Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Search Engine and the 1st social meta search engine of VietNam

1,409 views

Published on

My Presentation about search engine at barcamphanoi3

Published in: Technology, Education

Search Engine and the 1st social meta search engine of VietNam

 1. 1. A new approach to improve searching time and the 1 st Social Meta Search Engine of VietNam Sharer : Nguyễn Minh Tuấn Bio : A R&D Geek
 2. 2. Plan <ul><li>1. What is Search Engine ? </li></ul><ul><li>2. How to evaluate a Search Engine ? </li></ul><ul><li>3. Our solution, Social Meta AhHere </li></ul>
 3. 3. 1. What is Search Engine ? Search Engine là gì ?
 4. 4. http://scour.com/
 5. 5. http://search.io/
 6. 7. A real Search Engine must have its own crawler ? Có phải một search engine thật sự phải có bộ crawler ? A real Search Engine must index their data ? Có phải một Search Engine thật sự phải đánh chỉ mục dữ liệu ?
 7. 8. Search Engine is just a tool that help you searching something on the Internet Search Engine chỉ là một công cụ giúp bạn tìm kiếm một cái gì đó trên Internet
 8. 9. 2. How to evaluate a Search Engine ? Tiêu chí nào để đánh giá một Search Engine ?
 9. 10. Searching Time Thời gian tìm kiếm Searching Time is counted from you begin to use Internet to search something to when you stop your searching process Thời gian tìm kiếm được tính từ khi bạn bắt đầu sử dụng Internet để tìm kiếm một thông tin gì đó cho đến khi bạn dừng tìm kiếm
 10. 12. When do you stop a searching process ? Khi nào thì bạn dừng một phiên tìm kiếm ?
 11. 13. <ul><li>You found what you want . (bạn đã tìm thấy thứ mà bạn muốn tìm) </li></ul><ul><li>Found result is suitable enough for your desire, no need search more. (thông tin bạn tìm thấy đã đủ tốt, không cần tìm kiếm thêm nữa) </li></ul><ul><li>You think that is an impossible mission. (bạn nghĩ rằng bạn không thể tìm thấy thứ bạn muốn tìm) </li></ul>
 12. 14. The truth <ul><li>Google is not the best in all searching cases. </li></ul><ul><li>Google không phải search engine tốt nhất cho mọi trường hợp tìm kiếm. </li></ul>
 13. 15. VS For search vietnamese song, which give the better searching time ? Nếu tìm kiếm nhạc việt nam, search engine nào sẽ tốt hơn ?
 14. 16. VS For search vietnamese announcement, you will choose which one ? Để tìm kiếm rao vặt, bạn sẽ chọn search engine nào ?
 15. 17. VS And for searching vietnamese web ?
 16. 18. How to reduce searching time <ul><li>Try to more understand user (ex : contextualize ...). (cố gắng hiểu người dùng hơn) </li></ul><ul><li>Try to more understand website (ex : semantic approach ...). (tìm cách hiểu đúng hơn nội dung các trang web) </li></ul><ul><li>Help user browsing and reading result (ex : resume, visualize ...). (giúp người dùng duyệt các kết quả tìm kiếm nhanh hơn) </li></ul><ul><li>Verticalize, focus on a domain, on a searching object. (focus vào một domain, hay đối tượng tìm kiếm cụ thể) </li></ul><ul><li>Localize, focus on a concrete people. (focus vào một nhóm người cụ thể) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 17. 19. 3. Our solution Do searching time is much improved if we can choose the best search engine for each searching case instead of using Google for all case ? Liệu thời gian tìm kiếm sẽ giảm đáng kể nếu ta có thể chọn ra được search engine tốt nhất cho mỗi trường hợp tìm kiếm thay vì chỉ dùng Google cho mọi trường hợp ?
 18. 20. Social Meta AhHere focus on the problem : How to choose the best search engine for each searching case ? Social Meta AhHere focus vào bài toán : Làm thế nào để chọn ra search engine tốt nhất cho mỗi trường hợp ?
 19. 21. HOW ?
 20. 22. Some main features <ul><li>Adding new Search Engine to AhHere is very simple, can be done by user, no need programming. (Thêm mới một Search Engine vào AhHere là rất đơn giản, user có thể tự thêm được mà không cần lập trình) </li></ul><ul><li>AhHere break down context into each user, group of user, your history of chosing Search Engine will be used to chose the most adapting Search Engine for each user. (AhHere ngữ cảnh hóa đến từng user, những thói quen lựa chọn Search Engine của user sẽ được sử dụng để chọn Search Engine phù hợp) </li></ul>
 21. 23. <ul><li>AhHere do not change your current searching habit, you will feel nothing change. (với AhHere, bạn sẽ không phải thay đổi thói quen search của mình) </li></ul><ul><li>User will know a lot interesting Search Engine that they haven't ever used. (Người dùng sẽ biết thêm nhiều Search Engine mới, thú vị) </li></ul><ul><li>And the most important, AhHere improve a lot searching time. (Và quan trọng nhất, AhHere cải thiện rất đáng kể thời gian tìm kiếm) </li></ul>
 22. 24. Time for discussion

×