Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "El repte del Reglament Europeu de Protecció de Dades"

91 views

Published on

Roger Cots

 • Be the first to comment

CGDL2018 - Sessió: "El repte del Reglament Europeu de Protecció de Dades"

 1. 1. El repte del Reglament Europeu de Protecció de Dades Roger Cots #GovernDigital
 2. 2. El delegat de protecció de dades
 3. 3. RGPD: CAL CONTROL I RENDICIÓ DE COMPTES DELS USUARIS DE DADES La tecnologia permet que tant les empreses privades com les autoritats públiques utilitzin dades personals en una escala sense precedents a l'hora de realitzar les seves activitats. Les persones físiques difonen un volum cada vegada major d'informació personal a escala mundial.(Considerant 6 RGPD) Les persones físiques han de tenir el control de les seves pròpies dades personals.Cal reforçar la seguretat jurídica i pràctica per a les persone sfísiques, els oepradors econòmics i les autoritats públiques (Considerant 7 RGDP)
 4. 4. D.P.D. OBLIGACIÓ Considerant 97 RGPD El responsable o l'encarregat del tractament de les dades personals ha de comptar amb l'ajuda del delegat de protecció de dades si el tractament ho realitza una autoritat pública. FUNCIONS Article 39.1 RGPD Informar i assessorar al responsable o a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del present Reglament i d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres; Supervisar el compliment del que es disposa en el present Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents; oferir l'assessorament que se li sol·liciti sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació de conformitat amb l'article 35; Cooperar amb l'autoritat de control; Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia al fet que es refereix l'article 36, i realitzar consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
 5. 5. A P T I T U D J U R Í D I C A I TECNOLÒGICA (però també ètica professional) Article 37.5 RGPD El delegat de protecció de dades s’ha de designar atenent a les seves qualitats professionals i, especialment, als coneixements especialitzats del dret, a la pràctica en matèria de protecció de dades i a la capacitat per exercir les funcions esmentades a l'article 39.
 6. 6. RECURS0S i TEMPS Article 38.2 RGDP. El responsable i l'encarregat del tractament han de donar suport al delegat de protecció de dades, en l'acompliment de les funcions esmentades a l'article 39. Han de facilitar els recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les dades personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu coneixement expert. El responsable i l'encarregat del tractament garantiran que el delegat de protecció de dades participi de forma adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.
 7. 7. INTOCABLE (INDEPEDENT) Article 38.3.RGPD El responsable i l'encarregat del tractament s’han d’assegurar que el delegat de protecció de dades no accepta instruccions sobre l’exercici d'aquestes tasques. El responsable o l’encarregat no el pot destituir ni sancionar per exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l’encarregat.
 8. 8. S O L ( e n t e n e m q u e estructural) i DUAL (extern i intern) 37.3.RGPD Quan el responsable o l'encarregat del tractament és una autoritat o un organisme públic, es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte l’estructura organitzativa i la grandària que tenen.
 9. 9. FUNCIONARI! Article 37.6.RGPD. El delegat de protecció de dades pot formar part de la plantilla del responsable o de l'encarregat del tractament o exercir les seves funcions en el marc d'un contracte de serveis.
 10. 10. COMPATIBILITAT PERÒ NO CONFLICTE D’INTERESSOS Article 38.6 RGDP El delegat de protecció de dades pot exercir altres tasques i funcions. El responsable o l’encarregat del tractament ha de garantir que aquestes tasques i funcions no d o n e n l l o c a c o n f l i c t e d'interessos.
 11. 11. Estem en plena cultura de l‘envàs.El contracte de matrimoni importa més que l’amor, el funeral més que el mort, la roba més que el cos, i la missa més que Déu. La cultura de l’envàs desprecia els continguts Eduardo Galeano
 12. 12. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @rogercots

×