Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jornada d'e-administració:
"La subhasta electrònica:eficiènciai estalvien
contractaciópública“
Taula d’experiències
Genera...
2
 Energia elèctrica. Acordmarcdel subministramentd’energia elèctrica.
 Maquinari digital. Acord marc per al subministra...
3
 La Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004
sobre coordinació dels procediments ...
4
 Acord marc. Fixa l’escenari per a la subhasta -> Proveïdors i articles. Cal definir un mercat
ampliambpotencialslicita...
5
 Articles amb la mateixa qualitat. Cal que els articles siguin molt similars. Un ventall
amplide qualitatsfaràvariar mo...
6
 Beneficis:
• Transparència.
• Objectivitat.
• Estalvieconòmicquantificable.
• Integracióde les dadesper apossibles tra...
7
GeneralitatdeCatalunya
Departament d’Economia i Coneixement
ComissióCentral de Subministraments
Les ofertes fetes en la ...
8
 Cada subhasta electrònica s’ha de parametritzar d’acord amb les necessitats de cada
Acordmarc.
 La durada prevista in...
9
 El sistema és molt senzill, el proveïdor quan introdueix una
oferta ho fa a la casella on s’introdueix el preu i despr...
10
 Esfaunaprimera consultaalmercat per taldefixar els preus desortida delalicitació.
 Esfalasubhastaelectrònica i s’adj...
11
 Procediment:
• Es fixaven unes prescripcions tècniques mínimes obligatòries que havien de complir
els articles.
• Es ...
12
 Esbasavanomésenel preuofert ala subhasta electrònica. Lapuntuació obtingudaper
les empreses, tot hi haver empreses mo...
13
 L’oferta econòmica presentada en la subhasta electrònica es ponderava amb la
puntuacióobtingudaen l’adjudicacióde l’A...
14
 L’oferta econòmica presentada en la subhasta electrònica es pondera amb la
puntuacióobtingudaen l’adjudicacióde l’Aco...
15
agironella@gencat.cat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jornada subhasta electrònica - Àngels Gironella - Comissió Central de Subministraments

Jornada "La subhasta electrònica: una oportunitat d’estalvi", 7 de maig de 2015
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada subhasta electrònica - Àngels Gironella - Comissió Central de Subministraments

 1. 1. Jornada d'e-administració: "La subhasta electrònica:eficiènciai estalvien contractaciópública“ Taula d’experiències Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central deSubministraments
 2. 2. 2  Energia elèctrica. Acordmarcdel subministramentd’energia elèctrica.  Maquinari digital. Acord marc per al subministrament i servei d’instal·lació i manteniment de maquinaridigital.  Material d’oficina.Acordmarcper alsubministramentde materiald’oficina.  Mobiliari d’oficina. Acord marc per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina.  Paper. Acordmarcper alsubministramentdepaperper aimpressió i escriptura. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 3. 3. 3  La Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004 sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministres i de serveis, defineix la subhasta electrònica com: “…un procés repetitiu basat en un dispositiu electrònic de presentació de nous preus, revisats a la baixa, o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que té lloc després d’una primera avaluació completa de les ofertes i que permet procedir a la seva classificació mitjançantmètodesd’avaluacióautomàtics.” GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 4. 4. 4  Acord marc. Fixa l’escenari per a la subhasta -> Proveïdors i articles. Cal definir un mercat ampliambpotencialslicitadorsque ofereixin la mateixacompetitivitat,laqualhaurem d’haver “verificat” prèviament a partir del compliment de les condicions de participació definides en els plecs de clàusulesadministrativesparticulars (PCAP).  Agregació de necessitats. Departaments i Organismes dependents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les agregacions permeten quantificar els volums i fer més atractiva l’oferta, permetent unestalvi econòmicmésgran.  Subhastaelectrònica. Calquesigui unaeina senzilla i quedoniconfiança. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 5. 5. 5  Articles amb la mateixa qualitat. Cal que els articles siguin molt similars. Un ventall amplide qualitatsfaràvariar moltels preus.  Preus adjudicats molt diferents. Si en l’adjudicació prèvia ha quedat un ventall molt amplide preus no es podràcompetiren el preu final.  Empreses amb les mateixes característiques. La petita empresa té greus dificultats per a competiren preus ambles queformengrups degransempreses. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 6. 6. 6  Beneficis: • Transparència. • Objectivitat. • Estalvieconòmicquantificable. • Integracióde les dadesper apossibles tractamentsdelainformació.  Inconvenients: • Articles subministrats que no es corresponen amb els adjudicats, els modifiquen enfunciódel preu adjudicatala subhastaelectrònica. • Lapetitaempresano potassumirels costosdel preu ofert. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 7. 7. 7 GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments Les ofertes fetes en la subhasta electrònica no permeten fer una oferta per a cada article quanaquestssónmoltnombrosos. Aquest fet provoca que, de vegades, es faci molta rebaixa en uns articles en concret i en canvilaresta quedinadjudicatsaunpreu similar alde licitació. Família Estalvi Energia elèctrica 0,20-1,86% Maquinari digital 20-30% Excepcionalment un 2 i un 70% Material d’oficina 24-45% Mobiliari d’oficina 2,99-55% Excepcionalment un 3 i un 73% Paper 30-40%
 8. 8. 8  Cada subhasta electrònica s’ha de parametritzar d’acord amb les necessitats de cada Acordmarc.  La durada prevista inicial de la subhasta electrònica la fixem en 15 minuts, no obstant, les pròrrogues que fixem de 5 minuts poden fer que les subhastes tinguin durades variables, quepodenanarde 30minutsfinsamésde3 hores.  Cal detallar en el Plec de clàusules administratives particulars com es durà a terme la resolució d’incidències que es puguin produir en la introducció de les ofertes durant la subhastaelectrònica. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 9. 9. 9  El sistema és molt senzill, el proveïdor quan introdueix una oferta ho fa a la casella on s’introdueix el preu i després ha de prémer el botó ‘Enviar licitació’ a dalt a la dreta. Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments
 10. 10. 10  Esfaunaprimera consultaalmercat per taldefixar els preus desortida delalicitació.  Esfalasubhastaelectrònica i s’adjudicaalmillor preu.  Des del 2013, no es realitzen subhastes electròniques (actualment es va a un model de preu indexat, no preu fix). GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 11. 11. 11  Procediment: • Es fixaven unes prescripcions tècniques mínimes obligatòries que havien de complir els articles. • Es valoraven aquestes prescripcions i s’utilitzava la puntuació per a la subhasta electrònica.  En aquest Acord marc presentaven oferta els fabricants i les empreses distribuïdores. La subhasta electrònica estava supeditada al que marcava el fabricant, no obstant funcionaven correctament. Algun cop no s’obtenia el màxim resultat ja que les empreses licitadores oferien molta rebaixa de preu únicament en un dels articles licitats i en la resta larebaixaera mínima. Actualmentaquest tipus dematerial el licita el CTiTI. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 12. 12. 12  Esbasavanomésenel preuofert ala subhasta electrònica. Lapuntuació obtingudaper les empreses, tot hi haver empreses molt petites i empreses que formaven part de grans grups, era molt similar. La qualitat dels articles era difícil de valorar donada la seva granvarietat.  En aquest Acord marc presentaven oferta només les empreses distribuïdores. Es va valorar no fer més subhastes electròniques d’aquest Acord marc donada la impossibilitat de fixar uns articles idèntics en qualitat i en preu que poguessin competirenigualtat decondicionsenlasubhastaelectrònica. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 13. 13. 13  L’oferta econòmica presentada en la subhasta electrònica es ponderava amb la puntuacióobtingudaen l’adjudicacióde l’Acordmarc.  En aquest Acord marc és molt difícil no adjudicar conjuntament a fabricants i distribuïdors. El mercat permet que presentin oferta ambdós tipus d’empreses. Aquest fet permet que l’adjudicació es faci a empreses amb característiques molt diferents. Es va valorar no fer més subhastes electròniques d’aquest Acord marc donada la varietat del tipus d’empresa i la impossibilitat de fixar uns articles idèntics en qualitat i en preu quepoguessin competirenigualtatde condicionsen lasubhastaelectrònica. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 14. 14. 14  L’oferta econòmica presentada en la subhasta electrònica es pondera amb la puntuacióobtingudaen l’adjudicacióde l’Acordmarc.  EnaquestAcordmarcnoméspresentenoferta les empreses distribuïdores, demoment no s’ha presentat cap fabricant. Aquesta família té uns proveïdors i uns articles molts similars en qualitat i en preu. La subhasta electrònica és competitiva i dona igualtat d’oportunitats atotes les empreses. GeneralitatdeCatalunya Departament d’Economia i Coneixement ComissióCentral de Subministraments
 15. 15. 15 agironella@gencat.cat Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

×