Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh Sách Tiêu Chuẩn Thay Thế theo quyết định 212-BXD của Bộ Xây Dựng

4,199 views

Published on

Danh Sách Tiêu Chuẩn Thay Thế theo quyết định 212-BXD của Bộ Xây Dựng

Published in: Engineering
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Danh Sách Tiêu Chuẩn Thay Thế theo quyết định 212-BXD của Bộ Xây Dựng

 1. 1. THÔNG BÁO TÌNH TR NG CÁC TIÊU CHU N TRONG DANH M C TIÊU CHU N NGÀNH XÂY D NG ðà H T HI U L C (ñ t 1) Mã hi u và tên tiêu chu n h t hi u l c Mã hi u và tên tiêu chu n hi n hành 1. TCXD 44:1970 Quy ph m thi t k k t c u g H y do không còn phù h p 2. TCXD 45:1978 Tiêu chu n thi t k n n nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chu n thi t k n n nhà và công trình 3. TCXD 79:1980 Thi công và nghi m thu các công tác n n móng TCVN 9361:2012 Công tác n n móng – Thi công và nghi m thu 4. TCXD 128 : 1985 (G p v i: TCXD 136 : 1985) Thu tinh - Phương pháp chu n b m u trong phòng thí nghi m ñ phân tích hoá h c - Quy ñ nh chung TCVN 9171:2012 Th y tinh và cát ñ s n xu t th y tinh – Quy ñ nh chung trong phân tích hóa h c 5. TCXD 129 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c xác ñ nh hàm lư ng Silic dioxyt TCVN 9172:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Silic ñioxit 6. TCXD 130 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c xác ñ nh hàm lư ng lưu huỳnh trioxyt TCVN 9173:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Sunfua trioxit 7. TCXD 131 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c xác ñ nh hàm lư ng s t ôxýt TCVN 9174:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng S t oxit 8. TCXD 132 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá TCVN 9175:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp
 2. 2. h c xác ñ nh hàm lư ng nhôm oxyt xác ñ nh hàm lư ng Nhôm oxit 9. TCXD 133 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c xác ñ nh hàm lư ng canxi oxyt và magiê oxyt TCVN 9176:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Canxi oxit và Magiê oxit 10. TCXD 134 : 1985 Thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c xác ñ nh hàm lư ng natri oxyt và kali oxyt TCVN 9177:2012 Thu tinh không màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Natri oxit và Kali oxit 11. TCXD 137 : 1985 Thu tinh - Cát ñ s n xu t thu tinh phương pháp phân tích hoá h c - Xác ñ nh hàm lư ng s t oxyt TCVN 9178:2012 Thu tinh màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng S t oxit 12. TCXD 138 : 1985 Thu tinh - Cát ñ s n xu t thu tinh phương pháp phân tích hoá h c - Xác ñ nh hàm lư ng titan ñioxyt TCVN 9179:2012 Thu tinh màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Titan ñioxit 13. TCXD 139 : 1985 Thu tinh - Cát ñ s n xu t thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c - Xác ñ nh hàm lư ng ñ ng oxyt TCVN 9180:2012 Thu tinh màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng ð ng oxit 14. TCXD 140 : 1985 Thu tinh - Cát ñ s n xu t thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c - Xác ñ nh hàm lư ng côban oxyt TCVN 9181:2012 Thu tinh màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Coban oxit 15. TCXD 141 : 1985 Thu tinh - Cát ñ s n xu t thu tinh - Phương pháp phân tích hoá h c - Xác ñ nh hàm lư ng niken oxyt TCVN 9182:2012 Thu tinh màu - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Niken oxit
 3. 3. 16. TCXD 147 : 1986 Nhà l p ghép t m l n - Tiêu chu n thi công và nghi m thu TCVN 9376:2012 Nhà l p ghép t m l n - Thi công và nghi m thu công tác l p ghép 17. TCXD 149:1986 B o v k t c u xây d ng kh i b ăn mòn H y do không còn phù h p 18. TCXD 151 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Yêu c u k thu t TCVN 9036:2012 Nguyên li u ñ s n xu t th y tinh cát – Yêu c u k thu t 19. TCXD 152 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp l y m u TCVN 9037:2012 Nguyên li u ñ s n xu t th y tinh cát – Phương pháp l y m u 20. TCXD 153 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng silic ñioxyt (SiO2) TCVN 9183:2012 Cát ñ s n xu t th y tinh – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Silic ñioxit 21. TCXD 154 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng s t oxyt (Fe2O3) TCVN 9184:2012 Cát ñ s n xu t th y tinh – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng S t oxit 22. TCXD 155 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng nhôm oxyt (Al2O3) TCVN 9185:2012 Cát ñ s n xu t th y tinh – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Nhôm oxit 23. TCXD 156 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng titan oxyt (TiO2) TCVN 9186:2012 Cát ñ s n xu t th y tinh – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng Titan ñioxit 24. TCXD 157 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu TCVN 9187:2012 Cát ñ s n xu t th y tinh – Phương
 4. 4. tinh - Phương pháp xác ñ nh ñ m pháp xác ñ nh hàm lư ng ñ m 25. TCXD 158 : 1986 Cát s d ng trong công nghi p thu tinh - Phương pháp xác ñ nh thành ph n c h t TCVN 9038:2011 Nguyên li u ñ s n xu t th y tinh cát – Phương pháp xác ñ nh thành ph n c h t 26. TCXD 159 : 1986 Trát ñá trang trí - Thi công và nghi m thu TCVN 9377- 2:2012 (G p TCXD 159:1986 v i TCXD 303:2006) 27. TCXD 40 : 1987 K t c u xây d ng và n n - Nguyên t c cơ b n v tính toán TCVN 9379:2012 K t c u xây d ng và n n - Nguyên t c cơ b n v tính toán 28. TCXD 74:1987 ð t xây d ng - Phương pháp ch nh lý th ng kê các k t qu xác ñ nh các ñ c trưng c a chúng TCVN 9153:2012 ð t xây d ng – Phương pháp ch nh lý k t qu thí nghi m m u ñ t 29. TCXD 160:1987 Kh o sát ñ a k thu t ph c v cho thi t k và thi công móng c c H y do không còn phù h p 30. TCXD 163 : 1987 Nhà nâng sàn- Thi công và nghi m thu H y do không còn phù h p 31. TCXD 166 : 1989 Giàn giáo xây d ng H y do không còn phù h p 32. TCXD 167:1989 Xi măng poóc lăng dùng ñ s n xu t t m sóng amiăng - Xi măng - Yêu c u k thu t H y do không còn phù h p 33. TCXD 169 : 1989 Nhà nâng sàn - Tiêu chu n thi t k H y do không còn phù h p 34. TCXD 171 : 1989 Bê tông n ng - Phương pháp không phá ho i s d ng k t h p máy ño siêu âm TCVN 9335:2012 Bê tông n ng – Phương pháp th không phá h y – Xác ñ nh cư ng ñ
 5. 5. và súng b t n y ñ xác ñ nh cư ng ñ nén nén s d ng k t h p máy ño siêu âm và súng b t n y 35. TCXD 25 : 1991 ð t ñư ng d n ñi n trong nhà và công trình công c ng - Tiêu chu n thi t k TCVN 9207:2012 ð t ñư ng d n ñi n trong nhà và công trình công c ng - Tiêu chu n thi t k 36. TCXD 27 : 1991 ð t thi t b ñi n trong nhà và công trình công c ng - Tiêu chu n thi t k TCVN 9206:2012 ð t thi t b ñi n trong nhà và công trình công c ng - Tiêu chu n thi t k 37. TCXD 192 : 1996 C a g , c a ñi, c a s - Yêu c u k thu t TCN 9366-1 : 2012 C a ñi, c a s - Ph n 1- C a g 38. TCXD 193 : 1996 Dung sai trong xây d ng công trình - Các phương pháp ño ki m công trình và c u ki n ch s n c a công trình TCVN 9262- 1:2012 (ISO 7976- 1:1989) Dung sai trong xây d ng công trình – Phương pháp ño ki m công trình và c u ki n ch s n c a công trình – Ph n 1: Phương pháp và d ng c ño 39. TCXD 200 : 1997 Nhà cao t ng - K thu t v bê tông bơm H y do không còn phù h p 40. TCXD 201 : 1997 Nhà cao t ng - K thu t s d ng giáo treo TCVN 9380:2012 Nhà cao t ng - K thu t s d ng giáo treo 41. TCXD 202 : 1997 Nhà cao t ng - Thi công ph n thân H y do không còn phù h p 42. TCXD 203 : 1997 Nhà cao t ng - K thu t ño ñ c ph c v công tác thi công TCVN 9364:2012 Nhà cao t ng - K thu t ño ñ c ph c v công tác thi công
 6. 6. 43. TCXD 208 : 1998 ðá Bazan làm ph gia cho xi măng - Yêu c u k thu t và phương pháp th H y do không còn phù h p 44. TCXD 210 : 1998 Dung sai trong xây d ng công trình - Phương pháp ño ki u công trình và các c u ki n ch s n c a công trình - v trí các ñi m ño TCVN 9264:2012 (ISO 7976- 2:1989) Dung sai trong xây d ng công trình - Phương pháp ño ki m công trình và c u ki n ch s n c a công trình – Ph n 2: V trí các ñi m ño 45. TCXD 211 : 1998 Dung sai trong xây d ng công trình - Giám ñ nh v kích thư c và ki m tra công tác thi công TCVN 9259- 8:2012 (ISO 3443- 8:1989) Dung sai trong xây d ng công trình – Ph n 8: Giám ñ nh v kích thư c và ki m tra công tác thi công 46. TCXD 213 : 1998 Nhà và công trình dân d ng - T v ng - Thu t ng chung TCVN 9254- 1:2012 (ISO 6707-1: 2003) Nhà và công trình dân d ng- T v ng- Ph n 1: Thu t ng chung 47. TCXD 215 : 1998 Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy TCVN 9310-3: 2012 (ISO 8421- 3:1990) Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy 48. TCXD 216 : 1998 Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Thi t b ch a cháy TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421- 4:1990) Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Thi t b ch a cháy
 7. 7. 49. TCXD 217 : 1998 Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a cháy c u n n và x lý v t li u nguy hi m TCVN 9310-8: 2012 (ISO 8421- 8:1990) Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a cháy c u n n và x lý v t li u nguy hi m 50. TCXD 224 : 1998 Thép dùng trong bê tông c t thép - Phương pháp th u n và u n l i S d ng TCVN 6287:1997 (ISO 10065:1990) Thép thanh côt bê tông – Th u n và u n l i không hoàn toàn 51. TCXD 225 : 1998 Bê tông n ng - ðánh giá ch t lư ng bê tông - Phương pháp xác ñ nh v n t c xung siêu âm TCVN 9357:2012 Bê tông n ng - ðánh giá ch t lư ng bê tông - Phương pháp xác ñ nh v n t c xung siêu âm 52. TCXD 226 : 1999 ð t xây d ng - Phương pháp thí nghi m hi n trư ng - Thí nghi m xuyên tiêu chu n TCVN 9351:2012 ð t xây d ng - Phương pháp thí nghi m hi n trư ng - Thí nghi m xuyên tiêu chu n (SPT) 53. TCXD 227 : 1999 C t thép trong bê tông - Hàn h quang TCVN 9392:2012 Thép c t bê tông - Hàn h quang 54. TCXD 230 : 1998 N n nhà ch ng n m - Tiêu chu n thi t k thi công TCVN 9359:2012 N n nhà ch ng n m - Thi t k và thi công 55. TCXD 231 : 1999 Ch t k t dính vôi - ðá bazan - Yêu c u k thu t H y do không còn phù h p 56. TCXD 234 : 1999 N i c t thép có g b ng phương pháp d p ép ng n i - Hư ng d n thi t k thi công và nghi m thu TCVN 9390:2012 Thép c t bê tông – M i n i b ng d p ép ng – Yêu c u thi t k thi công và nghi m thu 57. TCXD 236 : 1999 L p ph m t k t c u xây d ng - TCVN 9349:2012 L p ph m t k t c u xây d ng -
 8. 8. Phương pháp kéo ñ t th ñ bám dính b n Phương pháp kéo ñ t th ñ bám dính b n 58. TCXD 237 : 1999 C a kim lo i, c a ñi, c a s - Yêu c u k thu t chung TCN 9366-2 : 2012 C a ñi, c a s - Ph n 2- C a kim lo i 59. TCXD 238 : 1999 C t li u bê tông - Phương pháp hóa h c xác ñ nh kh năng ph n ng ki m - silic H y do không còn phù h p 60. TCXD 240 : 2000 K t c u bê tông c t thép - Phương pháp ñi n t xác ñ nh chi u dày bê tông b o v v trí và ñư ng kính c t thép trong bê tông TCVN 9356:2012 K t c u bê tông c t thép - Phương pháp ñi n t xác ñ nh chi u dày l p bê tông b o v , v trí và ñư ng kính c t thép trong bê tông 61. TCXD 246 : 2000 C t li u bê tông - Phương pháp thanh v a xác ñ nh kh năng ph n ng ki m - silic H y do không còn phù h p 62. TCXD 247 : 2001 (ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây d ng - Nguyên t c cơ b n ñ ñánh giá và yêu c u riêng TCVN 9259- 1:2012 (ISO 3443- 1:1979) Dung sai trong xây d ng công trình - Nguyên t c cơ b n ñ ñánh giá và yêu c u k thu t 63. TCXD 251 : 2001 B n v xây d ng - Cách th hi n ñ sai l ch gi i h n TCVN 9260 : 2012 (ISO 6284:1996) B n v xây d ng - Cách th hi n ñ sai l ch gi i h n 64. TCXD 252 : 2001 Xây d ng công trình - Dung sai - Cách th hi n chính xác kích thư c - Nguyên TCVN 9261:2012 Xây d ng công trình - Dung sai - Cách th hi n ñ chính xác kích thư c –
 9. 9. t c và thu t ng (ISO 1803:1997) Nguyên t c và thu t ng 65. TCXD 254 : 2001 Công trình bê tông c t thép toàn kh i xây d ng b ng c p pha trư t - Hư ng d n thi công và nghi m thu TCVN 9342:2012 Công trình bê tông c t thép toàn kh i xây d ng b ng c p pha trư t - Thi công và nghi m thu 66. TCXD 258 : 2001 H n h p v a xi măng không co - Yêu c u k thu t và Phương pháp th TCVN 9204:2012 V a xi măng khô tr n s n không co 67. TCXDVN 262 : 2001 Bê tông n ng - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng clorua trong c t li u bê tông TCVN 7572- 15:2006 C t li u cho bê tông và v a – Phương pháp th - Ph n 15: Xác ñ nh hàm lư ng clorua 68. TCXDVN 80 : 2002 ð t xây d ng - Phương pháp xác ñ nh mô ñun bi n d ng t i hi n trư ng b ng t m nén ph ng TCVN 9354:2012 ð t xây d ng - Phương pháp xác ñ nh mô ñun bi n d ng t i hi n trư ng b ng t m nén ph ng 69. TCXDVN 167 : 2002 Xi măng ñ s n xu t t m sóng Amiăng xi măng TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu c u k thu t 70. TCXDVN 263 : 2002 L p ñ t cáp và dây ñi n cho các công trình công nghi p TCVN 9208:2012 L p ñ t cáp và dây ñi n cho các công trình công nghi p 71. TCXDVN 267 : 2002 Lư i thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép - Tiêu chu n thi t k , thi công l p ñ t và nghi m thu TCVN 9391:2012 Lư i thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép - Tiêu chu n thi t k , thi công l p ñ t và nghi m thu 72. TCXDVN 269 : 2002 C c - Phương pháp thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c TCVN 9393:2012 C c - Phương pháp th nghi m t i hi n trư ng b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c 73. TCXDVN 270 : Kh o sát ñánh giá tình tr ng nhà và TCVN 9378:2012 Kh o sát ñánh giá tình tr ng nhà và
 10. 10. 2002 công trình xây g ch ñá công trình xây g ch ñá 74. TCXD 271 : 2002 Quy trình k thu t xác ñ nh ñ lún công trình dân d ng và công nghi p b ng Phương pháp ño cao hình h c TCVN 9360:2012 Quy trình k thu t xác ñ nh ñ lún công trình dân d ng và công nghi p b ng Phương pháp ño cao hình h c 75. TCXDVN 272 : 2002 ng nh a gân xo n HDPE TCVN 9070:2012 ng nh a gân xo n HDPE 76. TCXDVN 273 : 2002 Tiêu chu n c p b c công nhân k thu t H y do không phù h p v i ñ i tư ng tiêu chu n 77. TCXDVN 274 : 2002 C u ki n bê tông và bê tông c t thép ñúc s n - Phương pháp thí nghi m gia t i ñ ñánh giá ñ b n, ñ c ng và kh năng ch ng n t TCVN 9347:2012 C u ki n bê tông và bê tông c t thép ñúc s n - Phương pháp thí nghi m gia t i ñ ñánh giá ñ b n, ñ c ng và kh năng ch ng n t 78. TCXDVN 275 : 2002 Trư ng trung c p chuyên nghi p - Tiêu chu n thi t k TCVN 4602:2012 Trư ng trung c p chuyên nghi p - Tiêu chu n thi t k 79. TCXDVN 283 : 2002 Tiêu chu n Amiăng Crizotin ñ s n xu t t m sóng amiăng xi măng TCVN 9188:2012 Amiăng Crizôtin ñ s n xu t t m sóng amiăng xi măng 80. TCXDVN 284 : 2002 ð nh lư ng các khoáng cơ b n trong clanhke xi măng poóc lăng b ng nhi m x tia X - Phương pháp chu n TCVN 9189:2012 ð nh lư ng các khoáng cơ b n trong clanhke xi măng pooc lăng b ng nhi u x tia X theo phương pháp chu n 81. TCXDVN 290 : 2002 Băng ch n nư c dùng trong m i n i công trình xây d ng - Yêu c u s d ng. TCVN 9384:2012 Băng ch n nư c dùng trong m i n i công trình xây d ng - Yêu c u s d ng.
 11. 11. 82. TCXDVN 291: 2002 Nguyên li u ñ s n xu t thu tinh xây d ng - ðá vôi d ng c c và d ng b t m n TCVN 9039:2011 Nguyên li u ñ s n xu t th y tinh xây d ng – ðá vôi 83. TCXDVN 292 : 2002 V t li u cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá h c TCVN 9190:2011 V t li u cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá h c 84. TCXDVN 60 : 2003 Trư ng d y ngh - Tiêu chu n thi t k TCVN 9210:2012 Trư ng d y ngh - Tiêu chu n thi t k 85. TCXD 174 : 2003 ð t xây d ng – Phương pháp thí nghi m xuyên tĩnh TCVN 9352:2012 ð t xây d ng – Phương pháp thí nghi m xuyên tĩnh 86. TCXDVN 286 : 2003 ðóng và ép c c - Tiêu chu n thi công và nghi m thu TCVN 9394:2012 ðóng và ép c c - Thi công và nghi m thu 87. TCXDVN 293 : 2003 Ch ng nóng cho nhà - Ch d n thi t k TCVN 9258 : 2012 Ch ng nóng cho nhà - Ch d n thi t k 88. TCXDVN 294 : 2003 Bê tông c t thép - Phương pháp ñi n th ki m tra kh năng c t thép b ăn mòn TCVN 9348:2012 Bê tông c t thép - Phương pháp ñi n th ki m tra kh năng c t thép b ăn mòn 89. TCXDVN 295 : 2003 V t li u ch u l a - G ch ki m tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay TCVN 9032:2011 V t li u ch u l a - G ch ki m tính Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay 90. TCXDVN 301: 2003 ð t xây d ng – Phương pháp thí nghi m t i hi n trư ng- xác ñ nh ñ m và ñ ch t c a ñ t - Phương pháp TCVN 9350:2012 ð t xây d ng - Phương pháp phóng x xác ñ nh ñ m và ñ ch t c a ñ t t i hi n trư ng
 12. 12. phóng x 91. TCXDVN 307 : 2003 Bê tông n ng- Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng xi măng trong bê tông ñã ñóng r n H y do không còn phù h p 92. TCXDVN 308 : 2003 Xi măng poóc lăng h n h p - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng ph gia khoáng TCVN 9203:2012 Xi măng Pooc lăng h n h p – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng ph gia khoáng 93. TCXDVN 162 : 2004 Bê tông n ng - Phương pháp xác ñ nh cư ng ñ nén b ng súng b t n y TCVN 9334:2012 Bê tông n ng - Phương pháp xác ñ nh cư ng ñ nén b ng súng b t n y 94. TCXDVN 281 : 2004 Nhà văn hoá th thao - Nguyên t c cơ b n ñ thi t k TCVN 9365 : 2012 Nhà văn hoá th thao - Nguyên t c cơ b n ñ thi t k 95. TCXDVN 287 : 2004 Công trình th thao - Sân th thao - Tiêu chu n thi t k TCVN 4205 :2012 Công trình th thao - Sân th thao - Tiêu chu n thi t k 96. TCXDVN 288 : 2004 Công trình th thao - B bơi - Tiêu chu n thi t k TCVN 4260 : 2012 Công trình th thao - B bơi - Tiêu chu n thi t k 97. TCXDVN 289 : 2004 Công trình th thao - Nhà th thao - Tiêu chu n thi t k TCVN 4529 : 2012 Công trình th thao - Nhà th thao - Tiêu chu n thi t k 98. TCXDVN 302:2004 Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t TCVN 4506 :2012 Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t 99. TCXDVN 303 : 2004 Công tác hoàn thi n trong xây d ng - Thi công và nghi m thu Ph n 1 : Công tác lát và láng trong xây TCVN 9377- 1:2012 Công tác hoàn thi n trong xây d ng - Thi công và nghi m thu Ph n 1 : Công tác lát và láng trong xây
 13. 13. d ng d ng 100. TCXDVN 309 : 2004 Công tác tr c ñ a trong xây d ng công trình - Yêu c u chung TCVN 9398:2012 Công tác tr c ñ a trong xây d ng công trình - Yêu c u chung 101. TCXDVN 310 : 2004 V t li u l c d ng h t dùng trong h th ng x lý nư c s ch - Yêu c u k thu t TCVN 9068:2012 V t li u l c d ng h t dùng trong x lý nư c s ch - Yêu c u k thu t TCVN 9069:2012 V t li u l c d ng h t dùng trong x lý nư c s ch - Phương pháp th 102. TCXDVN 311: 2004 Ph gia khoáng ho t tính cao dùng cho bê tông và v a Silicafume và tro tr u nghi n m n TCVN 8827:2011 Ph gia khoáng ho t tính cao dùng cho bê tông và v a Silicafume và tro tr u nghi n m n 103. TCXDVN 312 : 2004 ðá vôi - Phương pháp phân tích hoá h c TCVN 9191:2012 ðá vôi - Phương pháp phân tích hoá h c 104. TCXDVN 313 : 2004 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n k thu t phòng ch ng n t dư i tác ñ ng c a khí h u nóng m TCVN 9345:2012 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n k thu t phòng ch ng n t dư i tác ñ ng c a khí h u nóng m 105. TCXDVN 314 : 2005 Hàn kim lo i- Thu t ng và ñ nh nghĩa TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) Hàn và các quá trình liên quan - T v ng - Ph n 1: Các quá trình hàn kim lo i TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) Hàn và các quá trình liên quan - T v ng - Ph n 2: Các quá trình hàn v y m m, hàn v y c ng và các thu t ng liên quan
 14. 14. 106. TCXDVN 316 : 2004 Bl c bê tông nh - Yêu c u k thu t TCVN 9029:2011 Bê tông nh - G ch bê tông b t, khí không chưng áp – Yêu c u k thu t 107. TCXDVN 317 : 2004 Bl c bê tông nh - Phương pháp th TCVN 9030:2011 Bê tông nh - G ch bê tông b t, khí không chưng áp – Phương pháp th 108. TCXDVN 318 : 2004 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n công tác b o trì TCVN 9343:2012 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Hư ng d n công tác b o trì 109. TCXDVN 319 : 2004 L p ñ t h th ng n i ñ t thi t b cho các công trình công nghi p - Yêu c u chung TCVN 9358:2012 L p ñ t h th ng n i ñ t thi t b cho các công trình công nghi p - Yêu c u chung 110. TCXDVN 321: 2004 Sơn xây d ng - Phân lo i TCVN 9404:2012 Sơn xây d ng - Phân lo i 111. TCXDVN 322 : 2004 Ch d n k thu t ch n thành ph n bê tông s d ng cát nghi n TCVN 9382:2012 Ch n thành ph n bê tông s d ng cát nghi n 112. TCXDVN 323 : 2004 Nhà cao t ng - Tiêu chu n thi t k H y do không còn phù h p 113. TCXDVN 324 : 2004 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát 114. TCXDVN 325:2004 Ph gia hoá h c cho bê tông TCVN 8826:2011 Ph gia hoá h c cho bê tông 115. TCXDVN 326 : 2004 C c khoan nh i - Thi công và nghi m thu TCVN 9395:2012 C c khoan nh i - Thi công và nghi m thu
 15. 15. 116. TCXDVN 327 : 2004 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n TCVN 9346:2012 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n 117.TCXDVN 328 : 2004 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính TCVN 9066:2012 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính – Yêu c u k thu t TCVN 9067- 1:2012 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính – Ph n 1: Phương pháp th - Xác ñ nh t i tr ng kéo ñ t và ñ giãn dài khi ñ t TCVN 9067- 2:2012 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính – Ph n 2: Phương pháp th - Xác ñ nh ñ b n ch c th ng TCVN 9067- 3:2012 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính – Ph n 3: Phương pháp th - Xác ñ nh ñ b n nhi t TCVN 9067- 4:2012 T m tr i ch ng th m trên cơ s bi tum bi n tính – Ph n 4: Phương pháp th - Xác ñ nh ñ th m nư c dư i áp l c th y tĩnh 118. TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và v a xây d ng - Phương pháp xác ñ nh PH TCVN 9339:2012 Bê tông và v a xây d ng - Phương pháp xác ñ nh PH 119. TCXDVN 332 : 2004 V t li u ch u l a - Ký hi u các ñ i lư ng và ñơn v TCVN 9031:2011 V t li u ch u l a – Ký hi u các ñ i lư ng và ñơn v
 16. 16. 120. TCXDVN 334 : 2005 Quy ph m sơn thi t b và k t c u thép trong xây d ng dân d ng và công nghi p S d ng tiêu chu n TCVN 8790:2011 Sơn b o v k t c u thép – Qui trình thi công và nghi m thu 121. TCXDVN 337 : 2005 V a và bê tông ch u axít TCVN 9034:2011 V a và bê tông ch u axít 122. TCXDVN 338 : 2005 K t c u thép - Tiêu chu n thi t k TCVN 5575 : 2012 K t c u thép - Tiêu chu n thi t k 123.TCXDVN 339 : 2005 Tiêu chu n tính năng trong toà nhà - ð nh nghĩa, phương pháp tính các ch s di n tích và không gian TCVN 9255 : 2012 (ISO 9836:2011) Tiêu chu n tính năng trong toà nhà - ð nh nghĩa, phương pháp tính các ch s di n tích và không gian (ISO 9836 : 2011) 124.TCXDVN 340 : 2005 L p h sơ k thu t - T v ng Ph n 1: Thu t ng liên quan ñ n b n v k thu t - Thu t ng chung và các d ng b n v TCVN 9256 : 2012 L p h sơ k thu t - T v ng - Thu t ng liên quan ñ n b n v k thu t - Thu t ng chung và các d ng b n v 125. TCXDVN 341: 2005 Sơn tư ng - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác ñ nh ñ b n nhi t m c a màng sơn TCVN 9405:2012 Sơn tư ng d ng nhũ tương - Phương pháp xác ñ nh ñ b n nhi t m c a màng sơn 126. TCXDVN 342 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà Ph n 1 : Yêu c u chung TCVN 9311-1 : 2012 (ISO 834-1:1999) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 1 : Yêu c u chung 127. TCXDVN 343 : Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t TCVN 9311-3 : Th nghi m ch u l a - Các b ph n
 17. 17. 2005 c u c a toà nhà Ph n 3: Ch d n v phương pháp th và áp d ng s li u th nghi m 2012 (ISO/TR 834- 3:1994) công trình xây d ng - Ph n 3: Ch d n v phương pháp th và áp d ng s li u th nghi m 128. TCXDVN 344 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà Ph n 4: Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách ñ ng ch u t i TCVN 9311-4 : 2012 (ISO 834-4:2000) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 4: Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách ñ ng ch u t i 129. TCXDVN 345 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà Ph n 5 : Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách n m ngang ch u t i TCVN 9311-5 : 2012 (ISO 834-5:2000) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 5: Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách n m ngang ch u t i 130. TCXDVN 346 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà Ph n 6 : Các yêu c u riêng ñ i v i d m TCVN 9311-6 : 2012 (ISO 834-6: 2000) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 6 : Các yêu c u riêng ñ i v i d m 131. TCXDVN 347 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà - Ph n 7 : Các yêu c u riêng ñ i v i c t TCVN 9311-7 : 2012 (ISO 834-7:2000) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 7 : Các yêu c u riêng ñ i v i c t 132. TCXDVN 348 : 2005 Th nghi m ch u l a - Các b ph n k t c u c a toà nhà Ph n 8 : Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách ñ ng không ch u t i TCVN 9311-8 : 2012 (ISO 834-8:2000) Th nghi m ch u l a - Các b ph n công trình xây d ng - Ph n 8 : Các yêu c u riêng ñ i v i b ph n ngăn cách ñ ng không ch u t i 133. TCXDVN 349 : 2005 Cát nghi n cho bê tông và v a TCVN 9205:2012 Cát nghi n cho bê tông và v a
 18. 18. 134. TCXDVN 350 : 2005 G ch ch u l a cho lò quay - Kích thư c cơ b n TCVN 9033:2011 G ch ch u l a cho lò quay - Kích thư c cơ b n 135. TCXDVN 351: 2005 Quy trình k thu t quan tr c chuy n d ch ngang nhà và công trình TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây d ng – Xác ñ nh chuy n d ch ngang b ng phương pháp tr c ñ a 136. TCXDVN 352 : 2005 Sơn - Phương pháp không phá hu xác ñ nh chi u dày vùng sơn khô TCVN 9406:2012 Sơn - Phương pháp không phá hu xác ñ nh chi u dày màng sơn khô 137. TCXDVN 353 : 2005 Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k TCVN 9411 : 2012 Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k 138. TCXDVN 354 : 2005 Bê tông n ng - Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng sun phát trong bê tông TCVN 9336:2012 Bê tông n ng – Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng sunfat 139. TCXDVN 355 : 2005 Tiêu chu n thi t k nhà hát phòng khán gi - Yêu c u k thu t TCVN 9369 : 2012 Nhà hát - Tiêu chu n thi t k 140. TCXDVN 356 : 2005 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Tiêu chu n thi t k TCVN 5574 : 2012 K t c u bê tông và bê tông c t thép - Tiêu chu n thi t k 141.TCXDVN 357 : 2005 Nhà và công trình d ng tháp - Quy trình quan tr c ñ nghiêng b ng phương pháp tr c ñ a TCVN 9400:2012 Nhà và công trình d ng tháp – Xác ñ nh ñ nghiêng b ng phương pháp tr c ñ a 142. TCXDVN 358 : 2005 C c khoan nh i - Phương pháp xung siêu âm xác ñ nh tính ñ ng nh t c a bê tông TCVN 9396:2012 C c khoan nh i - Xác ñ nh tính ñ ng nh t c a bê tông - Phương pháp xung siêu âm
 19. 19. 143. TCXDVN 359:2005 C c - Thí nghi m ki m tra khuy t t t b ng phương pháp ñ ng bi n d ng nh TCVN 9397:2012 C c - Ki m tra khuy t t t b ng phương pháp ñ ng bi n d ng nh 144. TCXDVN 360 : 2005 Bê tông n ng - Xác ñ nh ñ th m ion clo b ng phương pháp ño ñi n lư ng TCVN 9337:2012 Bê tông n ng – Xác ñ nh ñ th m ion clo b ng phương pháp ño ñi n lư ng 145. TCXDVN 194 : 2006 Nhà cao t ng - Công tác kh o sát ñ a k thu t TCVN 9363:2012 Kh o sát cho xây d ng – Kh o sát ñ a k thu t cho nhà cao t ng 146. TCXDVN 303 : 2006 Công tác hoàn thi n trong xây d ng - Thi công và nghi m thu Ph n 2: Công tác trát trong xây d ng Ph n 3: Công tác p trong xây d ng TCVN 9377- 2:2012 Công tác hoàn thi n trong xây d ng – Thi công và nghi m thu – Ph n 2: Công tác trát trong xây d ng TCVN 9377- 3:2012 Công tác hoàn thi n trong xây d ng – Thi công và nghi m thu – Ph n 3: Công tác p trong xây d ng 147. TCXDVN 361: 2006 Ch - Tiêu chu n thi t k TCVN 9211 : 2012 Ch - Tiêu chu n thi t k 148. TCXDVN 362 : 2006 Quy ho ch cây xanh s d ng công c ng trong các ñô th - Tiêu chu n thi t k TCVN 9257 : 2012 Quy ho ch cây xanh s d ng công c ng trong các ñô th – Tiêu chu n thi t k 149. TCXDVN 363 : 2006 K t c u bê tông c t thép - ðánh giá ñ b n c a các b ph n k t c u ch u u n trên công trình b ng phương pháp thí nghi m ch t t i tĩnh TCVN 9344 : 2012 K t c u bê tông c t thép - ðánh giá ñ b n c a các b ph n k t c u ch u u n trên công trình b ng phương pháp thí nghi m ch t t i tĩnh 150. TCXDVN 364 : K thu t ño và x lý s li u GPS trong TCVN 9401:2012 K thu t ño và x lý s li u GPS trong
 20. 20. 2006 tr c ñ a công trình tr c ñ a công trình 151. TCXDVN 366 : 2006 Ch d n k thu t công tác ñ a ch t công trình cho xây d ng trong vùng Kast TCVN 9402:2012 Hư ng d n k thu t công tác ñ a ch t công trình cho xây d ng trong vùng các - tơ 152. TCXDVN 367 : 2006 V t li u ch ng th m trong xây d ng - Phân lo i H y do không còn phù h p 153. TCXDVN 368 : 2006 V t li u ch ng th m - Sơn nhũ tương bi tum polime TCVN 9065 : 2012 V t li u ch ng th m - Sơn nhũ tương bi tum 154. TCXDVN 371 : 2006 Nghi m thu ch t lư ng thi công công trình xây d ng H y do không phù h p ñ i tư ng tiêu chu n theo quy ñ nh t i Lu t Tiêu chu n quy chu n k thu t 155. TCXDVN 372 : 2006 ng bê tông c t thép thoát nư c TCVN 9113 : 2012 ng bê tông c t thép thoát nư c 156. TCXDVN 373 : 2006 Ch d n ñánh giá m c ñ nguy hi m c a k t c u nhà TCVN 9381 : 2012 Hư ng d n ñánh giá m c ñ nguy hi m c a k t c u nhà 157. TCXDVN 374 : 2006 H n h p bê tông tr n s n - Các yêu c u cơ b n ñánh giá ch t lư ng và nghi m thu TCVN 9340:2012 H n h p bê tông tr n s n – Yêu c u cơ b n ñánh giá ch t lư ng và nghi m thu 158. TCXDVN 375 : 2006 Thi t k công trình ch u ñ ng ñ t Ph n 1: Quy ñ nh chung, tác ñ ng ñ ng ñ t và quy ñ nh ñ i v i k t c u nhà TCVN 9386-1 : 2012 Thi t k công trình ch u ñ ng ñ t – Ph n 1: Quy ñ nh chung, tác ñ ng ñ ng ñ t và quy ñ nh v i k t c u nhà
 21. 21. Ph n 2: N n móng, tư ng ch c và các v n ñ ñ a k thu t TCVN 9386-2 : 2012 Thi t k công trình ch u ñ ng ñ t – Ph n 2: N n móng, tư ng ch n và các v n ñ ñ a k thu t 159. TCXDVN 376 : 2006 H n h p bê tông n ng - Phương pháp xác ñ nh th i gian ñông k t TCVN 9338:2012 H n h p bê tông n ng – Phương pháp xác ñ nh th i gian ñông k t 160. TCXDVN 385: 2006 Gia c ñ t n n y u b ng tr ñ t xi măng TCVN 9403:2012 Gia c ñ t n n y u – Phương pháp tr ñ t xi măng 161. TCXDVN 46 : 2007 Ch ng sét cho công trình xây d ng - Hư ng d n thi t k , ki m tra và b o trì h th ng TCVN 9385:2012 Ch ng sét cho công trình xây d ng – Hư ng d n thi t k , ki m tra và b o trì h th ng 162. TCXDVN 386 : 2007 Th nghi m kh năng ch u l a. C a ñi và c a ngăn cháy TCVN 9383:2012 Th nghi m kh năng ch u l a - C a ñi và c a ngăn cháy 163. TCXDVN 388 : 2007 Sơn - Phương pháp xác ñ nh ñ c ng c a màng ph b ng thi t b con l c S d ng TCVN 2098:2007 (ISO 1522:2006) Sơn và vecni – Phép th dao ñ ng t t d n c a con l c 164. TCXDVN 389 : 2007 S n ph m bê tông ng l c trư c - Yêu c u k thu t và nghi m thu TCVN 9114:2012 S n ph m bê tông ng l c trư c - Yêu c u k thu t và ki m tra ch p nh n 165. TCXDVN 390 : 2007 K t c u bê tông và bê tông c t thép l p ghép - Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 9115:2012 K t c u bê tông và bê tông c t thép l p ghép - Thi công và nghi m thu 166. TCXDVN 391 : 2007 Bê tông - Yêu c u b o dư ng m t nhiên TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu c u b o dư ng m t nhiên
 22. 22. 167. TCXDVN 392 : 2007 C ng h p bê tông c t thép ñúc s n - Yêu c u k thu t và phương pháp th TCVN 9116:2012 C ng h p bê tông c t thép 168. TCXDVN 394 : 2007 Thi t k l p ñ t trang thi t b ñi n trong các công trình xây d ng - Ph n an toàn ñi n TCVN 7447 (g m 14 TCVN) H th ng l p ñ t ñi n h áp 169. TCXDVN 395 : 2007 Ph gia khoáng cho bê tông ñ m lăn TCVN 8825:2011 Ph gia khoáng cho bê tông ñ m lăn

×