Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Satisfacció ciutadana: De recopilar informació a generar-la"

54 views

Published on

Implantar la cultura de l’avaluació de la gestió de qualitat, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis, escoltant les demandes i valoracions de la ciutadania.

Disposar d´una eina que generi coneixement integral, útil per els agents interns i externs a l´administració.

Integrar la participació ciutadana dins del model del Gabinet d´Estudis, Estadística, en què s´inclouen totes les fases de transparència.

És a dir, tenir en compte la ciutadania, abans, durant i després de cada política pública.

Enrica Bornao | Responsable del gabinet d´Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana | Ajuntament de Rubí

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Satisfacció ciutadana: De recopilar informació a generar-la"

 1. 1. Satisfacció Ciutadana: De recopilar informació, a generar-la Enrica Mercè Bornao Barceló RESPONSABLE DEL GABINET D´ESTUDIS, ESTADÍSTICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AJUNTAMENT DE RUBÍ #GovernDigital
 2. 2. Activitat Professional: Responsable del Gabinet d´Estudis, Estadístiques iParticipació Ciutadana de l´Ajuntament de Rubí (BCN) Professora Associada de Marketing, Personal Branding i Digitalització de Negocis (E-Business) en el Departament d´Economia i Empresa de la UPF Professora Associada de Marketing a la UAB (Masters i Grau) Formació: Llicenciada en Ciències Polítiques i de l´Administració (UAB) Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UAB) Màster en Comunicació i Estratègia Política (ICPS-UAB) Postgrau en Participació Ciutadana i Gestió de Voluntariat (UV) https://es.linkedin.com/in /enricabornaobarcelo
 3. 3. Habitants març 2018 Rang Edat HOME DONA Entre 0 i 4 1626 1560 Entre 5 i 9 2276 2181 Entre 10 i 14 2436 2325 Entre 15 i 19 2129 1982 Entre 20 i 24 1983 1843 Entre 25 i 29 2018 2069 Entre 30 i 34 2335 2365 Entre 35 i 39 3151 3013 Entre 40 i 44 3887 3741 Entre 45 i 49 3321 3216 Entre 50 i 54 2951 2895 Entre 55 i 59 2472 2448 Entre 60 i 64 2104 2356 Entre 65 i 69 1780 1952 Entre 70 i 74 1494 1667 Entre 75 i 79 969 1207 Entre 80 i 84 680 952 Entre 85 i 89 438 746 Entre 90 i 94 150 367 Entre 95 i 99 35 97 Entre 100 i 104 8 14 38243 38996 77239 Rubí
 4. 4. Moltes persones cometen l´error de confondre la informació amb el coneixement. No són la mateixa cosa. El coneixement implica la interpretació de la informació. El coneixement i plica Escolta . Henning Mankell
 5. 5. Els governs utilitzen cada vegada més, indicadors de felicitat per a la presa de decisions i formulació de polítiques públiques. Sachs, Jeffrey D. (Coeditor) • PIB • RECOLÇAMENT SOCIAL • ESPERANÇA DE VIDA SANA • LLIBERTAT SOCIAL • GENEROSITAT • ABSÈNCIA DE CORRUPCIÓ VARIABLES INFORME: Benestar/Desenvolupament  Objectiva/Econòmica  Subjectiva  Objectiva/Subjectiva  Subjectiva  Subjectiva  Subjectiva/Objectiva WORLDHAPINESSREPORT XarxadeSolucionsperalDesenvolupamentSostenibledelaOrganització deNacionsUnides(SDSN) METODOLOGIA: Estadística Oficial i Enquestes
 6. 6. FELICITAT =SATISFACCIÓ La felicitat com a Valor Social El benestar dels habitants és reconegut com a indicador de Progrés Social (Percepció) i d´Èxit de les Polítiques Públiques. Molts governs tan locals com nacionals, usen aquestes dades i investigacions, per accelerar polítiques que ajudin els seus ciutadans a millorar el seu estil de vida.
 7. 7. Gabinet d´Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana de l´Ajuntament de Rubí Creació Any 2015 Incorporació Participació Ciutadana Any 2017 ALCALDIA GERÈNCIA Gabinet d´Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana
 8. 8. Han canviat els models de comportament de la ciutadania, tornant-se aquesta en general molt més autònoma i reflexiva, sobre el que vol, el que necessita i el que se li ofereix. El sentiment de pertinença, de satisfacció, de felicitat, en definitiva, ara tenen més valor per als ciutadans i ciutadanes. La visió crítica de la realitat, s´instaura a la societat, en un espai compartit on la ciutadania demanda informació transparent, de la que de vegades no disposem i per tant, s´ha de generar. Aquest canvi requereix d´un acurat anàlisi i seguiment, amb noves tècniques i metodologies, que permetin visualitzar aquest paradigma i posar-lo en el context dels indicadors demogràfics tradicionals i els més moderns de gestió municipals, comparar-los amb la percepció. Una dada per si sola, ja no serveix. CANVIDECOMPORTAMENT DELACIUTADANIA UNA DADA SOCIODEMOGRÀFICA PER SI MATEIXA, JA NO SERVEIX PER EXPLICAR RES!.
 9. 9. L´administració pública tendeix en termes generals, a un canvi de model de gestió molt més transparent i analític, que implica la constant valoració dels impactes de les polítiques dissenyades i aplicades. La cultura de l´avaluació i l´escolta a la ciutadania, ha vingut per a quedar-se. Cal racionalitzar els recursos emprats en la recerca de la informació per a la realització de Plans i Projectes i en la detecció de la satisfacció ciutadana. S´ha d´aprofitar els recursos i generar indicadors el més rigorosos possible, això només és factible amb la centralització i coordinació de les accions. La legislació en matèria de Transparència i Participació Ciutadana accelera la creació d´espais de recerca i reflexió en les administracions locals. CANVIDEMODELENLA GESTIÓMUNICIPAL
 10. 10. Disposar d´una eina que generi coneixement integral, útil per els agents interns i externs a l´admistració. Disposar de dades sobre la ciutat i les persones que l´habiten, mitjançant la utilització de tècniques científiques empíriques i instruments metodològics qualitatius i quantitatius.. I pla ta la cultu a de l’avaluació de la gestió de ualitat, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis, escoltant les demandes i valoracions de la ciutadania. VISIÓMISSIÓ
 11. 11. Objectivitat, en el tractament de les dades Transparència, publicació de tots els estudis Compromís de qualitat, en els processos analítics Capacitat d’Avaluació, de les dades obtingudes Sistematització i estandardització d´informació (dades comparables) Comunicació eficient de la realitat social, interpretació tècnica rigorosa VALORS
 12. 12. Té la funció de testejar de forma regular la satisfacció ciutadana envers les polítiques municipals, la ciutat i les necessitats i expectatives de les persones que l´habiten i en la seva vessant de recerca i investigació, generar informació pròpia a través d´estudis qualitatius i quantitatius, per aprofundir en el coneixement de temes específics. És també el servei encarregat de recopilar les dades estadístiques i estudis municipals i de ciutat, de les diferents fonts existents. Realitza anàlisis i elabora anuaris i memòries, a través d´un Observatori de Ciutat que coordina diferents observatoris sectorials municipals. Ofereix suport estadístic, als serveis municipals. És a la vegada el servei responsable de coordinar la Participació Ciutadana i els Processos Participatius que es fan a la ciutat. El Gabinet té la funció de detectar les necessitats ciutadanes, determinar la valoració de les polítiques públiques i recollir les propostes participatives. FUNCIONSGABINETD´ESTUDIS, ESTADÍSTIQUESIPARTICIPACIÓCIUTADANA
 13. 13. Han de ser útils per a obtenir una visió analítica i global de la realitat (*). Han de poder ser comparables entre ciutats i entre estudis propis Han de poder oferir dades desagregades a nivell de Districte i Barri Han d´articular les necessitats d´informació estadística interna i externa Han de ser producte de la racionalització de recursos, s´han d´estandarditzar encàrrecs, agrupar-los i obtenir reducció de recursos destinats. Han d´optimitzar-se operativament per obtenir millors resultats amb el mínim cost, aprofitant sinèrgies entre estudis, evitant duplicitats Han d´incorporar els mètodes i recursos científics més moderns i representatius, entre ells la territorialització de la informació (*) Els estudis poden ésser puntuals, però han de ser dissenyats per a poder ser analitzats en panells (sèries) REQUISITSQUEHANDETENIRELSESTUDIS IPRODUCTESESTADÍSTICS
 14. 14. Han de ser absolutament transparents, tots els actes participatius han de poder ser consultats en tot moment en una plataforma oberta Han de ser àmpliament participatius, no deixant cap col.lectiu exclòs, combinant participació presencial i online Han d´estar regulats pel Reglament de Participació Ciutadana Han de ser estandarditzats, han de tenir totes les fases d´informació- participació-retorn i ser comparables amb els d´altres ciutats similars Han de ser producte de la racionalització de recursos Han d´incorporar els mètodes, recursos i les eines de participació més transparents i modernes, com la plataforma PARTICIPA.RUBÍ (DECIDIM), en ús des de gener 2018 REQUISITSQUEHANDETENIRELS PROCESSOSPARTICIPATIUS
 15. 15. SISTEMA D’INDICADORS DE PERCEPCIÓ DE NECESSITATS I D´AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ CIUTADANA: Estudis d’opi ió efe its a les e essitats, expe tatives i satisfacció de la ciutadania respecte dels serveis municipals, mitjançant diversos mètodes i tècniques quantitatives/qualitatives o mixtes. BANC D’ESTUDIS ESTADÍSTICS , D’AVALUACIÓ I PERCEPCIÓ CIUTADANA: Indexació i catalogació de documentació quantitativa i qualitativa actual i històrica, en el qual s’i o po a a tots els estudis ue es ealitzi pe pa t de ualsevol alt e se vei i/o e p esa u i ipal i els ealitzats pe l’O se vato i de la Ciutat. INFORME COMPARAT (Benchmarking) DE CERCLES MUNICIPALS: Elaboració d´un informe comparat amb dades temàtiques dels diferents Cercles de Comparació de la Diputació,en relació a altres municipis de la província. ESTUDIS AD-HOC (A demanda): Realitza ió itja ça t tè i ues d’i vestiga ió d’estudis e p ofu ditat, desti ats a espo d e a les e essitats dels se veis municipals, pel que fa a la satisfacció amb la prestació dels serveis PRINCIPALSPRODUCTES(I)
 16. 16. ASSESSORAMENT ALS SERVEIS MUNICIPALS I ESTANDARTIZACIÓ DELS ESTUDIS: Per a poder garantir la rigorositat tè i a i l’esta da ditza ió de p o essos, així o l’ap ofita e t dels e u sos. OBSERVATORI DE LA CIUTAT: Conjunt de xifres globals de caràcter descriptiu de la ciutat i distribuïdes territorialment en Districtes i Barris, de les quals permet observar la seva evolució longitudinal i transversal, mitjançant panells. Observatoris Temàtics: Recollida ampliada de xifres temàtiques, amb trancatment específc, que nodreixen l´Observatori de la Ciutat ANUARI ESTADÍSTIC: Do u e t estadísti a ual, ue fa u a adiog afia d’u pe íode concret, pel que fa a tots els indicadors de ciutat disponibles. INFORME PERFIL DE LA CIUTAT: Participació en el conveni amb la xarxa, pel qual es p odueix u i fo e a ual so e u o ju t d’i di ado s o ets, o pa ats e t e els diversos municipis de Catalunya. CARPETA CIUTADANA: Resposta a petició d’i fo a ió ue fa i els iutada s, so e estudis ela io ats a l’A àlisi de Políti ues Pú li ues i de Satisfa ió Ciutadana+ PRINCIPALSPRODUCTES(II)
 17. 17. QUADRERESUMGABINETESTUDIS, ESTADÍSTIQUESIPARTICIPACIÓCIUTADANA
 18. 18. Estudis,enquestes,sondeigs realitzats https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/observatoridelaciutat/gabinet-destudis-i- estadistiques/estudis-enquestes-sondeigs-realitzats
 19. 19. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Parlem! ebb@ajrubi.cat 93.588.70.00 ext 3007 governdigital.cat @GovernDigital @AjRubí

×