Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jornada de Subhasta
electrònica.
La subhasta electrònica: ús,
evolució i situació actual.
Carles de Mena
Cap de Servei e-C...
Índex
1. Introducció al Servei e-Contractació del Consorci AOC
• Esquema del Servei e-Contractació
2. Subhasta electrònica...
1.-Introducció al Servei e-Contractació
El servei e-Contractació del Consorci AOC utilitza la Plataforma de Serveis de Con...
Esquema del Servei e-Contractació
4
PSCP
Perfil de
Contractant
RELI
e-Subhasta
e-Licita
Perfil de Contractant
Plataforma d...
Subhasta electrònica:
e-subhasta
5
Subhasta electrònica: què és?
Segons l'art. 148.1 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Re...
Quan es pot utilitzar?
Segons l'art. 148.2 del TRLCSP la subhasta electrònica es pot utilitzar en:
• els procediments ober...
8
Subhasta electrònica:
ús
Formacions de Subhasta Electrònica
9
Any
Sessions de
formació
2011 5
2012 3
2013 3
Dates Òrgans de contractació assistents...
Indicadors
10
Any N de subhastes
2011 32
2012 41
2013 26
Subhastes realitzades en els darrers anys:
Subhastes el 2014:
Òrg...
11
Subhasta electrònica:
evolució i situació actual
Evolució
Després de diverses negociacions, es presenta una proposta
econòmica raonable per a l’actualització de la versió ...
13
Desenvolupament i proves unitàries
Observacions
Integració amb GICAR Requerit per identificació amb certificat digital
...
Es tenen presents per a la solució aquelles adaptacions i millores
tècniques necessàries que cal realitzar en aquesta tran...
Adaptacions nova versió iQuotes de Subhasta electrònica (v.4)
● S’unifica la transformació tècnica per migració a Cloud, a...
 El model de gestió per categories, estructurant la informació en base a les
categories de compra (arbre de categories)
...
 Eines d'anàlisi d'escenaris. Quadre de comparativa d'ofertes per a la presa de
decisió
 Converses entre el comprador i ...
 Ampliació de la bitàcola per registrar, entre altres coses, els accessos dels
usuaris
 Personalització de l'administrac...
Situació actual: Indicadors
19
Òrgan de contractació Data Objecte
Nombre
Subhastes
Ajuntament de Barcelona / Barcelona de
...
El 17 d’abril de 2015 es realitza la primera Subhasta amb la nova
versió del producte iQuotes V.4, amb total normalitat.
2...
Dubtes i preguntes
21
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús come...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Jornada subhasta electrònica - Àngels Gironella - Comissió Central de Subministraments
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena

Download to read offline

Jornada "La subhasta electrònica: una oportunitat d’estalvi", 7 de maig de 2015
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Be the first to like this

La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual - Carles de Mena

 1. 1. Jornada de Subhasta electrònica. La subhasta electrònica: ús, evolució i situació actual. Carles de Mena Cap de Servei e-Contractació Barcelona, 7 de maig de 2015
 2. 2. Índex 1. Introducció al Servei e-Contractació del Consorci AOC • Esquema del Servei e-Contractació 2. Subhasta electrònica • Què és? • Quan es pot utilitzar? • Ús • Evolució • Situació actual 3. Dubtes i preguntes 2
 3. 3. 1.-Introducció al Servei e-Contractació El servei e-Contractació del Consorci AOC utilitza la Plataforma de Serveis de Contractació Publica de Catalunya (PSCP). La Junta Consultiva, l’OSACP i el Consorci AOC estem treballant conjuntament per oferir una solució a les necessitats dels ens locals amb l’objectiu d’ajudar-los a donar compliment a la normativa que regula l’àmbit de la contractació pública i generar oportunitats de millora d’eficiències i estalvis. El servei e-Contractació inclou 3 mòduls: A) Perfil del Contractant El Perfil de Contractant permet crear un espai únic d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació. Aquest servei és utilitzat actualment per 1067 ens públics de Catalunya, dels quals 803 són ens locals. B) La subhasta electrònica La subhasta electrònica és un mecanisme iteratiu de selecció d’ofertes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el que resulti adient. C) e-Licita: la presentació electrònica d’ofertes El servei e-Licita permet la presentació electrònica d’ofertes de qualsevol tipus de licitació. En aquests moments ja està disponible la licitació electrònica per a contractes menors, negociats sense publicitat i contractes derivats d’acords marcs. Per altra banda, el sistema de presentació electrònica d’ofertes per a procediments oberts (l’anomenat sobre digital) està desenvolupat i en fase de pilotatge. Aquesta solució permetrà al licitador “tancar” la seva proposició i presentar-la a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada. 3
 4. 4. Esquema del Servei e-Contractació 4 PSCP Perfil de Contractant RELI e-Subhasta e-Licita Perfil de Contractant Plataforma de Serveis de Contractació Pública Registre Electrònic d’Empreses Licitadores Presentació telemàtica d’ofertes i sobre digital Subhasta electrònica RPC Registre Públic de Contractes
 5. 5. Subhasta electrònica: e-subhasta 5
 6. 6. Subhasta electrònica: què és? Segons l'art. 148.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre ( TRLCSP, d’ara en endavant ), la subhasta electrònica és: • un procés iteratiu (repetitiu) per adjudicar contractes • que té lloc després d'una primera avaluació completa de les ofertes • per a la presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que les millorin en conjunt • basat en un dispositiu electrònic • que en permeti la classificació a través de mètodes d'avaluació automàtics. 6
 7. 7. Quan es pot utilitzar? Segons l'art. 148.2 del TRLCSP la subhasta electrònica es pot utilitzar en: • els procediments oberts • en els restringits i • en els negociats que se segueixin en el cas que preveu l'article 170.a) del TRLCSP, és a dir, quan les proposicions o ofertes econòmiques en els procediments oberts, restringits o de diàleg competitiu seguits prèviament siguin irregulars o inacceptables: - per haver-se presentat per empresaris mancats d'aptitud - per incompliment en les ofertes de les obligacions legals relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient i condicions de treball a què es refereix l'art. 119 del TRLCSP - per infringir les condicions per a la presentació de variants o millores, o - per incloure valors anormals o desproporcionats, sempre que no es modifiquin substancialment les condicions originals del contracte. A més hi ha dos supòsits en què és procedent acudir a la subhasta electrònica: • Quan l'òrgan de contractació estigui tramitant l'adjudicació d'un contracte mitjançant un acord marc, pot de forma alternativa al procediment establert per als acords marc, obrir una subhasta electrònica, art. 198.4.d) del TRLCSP. • Quan l'òrgan de contractació estigui tramitant l'adjudicació d'un contracte mitjançant un sistema dinàmic de contractació, pot de forma alternativa al procediment establert per als sistemes dinàmics d'adquisició, obrir una subhasta electrònica, art. 202.3 del TRLCSP. 7
 8. 8. 8 Subhasta electrònica: ús
 9. 9. Formacions de Subhasta Electrònica 9 Any Sessions de formació 2011 5 2012 3 2013 3 Dates Òrgans de contractació assistents Nombre d'OC Persones assistents Sessió 1: 7-8/04/2014 Consell Comarcal Conca de Barberà, Consell Comarcal de la Garrotxa, Ajuntament Vilassar de Dalt, Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Barcelona Serveis Municipals, Universitat de Barcelona 6 17 Sessions de formació realitzades en els darrers anys: Sessions de formació al 2014:
 10. 10. Indicadors 10 Any N de subhastes 2011 32 2012 41 2013 26 Subhastes realitzades en els darrers anys: Subhastes el 2014: Òrgan de contractació Data Objecte Nombre Subhastes Ajuntament de Barcelona 17/02/2014 Consumibles d’informàtica 1 L’Auditori 25/04/2014 Subministrament d’energia elèctrica 1 Comissió Central de Subministraments 05/06/2014 Material d’oficina 4 Comissió Central de Subministraments 06/06/2014 Material d’oficina 5 Comissió Central de Subministraments 12/06/2014 Paper 2 Ajuntament de Barcelona 30/06/2014 Material d’oficina 1 Ajuntament de Vilassar de Dalt 17/07/2014 Prestatgeries, mobiliari biblioteca, cadires, butaques, taules i complements, audiovisuals, sistemes autoprèstec i seguretat (RFID) 4 Fundació Institut Català d’Investigació Química 23/07/2014Gas natural 1 Ajuntament de Barcelona 24/07/2014Paper en raima reciclat 1 Universitat de Barcelona 16/09/2014Cartutxos de tinta i tòner 1 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 22/09/2014Subministrament d'energia elèctrica 1 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 29/09/2014Subministrament d'energia elèctrica 2 Consorci Català pel Desenvolupament Local 30/10/2014Subministrament de Gas Natural 1 Gerència Consorci d’Educació de Barcelona 14/11/2014Subministrament d’energia elèctrica 1 Comissió Central de Subministraments 28/11/2014Subhasta paper fibra reciclada 1 Comissió Central de Subministraments 28/11/2014Subhasta paper fibra verge 1 Ajuntament de Girona 19/12/2014Subhasta paper 1 Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 16/12/2014Subministrament d’energia elèctrica 1 TOTAL 30
 11. 11. 11 Subhasta electrònica: evolució i situació actual
 12. 12. Evolució Després de diverses negociacions, es presenta una proposta econòmica raonable per a l’actualització de la versió actual d’iQuotes a la versió 4.0, que incorpora algunes millores funcionals valorades de forma satisfactòria tant des de la CCS, com des del Consorci AOC, la principal de les quals és la possibilitat de fer puntuació dinàmica d’ofertes, d’acord amb la variació en les “licitacions”. L’equip de projecte es reuneix per a consensuar les adaptacions i integracions requerides de la nova versió amb els aplicatius corporatius (gestió d’identitats, PSCP, ...). 12
 13. 13. 13 Desenvolupament i proves unitàries Observacions Integració amb GICAR Requerit per identificació amb certificat digital Ampliació bitàcola Ampliar traces per a fer informe en cas de reclamació Personalització per l'Administració Requerit per la migració de versió PDF's de negociació signats Informe de resum per a la mesa Al crear un usuari no advertir del canvi PW Edició de l'Organització Requerit per la migració de versió Alguns dels requeriment específics són: Evolució
 14. 14. Es tenen presents per a la solució aquelles adaptacions i millores tècniques necessàries que cal realitzar en aquesta transformació a v4: ● Integració amb GICAR ● Personalització de l’administració ● PDFs firmats i personalització del PDF de negociació ● Edició de l’organització ● Ampliació i millora de la bitàcola ○ Incloure entre les traces recollides les relatives a l’autenticació del licitador (user ID), la del seu identificador de sessió (session ID) i la vinculació entre ambdós identificadors. ○ Disposar d’aquestes traces permetrà també determinar, per exemple, si un usuari inicia sessió des de navegadors diferents o si intenta iniciar sessió amb una URL modificada manualment (no legítima). ● Instal·lació nova versió, gestió i proves 14 Evolució
 15. 15. Adaptacions nova versió iQuotes de Subhasta electrònica (v.4) ● S’unifica la transformació tècnica per migració a Cloud, amb la pujada de versió del producte, que aporta millores en el càlcul dinàmic de la puntuació i usabilitat, entre d’altres. ● Inclou les adaptacions de la versió 4 als requeriments i aporta noves funcionalitats: ○ Càlcul dinàmic de la puntuació tenint en compte valoracions inicials de sortida. ○ Permet pujar ofertes a través d’excel als licitadors ○ Millora del document resum de la subhasta (i signatura del mateix). ○ Nou look-&-feel ○ Es millora la traçabilitat, afegint al document de bitàcola de la subhasta les evidències tècniques (logs i control de sessió: connexió / desconnexió). 15 Evolució
 16. 16.  El model de gestió per categories, estructurant la informació en base a les categories de compra (arbre de categories)  Una visió transversal del projecte de negociació amb la participació d'altres departaments  Millora del look & feel i experiència d'usuari que faciliten la gestió del canvi  El wizard facilita el procés de creació de la negociació assegurant que es completen totes les etapes  Creació de la negociació a partir de sol·licituds de compra (comandes de compra)  Creació de negociació a partir de catàleg (referències)  Càrrega de negociacions a partir d'Excel  Càrrega d'ofertes de sortida dels proveïdors (ofertes inicials) 16 Situació actual La nova versió, en general, incorpora:
 17. 17.  Eines d'anàlisi d'escenaris. Quadre de comparativa d'ofertes per a la presa de decisió  Converses entre el comprador i els prescriptors (equip de licitació), mitjançant l'equip de negociació es convida a participar a clients interns i prescriptors afavorint la transversalitat  Fórmula per al càlcul de l'oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els criteris tècnics i econòmics (PT + PE)  Fórmula de proporcionalitat inversa  Puntuacions de 0 a 100  Feedback sobre les accions dels usuaris  Càrrega d'ofertes per part de proveïdors a partir d'Excel  Adjudicació parcial  Indicadors de mesura del rendiment, iQuotes 4.0 compta amb un apartat d'indicadors que permet quantificar ràpidament el valor aportat a l'organització  Visibilitat de les negociacions en curs  Àrea de tasques pendents 17 Situació actual
 18. 18.  Ampliació de la bitàcola per registrar, entre altres coses, els accessos dels usuaris  Personalització de l'administració per facilitar la creació dels diferents organismes de contractació  Activar la funcionalitat per a la signatura dels PDF’s que generin i modificar la visualització d'aquests segons els requeriments establerts  Modificar la possibilitat d’editar l'organització perquè cada organisme de contractació pugui fer canvis sobre la mateixa  Instal·lació dels entorns, test i producció, del nou portal iQuotes4  Adjuntar logs a PDF de la negociació  Afegir una bitàcola a nivell d'organització  Adjuntar logs a PDF de la bitàcola  Etc. 18 Situació actual A més a més, s’ha adaptat l’eina en els següents àmbits:
 19. 19. Situació actual: Indicadors 19 Òrgan de contractació Data Objecte Nombre Subhastes Ajuntament de Barcelona / Barcelona de Serveis Municipals S.A. 06/02/2015 Compra de 840.000 plànols en 8 idiomes, com a contracte derivat de l'Acord marc de l'homologació d'impremtes. 1 Ajuntament de Barcelona / Barcelona de Serveis Municipals S.A. 12/02/2015 Subhasta per la impressió de 300.000 flyers del Parc Güell. 1 Ajuntament de Barcelona / Barcelona de Serveis Municipals S.A. 16/03/2015 Plànols pel Zoo 1 Ajuntament de Barcelona / Barcelona de Serveis Municipals S.A. 18/03/2015 Consumibles informàtica standard 1 Ajuntament de Barcelona / Barcelona de Serveis Municipals S.A. 17/04/2015 Subhasta per el contracte derivat del material d’oficina de BSM 1 * TOTAL 5 Subhastes el 2015: * Aquesta darrera subhasta ja s’ha realitzat amb la nova versió de l’aplicatiu
 20. 20. El 17 d’abril de 2015 es realitza la primera Subhasta amb la nova versió del producte iQuotes V.4, amb total normalitat. 20 Situació actual
 21. 21. Dubtes i preguntes 21
 22. 22. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Jornada "La subhasta electrònica: una oportunitat d’estalvi", 7 de maig de 2015 Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya

Views

Total views

1,007

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×