Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material micro

260 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Material micro

  1. 1. SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPINDERILOR ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2013 [OG 8/2013] Începând cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu mai este op ional ci este OBLIGATORIU pentru to i cei care îndeplinesc condi iile prev zute de lege. 1. Persoanele juridice care au optat pentru sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor anterior anului 2013 (la 31 ianuarie 2011, la 31 ianuarie 2012) figurând în eviden a organului fiscal ca pl titoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor p streaz acest sistem de impozitare în anul 2013 (atât timp cât în cursul anului 2013 nu realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro). [art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] 2. Pl titorii de impozit pe profit care au optat pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderilor pân la data de 31 ianuarie 2013 (între 1 ianuarie 31 ianuarie 2013), p streaz regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2013 (atât timp cât în cursul anului 2013 nu realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro) [art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] 3. Pl titorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care la data de 31 decembrie 2012 nu mai îndeplinesc condi ia privind num rul de salaria i prev zut de reglement rile legale în vigoare pân la 1 februarie 2013 (de la 1 pân la 9 salaria i inclusiv), trebuie s depun declara ia de men iuni - formular 010 pân la data de 31 ianuarie 2013 pentru schimbarea vectorului fiscal de la impozit pe veniturile microîntreprinderilor la impozit pe profit, iar în cazul în care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, începând cu 1 februarie 2013 vor aplica sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor. [art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] 4. Pl titorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care î i exercit op iunea de trecere la impozitul pe profit pân la data de 31 ianuarie 2013 (între 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013), nu vor putea aplica sistemul de impozitare la impozit pe profit începând cu 1 februarie 2013 dac la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, 1
  2. 2. SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV fiind obligate s aplice microîntreprinderilor. sistemul de impozitare pe veniturile [art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] 5. Persoanele juridice care figureaz în eviden a organului fiscal ca pl titoare de impozit pe profit i care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro au obliga ia s aplice sistemul de impozitare pe impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013. [art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] Persoanele men ionate la pct. 3 care au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, precum i la pct. 4 i pct. 5 trebuie s comunice organului fiscal modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin declara ia de men iuni - formular 010, pân la data de 25 martie 2013 inclusiv, termen pân la care se va depune i Declara ia 101 privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil, ob inut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excep ie de la prevederile art. 34 i 35 din Codul fiscal. ATEN IE!!! [art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013] Întrucât începând cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru to i pl titorii de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, pl titorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care opteaz s treac la impozitul pe profit, prin depunerea declara iei de men iuni formular 010 pân la 31 ianuarie 2013, vor figura ca pl titori de impozit pe profit în luna ianuarie 2013, iar dac la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro vor avea obliga ia s comunice organului fiscal, pân la data de 25 martie 2013 inclusiv, schimbarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin declara ia de men iuni - formular 010. Pân la termenul 25 martie 2013 inclusiv vor depune i Declara ia 101 privind impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excep ie de la prevederile art. 34 i 35. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a plafonului de 65.000 euro este cel de la închiderea exerci iului financiar precedent, respectiv 1 euro = 4,4287 lei. [Pct. 13 normele date în aplicarea art. 1126] Material elaborat de Serviciul Metodologie i Asisten a Contribuabili la data de 28.01.2013 2
  3. 3. SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN Nr ANTERIOR 2013 Crt 1 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI i îndepline te condi iile i la 31.12.2012 2 Pl titor IMPOZIT PROFIT i îndepline te condi iile pentru microîntreprinderi la 31.12.2012 3 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI i nu mai îndepline te la 31.12.2012 condi ia privind num rul de salaria i CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV 1 - 31 IANUARIE 2013 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2013 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI în 2013 atât timp cât veniturile realizate în 2013 < 65.000 euro [art. 1122 alin. (7)] OPTEAZ PENTRU IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI D010 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI în 2013 atât timp cât veniturile realizate în 2013 < 65.000 euro [art. 1122 alin. (7)] DEPUNE D010 PENTRU IMPOZIT PROFIT 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2. Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pân la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microîntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [1122 alin. (3)] 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2.Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pân la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microîntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [1122 alin. (3)] 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2. Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pân la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microîntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [art. 1122 alin. (3)] 4 Pl titor IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI i îndepline te condi iile i la 31.12.2012 OPTEAZ PENTRU IMPOZIT PROFIT 5 Pl titor IMPOZIT PROFIT PL TITOR IMPOZIT PROFIT 3

×