie Depunerea Declara iei privindț produc ia de vinuri lini tite realizatăț ș i comercializată în calitate de micș producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Micii producători de vinuri lini titeș Legea 227/2015 art.362 HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin. (17) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 5. 5. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi mar i 15ț ianuarie Depunerea Declara iei privindț achizi iile/livrările intracomunitare deț vinuri lini tite efectuate în calitate deș mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum i destinatarul din Româniaș prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Legea 227/2015 art.362 HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin. (25) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei eliberărilorț pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în igarete/alte tutunuriț de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei eliberărilorț pentru consum de igarete/ igări iț ț ș igări de foi în luna ... anul ... -ț Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de utilizator final (produseț energetice) Legea 227/2015 art.394 iș art.398 HG 1/2016 titlul VIII pct.63 iș pct.97 alin.(1) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare Operatorii economici care de inț autoriza ie de utilizator final (alcoolulț etilic i a produse alcoolice)ș LLegea 227/2015 art.397 HG 1/2016 titlul VIII pct.85 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 6. 6. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile i livrările deț ș produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Destinatarii înregistra i iț ș reprezentan ii fiscali pentru achizi iileț ț i livrările de produse accizabileș Legea 227/2015 art.375 alin. (1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț alcool i băuturi spirtoase pentru lunaș precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ieț tutunuri prelucrate pentru luna Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 7. 7. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) mar i 15ț ianuarie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie/ depozitareț Legea 227/2015 art.399 alin. (1) lit.a) iș lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) i (11)ș mar i 15ț ianuarie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizi iile/ livrărileț de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare Legea 227/2015 art.399 alin. (1) lit.a) iș lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 8. 8. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi prevederilor titlului VIII din Codul fiscal pct. 93 alin.(9) i (11)ș mar i 15ț ianuarie Depunerea Situa iei privind privindț livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de expeditor înregistratț Legea 227/2015 art.383 alin. (3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3) mar i 15ț ianuarie Depunerea Eviden ei achizi ionării,ț ț utilizării i returnării marcajelor pentruș luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i i importatorii autoriza iț ș ț de produse supuse marcării Legea 227/2015 art.424 alin. (5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin. (2) luni 21 ianuarie Depunerea Declara iei pe propriaț răspundere pentru îndeplinirea condi iei prevăzute la art.331 alin.(2)ț lit.e) pct.2 din Codul fiscal - Formularul 089 Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au ob inutț licen ă de furnizare a energieiț electrice în perioada 1 - 31 decembrie i care au activitateș principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Legea 227/2015 art.331 alin. (2) lit.e) pct.2 OPANAF 3628/2015 vineri 25 ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2019 i a modului deș determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea opera iunilorț cu drept de deducere în totalul opera iunilor se modifică în anulț curent fa ă de anul precedentț Legea 227/2015 art. 300 alin. (9) OUG 7/2017 vineri 25 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renun are laț aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabilă cu regim mixt, în situa ii speciale, solicită MFPț aprobarea aplicării unei pro-rate speciale Legea 227/2015 art. 300 alin. (16) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 9. 9. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi vineri 25 ianuarie Plata impozitului re inut la sursă înț luna precedentă Plătitorii următoarelor venituri: - din drepturi de proprietate intelectuală; - din premii i jocuri de noroc;ș - ob inute de nereziden i;ț ț - din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) i (4), art.110ș alin.(6), art.115 alin. (3), art.224 alin.(5) i (6)ș vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei privind cifraț de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic iș care nu au efectuat achizi iiț intracomunitare de bunuri în anul precedent - Formularul 094 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achizi ii intracomunitare de bunuri iț ș care nu au depă it plafonul deș 100.000 euro Legea 227/2015 art. 322 alin. (6) OPANAF 631/2016 vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată la bugetul de stat -ț Formularul 100 - lunar - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietă ilor imobiliare dinț patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; - impozit pe veniturile ob inute dinț România de nereziden i;ț - taxa anuală de autorizare a jocurilor OPANAF 587/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 10. 10. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi de noroc; - alte obliga ii de plată lunareț prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. - trimestrial - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - plă i anticipate, în contul impozituluiț pe profit anual; - impozit pe veniturile microîntreprinderilor; - redeven e miniere i petroliere;ț ș - impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările iș completările ulterioare; - impozit pe veniturile ob inute deț persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016; - impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările iș completările ulterioare; - alte obliga ii de plată trimestrialeț prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2. - alte termene - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - pentru plă ile anticipate aferenteț trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară iș plătesc impozit pe profit anual; Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 11. 11. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi - în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; - alte obliga ii de plată prevăzute înț OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instruc iunile de completare dinț formular) vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată a contribu iilorț ț sociale, impozitului pe venit iș eviden a nominală a persoanelorț asigurate - Formularul 112 - pentru luna precedentă Persoanele fizice i juridice care auș calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institu iileț prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum iș persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub inciden aț legisla iei europene aplicabile înț domeniul securită ii sociale, precumț i a acordurilor privind sistemele deș securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice iș juridice care au calitatea de angajatori, precum i entită ileș ț asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activită i dependente.ț Institu iile publice care calculează,ț re in, plătesc i suportă contribu iiț ș ț sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Legea 227/2015 art.147 alin. (1) OMFP 1931/2018 - pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevăzu i la art. 80 alin.ț (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin. (4) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 12. 12. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi OMFP 1931/2018 vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind impozitul pe veniturile din transferul proprietă ilor imobiliare dinț patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - Formularul 208 Notarii publici Legea 227/2015 art.113 OPANAF 1886/2017 vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei privindț veniturile sub formă de salarii din străinătate ob inute de cătreț persoanele fizice care desf oarăș activitate în România i de cătreș persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice i posturilorș consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formularul 224 Persoanele fizice care ob in salariiț din străinătate pentru activită i înț România i persoanele fizice româneș angajate ale misiunilor diplomatice iș posturilor consulare acreditate în România Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017 vineri 25 ianuarie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300 Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instruc iunile deț completare din formular) Legea 227/2015 art.323 alin. (1) OPANAF 591/2017 vineri 25 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301 Persoanele men ionate înț instruc iunile de completare aț formularului, pentru fiecare sec iune.ț Legea 227/2015 art.324 alin. (2) OPANAF 592/2016 vineri 25 ianuarie Depunerea Declara ie privind sumeleț rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307 Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) i g) dinș Legea nr.227/2015 OPANAF 793/2016 vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei privind taxaț pe valoarea adăugată datorată de Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 OPANAF 188/2018 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 13. 13. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 i careș efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări i/sauș achizi ii /prestări de bunuri/ serviciiț care sunt obligate la plata TVA vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei recapitulativeț privind livrările/ achizi iile/ prestărileț intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES Contribuabilii înregistra i în scopuriț de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 591/2016 vineri 25 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distan ă, pe trimestrul precedent -ț Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distan ăț Legea 227/2015 art.417 alin. (1) HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin. (21) vineri 25 ianuarie Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097 - pentru intrarea prin op iune înț sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depă e te plafonul i nu au aplicatș ș ș sistemul TVA la încasare în anul precedent; - pentru ie irea din sistem - până laș data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depă it plafonul;ș - persoanele impozabile care depă esc plafonul de 2.250.000 lei;ș - persoanele impozabile care renun ăț la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legea 227/2015 art. 324 OPANAF 1503/2016 vineri 25 ianuarie Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar - Persoanele juridice care plătesc dividende către ac ionari sau asocia iț ț Legea 227/2015 art. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 14. 14. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi care nu au fost plătite ac ionarilorț sau asocia ilor până la sfâr itulț ș anului în care s-au aprobat situa iileț financiare anuale - Persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 43 alin. (3), art. 97 alin. (7) vineri 25 ianuarie Plata taxei anuale pentru autoriza iaț de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai pu in decâtț taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documenta ia a fostț aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depă esc încasările estimateș prin documenta ia prezentată la dataț autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depă irea rezultatelorș estimate. Încasările efective cumulate i taxa plătită de laș începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara i plăti până la data de 25ș a lunii următoare) Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii) vineri 25 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private - Formularul 107 Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obliga ia de a depune declara iaț ț informativă până la următoarele termene: Legea 227/2015 art.56 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 15. 15. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor; b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situa iileț prevăzute la art. 48 alin. (3 1 ) i art. 52ș din Codul fiscal; c) până la data depunerii situa iilorț financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare; d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. miercuri 30 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind livrările/prestările i achizi iileș ț efectuate pe teritoriul na ional ferenteț perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legeaș nr.227/2015, pentru opera iuniț impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi iiț de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3769/2015 joi 31 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) Beneficiarii scutirilor de accize (institu ii, organiza ii)ț ț Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 16. 16. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi joi 31 ianuarie Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare i plată aș impozitului pe profit - Formularul 012 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, al ii decât cei prevăzu i laț ț art.41 alin.(4) i (5) din Legeaș 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare i plată.ș Legea 227/2015 art. 41 alin. (3) OPANAF 726/2016 joi 31 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind impozitul re inut la sursăț veniturile din jocuri de noroc iș câ tigurile/pierderile realizate dinș investi ii, pe beneficiari de venitț pentru anul precedent - Formularul 205 Plătitorii de venituri care au obliga iaț calculării, re inerii i virării impozituluiț ș pe veniturile cu regim de re inere laț sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completărileș ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse. Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societă ile de administrare aț investi iilor/ societă ile de investi iiț ț ț autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obliga ia calculării, re inerii i virăriiț ț ș impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completărileș ulterioare: a. câ tiguri/pierderi din transferulș titlurilor de valoare, i orice alteș opera iuni cu instrumente financiare,ț inclusiv instrumente financiare derivate, precum i din transferulș aurului financiar, definit potrivit legii; b. venituri din jocuri de noroc la distan ă i festivaluri de poker.ț ș Legea 227/2015 art. 132 alin. (2) joi 31 ianuarie Depunerea Declara iei informativeț privind impozitul re inut laț Plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv Legea 227/2015 art. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 17. 17. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nereziden i -ț Formularul 207 persoana desemnată din cadrul asocierii/entită ii transparente fiscalț prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obliga iaț calculării, re inerii i plă ii impozituluiț ș ț pe veniturile cu regim de re inere laț sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau conven iilor deț evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum iș pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conven iilor de evitare a dubleiț impuneri încheiate de România cu alte state. Plătitorii de venituri cu regim de re inere la sursă a impozitelor,ț potrivit art.231 din din Codul fiscal. 231 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

×