Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan phat trien ca nhan game

545 views

Published on

Plan theo kiểu nhí nhảnh, sử dụng hình ảnh của game Maple

 • Be the first to comment

Plan phat trien ca nhan game

 1. 1. Kế hoạch phát triển cá nhân<br />LinhNTD -2011<br />
 2. 2. Nhân vật: LinhNTD<br />Level: Designer cùi bắp<br />Nhiệm vụ: Vượt ải 2011<br />
 3. 3.
 4. 4. Tên: Boss Quí I<br />Phần thưởng:<br /><ul><li> Cải thiện khả năng trình bày trước đám đông
 5. 5. Nâng cao sự am hiểu game</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Có 1 buổi thuyết trình trước team được mọi người tham dự đánh giá tốt
 6. 6. Có ít nhất 1 bản đánh giá game được leader hài lòng </li></li></ul><li>
 7. 7. Tên: Boss Quí II<br />Phần thưởng:<br /><ul><li>Hiểu tâm lý người dùng
 8. 8. Cải thiện cách giao tiếp với mọi người</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Đọc và tóm tắt những vấn đề chính trong 2 cuốn sách tâm lý người tiêu dùng
 9. 9. Áp dụng những nguyên tắc tâm lý vào việc thiết kế
 10. 10. Được hơn 70% thành viên trong nhóm dự án đánh giá hợp tác tốt</li></li></ul><li>
 11. 11. Tên: Boss Quí III<br />Phần thưởng:<br /><ul><li>Am hiểu các phương pháp thiết kế
 12. 12. Am hiểu về fun factor
 13. 13. Nâng cao khả năng lãnh đạo</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Nắm vững từ 1 đến 2 phương pháp thiết kế
 14. 14. Trình bày hoặc viết 1 báo cáo về fun factor được leader hài lòng
 15. 15. Tham gia quản lý quá trình thiết kế một dự án game</li></li></ul><li>
 16. 16. Tên: Boss Quí IV<br />Phần thưởng:<br /><ul><li>Am hiểu một số lĩnh vực trong kinh tế học
 17. 17. Am hiểu cách vận hành game</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Đọc và tóm tắt những vấn đề chính trong 2 cuốn sách kinh tế học
 18. 18. Áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào file thiết kế game
 19. 19. Nắm được một số sai lầm trong việc vận hành game</li></li></ul><li>
 20. 20. Các vật phẩm hỗ trợ cần thiết<br />Tài liệu nghiên cứu<br />Các khoá học kỹ năng mềm<br />Một số task liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu (như nghiên cứu game, thuyết trình...)<br />
 21. 21. Nhân vật: LinhNTD<br />Level: Designer tàm tạm<br />Nhiệm vụ: Vượt ải 2011 (hoàn thành)<br />
 22. 22. Skill ranking hiện tại<br />
 23. 23. Kỹ năng công việc<br />Mục tiêu: Từ 1.5  2<br />Còn thiếu: Kỹ năng trình bày trước nhóm<br />Cách thực hiện: Đánh boss Quí I<br />
 24. 24. Tên: Boss Quí I<br />Phần thưởng:<br /><ul><li> Cải thiện khả năng trình bày trước đám đông
 25. 25. Nâng cao sự am hiểu game</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Có 1 buổi thuyết trình trước team được mọi người tham dự đánh giá tốt
 26. 26. Có ít nhất 1 bản đánh giá game được leader hài lòng </li></li></ul><li>Kiến thức tổng hợp<br />Mục tiêu: Từ 0.5  1<br />Còn thiếu: <br /> Phần cứng máy tính<br />  Sức khỏe game<br />  Qui trình phát triển game<br />Cách thực hiện: <br /> Tra cứu trên mạng<br />  Rút kinh nghiệm thông qua các task đã làm<br />
 27. 27. Kiến thức thị trường<br />Mục tiêu: Từ 0.5  1<br />Còn thiếu: <br /> Kiến thức về thị trường game<br />Cách thực hiện: <br /> Tra cứu trên mạng<br />  Rút kinh nghiệm thông qua các task đã làm<br />
 28. 28. Thiết kế sản phẩm<br />Mục tiêu: Từ 1  1.5<br />Còn thiếu: <br /> Phương pháp thiết kế<br />  Đặc tính và nguyên lý thiết kế của các thể loại game<br />Cách thực hiện: <br /> Đánh boss Quí III<br />
 29. 29. Tên: Boss Quí III<br />Phần thưởng:<br /><ul><li>Am hiểu các phương pháp thiết kế
 30. 30. Am hiểu về fun factor
 31. 31. Nâng cao khả năng lãnh đạo</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Nắm vững từ 1 đến 2 phương pháp thiết kế
 32. 32. Trình bày hoặc viết 1 báo cáo về fun factor được leader hài lòng
 33. 33. Tham gia quản lý quá trình thiết kế một dự án game</li></li></ul><li>Phân tích sản phẩm<br />Mục tiêu: Từ 0  0.5<br />Còn thiếu: <br /> Kiến thức cơ bản về PTSP<br />  Khả năng đánh giá sản phẩm<br />Cách thực hiện: <br /> Đánh boss Quí IV<br />
 34. 34. Tên: Boss Quí IV<br />Phần thưởng:<br /><ul><li>Am hiểu một số lĩnh vực trong kinh tế học
 35. 35. Am hiểu cách vận hành game</li></ul>Cách diệt boss:<br /><ul><li>Đọc và tóm tắt những vấn đề chính trong 2 cuốn sách kinh tế học
 36. 36. Áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào file thiết kế game
 37. 37. Nắm được một số sai lầm trong việc vận hành game</li></li></ul><li> Skill ranking cuối 2011<br />
 38. 38. Thank you<br />

×