Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendar feb 2019

2,743 views

Published on

Sursa - anaf.ro

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calendar feb 2019

 1. 1. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi CALENDAR DECLARATII/OBLIGATII CATRE ANAF – IN LUNA FEBRUARIE 2019 – TERMENUL OBLIGA IAȚ CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezen ă înț România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la sosirea în România" Se depune de persoana fizică sosită în România care are o edere înș statul român o perioadă sau mai multe perioade care depă esc înș total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la plecarea din România" Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum iș persoana fizică nerezidentă care pleacă din ară pentru o perioadăț sau mai multe perioade de edere înș străinătate care depă esc în totalș 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 30 de zile de la data înfiin ării/ț data eliberării actului legal de func ionare/ț data începerii activită ii/ț data ob ineriiț Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 010 - Se completează i se depuneș de către: - persoanele juridice române; - asocierile i alte entită i fărăș ț personalitate juridică; - de inătorii autoriza iilor de punereț ț pe pia ă a medicamentelor, persoaneț juridice române; - reprezentan ii legali, desemna iț ț potrivit prevederilor Ordonan ei deț urgen ă a Guvernului nr. 77/2011ț privind stabilirea unor contribu iiț pentru finan area unor cheltuieli înț Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) OPANAF nr.3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 2. 2. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi primului venit/ data dobândirii calită ii deț angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate ini ialț domeniul sănătă ii, aprobată prinț Legea nr. 184/2015, ai de inătorilorț autoriza iilor de punere pe pia ă aț ț medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române iș străine, care de in cod numericț personal, altele decât persoanele fizice care desfă oară activită iș ș economice în mod independent sau exercită profesii libere. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 - se completează i se depuneș de către persoanele fizice române sau străine care desfă oară activită iș ț economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. joi 7 februarie Depunerea Declara iei de men iuniț ț privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală i care efectuează oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț România - Formularul 092 Contribuabilii înregistra i în scop deț TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul i care au efectuat oș achizi ie intracomunitară taxabilă înț România, fiind astfel obliga i să î iț ș modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322 OPANAF 1165/2009 luni 11 februarie Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au Legea 227/2015 art.310 alin. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 3. 3. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoane juridice, asocieri iș alte entită i fără personalitate juridicăț - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străineș care de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie deț men iuni/Declara ie de radiereț ț pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarativeț înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. depă it plafonul de scutire i careș ș doresc să fie scoase din eviden aț persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. (7) OPANAF 3725/2017 luni 11 februarie Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legea 227/2015 art.315 1 alin. (1) lit c) i d)ș OPANAF nr.3698/2016 vineri 15 Depunerea Situa iei eliberărilorț Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț Legea Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 4. 4. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi februarie pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în igarete/alte tutunuriț de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei eliberărilorț pentru consum de igarete/ igări iț ț ș igări de foi în luna ... anul ... -ț Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de utilizator final (produseț energetice) Legea 227/2015 art.394 iș art.398 HG 1/2016 titlul VIII pct.63 iș pct.97 alin.(1) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile/utilizările deț produse accizabile i livrările deș produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ie de utilizator final (alcoolulț etilic i a produse alcoolice)ș Legea 227/2015 art.397 HG 1/2016 titlul VIII pct.85 vineri 15 februarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind achizi iile i livrările deț ș produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Destinatarii înregistra i iț ș reprezentan ii fiscali pentru achizi iileț ț i livrările de produse accizabileș Legea 227/2015 art.375 alin. (1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 5. 5. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț alcool i băuturi spirtoase pentru lunaș precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ieț tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de produc ie deț produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie produse accizabileț Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 6. 6. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi prevederilor titlului VIII din Codul fiscal pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea Situa iei privindț opera iunile desfă urate înț ș antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) vineri 15 februarie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț produc ie/ depozitareț Legea 227/2015 art.399 alin. (1) lit.a) iș lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) i (11)ș vineri 15 februarie Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizi iile/livrărileț de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentruț depozitare Legea 227/2015 art.399 alin. (1) lit.a) iș lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) i (11)ș vineri 15 februarie Depunerea Situa iei centralizatoareț privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de inț autoriza ii de expeditor înregistratț Legea 227/2015 art.383 alin. (3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3) vineri 15 Depunerea Eviden ei achizi ionării,ț ț Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț Legea Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 7. 7. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi februarie utilizării i returnării marcajelor pentruș luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal înregistra i i importatorii autoriza iț ș ț de produse supuse marcării 227/2015 art.424 alin. (5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin. (2) vineri 15 februarie Depunerea Declara iei anuale deț venit pentru asocierile fără personalitate juridică i entită iș ț supuse regimului transparen eiț fiscale - Formularul 204 Asocierile, cu excep ia celor careț realizează venituri din activită iț agricole impuse pe baza de norme de venit OUG 114/2018 art.66 pct.7 luni 25 februarie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată la bugetul de stat -ț Formularul 100 - lunar - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietă ilor imobiliare dinț patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; - impozit pe veniturile ob inute dinț România de nereziden i;ț - taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc; - alte obliga ii de plată lunareț prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. - alte termene - contribuabilii care OPANAF 587/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 8. 8. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi au următoarele obliga ii de plată laț bugetul de stat: - pentru plă ile anticipate aferenteț trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară iș plătesc impozit pe profit anual; - în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; - alte obliga ii de plată prevăzute înț OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instruc iunile de completare dinț formular) luni 25 februarie Declararea i plata impozitului peș profit pe anul precedent - Formularul 101 - Organiza iile nonprofitț - Contribuabilii care ob in venituriț majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice i a cartofului,ș pomicultură i viticulturăș Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.a) OPANAF 3386/2016 Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b) OPANAF 3386/2016 luni 25 februarie Depunerea Declara iei privindț obliga iile de plată a contribu iilorț ț sociale, impozitului pe venit iș eviden a nominală a persoanelorț asigurate pentru luna precedentă - Formularul 112 Persoanele fizice i juridice care auș calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institu iileț prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum i persoaneleș fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub inciden a legisla ieiț ț europene aplicabile în domeniul Legea 227/2015 art.147 alin. (1) OMFP 1209/2018 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 9. 9. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi securită ii sociale, precum i aț ș acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. luni 25 februarie Depunerea Declara iei privindț veniturile sub formă de salarii iș asimilate salariilor din străinătate ob inute de către persoanele fiziceț care desfă oară activitate înș România pentru luna precedentă - Formularul 224 Persoanele fizice care î i desfă oarăș ș activitatea în România, ob in venituriț sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentan ă în România i careț ș datorează contribu iile socialeț obligatorii pentru salaria ii lor, potrivitț prevederilor legisla iei europeneț aplicabile în domeniul securită iiț sociale, precum i ale acordurilorș privind sistemele de securitate socială la care România este parte, i care nu au încheiat cu angajatorulș un acord referitor la obliga iaț declarării i pl ii contribu iilorș șț ț sociale obligatorii. Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017 luni 25 februarie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instruc iunile de completare dinț formular) Legea 227/2015 art.323 alin. (1) OPANAF 591/2017 luni 25 februarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301 Persoanele men ionate înț instruc iunile de completare aț formularului, pentru fiecare sec iune.ț Legea 227/2015 art.324 alin. (2) OPANAF 592/2016 luni 25 februarie Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent - Formularul 306 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015. OPANAF 2037/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 10. 10. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi luni 25 februarie Depunerea Declara iei privindț sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307 Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) i g) din Legea nr.227/2015ș OPANAF 793/2016 luni 25 februarie Depunerea Declara iei privind taxaț pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311 Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 i careș efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări i/sauș achizi ii /prestări de bunuri/ serviciiț care sunt obligate la plata TVA OPANAF 188/2018 luni 25 februarie Depunerea Declara iei recapitulativeț privind livrările/achizi iile/prestărileț intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES Contribuabilii înregistra i în scopuriț de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 591/2016 luni 25 februarie Plata impozitului re inut la sursă înț luna precedentă Plătitorii următoarelor venituri: - din drepturi de proprietate intelectuală; - din premii i jocuri de noroc;ș - ob inute de nereziden i;ț ț - din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) i (4), art.110ș alin.(6), art.115 alin. (3), art.224 alin.(5) i (6)ș luni 25 februarie Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097 Persoanele impozabile care depă esc plafonul de 2.250.000 lei;ș Persoanele impozabile care renun ăț la aplicarea sistemului TVA la încasare. OPANAF 1503/2016 luni 25 februarie Plata taxei anuale pentru autoriza iaț de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai pu in decâtț Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 11. 11. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documenta ia a fostț aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depă esc încasările estimateș prin documenta ia prezentată la dataț autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depă irea rezultatelorș estimate. Încasările efective cumulate i taxa plătită de laș începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara i plăti până la data de 25ș a lunii următoare) joi 28 februarie Depunerea Declara iei anuale privindț impozitul pe reprezentan ă -ț Formular 108 Reprezentan a unei/unor persoaneț juridice străine, autorizată să func ioneze în România, potrivit legii.ț Legea 227/2015 art.237 alin. (2) OMFP 3391/2017 joi 28 februarie Depunere Declara iei informativeț privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunera iile administratorilor i aleț ș altor persoane asimilate acestora, reziden i ai altor state membre aleț Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent - Formularul 402 Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunera iilorț administratorilor i ale altor persoaneș asimilate acestora, denumi i înț continuare entită i raportoare, careț au obliga ia calculării, re inerii iț ț ș virării impozitului pe veniturile din astfel de remunera ii.ț OPANAF 2727/2015 joi 28 februarie Depunerea Declara iei informativeț privind produsele de asigurări de Asigurătorii, defini i conform Legiiț nr.32/2000 privind activitatea de OPANAF 2727/2015 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 12. 12. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi via ă contractate de reziden i ai altorț ț state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - Formularul 403 asigurare i supraveghereaș asigurărilor, cu modificările iș completările ulterioare. joi 28 februarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Beneficiarii scutirilor de accize (institu ii, organiza ii)ț ț Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5) joi 28 februarie Depunerea Declara iei informativeț privind livrările/prestările i achizi iileș ț efectuate pe teritoriul na ionalț aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legeaș nr.227/2015, pentru opera iuniț impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi iiț de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3769/2015 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

×