Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Troonrede 2013
mindmap
Opening
Nu eerste keer dat ik mij tot u mag richten
Hartverwarmende
start van mijn
koningschap
Tijd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Troonrede 2013 mindmap

1,441 views

Published on

Mindmap van de troonrede op Prinsjesdag 17 sep 2013

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Troonrede 2013 mindmap

  1. 1. Troonrede 2013 mindmap Opening Nu eerste keer dat ik mij tot u mag richten Hartverwarmende start van mijn koningschap Tijdens Verenigde Vergadering van 30 april Terugdenken met grote dankbaarheid Dankbaarheid Mijn moeder 33 jaar lang met groot Plichtsbesef, Warmte Diep gevoelde betrokkenheid Ingezet voor het Koninkrijk en inwoners In goede en in slechte tijden Blijvend belangrijke inspiratiebron Gevoelens van verbondenheid ervaren na overleden broer Friso Waren ons tot grote steun. Zijn dankbaar Inhuldiging Nederland heeft zich getoond als goed georganiseerd land Rijk aan talent Dag van tastbare Eenheid Verbondenheid Tussen Generaties en bevolkingsgroepen Verschillende delen van het Koninkrijk Samenleving Rechtvaardiging van dat gezond vertrouwen in eigen kunnen Goed om dit valk voor 200 jaar Koninkrijk vast te stellen Economische crisis Sinds 5 jaar Gevolgen worden steeds voelbaarder De werkloosheid stijgt Het aantal faillissementen loopt op Huizen worden minder waard Pensioenen staan onderdruk Koopkracht blijft achter Voorzichtige signalen eindemondialecrisis in zicht Perspectief op herstel Nederlandse economie heeft specifieke problemen van structurele aard Schuldenlast Overheid Huishoudens Vermogenspositie van banken. Groeivermogen Nederlandse economie versterken Creëren van banen Herstel van vertrouwen bij mensen &bedrijven Noodzakelijke hervormingen Kosten tijd Vragen om doorzettingsvermogen Maatschappelijke ontwikkelingen Zoals Vergrijzing Internationalisering Resultaat Arbeidsmarkt & stelsel van publieke voorzieningen voldoen niet meer Zichtbaar door financiële en economische crisis Regering zet in op Toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen Solidariteit tussen generaties Evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen Waarom? Onderlinge betrokkenheid is sterk Aanpassing Publieke Regelingen Voorzieningen Huidige netwerk- en informatiesamenleving Mensen Mondiger Zelfstandiger Noodzaak om tekort overheid terug te dringen Resultaat Klassieke verzorgingsstaat > participatiesamenleving Iedereen die dat kan: verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven & omgeving Mensen zelf vorm geven aan hun toekomst Waarde toe voegen aan Eigen leven Samenleving als geheel Nederlanders samen bouwen aan sterk land van zelfbewuste mensen Nederland Compacte en krachtige overheid Ruimte geeft en kansen biedt waar het kan Bescherming wanneernodig Niemand tussen wal en schip Kansen krijgen om veranderingen in eigen leven inpassen Relatie tussen parlement en regering 2014: veel wetgeving Centraal Planbureau,cruciaal "een prudent niveau van overheidsschuld" Nederlanders betalen €11 mld per jaar aan rente over de overheidsschuld. Impact Als schuld groeit Rente stijgt Rentelast steeds zwaarder drukken op Economische groei Op betaalbaarheid voorzieningen Inkomens van mensen Extra maatregelen €6 miljard euro Geen loonbijstelling uitkeren Gezondheidszorg Groter deel zorg via huisarts Strikter te zijn met het geven verzekerde zorg Huishoudentoeslag, Verschillende toeslagen en regelingen te bundelen Lager naarmate gezinsinkomen stijgt Stimuleren economie & werkgelegenheid (korte termijn) Ontslagvergoedingen uit aparte bv versneld laten uitbetalen (voordeligbelastingtarief) Devrijstellingschenkingsbelastingverruimd Jongere generaties gemakkelijker investeren in de eigen woning. Toegang tot kredieten vergroten, 125 miljoen MKB:investeren in nieuwe activiteiten Ondernemers Investeringen versneld fiscaal af te schrijven Nederlandse investeringsinstelling oprichten Regering Pensioenfondsen Verzekeraars Banken Doel:Grote beleggers koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als: Zorg Energie Schoolgebouwen Infrastructuur Economie te stimuleren Werk Mensen aan werk houden en krijgen €600 miljoen beschikbaar Sociaal Akkoord Werkgevers en werknemers komen met sectorplannen Meer banen Meer stageplaatsen voor jongeren Behoud van vakkrachten Betere begeleiding van werk naar werk Bestrijden jeugdwerkloosheid Regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen Jongeren aan deslag te krijgen Kansen op arbeidsmarktvergroten Akkoorden Onderwijs Onderwijsakkoord:3000 extra banen voor jonge leraren Techniek Techniekpact: betereaansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt Bestrijdt tekort technisch geschoolde vakmensen Energie Energieakkoord: stimuleert duurzame economische groei 15.000 extra banen. Omgevingswet Vereenvoudigten versnellingruimtelijkeprocedures, Geen afbreuk doen aan kwaliteit leefomgeving Langere termijn Hervormingen Die groeivermogen Nederlandse economie versterken Publiekevoorzieningen aanpassen aan dezetijd Omslag participatiesamenleving, zichtbaar in Sociale zekerheid Langdurige zorg Nu Eigen keuzes maken Eigen leven inrichten Voor elkaar kunnen zorgen Ontwikkelingin zorg& sociale voorzieningen dicht bij mensen in samenhang te organiseren: Decentralisatieoverheidstaken 1. nieuw stelsel van jeugdzorg Ingang 2015 Kinderen veilig opgroeien Talenten ontwikkelen Laterparticiperen in de samenleving. Jeugdzorg via de gemeenten dicht bij kind Gemeenten kunnen o.b.v. specifieke situatie van kind maatwerk leveren in Wonen Onderwijs Veiligheid Sport 2. langdurige zorg grondig hervormen Uitgaven blijven explosief stijgen 2200 per Nederlander per jaar Lichtere vormen langdurige zorg worden uitgevoerd door gemeenten Beoordeling noodzakelijkheid Traplift Taxivergoeding Vergoeding huishoudelijke hulp blijft beschikbaar Medische zorg (verpleging) valt onder reguliere zorgverzekering 3. gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten Om mensen in bijstand / arbeidsbeperking te helpen bij vinden van baan Werkgevers &overheid garant voor 125.000 extra banen in 2026 Niet gehaald dan bedrijven verplicht % te rekruteren Werk Werkloosheidswet & ontslagrecht gemoderniseerd WW krijgt een meer activerend karakter Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk (scholing) WW Publiek gefinancierde deel WW tot 24 maanden Sociale partners nemen verantwoordelijkheid voor privaat gefinancierd deel WW Extra prikkel bij werkgevers & werknemers: investeren in kwaliteit mensen Werknemers die ontslagen worden: ontvangen scholingsbudget Flexwerkers Meer zekerheid en meer bescherming OntslagrechtWordt eerlijker & eenvoudiger 1 ontslagroute voor alle werknemers Woningmarkt Verplichtannuïtair aflossen nieuwe hypotheken als voorwaarde voor aftrek van hypotheekrente 2014: maximale aftrek voor eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38% (28 jaarlijksestappen van 0,5%) Opbrengst > mensen met middeninkomen Huurmarkt te hervormen Inkomensafhankelijke huurverhogingen Extra inkomsten bij woningcorporaties afgeroomd d.m.v verhuurdersheffing Door binnenlandsehervormingen,Nederland klaar voor toekomst Buitenland Groeiende internationale verwevenheid Open economie heeft Nederland veel gebracht Ons land ook extra kwetsbaar Internationale crisis Stagnatie Samenwerkingmetandere landen is belangrijk EuropeseUnie belangrijk voor toekomst Economie Sociaal Politiek Stevig fundament onder deEuro is cruciaal Totstandkoming van bankenunie Houdbare tekorten Versterking economische structuur Concurrentiekracht & groeivermogen lidstaten versterken via Europese interne markt Belemmering op terreinen veel terreinen Impuls voor handel met landen buiten EU door vrijhandelsakkoorden Verenigde Staten Japan Speerpunt voor regering: takenpakket EU Lidstaten zelf: Belastingen Sociale zekerheid Pensioenen Zorg Onderwijs Buiten EU Lange traditie internationale samenwerking Viering van honderd jaar Vredespaleis 2014:gastheer van de Nuclear SecuritySummit Syrië Humanitaire noodsituatie Noodzaak internationale rechtsorde Sterke nadruk op humanitaire recht Onveiligheid & instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze Vrijheid Veiligheid Welvaart Ontwikkelingshulp Nota 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Doelstellingklassiekevormen ontwikkelingshulp te verbinden met versterkingvan handelsrelaties Combinatie die wederzijds voordeel biedt Nederlandse bedrijfsleven: veel expertise in waterbeheer Helpen waterproblemen op te lossen wereldwijd Krijgsmacht Berekend zijn op taken berekend in Nederland en buitenland Opereren om belangen van ons land veilig testellen Nota: 'In hetbelang van Nederland' Nederlandse mannen &vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen Verdienen onze grote dank & waardering voor hun moeilijke werk Caribische delen van het Koninkrijk In 2010 aangepast Meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein Profijtelijk voor alle partijen Goed voor noodzakelijke financiële zelfstandigheid & stabiliteit Binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken Afrondend Kracht & kwaliteit van samenleving vastouden Veranderingen noodzakelijkDragelijk voor iedereen Vraagstukken zijn:Complex en ingrijpend Mindmap Lees tip Begin vanuit het midden Lees met de klok mee Per tak van boven naar beneden Document bestaat uit meer pagina's Aan het einde Overzicht alle tips Volledige poster map Legenda Meer Minder Vraag Tip Gemaaktdoor Http://www.connectionofminds.com Boek een mindmap bij uw volgende event, voor: Meer interactie en betere verslaglegging tijdens bijeenkomsten Meer draagvlak in verandertrajecten door processen en meningen zichtbaar te maken Event met optimale kennisuitwisseling Beter netwerken en crowdsourcen MindMap gemaakt door Connection of Minds | www.ConnectionOfMinds.com

×