Informe sobre l’implementació del projecte del cas 3:
formació TIC en un centre de primària.
Després de llegir el cas del ...
d’ensenyar les noves tecnologies i ensenyar matèries a través de les TIC sinó que
aquestes tecnologies ajuden a produir un...
el meu parer, com per exemple, la poca participació del professorat en la redacció
d’aquest document que al capdamunt impl...
adquireixen un paper relevant , com poden ser: la recerca i selecció de la informació,
l’anàlisi crític i la resolució de ...
per les quals el nivell de la majoria del claustre del CEIP colors està suficientment
preparat com per poder dur-les a la ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

consuelo Castro Branderiz Cas3 Doc

312 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

consuelo Castro Branderiz Cas3 Doc

  1. 1. Informe sobre l’implementació del projecte del cas 3: formació TIC en un centre de primària. Després de llegir el cas del CEIP els colors de Barcelona passaré a comentar alguns dels aspectes que m’han semblat rellevants en aquest cas. Per començar, m’agradaria fer un petit comentari sobre l’impacte que suposen les TIC en el procés d’introducció en una escola, ja que tal com han comentat alguns experts en el1 tema com Aviram (2002 ) “la societat de la informació sustentada per un ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació comporta canvis que arriben a tots els àmbits de l’activitat humana. Els seus efectes es manifesten d’una manera molt especial en les activitats laborals i en el món educatiu, a on tot ha d’estar revisat: des de la raó de ser de l’escola i les altres institucions educatives, fins a la formació bàsica que precisen les persones, la manera d’ensenyar i aprendre, les infrastructures i els mitjans que s’utilitzen per aquesta finalitat, l’estructura organitzativa dels centres i la seva cultura....” En aquest sentit, i després del que he exposat més amunt m’agradaria explicitar algunes possibles reaccions dels centres per adaptar-se a les TIC: d’una banda, ens podríem trobar davant d’un escenari anomenat tecnòcrata, on les escoles s’adaptarien realitzant petits ajustaments com per exemple la introducció de l’alfabetització digital dels estudiants en el currículum per tal que utilitzin les TIC com a instrument per millorar la “productivitat” en el procés de la informació, i d’aquesta manera progressivament anar utilitzant-les com a font d’informació i “ proveïdor de materials didàctics “. Una altra possible manera d’aproximació a les TIC per part de les escoles és l’anomenat “escenari reformista” en el qual a més d’aprendre sobre les TIC i aprendre de les TIC s’introdueixen en les pràctiques docents nous mètodes d’ensenyament-aprenentatge constructivistes que contemplen l’ús de les TIC com a instrument cognitiu (aprendre amb les TIC) i per a la realització d’activitats interdisciplinàries i col·laboratives, ja que per a que les TIC desenvolupin tot el seu potencial de transformació han d’estar integrades a l’aula i convertir-se en un instrument capaç de millorar la intel·ligència. Però tampoc ens podem oblidar d’una altra possible manera d’adaptació dels centres a les TIC, que anomenaríem “escenari holístic” en el qual les escoles duen a terme una profunda reestructuració de tots els seus elements, ja que no només s’ocupen 1. AVIRAM, A. (2002)."ICT in education: should it necessarily be a case of the recurrent reinvention of the Wheel?". In: HARGRAEAVES, A; SANCHO, J. (eds.) The Georgraphics of Educational Change." London: Kluwer.
  2. 2. d’ensenyar les noves tecnologies i ensenyar matèries a través de les TIC sinó que aquestes tecnologies ajuden a produir un canvi en l’entorn, i com que l’escola el que pretén és preparar a les persones per aquest entorn, doncs, si aquest canvia, l’activitat de l’escola ha de canviar. Així doncs, després de fer aquestes reflexions que he considerat oportunes de fer sobre les diferents maneres en les quals poden caure les escoles per tal d’introduir les TIC en l’ensenyament, passaré a comentar tot seguit la forma com va dur a terme l’escola del cas que ens ocupa la seva introducció de les TIC al centre. I per començar m’agradaria analitzar el context socioeconòmic del qual se’ns parla en el document. En aquest sentit, l’escola “els colors” d’una línia està situada en un barri de Barcelona de l’extraradi on un número molt elevat d’alumnes prové de famílies on la seva llengua materna és el castellà i un altre grup bastant considerable es provinent de països de Llatinoamèrica. El seu nivell econòmic és més aviat baix i per tant podrien patir risc d’exclusió social, per la qual cosa l’escola pot suposar un element socialitzador i d’inclusió en la societat i en la futura entrada en el món laboral molt important. Des d’aquest put de vista, l’enfocament que faci l’escola de la manera d’ensenyar i l’ús de les noves tecnologies que se’n faci en el currículum, pot afavorir o no la inclusió més tard d’aquests alumnes en el món laboral. Per aquest motiu, el plantejament dels plans de formació de centre (PFC) per part de l’equip directiu del centre en un primer instant sembla força encertat , tot i que lògicament i tal i com es descriu més tard en el cas aquest PFC arrossega tot un seguit d’obstacles i d’inconvenients a salvar. Per començar, la capacitació de l’equip de mestres de l’escola és bastant deficitària quant a ús i coneixement de les tic ens referim, per la qual cosa es fa necessari el “reciclatge” en aquesta matèria per part de la immensa majoria del claustre. En aquest sentit, es fan dues primeres reunions on s’exposa el tema per part del director de l’escola. Durant aquesta primera reunió el claustre es mostra bastant indiferent pel que fa al tema de les TIC i durant la segona reunió es fan diverses propostes relacionades amb altres temes diferents pel que fa a la formació del professorat. Així doncs, pel que es pot preveure en el cas, la motivació del claustre pel que fa a les noves tecnologies no es manifesta com a una de les seves màximes preocupacions, tot i que si que es reconeix la necessitat de posar-se al dia en aquesta matèria. Per tant, jo diria que un dels primers obstacles amb que es troba l’equip directiu d’aquest centre és la reticència d’alguns membres del professorat a perdre la por a les TIC i a investigar noves maneres de fer la docència amb l’ajut de les TIC. És per aquest motiu que s’aprova la redacció d’aquest pla de formació de centre, davant la necessitat de reciclar coneixements per part de tot el professorat, inclòs l’equip directiu. No obstant, hi ha alguns punts que no acaben de ser del tot indicats sota
  3. 3. el meu parer, com per exemple, la poca participació del professorat en la redacció d’aquest document que al capdamunt implicarà a tothom, ja que aquest document l’acaben redactant el director del centre juntament amb els coordinadors de cicles, amb una escassa transferència d’informació a la resta de claustre, que serà el que haurà de posar en pràctica aquests canvis. Penso que aquest apartat no és del tot massa democràtic, ja que tot i que el director fa un parell de reunions per traspassar la informació del que serà el nou document, no hi ha el suficient “debat” i contracrítica” que hauria d’haver en un assumpte tan important per al treball posterior. Per això, penso que aquest és un dels aspectes que s’haurien pogut millorar bastant. Un altre punt que a mi personalment em sembla força interessant i que en el cas en un principi no surt gaire valorat per una part del claustre és el tema dels ajuts per part de l’AMPA , ja que penso que a qualsevol escola el tema del finançament i més en una escola de les característiques de les quals parlem és un assumpte sempre important, ja que l’escola no disposa d’un pressupost molt elevat com per poder fer front ella tota sola el finançament de tota la infrastructura i compra d’ordinadors que suposa el fet d’implementar aquest PFC. Per aquest motiu, qualsevol tipus d’ajut o col·laboració externa al centre pot resultar d’una gran valia. En aquest sentit, la proposta d’una mare de l’AMPA de donar els ordinadors del seu lloc de treball que ja són una mica més vells i que els anaven a canviar pot suposar una molt bona oportunitat per començar a treballar amb les TIC des d’una aproximació al currículum, de tal manera que el treball amb les TIC passi a formar part de totes les àrees i no només d’una hora setmanal que es dedica a aquesta matèria a l’aula d’informàtica. Amb aquest recolzament per part de les famílies es fa més fàcil poder dur a terme el nou model metodològic que sigui capaç d’incloure les TIC en el conjunt de l’escola fent partícip a tots els membres de la comunitat educativa i no només al claustre i a l’equip directiu. Lògicament l’implementació d’aquest projecte comporta un nou model pedagògic a l’hora de fer les classes i una nova visió de com les TIC es poden fer servir de manera didàctica a qualsevol àrea. També l’implementació de les TIC a l’escola suposa que hi hagi major transparència de cara a les famílies, que alhora comporta una major qualitat en els serveis que s’ofereixen. Des del meu punt de vista, la necessària presència de les institucions educatives dins el món de les TIC, amb la seva corresponent pàgina web d’informació a les famílies, formació d’activitats, etc. permet que la societat pugui conèixer millor les característiques de cada centre i les activitats que es desenvolupen en ell. Aquesta transparència, a més, permet a tots conèixer les bones pràctiques (organitzatives, didàctiques...) que es realitzen en alguns centres, amb la qual cosa millora progressivament la qualitat de l’educació. Una altra qüestió que m’agradaria parlar o fer un petit incís és la que fa referència a determinades “capacitats” i “competències” que en els nous currículums actuals
  4. 4. adquireixen un paper relevant , com poden ser: la recerca i selecció de la informació, l’anàlisi crític i la resolució de problemes, l’elaboració personal de coneixements funcionals, l’argumentació de les pròpies opinions i la negociació de significats, l’equilibri afectiu, el treball en equip, la capacitat d’autoaprenentatge i adaptació al canvi, la actitud creativa i innovadora, etc. totes aquestes competències que tan de moda estan actualment i que tant es parlen d’elles, amb la implementació de les TIC a les escoles es poden desenvolupar de manera més productiva amb eines i recursos que les noves tecnologies posen al nostre abast. És per aquest motiu, que un dels reptes als quals s’haurà d’afrontar aquesta escola de la qual parlem, és precisament la capacitat de saber adaptar les TIC en aquest nou currículum, tot sabent relacionar aquestes competències que els alumnes han d’adquirir amb l’inclusió de les TIC. Propostes de treball La Viquipèdia a les aules ensenyar a usar aquesta enciclopèdia col·laborativa als mestres de l'escola que estiguin interessats per tal de treballar més tard amb l'alumnat d'aquesta escola tot donant-los suggeriments de treballs a l'aula. entre els objectius que es podrien plantejar podrien ser: Entendre què és la Viquipèdia i aprofitar-ne el potencial a les aules, Escriure articles de manera col·laborativa, Millorar la capacitat de recerca d’informació, de síntesi i de redacció de l’alumnat, Repassar continguts curriculars aprofitant les TIC, Oferir a l’alumnat activitats significatives i motivadores. aquest podria ser un primer pas d'aproximació a les TIC de manera participativa i alhora fent partícips a tots els membres de la comunitat, tant als alumnes com als docents. d'aquesta manera fent ús d'una eina bastant coneguda i estesa dins de l'àmbit educatiu, estem "formant" als alumnes per possibles recerques de treball que hauran de realitzar en cursos posteriors, i se'ls està preparant pel seu futur laboral, donant-los la oportunitat de conèixer les TIC des de l'escola. en aquest sentit, es pot aprofitar per fer diferents sessions prèvies només per al professorat per tal de garantir uns coneixements "m´nims" sobre l'eina en qüestió i així d'aquesta manera tampoc no cal que s'hagin de fer fora de l'horari laboral que és el que moltes vegades tira enrrere a alguns docents per la manca de temps. si s'intenta fer en les hores del migdia dons es pot nombra un encarregat de dur a terme l'organització de les activitats que es palntejaran després als docents. penso que és una opció bastant "coherent", en el sentit que en mpltes escoles es realitzen aquest tipus de formació, més "informal" i adaptada a les necessitats del centre, ja que moltes vegades es preten fer participar als docents en cursos ja organitzats pel departament d'educació oaltres organismes oficials que fan un repertori de continguts i cursos massa standard o massa difícils de compatibilitzar amb les obligacions de cada mestre. D'aquesta manera resulta una formació més adaptada i "realista " del que es vol aconseguir, i es fa més probable que una "majoria " estigui dacord. Des d'aquesta perspectiva algunes de les possibles activitats que es podrien proposar i
  5. 5. per les quals el nivell de la majoria del claustre del CEIP colors està suficientment preparat com per poder dur-les a la pràctica podrien ser la creació d'articles dins de la viquipedia, prèviament explicades una mica les funcionalitats més bàsiques i la manera de treure'n profit. un exemple és d'aquestes activitats és que (els docents primer i els alumnes després) ntrodueixi contingut a la Viquipèdia s’hi registrin i guardin constància dels registres i les correspondències amb les identitats reals. Així, podran avaluar-ne millor les aportacions i podran comunicar-se amb els altres membres de la comunitat viquipedista. a més hauran de decidir si recomanen que obrir-se un compte cadascun o per grup. Només s'ha de pensar un àlies i una contrasenya i introduir-los.

×