Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De cuong on thi tot nghiep ke toan nghiep vu 2 2012

2,102 views

Published on

Đề cương thi tốt nghiệp kế toán

Published in: Education
  • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

De cuong on thi tot nghiep ke toan nghiep vu 2 2012

  1. 1. Download luận văn tốt nghiệp http://luanvan.forumvi.com ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN NGHIỆP VỤ 2 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Hệ đào tạo: Chính quiNội dung ôn thi tốt nghiệp môn nghiệp vụ 2 là phần tích hợp của hai học phần: kế toánquản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp.Phần lý thuyết và bài tập: ôn theo giáo trình chung và hệ thống bài tập của nhà trườngVấn đề 1. Chi phí và phân loại chi phí 1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế và theo công dụng kinh tế 2. Chi phí biến đổi và chi phí cố định. 3. Các kỹ thuật ước lượng chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí 4. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ 5. Các loại chi phí khác liên quan đến quá trình ra quyết địnhVấn đề 2. Hệ thống tính giá thành trong doanh nghiệp 1. Phân biệt tính giá theo phương pháp toàn bộ và phương pháp tính giá trực tiếp. Ưu và hạn chế từng phương pháp 2. Nội dung và đặc điểm tính giá theo công việc 3. Vấn đề tạm phân bổ chi phí sản xuất chung khi tính giá thành sản phẩm. Nguyên nhân và cách xử lý thông tin. 4. Khái niệm sản lượng tương tương. Phương pháp xác định sản lượng tương đương theo phương pháp bình quân và theo phương pháp nhập trước - xuất trước 5. Nội dung và đặc điểm tính giá theo quá trình sản xuất 6. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp tính giá trực tiếpVấn đề 3. Dự toán tổng thể và kiểm soát 1. Qui trình lập dự toán 2. Phân biệt dự toán hoạt động và dự toán tài chính 3. Nguyên tắc chung lập dự toán tiền 4. Kiểm soát chi phí: nguyên tắc chung 5. Kiểm soát chi phí theo các khoản mục (vật liệu, nhân công...)Vấn đề 4. Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận 1. Các giả thuyết khi phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận 2. Khái niệm về điểm hoà vốn 3. Các phương pháp xác định điểm hoà vốn 4. Lập dự toán tiêu thụ trong quan hệ với mục tiêu lợi nhuậnKhoa Kế toán - Đại học Kinh tế 1
  2. 2. Download luận văn tốt nghiệp http://luanvan.forumvi.com 5. Các ngữ cảnh ra quyết định trong phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận 6. Đòn bẩy kinh doanh: ý nghĩa và ứng dụngVấn đề 5. Thông tin kế toán và việc ra quyết định 1. Thông tin kế toán và việc ra quyết định ngắn hạn 2. Định giá bán sản phẩm dựa trên chi phí 3. Các kỹ thuật lựa chọn để ra quyết định dài hạn 4. Phương pháp xác định dòng tiền ròng trong việc ra quyết định dài hạnVấn đề 6. Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp 1. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 3. Thế nào là nguồn vốn thường xuyên, nguồn vốn tạm thời. Ý nghĩa của phân tích cấu trúc nguồn vốn theo cách phân loại nguồn vốn như trên. 4. Phương pháp xác định Vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính dài hạn 5. Nhu cầu VLĐR, ngân quỹ ròng và phân tích cân bằng tài chính ngắn hạnVấn đề 7. Phân tích hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp 1. Phân biệt hiệu quả kinh doanh và hiệu quả tài chính. Hiệu quả tổng hợp và hiệu quả các biệt 2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản. Phương pháp phân tích 3. Ý nghĩa và phương pháp phân tích tốc độ lưu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp. Cách tính số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí 4. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp 5. Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đối với khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu 6. Khái niệm và chỉ tiêu phân tích rủi ro kinh doanh 7. Khái niệm và chỉ tiêu phân tích rủi ro tài chính 8. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán và khả năng hóan chuyển thành tiền của tài sản. 9. Mối quan hệ giữa cân bằng tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệpKhoa Kế toán - Đại học Kinh tế 2

×