LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP            GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn HưngPhần I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng•  Sự tồn tại và phát sinh: xác minh tính...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng• Áp dụng trong trường hợp KTV tin tưởng ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngtrình mua hàng và thanh toán vẫn phải đảm ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngthanh toán bằng chuyển khoản để hạn chế rủ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Trong khi kiểm toán chu trình mua hàng...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Cơ sở để tiến hành phân bổ là: bản ch...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưnghiện nhằm đạt được mục tiêu quản lý cụ th...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng   Thực chất của việc soạn thảo chương t...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Chọn mẫu các hóa đơn (kèm theo đơn đặt h...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Đối chiếu số tổng cộng của nhật ký chi ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng v...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng- Mục tiêu về sự ghi chép chính xác: Các...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                   GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Trong trường hợp nhà cung cấp định kỳ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngvà lập Báo cáo kiểm toán.3.2. Lập và phát...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  AAC thực hiện kiểm toán theo đúng các ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                   GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng    - Tư vấn việc áp dụng chính sác...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Tổng giám đốc   Đánh giá rủi ro của ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  -Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước T...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán  Lập ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Tìm hiểu chu trình lương và trích theo lư...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                 GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Nội dung cơ bản của giai đoạn thực hiệ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng• Chương trình kiểm toán các khoản phải t...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  + XX: đây là hai kí tự dạng chữ, viết...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                   GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng   Các thủ tục kiểm toán chi tiết đư...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn HưngTrong giai đoạn này cơ bản có các nội du...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP                  GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  -Biên bản ghi nhận tiến độ làm việc ...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

10,812 views

Published on

luận văn: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN
tham khảo thêm tại: http://luanvan.forumvi.com/f3-forum
email: luanvan84@gmail.com

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Tài liệu này thực sự mình đang cần, admin cho thể gửi cho mình được không? Mình rất cám ơn
  Gmail của mình; khuathhongnhung1988@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • kiếm mãi mới có 1 tài liệu đúng ý mà k dowload về được thật là ức chế :(
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cho mình số điện thoại liên hệ được không mình cấn tải tài liệu này
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tham khảo thêm tại: http://luanvan.forumvi.com/f3-forum
  email: luanvan84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

 1. 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng SVTT: Trần Thị Phước Thịnh Lớp : 33K06.3SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 1
 2. 2. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn HưngPhần I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNGVÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Khái quát chung về kiểm toán tài chính1. Khái niệm về kiểm toán tài chính- Kiểm toán BCTC là loại kiểm toán có mục đích xác nhận mức độ trung thực, hợp lý vàhợp pháp của các bản khai tài chính.- Mức độ trung thực, hợp lý, hợp pháp của các bản khai tài chính được xác minh dựa trênchuẩn mực kế toán.- Kiểm toán tài chính được thực hiện dựa trên hệ thống chuẩn mực kiểm toán.- Kết quả xác minh các bản khai tài chính được trình bày trên báo cáo kiểm toán.2. Đối tượng, khách thể, chủ thể của kiểm toán tài chính- Đối tượng trực tiếp của kiểm toán BCTC là các bản khai tài chính. Bản khai tài chính cócác đặc điểm sau:• Các bản kê khai thông tin có tính pháp lý• Sử dụng thước đo giá trị• Cơ sở giải quyết các mối quan hệ kinh tế giữa các bên liên quan• Các BCTC- bộ phận quan trọng nhất của các bản khai tài chính: Hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kế toán- tài chính chủ yếu của đơn vị- Đối tượng khác của kiểm toán tài chính:• Các tài liệu kế toán• Các hoạt động kinh doanh• Tổ chức quản lý của đơn vị- Khách thể của kiểm toán tài chính:• Là một thực thể kinh tế độc lập.• Các mối quan hệ kinh tế giữa khách thể kiểm toán với các bên liên quan- một bên có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bên kia trong quá trình quyết định về hoạt động và tài chính.- Chủ thể của kiểm toán tài chính:• Kiểm toán nội bộ• Kiểm toán nhà nước• Kiểm toán độc lập3. Mục tiêu kiểm toán tài chính- Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam 200, mục tiêu của kiểm toán BCTC là:• Giúp cho KTV đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không.• Giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.- Mục tiêu tổng quát của kiểm toán tài chính là xác minh tính trung thực hợp lí, hợp phápcủa thông tin trên bảng khai tài chính.- Các mục tiêu kiểm toán chung:SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 2
 3. 3. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng• Sự tồn tại và phát sinh: xác minh tính có thật của tài sản và nợ phải trả trên BCĐKT, doanh thu và chi phí trên Báo cáo KQKD.• Sự đầy đủ: xác minh tài sản, nguồn vốn và các nghiệp vụ được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và được phản ánh đầy đủ trên BCTC.• Quyền kiểm soát và nghĩa vụ: xác minh quyền kiểm soát đối với tài sản và nghĩa vụ pháp lý đối với nguồn vốn của đơn vị trên BCĐKT.• Sự ghi chép chính xác: xác minh các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận đúng tài khoản, đúng số tiền và đúng kỳ kế toán; sự đúng đắn của việc chuyển sổ, cộng số phát sinh, tính số dư và lên BCTC.• Sự đánh giá: xác minh các đối tượng kế toán được đánh giá phù hợp với nguyên tắc kế toán.• Sự trình bày và khai báo: xác minh tài sản, nợ phải trả, vốn CSH, doanh thu, chi phí được trình bày và thuyết minh phù hợp với chuẩn mực kế toán.- Mục tiêu kiểm toán cụ thể: là các mục tiêu kiểm toán riêng cho từng khoản mục hoặcchu trình, được xác định trên cơ sở:• Mục tiêu kiểm toán chung• Đặc điểm của khoản mục hay chương trình• Đặc điểm hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến khoản mục hay chu trình đó4. Phương pháp kiểm toán tài chính- Trong quan hệ với đối tượng kiểm toán, hệ thống phương pháp kiểm toán chia làm haiphân hệ: Phân hệ phương pháp kiểm toán dựa trên tài liệu:• Đối tượng kiểm toán là thực trạng hoạt động tài chính đã được phản ánh trong tài liệu kế toán.• Kế thừa phương pháp kế toán, phân tích để xây dựng phương pháp riêng như: kiểm tra cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic. Phân hệ phương pháp kiểm toán không dựa trên tài liệu:• Đối tượng kiểm toán chưa được phản ánh hoặc phản ánh chưa trung thực trong tài liệu kế toán.• Các phương pháp: kiểm kê, điều tra, thực nghiệm.- Tùy theo dựa vào hay không dựa vào hệ thống KSNB, hình thành hai phương pháp kiểmtoán tài chính: Phương pháp kiểm toán cơ bản:• Không thực hiện TNKS• Thực hiện thử nghiệm cơ bản với khối lượng nhiều hơn• Áp dụng trong trường hợp rủi ro kiểm soát cao hoặc việc thực hiện các TNKS tốn nhiều chi phí• Sử dụng thủ tục phân tích và thử nghiệm chi tiết Phương pháp kiểm toán tuân thủ:• Có thực hiện TNKS• Thực hiện thử nghiệm cơ bản với khối lượng ít hơnSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 3
 4. 4. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng• Áp dụng trong trường hợp KTV tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội bộ5. Quy trình kiểm toán tài chính- Chuẩn bị kiểm toán• Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán• Thu thập thông tin cơ sở• Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng• Thực hiện thủ tục phân tích• Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro• Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của KH và đánh giá RRKS• Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát• Thiết kế chương trình kiểm toán- Thực hiện kiểm toán• Thực hiện thử nghiệm kiểm soát (nếu có)• Thực hiện thủ tục phân tích• Thực hiện các thử nghiệm chi tiết- Kết thúc kiểm toán• Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ• Xem xét giả thiết hoạt động liên tục của khách hàng• Đánh giá tổng quát kết quả kiểm toán• Lập báo cáo kiểm toánII. Chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh1. Đặc điểm, vị trí và nội dung của chu trình mua hàng và thanh toán trong quátrình sản xuất kinh doanh Đối với các đơn vị sản xuất, quá trình kinh doanh bao gồm ba giai đoạn: cung ứng, sảnxuất và tiêu thụ. Còn ở doanh nghiệp thương mại, quá trình kinh doanh cũng gồm hai giaiđoạn: mua hàng và bán hàng. Như vậy, dù ở loại hình doanh nghiệp nào thì quá trình“mua hàng” cũng là quá trình cung cấp các yếu tố đầu vào, nó quyết định đến khả năngsản xuất và duy trì sản xuất của đơn vị, bên cạnh đó khả năng thanh toán các khoản chiphí mua hàng cũng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay xấu. Do đó,có thể thấy rằng: chu trình mua hàng và thanh toán là một chu trình rất quan trọng đối vớihoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không những thế chu trình này còn liênquan đến nhiều tài khoản, cần nhiều thời gian kiểm tra nhất trong một cuộc kiểm toán.Chính vì vậy, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán là một bộ phận cơ bản trongkiểm toán báo cáo tài chính. Quá trình mua vào bao gồm các khoản mục như: máy móc thiết bị, vật tư, hàng hoá…Chu trình mua hàng và thanh toán bao gồm các quyết định và các quá trình cần thiết để cóhàng hoá và dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chutrình này bắt đầu từ việc chuẩn bị đơn đặt hàng và kết thúc bằng việc thanh toán cho nhàcung cấp.2. Chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán Mặc dù ở các doanh nghiệp khác nhau, nhu cầu về hàng hoá là khác nhau, nhưng chuSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 4
 5. 5. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngtrình mua hàng và thanh toán vẫn phải đảm bảo đầy đủ 4 chức năng sau: chuẩn bị đơn đặthàng, nhận hàng, ghi sổ nghiệp vụ mua hàng, và thanh toán cho nhà cung cấp.2.1. Chuẩn bị đơn đặt hàng- Cơ sở để thực hiện việc đặt hàng là yêu cầu mua hàng của các bộ phận trong doanhnghiệp. Đó là yêu cầu mua vật tư của phòng vật tư, yêu cầu mua hàng hóa của phòng kinhdoanh, yêu cầu mua máy móc, thiết bị của các bộ phận có nhu cầu,...- Các yêu cầu mua hàng cần phải được phê chuẩn đúng đắn bởi những người có thẩmquyền trong doanh nghiệp. Việc phê chuẩn có thể được thực hiện riêng lẻ cho từng yêucầu mua hàng như đối với TSCĐ, hoặc là quy định chung cho những loại hàng có nhu cầuthường xuyên; chẳng hạn như đối với hàng tồn kho, các doanh nghiệp có thể quy địnhđiểm đặt hàng cho từng mặt hàng.- Các yêu cầu mua hàng sau khi đã được phê chuẩn được chuyển đến cho bộ phận muahàng để chuẩn bị đơn đặt hàng và gửi cho nhà cung cấp. Trước khi chuẩn bị đơn đặt hàng,bộ phận mua hàng cần phải tìm hiểu giá cả, chất lượng sản phẩm và chính sách bán hàngcủa các nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp. Doanh nghiệp thường sử dụngmẫu đơn đặt hàng của nhà cung cấp. Đơn đặt hàng phải chỉ rõ số lượng, quy cách, mẫumã và chất lượng của hàng cần mua. Một bản sao của đơn đặt hàng cần được chuyển chobộ phận nhận hàng để làm cơ sở kiểm tra hàng khi nhận hàng.2.2. Nhận hàng Sau khi đơn đặt hàng của doanh nghiệp đã được nhà cung cấp chấp nhận thì hàng sẽđược giao cho doanh nghiệp. Bộ phận nhận hàng sẽ có trách nhiệm kiểm hàng, đảm bảorằng hàng nhận được phải đúng số lượng, chất lượng, mẫu mã ghi trên đơn đặt hàng.Đồng thời, bộ phận nhận hàng lập Biên bản nhận hàng để làm bằng chứng cho việc nhậnhàng và kiểm hàng. Bản sao của Biên bản nhận hàng được chuyển đến các bộ phận liênquan (bộ phận mua hàng và phòng kế toán) theo quy định của doanh nghiệp. Cuối cùnghàng sẽ được chuyển từ bộ phận tiếp nhận qua kho hoặc bộ phận sử dụng. Nếu hàng đượcnhập kho, Phiếu nhập kho sẽ được lập để làm bằng chứng cho việc hàng đã được nhậpkho.2.3. Ghi sổ nghiệp vụ mua hàng Sau khi hàng đã được giao cho doanh nghiệp, tức là đã thuộc quyền kiểm soát củadoanh nghiệp nên phải ghi tăng tài sản của doanh nghiệp. Chức năng ghi sổ nghiệp vụmua hàng được thực hiện ở phòng kế toán. Khi nhận Hóa đơn từ nhà cung cấp và phiếunhập kho từ thủ kho, kế toán phải kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, cũng nhưkiểm tra việc tính toán trên chứng từ. Ngoài ra, kế toán còn đối chiếu các thông tin (tênhàng, số lượng, quy cách, mẫu mã, đơn giá,...) trên Hóa đơn với Biên bản nhận hàng vàPhiếu nhập kho. Hóa đơn và Phiếu nhập kho là cơ sở để ghi vào tài khoản Hàng tồn khohoặc tài khoản TSCĐ. Hóa đơn còn dùng để ghi vào tài khoản Phải trả người bán (nếuchưa thanh toán cho người bán).2.4. Thanh toán cho nhà cung cấp Thanh toán cho nhà cung cấp là điểm kết thúc của chu trình mua hàng và thanh toán.Các doanh nghiệp có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Tuy nhiên cácdoanh nghiệp chỉ thanh toán bằng tiền mặt đối với các khoản chi tiêu nhỏ, còn phần lớn làSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 5
 6. 6. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngthanh toán bằng chuyển khoản để hạn chế rủi ro ở khâu thanh toán. Tùy theo phương thứcthanh toán, Ủy nhiệm chi (thanh toán bằng chuyển khoản) hoặc Phiếu chi (thanh toánbằng tiền mặt) được lập. Để đảm bảo tính đúng đắn của khoản thanh toán, người ký duyệtỦy nhiệm chi hoặc Phiếu chi (thường là Giám đốc) phải kiểm tra các chứng từ chứngminh cho khoản chi tiêu bao gồm: Hóa đơn, Biên bản nhận hàng và Đơn đặt hàng. NhữngChứng từ này sau khi đã được sử dụng để thanh toán thì cần được đóng dấu "Đã thanhtoán" để tránh trường hợp một hóa đơn mua hàng được thanh toán nhiều lần.Giấy báo Nợ của ngân hàng hoặc phiếu chi là chứng cứ làm cơ sở để ghi giảm tiền ở TKTGNH, hoặc Tiền mặt, đồng thời ghi giảm khoản phải trả người bán3. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng trong chu trình mua hàng và thanh toán Trong chu trình mua hàng và thanh toán, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng các loạichứng từ sổ sách sau: Yêu cầu mua: tài liệu được lập bởi bộ phận sử dụng (như bộ phận sản xuất) để đề nghị mua hàng hóa và dịch vụ. Lệnh mua: lặp lại các chi tiết có trong đề nghị mua, được gửi cho nhà cung cấp hàng để báo cho họ biết khách hàng sẵn sàng mua hàng hay dịch vụ. Phiếu giao hàng: tài liệu được chuẩn bị bởi nhà cung cấp hàng. Phiếu giao nhận thường được ký nhận bởi khách hàng để chỉ ra hàng hóa đã được nhận. Phiếu nhận hàng: tài liệu nhận được của người cung cấp hàng, đề nghị thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ đã được chuyển giao. Một hóa đơn mua phải bao gồm các chi tiết sau:• Miêu tả các mặt hàng mua• Số lượng các mặt hàng• Giá đơn vị• Thành tiền• Giảm giá (nếu có)• Ngày và các điều kiện thanh toán• Thuế VAT và các loại thuế khác Nhật ký mua: đây là những ghi chép đầu tiên trong hệ thống kế toán để ghi lại các khoản mua. Nhật ký phải liệt kê danh sách các hóa đơn, từng cái một, cùng với việc chỉ ra tên nhà cung cấp hàng, ngày của hóa đơn và khoản tiền của các hóa đơn đó. Sổ cái phải trả người bán: danh sách các khoản tiền phải trả cho mỗi người bán. Tổng số của tài khoản phải trả người bán trong sổ cái phải bằng khoản tiền ghi ở dòng phải trả người bán trong sổ cái chung. Trích tài khoản phải trả người bán: báo cáo nhận được của nhà cung cấp hàng (thường là hàng tháng) chỉ ra các hóa đơn chưa thanh toán vào một ngày đặc biệt.Thông tin, số liệu vận động từ các chứng từ vào sổ sách kế toán thông qua hệ thống tàikhoản. Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, các tài khoản chịu ảnh hưởng của chutrình gồm có tài khoản như: TK 151, 152, 153, 156, 211, 212, 213, 133, 111, 112, 331,621, 627..v.v…III. Nội dung kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán1. Lập kế hoạch kiểm toánSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 6
 7. 7. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toán viên cần thực hiệntrong các cuộc kiểm toán nhằm tạo các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiếtkhác cho kiểm toán. Đối với chu trình mua hàng và thanh toán mục đích của giai đoạnnày là xây dựng kế hoạch kiểm toán chung và phương pháp kiểm toán cụ thể phù hợp vớiphạm vi, bản chất, thời gian của quy trình kiểm toán sẽ thực hiện.1.1. Chuẩn bị trước khi lập kế hoạch kiểm toán- Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán Trong giai đoạn này kiểm toán viên đánh giá rủi ro có thể gặp phải khi tiến hành kiểmtoán chu trình mua hàng và thanh toán của doanh nghiệp, sau đó kết hợp với việc đánh giácác chu trình khác để đưa ra quyết định có chấp nhận kiểm toán cho doanh nghiệp haykhông.- Nhận diện các lý do kiểm toán của công ty khách hàng Sau khi đã chấp nhận kiểm toán, công ty kiểm toán tiến hành xem xét các lý do kiểmtoán đối với chu trình mua hàng và thanh toán của khách hàng để từ đó tiến hành xác địnhsố lượng bằng chứng kiểm toán phải thu thập và mức độ chính xác của các ý kiến màkiểm toán viên đưa ra trong báo cáo kiểm toán nói chung.- Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán Thông qua việc nhận diện các lý do kiểm toán của khách hàng, công ty kiểm toán ướclượng được quy mô phức tạp của cuộc kiểm toán, từ đó lựa chọn đội ngũ nhân viên thíchhợp để thực hiện kiểm toán. Cụ thể công ty kiểm toán sẽ lựa chọn những nhân viên cónhiều kinh nghiệm trong kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán để kiểm toán chutrình này.- Hợp đồng kiểm toán Công việc cuối cùng của giai đoạn này là kí kết hợp đồng kiểm toán, ghi rõ tráchnhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên.1.2. Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng- Tìm hiểu ngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng: Việc tìm hiểu ngànhnghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng giúp KTV nhận định về chủng loại hànghoá mà doanh nghiệp mua vào cũng như cách thức thanh toán và mục đích sử dụng đốivới từng loại hàng hóa. Đồng thời, KTV cũng biết được cách thức tổ chức hệ thống kếtoán và các nguyên tắc kế toán đặc thù của chu trình mua hàng thanh toán nói riêng vàngành nghề này nói chung. - Xem xét lại kết quả cuộc kiểm toán năm trước và hồ sơ kiểm toán chung: giúp choKTV xác định và khoanh vùng các khoản mục chứa đựng rủi ro cao trong chu trình.- Tham quan nhà xưởng: sẽ cung cấp cho KTV những điều mắt thấy tai nghe về quy trìnhsản xuất kinh doanh của khách hàng, giúp cho kiểm toán viên đánh giá tình trạng bảoquản, nhập và xuất hàng hoá từ đó đánh giá khả năng của bộ phận mua hàng và nhữnggian lận gian sai sót có thể xảy ra trong quá trình mua hàng.- Nhận diện các bên hữu quan: Trong quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanhtoán các bên hữu quan mà kiểm toán viên quan tâm chủ yếu là nhà cung cấp, đại lý, các tổchức có ảnh hưởng đến quyết định mua của công ty khách hàng.- Dự kiến nhu cầu chuyên gia bên ngoàiSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 7
 8. 8. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Trong khi kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, sẽ có những trường hợp phảigiám định giá trị của những hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào nếu trong nhóm kiểmtoán không ai có khả năng giám định thì họ sẽ phải sử dụng các chuyên gia trọng nhữnglĩnh vực nói trên.1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng Nếu các thông tin cơ sở được thu thập ở trên giúp cho KTV hiểu được các mặt hoạtđộng kinh doanh của khách hàng thì việc thu thập các thông tin về nghĩa vụ pháp lý củakhách hàng giúp cho KTV nắm bắt được các quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởngđến các mặt hoạt động kinh doanh này đặc biệt là đối với nghiệp vụ mua hàng – thanhtoán. Những thông tin này được thu thập trong quá trình tiếp xúc với Ban Giám đốc côngty khách hàng bao gồm:- Giấy phép thành lập và điều lệ Công ty- Báo cáo tài chính- Báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra- Biên bản họp hội đồng cổ đông, HĐQT, BGĐ- Các hợp đồng mua hàng dài hạn hoặc các cam kết khác- Các quy định chính sách về mua hàng và thanh toán1.4. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 - Quy trình phân tích, đoạn 09, đã nêu rõ:“KTV phải áp dụng quy trình phân tích trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán để tìmhiểu tình hình kinh doanh của đơn vị và xác định những vùng có thể có rủi ro”. Với cácthông tin cơ sở thu thập được, bằng thủ tục phân tích sơ bộ như so sánh các số liệu nămnay với số liệu năm trước đã được kiểm toán, KTV có thể tìm ra những xu hướng biếnđộng và những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác… Từ đó lậpmột kế hoạch kiểm toán thích hợp. Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, thủ tục phân tích sơ bộ thường được thựchiện như sau:- So sánh chi phí mua hàng của kì này với kì trước để xem xét những biến động bấtthường.- Phân tích xu hướng tăng, giảm hoặc kiểm tra tính hợp lí của các yếu tố chi phí giữa cáckì kế toán để phát hiện những biến động bất thường.- Phân tích tỷ lệ chi phí mua hàng của từng tháng với nợ phải trả được ghi nhận trongtừng tháng hoặc với các khoản thực tế đã thanh toán.1.5. Thiết lập mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận và rủi ro tiềmtàng Nếu ở các bước trên, KTV mới chỉ thu thập được các thông tin mang tính khách quanvề khách hàng thì ở bước này, KTV sẽ căn cứ vào các thông tin đã thu thập để đánh giá,nhận xét nhằm đưa ra một kế hoạch kiểm toán phù hợp.1.5.1. Đánh giá tính trọng yếu Để đánh giá mức độ trọng yếu, trước hết KTV cần ước lượng mức trọng yếu cho toànbộ BCTC, sau đó phân bổ mức đánh giá này cho từng khoản mục trên BCTC.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 8
 9. 9. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Cơ sở để tiến hành phân bổ là: bản chất của các khoản mục, rủi ro tiềm tàng và rủi rokiểm soát được đánh giá sơ bộ đối với các khoản mục, kinh nghiệm của KTV và chi phíkiểm toán đối với từng khoản mục. Đối với chu trình mua hàng – thanh toán, bản chất củacác khoản mục trong chu trình là:- Các nghiệp vụ mua vào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của doanhnghiệp.- Bản thân các nghiệp vụ mua vào liên quan tới nhiều tài sản như: tài sản cố định, hàngtồn kho, tiền... mà hầu hết chúng đều trọng yếu. Trên thực tế, việc ước lượng và phân bổ mức trọng yếu cho các tài khoản là vấn đề hếtsức phức tạp, đòi hỏi sự xét đoán nghề nghiệp của KTV. Thông thường ước lượng vàphân bổ mức trọng yếu do chủ nhiệm kiểm toán đảm trách.1.5.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ,đoạn 07: "Rủi ro kiểm toán là rủi ro do KTV và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xétkhông thích hợp khi BCTC đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu". Theo đótrong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định rủi ro kiểm toánmong muốn (DAR) cho toàn bộ BCTC được kiểm toán thông qua việc đánh giá ba bộphận: rủi ro tiềm tàng (IR), rủi ro kiểm soát (CR) và rủi ro phát hiện (DR). Trong đó, rủiro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát sẽ được KTV đánh giá đối với từng khoản mục.1.6. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát1.6.1. Tìm hiểu HTKSNB Nghiên cứu HTKSNB của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là phần việc hếtsức quan trọng mà KTV phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán. Vấn đề này đã đượcquy định trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nộibộ, đoạn 02: “ KTV phải có một sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống kế toán và hệ thốngKSNB của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toánthích hợp, có hiệu quả.” Trong chu trình mua hàng và thanh toán, KTV cần tìm hiểu hệ thống KSNB của kháchhàng bao gồm các yếu tố sau:a) Môi trường kiểm soát Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, môi trường kiểm soát là các chính sách,quyết định nói chung tác động đến việc xử lý số liệu, việc ghi sổ, việc lập báo cáo. Để có sự hiểu biết về môi trường kiểm soát, KTV căn cứ vào các nhân tố chủ yếu sau:Đặc thù về quản lí của đơn vị, cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch, uỷban kiểm soát và ảnh hưởng của các chính sách từ bên ngoài của Nhà nước.b) Hệ thống kế toán Đối với một hệ thống kế toán hữu hiệu không chỉ cung cấp những thông tin cần thiếtcho quá trình quản lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các mặt hoạtđộng của đơn vị. Một hệ thống kế toán hữu hiệu phải đảm bảo các mục tiêu kiểm soát chitiết đối với chu trình mua hàng và thanh toán.c) Thủ tục kiểm soát Thủ tục kiểm soát là các quy chế và thủ tục do ban lãnh đạo đơn vị thiết lập và thựcSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 9
 10. 10. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưnghiện nhằm đạt được mục tiêu quản lý cụ thể. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số400: Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ, đoạn 26, quy định: “KTV phải hiểu biết các thủtục kiểm soát của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểmtoán”. Các thủ tục kiểm soát được thiết lập dựa trên ba nguyên tắc: nguyên tắc phân công,phân nhiệm rõ ràng; nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn. Dođó, KTV cần phải tìm hiểu về các yếu tố này. d) Kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ là bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nôi bộ của đơn vị. Bộ phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp có được những thông tin kịp thời và xác thực về các hoạt động trong doanh nghiệp, chất lượng của hoạt động kiểm soát nhằm kịp thời điều chỉnh và bổ sung các quy chế kiểm soát thích hợp và hiệu quả. Trên đây là toàn bộ các yếu tố cấu thành cơ bản hệ thống KSNB của đơn vị khách hàng. Việc tìm hiểu sơ bộ về chúng là bước công việc quan trọng trong quá trình đánh giá hệ thống KSNB giúp KTV có thể đưa ra được ước lượng ban đầu về rủi ro kiểm soát. 1.6.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát Việc đánh giá rủi ro kiểm soát cho các tài khoản trong chu trình mua hàng và thanh toán bao gồm các bước công việc : -Nhận diện mục tiêu kiểm soát cho từng nghiệp vụ trong chu trình mua hàng và thanhtoán, và xác định các loại sai phạm có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, KTV tiến hành đánh giárủi ro kiểm soát đối với từng khoản mục trong chu trình này. -Đánh giá khả năng ngăn chặn sai phạm của hệ thống KSNB đối với chu trình muahàng và thanh toán. Xem xét những hạn chế của hệ thống như sự vắng mặt của các quátrình kiểm soát thích đáng mà điều này sẽ làm tăng khả năng rủi ro của việc tồn tại các saiphạm trong chu trình. -Đánh giá rủi ro kiểm soát: Căn cứ vào các ước đoán ở trên, KTV tiến hành đánh giárủi ro kiểm soát ban đầu đối với từng mục tiêu kiểm soát của từng loại nghiệp vụ trongchu trình. KTV có thể đánh giá rủi ro theo yếu tố định tính thấp, trung bình, cao hoặc theotỷ lệ phần trăm. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao khi KTV cho rằng hệ thống kế toánvà hệ thống KSNB không đầy đủ và không hiệu quả. Ngược lại, rủi ro kiểm soát đượcđánh giá là thấp khi KTV có đủ cơ sở để kết luận hệ thống kế toán và hệ thống KSNB đốivới chu trình được thiết kế có thể ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếucũng như khi KTV có kế hoạch thực hiện thử nghiệm kiểm soát làm cơ sở cho đánh giámức rủi ro kiểm soát. 1.7. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán Đây là bước cuối cùng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán sau khi đã có được những hiểu biết về hệ thống KSNB của đơn vị khách hàng, đã xác định được mức trọng yếu và rủi ro… KTV sẽ đánh giá tổng thể hoạt động của đơn vị, phân tích, triển khai kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán cho chu trình. Trong thực tiễn kiểm toán, KTV thường căn cứ vào các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát để thiết kế chương trình kiểm toán cho chu trình.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 10
 11. 11. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Thực chất của việc soạn thảo chương trình kiểm toán chính là việc thiết kế các thửnghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản với 4 nội dung chính: xác định thủ tục kiểm toán,quy mô mẫu chọn, khoản mục được chọn và thời gian thực hiện.2. Thực hiện công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán2.1. Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán: Ở giai đoạn lập kế hoạch, khi tìm hiểu về hệ thống KSNB của đơn vị khách hàng, nếuKTV quyết định tin cậy vào hệ thống KSNB của khách hàng ( rủi ro KS được đánh giáthấp hoặc trung bình ) thì KTV sẽ thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. Nếu trong quátrình thực hiện thử nghiệm kiểm soát, KTV nhận thấy rủi ro kiểm soát cần được đánh giálại ở mức cao ( thấp ) hơn thì KTV có thể giảm bớt ( tăng cường) mức đọ thực hiệnTNKS và tăng ( giảm) mức độ kiểm tra chi tiết so với kế hoạch.2.1.1. Thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ mua hàng:- Mục tiêu về sự phát sinh và quyền kiểm soát: Các nghiệp vụ mua hàng được ghi sổ làcác nghiệp vụ được phê chuẩn đúng đắn và liên quan đến số hàng thực nhận.+ Theo dõi và hỏi nhân viên nhận hàng về thủ tục nhận hàng.+ Từ nhật ký mua hàng (trường hợp DN áp dụng hình thức nhật ký chung), chọn mẫu vàinghiệp vụ mua hàng và kiểm tra sự tồn tại của các chứng từ liên quan bao gồm yêu cầumua hàng, đơn đặt hàng, biên bản nhận hàng, hóa đơn, kiểm tra các thông tin chi tiết vàdấu hiệu của sự phê chuẩn trên các chứng từ đó.+ Kiểm tra các báo cáo về các trường hợp thông tin trên hóa đơn mua hàng không khớpvới biên bản nhận hàng hoặc không có biên bản nhận hàng, và hỏi nhân viên có liên quanvề nguyên nhân và cách xử lý các trường hợp này. Sự tồn tại của các báo cáo này chứngtỏ DN có đính kèm biên bản nhận hàng với hóa đơn và đối chiếu số liệu trước khi ghi sổđể đảm bảo nghiệp vụ mua hàng chỉ được ghi sổ khi đã nhận hàng (thuộc quyền kiểm soátcủa doanh nghiệp).- Mục tiêu về sự đầy đủ: Tất cả hàng đã nhận trong kỳ đều phải được ghi sổ đầy đủ.+ Kiểm tra tính liên tục của số thứ tự trên các biên bản nhận hàng. Chọn mẫu các biên bảnnhận hàng và đối chiếu với nhật ký mua hàng để kiểm tra xem có lô hàng nào đã nhậnnhưng chưa được ghi sổ không.+ Phỏng vấn kế toán về thời gian từ lúc tiếp nhận hóa đơn mua hàng đến khi hóa đơnđược chuyển đến bộ phận kế toán để ghi sổ.+ Phỏng vấn kế toán về cách xử lý đối với trường hợp hàng đã mua (thuộc quyền kiểmsoát của doanh nghiệp) nhưng chưa về nhập kho. Kiểm tra hóa đơn của hàng đang điđường có được quản lý riêng không.- Mục tiêu về sự đo lường tin cậy: Hàng mua vào được ghi sổ theo giá gốc.+ Phỏng vấn kế toán về các thủ tục và phương pháp tính giá hàng mua vào+ Kiểm tra bảng liệt kê các khoản chi phí được tính vào giá gốc của hàng mua vào có phùhợp với nguyên tắc giá gốc không.-Mục tiêu ghi chép chính xác: các nghiệp vụ mua hàng được ghi vào đúng tài khoản, đúnggiá trị và đúng kỳ kế toán.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 11
 12. 12. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Chọn mẫu các hóa đơn (kèm theo đơn đặt hàng và biên bản nhận hàng), kiểm tra tínhđúng đắn của các định khoản, kỳ kế toán và dấu hiệu của thủ tục kiểm tra chứng từ trướckhi ghi sổ.+ Phỏng vấn kế toán về định kỳ ghi sổ nghiệp vụ mua hàng.+ Kiểm tra dấu hiệu của việc đối chiếu số liệu liên quan đến hàng mua vào trong kỳ giữathủ kho và kế toán chi tiết, giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.+Đối chiếu số tổng cộng của nhật ký mua hàng với số liệu tương ứng trên sổ cái các tàikhoản liên quan (TK Hàng tồn kho, TK Phải trả người bán). Kiểm tra dấu hiệu của thủ tụckiểm soát việc chuyển số liệu vào sổ cái.- Mục tiêu về sự khai báo: Hàng mua vào cần phải được khai báo phù hợp với quy địnhcủa chuẩn mực kế toán. Phỏng vấn bộ phận mua hàng về việc có mua hàng cả công ty mẹ, công ty con hoặccông ty liên kết không. Nếu có, kiểm tra kế toán có mở tài khoản chi tiết để theo dõinghiệp vụ mua hàng từ các bên liên quan không.2.1.2. Thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ thanh toán tiền mua hàng- Mục tiêu về sự phát sinh: Các khoản chi tiền được ghi sổ là thanh toán cho hàng mua đãđược phê chuẩn và đã nhận.+ Quan sát tính độc lập giữa các chức năng phê chuẩn việc mua hàng, lập chứng từ chi(Ủy nhiệm chi hoặc Phiếu chi), ký chứng từ chi và kế toán.+ Theo dõi và hỏi nhân viên có liên quan về chứng từ chi được lập và ký như thế nào, vàchứng từ chưa sử dụng được bảo quản như thế nào. Kiểm tra có chữ ký khống trên chứngtừ chưa sử dụng không.+ Từ nhật ký chi tiền (trường hợp DN áp dụng hình thức nhật ký chung), chọn mẫu cácnghiệp vụ chi tiền và quan sát dấu hiệu của sự kiểm tra và phê chuẩn khoản chi trên cácchứng từ liên quan đến các khoản chi đó, và thực hiện lại công việc kiểm tra. Khi thựchiện lại công việc kiểm tra, nếu phát hiện những sai sót thì có thể kết luận DN khôngkiểm tra các chứng từ liên quan đến khoản chi trước khi thanh toán hoặc việc kiểm tra chỉmang tính hình thức. Đồng thời, kiểm tra các hóa đơn liên quan đến các khoản chi cóđược đóng dấu “ đã thanh toán” hay không.- Mục tiêu về sự đầy đủ: Tất cả các khoản chi tiền mua hàng phải được ghi sổ đầy đủ.+ Kiểm tra số thứ tự của các chứng từ chi có liên tục không (bao gồm cả chứng từ đã sửdụng và chưa sử dụng). Chọn mẫu các chứng từ chi và đối chiếu với nhật ký chi tiền đểkiểm tra các nghiệp vụ này có được ghi đầy đủ vào nhật ký chi tiền chi tiền không.+ Kiểm tra dấu hiệu của việc đối chiếu các khoản chi tiền gửi ngân hàng trên sổ chi tiếtcủa ngân hàng với các khoản chi trên sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng của DN. Tiếp theo,kiểm tra các bút toán điều chỉnh trong trường hợp có phát sinh chênh lệch không.- Mục tiêu về sự ghi chép chính xác: Các khoản chi thanh toán tiền mua hàng được ghiđúng tài khoản, đúng số tiền và đúng kỳ kế toán.+ Chọn mẫu các chứng từ chi và đối chiếu số tiền và ngày trên chứng từ với số tiền vàngày ghi trên sổ kế toán (nhật ký chi tiền).SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 12
 13. 13. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Đối chiếu số tổng cộng của nhật ký chi tiền với số liệu tương ứng trên sổ cái tài khoảnTiền mặt, tài khoản TGNH. Kiểm tra dấu hiệu của thủ tục kiểm soát việc chuyển số liệuvào sổ cái. Các thử nghiệm kiểm soát trên được áp dụng để xác định sự tồn tại và hiệu quả củacác thủ tục kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán do DN được kiểm toánthực hiện. Tuy nhiên, các thử nghiệm kiểm soát trên chỉ có thể áp dụng đối với nhữngnghiệp vụ thông thường. Trong trường hợp, có sự thông đồng giữa các nhân viên đểchiếm dụng tài sản của DN thì rất khó phát hiện vì hành vi gian lận thường được thựchiện một cách có tổ chức và kín đáo. Do đó, khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đốivới chu trình mua hàng và thanh toán, KTV cần lưu ý những hành vi gian lận sau có thểxảy ra:• Các nhân viên có thể thông đồng làm chứng từ giả để thanh toán tiền. Số tiền này có thể được chuyển vào tài khoản của một công ty không có thật.• Nhân viên mua hàng có thể thông đồng với người bán để nhận hoa hồng hoặc chiếm khoản chiết khấu thương mại.2.2. Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, KTV có thể áp dụng đầy đủ các thử nghiệmcơ bản: thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và kiểm tra chi tiết số dư.2.2.1. Thực hiện thủ tục phân tích Ở giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán, thủ tục phân tích được áp dụng đối với chutrình mua hàng và thanh toán nhằm thu thập bằng chứng cho các cơ sở dẫn liệu về sự phátsinh, sự đầy đủ và sự đo lường tin cậy. Những biến động bất thường của các chỉ tiêu đượcphân tích cần phải được giải thích một cách hợp lý và tìm nguyên nhân dẫn đến sự biếnđộng đó. Nếu những biến động bất thường không được giải thích một cách hợp lý, có thểliên quan đến gian lận hoặc sai sót nào đó. Khi đó KTV cần phải điều tra, thu thập thêmbằng chứng kiểm toán để kết luận có gian lận hoặc sai sót xảy ra hay không. Đối với chutrình mua hàng và thanh toán, các thủ tục phân tích sau có thể được áp dụng:- So sánh lượng hàng mua vào với lượng hàng xuất ra trong kỳ. Nếu lượng hàng mua vàoquá nhiều so với lượng hàng xuất ra thì KTV cần hỏi DN vì sao lượng hàng mua vàotrong kỳ nhiều như vậy. Nếu giải thích của DN không thỏa đáng thì có thể nghi ngờ cómột số nghiệp vụ mua hàng được ghi vào sổ kế toán là không có thật.- Nếu DN có chính sách dữ trữ hàng tồn kho rõ ràng thì KTV có thể dựa trên đó để xácđịnh lượng hàng cần mua vào trong kỳ, và so sánh với lượng hàng mua vào trong kỳ đượcghi chép ở sổ kế toán của DN. Nếu có sự chênh lệch lớn, KTV cần xác định rõ nguyênnhân.- So sánh đơn giá bình quân của hàng mua vào trong kỳ với đơn giá của một số nhà cungcấp khác nhau. Nếu đơn giá mua của DN lớn hơn nhiều thì có thể có gian lận về giá muahàng.- So sánh tỉ lệ (giá trị hàng mua vào trong kỳ)/ (số nợ phải trả người bán phát sinh trongkỳ) giữa các kỳ. Nếu tỉ lệ này lớn hoặc nhỏ hơn nhiều so với các kỳ trước thì cần phảiđược giải thích một cách thỏa đáng.2.2.2. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng và thanh toán:SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 13
 14. 14. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng và thanh toán nhằm phát hiện loại sai sót về sốliệu kế toán và đạt được sự đảm bảo hợp lý về tính chính xác và độ tin cậy của số liệu kếtoán. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tập trung vào các cơ sở dẫn liệu:sự phát sinh, sự đầy đủ, sự đo lường, sự ghi chép chính xác- Mục tiêu về sự phát sinh: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi chép trên sổkế toán là thực tế phát sinh trong kỳ.+ Chọn mẫu các nghiệp vụ mua hàng được ghi chép trên nhật ký mua hàng và đối chiếuđến các chứng từ chứng minh tính có thật của nghiệp vụ mua hàng như: Yêu cầu muahàng, Biên bản nhận hàng, Phiếu nhập kho.+ Chọn mẫu các nghiệp vụ chi tiền được ghi chép trên nhật ký chi tiền và đối chiếu đếncác phiếu chi tương ứng có hoá đơn đính kèm vì đây là bằng chứng chứng minh tính cóthật của nghiệp vụ chi tiền.- Mục tiêu về sự đầy đủ: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán thực tế phát sinh trong kỳđược ghi chép đầy đủ.+ Rà soát cột số hiệu chứng từ trên Nhật ký mua hàng và Nhật ký chi tiền để kiểm tra xemsố thứ tự các chứng từ đã sử dụng có liên tục không. Nếu thấy số thứ tự của chứng từ bịgián đoạn cần phải điều tra nguyên nhân, trường hợp này có thể có nghiệp vụ bị bỏ sót,chưa ghi sổ.+ Chọn mẫu các Biên bản nhận hàng hoặc Hóa đơn và đối chiếu với Nhật ký mua hàng đểkiểm tra có chứng từ nào chưa được ghi sổ không.+ Chọn mẫu các chứng từ chi và đối chiếu với Nhật ký chi tiền để kiểm tra tất cả cácchứng từ này có được ghi sổ đầy đủ không.- Mục tiêu đo lường tin cậy: Hàng mua vào trong kỳ được ghi sổ theo giá gốc+ Chọn mẫu các nghiệp vụ mua hàng, kiểm tra việc tính giá gốc của hàng mua vào cóchính xác không. Hoặc KTV có thể thực hiện tính lại giá gốc của hàng mua vào trên mẫuđã chọn và so sánh với số liệu tính toán của kế toán.+ Đối chiếu giá mua hàng của DN với bảng giá của nhà cung cấp. Nếu phát hiện có sựchênh lệch đáng kể thì cần phải điều tra nguyên nhân.+ KTV cần lưu ý các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại có được trừ vào giá gốc củahàng mua vào không. Kiểm tra các Biên bản nhận hàng để phát hiện có trường hợp nào hàng không đúngquy cách, chất lượng vẫn được nhận không. Nếu có, KTV phỏng vấn bộ phận mua hàngvề việc người bán có giảm giá cho số hàng không. Nếu câu trả lời là “Không” và lượnghàng bị sai quy cách hoặc kém phẩm chất lớn thì cần điều tra thêm (có thể lấy xác nhận từngười bán) vì có khả năng khoản giảm giá bị “Che đậy” nhằm chiếm đoạt tiền của đơn vị.Nếu câu trả lời của bộ phận mua hàng là “Có” thì kiểm tra chứng từ giảm giá và xem xétkhoản giảm giá có được trừ vào giá gốc của hàng mua vào không. Tìm hiểu chính sách chiết khấu thương mại của nhà cung cấp của đơn vị để xem xétcác khoản chiết khấu thương mại có được phản ánh trên sổ kế toán khớp với chính sáchchiết khấu thương mại của nhà cung cấp không, và có được trừ vào giá gốc của hàng muavào không.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 14
 15. 15. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng- Mục tiêu về sự ghi chép chính xác: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi vàođúng tài khoản, đúng số tiền và đúng kỳ kế toán .+ Chọn mẫu các nghiệp vụ thanh toán và đối chiếu số tiền thanh toán với hóa đơn muahàng tương ứng.+ Khi thực hiện kiểm tra cơ sở dẫn liệu về sự đầy đủ, KTV đồng thời kiểm tra tính chínhxác của số tiền và định khoản trên chứng từ, và đối chiếu đến định khoản trên Nhật kýmua hàng và Nhật ký chi tiền. Kiểm tra việc chuyển số liệu từ Nhật ký mua hàng và Nhậtký chi tiền vào các sổ cái liên quan.+ Kiểm tra các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi chép ngay trước và sau ngàylập BCTC ( thủ tục cut-off) : đối chiếu ngày ghi chép trên sổ kế toán với ngày phát sinhnghiệp vụ trên chứng từ để phát hiện những nghiệp vụ được ghi sổ không đúng kỳ kếtoán. Cần phải thực hiện thủ tục này vì có thể xảy ra trường hợp kế toán trì hoãn việc ghichép những nghiệp vụ phát sinh ở cuối kỳ báo cáo sang đầu kỳ sau, hoặc những nghiệp vụphát sinh ở đầu kỳ sau nhưng được ghi chép ở cuối kỳ báo cáo nhằm thực hiện ý đồ gianlận nào đó. 2.2.3. Kiểm tra chi tiết khoản nợ phải trả người bán Kiểm toán khoản nợ phải trả người bán là nội dung quan trọng trong kiểm toán chutrình mua hàng và thanh toán. Kiểm tra chi tiết khoản phải trả người bán bao gồm kiểmtra chi tiết số phát sinh và số dư của tài khoản phải trả người bán. Các thủ tục kiểm tra chitiết khoản phải trả người bán có thể được thực hiện như sau:- Mục tiêu về sự tồn tại và nghĩa vụ: Khoản phải trả người bán được báo cáo trên bảngcân đối kế toán là nghĩa vụ của DN đối với người bán có hiệu lực tại ngày lập báo cáo tàichính.+ Đối chiếu tên người bán trên sổ chi tiết phải trả người bán với danh sách các nhà cungcấp của đơn vị để phát hiện tên nhà cung cấp lạ. KTV sẽ chú ý đến những nhà cung cấp lạnhiều hơn.+ Gửi thư xác nhận cho nhà cung cấp của DN. Thủ tục này không chỉ liên quan đến cơ sởdẫn liệu tồn tại và nghĩa vụ, mà còn liên quan đến cơ sở dẫn liệu về sự đo lường tin cậy.KTV thường gửi thư xác nhận cho các nhà cung cấp mà DN có giao dịch lớn vì khoản nợđối với các nhà cung cấp này thường lớn. Cần lưu ý điều này không có nghĩa là KTVchọn các nhà cung cấp có số dư lớn để gửi thư xác nhận, mà các nhà cung cấp được chọncó thể có số dư được ghi chép trên sổ kế toán nhỏ hoặc bằng không nhưng có số phát sinhlớn. Loại thư xác nhận thường được sử dụng là “khẳng định”, yêu cầu nhà cung cấp củaDN cho biết khoản nợ của DN phát sinh trong kỳ, đã thanh toán trong kỳ và còn phải trảtại ngày kết thúc kỳ kế toán. Nếu số liệu do người bán cung cấp không trùng với số dưtrên sổ kế toán của DN thì KTV cần xác định rõ nguyên nhân: có thể là DN đã thanh toántiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản nhưng đến cuối kỳ kế toán nhà cung cấp vẫnchưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, có thể do kế toán ghi sổ sai, có thể tồn tạimâu thuẫn giữa DN với nhà cung cấp, có thể DN chưa nhận được hóa đơn hoặc đã nhậnnhưng chưa ghi sổ,...Nếu có nhà cung cấp của đơn vị không trả lời thư xác nhận của KTVthì KTV cần xác minh “sự tồn tại” của nhà cung cấp này. Đối với các khoản nợ tồn đọnglâu ngày chưa thanh toán, KTV cũng cần xác minh tính có thật của các khoản nợ này.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 15
 16. 16. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Trong trường hợp nhà cung cấp định kỳ có gửi thông báo về số dư khoản nợ của DN thìKTV có thể đối chiếu số dư nợ phải trả người bán trên sổ chi tiết của DN với số dư theobáo cáo của người bán. Thủ tục này có thể thay thế cho thủ tục gửi thư xác nhận.- Mục tiêu về sự phát sinh: Các nghiệp vụ liên quan đến khoản phải trả người bán đượcghi chép trên sổ kế toán trong kỳ là thực sự phát sinh trong kỳ.+ Thủ tục gửi thư xác nhận cho nhà cung cấp của đơn vị cũng giúp KTV xác minh cơ sởdẫn liệu “sự phát sinh” của các nghiệp vụ liên quan đến khoản phải trả người bán.+ Chọn mẫu các nghiệp vụ làm tăng khoản phải trả người bán được ghi chép trên sổ chitiết phải trả người bán và đối chiếu với chứng từ gốc như Hóa đơn mua hàng.+ Chọn mẫu các nghiệp vụ thanh toán khoản phải trả người bán và đối chiếu với phiếuChi, giấy báo Nợ của ngân hàng và đối chiếu với hoá đơn mua hàng liên quan.- Mục tiêu về sự đầy đủ: Các khoản phải trả người bán được ghi nhận đúng giá trị và đúngkỳ kế toán.+ Khi thực hiện thủ tục kiểm toán để xác minh cơ sở dẫn liệu “sự phát sinh” và “sự đầyđủ” của các nghiệp vụ liên quan đến khoản phải trả người bán, KTV có thể kết hợp kiểmtra tính chính xác của số tiền được ghi nhận.+ Đối với khoản phải trả người bán bằng ngoại tệ, KTV cần kiểm tra tỉ giá hối đoái đượcsử dụng để ghi sổ có phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán không.+ Dùng thủ tục cut-off để kiểm tra các khoản phải trả người bán có được ghi sổ đúng kỳhay không.+ Kiểm tra việc cộng số phát sinh và tính số dư các khoản phải trả người bán trên sổ chitiết; kiểm tra chuyển số liệu từ sổ chi tiết sang bảng tổng hợp chi tiết; và đối chiếu số tổngcộng trên bảng tổng hợp chi tiết với tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có và số dưcủa TK 331.- Mục tiêu về sự phân loại, trình bày và khai báo: Khoản phải trả người bán được phânloại thành nợ ngắn hạn và dài hạn và được trình bày riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. KTV cần kiểm tra thời hạn thanh toán của các khoản phải trả người bán ở cuối năm đểxem xét các khoản nợ có được phân loại thành nợ ngắn hạn và dài hạn, và được trình bàyriêng biệt với số tiền chính xác trên bảng cân đối kế toán không.3. Kết thúc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán3.1. Đánh giá kết quả của kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán Kết quả kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán được đánh giá theo các khíacạnh:- Việc hạch toán các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán là phù hợp với các thông lệ quốctế và tuân thủ các quy định về chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận.- Các hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến chu trình mua hàng và thanh toánphải phù hợp với các đặc điểm hoạt động kinh danh của doanh nghiệp.- Các chứng từ, sổ sách liên quan đến chu trình mua hàng và thanh toán phải thể hiệnđược sự vận động của nghiệp vụ mua hàng và thanh toán, và phải hợp lý.- Các thông tin về nghiệp vụ mua hàng và thanh toán, các khoản nợ phải trả người bánphải đảm bảo trung thực và hợp lý. Trên cơ sở kết quả của tất cả công việc đã thực hiện, KTV đưa ra kết luận cuối cùngSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 16
 17. 17. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưngvà lập Báo cáo kiểm toán.3.2. Lập và phát hành Báo cáo Kiểm toán Căn cứ những kết quả đã thu thập được của kiểm toán chu trình mua hàng và thanhtoán KTV sẽ tiến hành lập thư quản lý nêu rõ những nhận xét, những sai sót trong quátrình thực hiện mua hàng và thanh toán tại đơn vị đồng thời đưa ra những kiến nghị vềchu trình. Sau khi hoàn thành công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán KTV tổnghợp kết quả chuyển cho Chủ nhiệm kiểm toán (CNKT), trên cơ sở đó Chủ nhiệm kiểmtoán sẽ lập Báo cáo kiểm toán.PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TYTNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AACA. Đặc điểm tình hình chung về công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán và kế toán AACTên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AACTên giao dịch bằng tiếng Anh: Auditing and Accounting Company AAC LimitedTrụ sở chính : 217 Nguyễn Văn Linh. TP Đà NẵngĐiện thoại : (84) 0511 3 655 886Fax : (84) 0511 3 655 887E-mail : aac@dng.vnn.vnWebsite : http://www.aac.com.vn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (trước đây là Công ty Kiểm toán và Kếtoán AAC trực thuộc Bộ Tài Chính thành lập từ năm 1993) được thành lập trên cơ sở sápnhập hai công ty kiểm toán tại Đà Nẵng. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC , một thành viên của Hãng kiểm toánquốc tế Polaris International, là một trong số rất ít các công ty kiểm toán được thành lậpđầu tiên tại Việt Nam. AAC hoạt động trên phạm vi toàn quốc, được phép kiểm toán tấtcả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các ngành có qui chếriêng về việc lựa chọn và bổ nhiệm kiểm toán độc lập có điều kiện như kiểm toán các tổchức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức phát hành và kinh doanhchứng khoán...2. Phương châm, mục tiêu hoạt động AAC hoạt động theo phương châm: độc lập, khách quan, trung thực và bí mật sốliệu của khách hàng, và đó cũng là lời cam kết của AAC đối với khách hàng. Mục tiêu hoạt động của AAC là giúp khách hàng và những người quan tâm bảo vệquyền lợi hợp pháp của mình, cung cấp cho họ những thông tin đích thực và cần thiết đểtổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định quản lý phù hợpvới thực tiễn. Hoạt động của AAC nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi rocho doanh nghiệp, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi vàđạt hiệu quả kinh tế cao nhất.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 17
 18. 18. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng AAC thực hiện kiểm toán theo đúng các Nguyên tắc, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Namvà thông lệ kiểm toán quốc tế, phù hợp với những quy định hiện hành về hoạt động kiểmtoán của Nhà nước Việt Nam. Hiện tại AAC có hơn 100 nhân viên, trong đó có 31 người được cấp chứng chỉ CPA.,100% có bằng đại học, 20% có văn bằng hai, 15% có bằng thạc sĩ. AAC có đội ngũ kiểmtoán viên được đào tạo có hệ thống ở Việt Nam, Anh, Bỉ, Pháp, Ai-len, Úc, Nhật Bản…và có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán và tư vấn tài chính - kế toán - thuế ởViệt Nam và quốc tế. Nhờ có đội ngũ chuyên nghiệp chất lượng cao, ý thức trách nhiệm,có đạo đức nghề nghiệp trong sáng nên trong quá trình hoạt động, AAC chưa hề để xảy ranhững sai sót, rủi ro cho khách hàng; AAC luôn được các nhà đầu tư, các cơ quan chứcnăng tín nhiệm và đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Liên tiếp trong hai năm 2007 và 2008, AAC được Hội đồng trao giải “ Thương mạiDịch vụ - Top Trade Services” - Bộ Công Thương bình chọn là một trong 05 công tykiểm toán hoạt động tốt nhất tại Việt nam và được trao giải/cup “Thương mại Dịch vụ -Top Trade Services”. Trong nhiều năm liền, AAC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấpthuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinhdoanh chứng khoán Việt Nam. 3. Các loại dịch vụ chuyên ngành Công ty Kiểm toán và kế toán AAC cung cấp các dịch vụ sau: Kiểm toán, kế toán, tưvấn Thuế, tư vấn tài chính và quản lý, dịch vụ đào tạo và tuyển dụng, dịch vụ Tin học.Trong đó:  Dịch vụ Kiểm toán: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Kiểm toán sau: - Kiểm toán báo cáo tài chính. - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án. - Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế. - Kiểm toán hoạt động. - Kiểm toán tuân thủ. - Kiểm toán nội bộ. - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thoả thuận trước.  Dịch vụ Kế toán: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Kế toán sau: - Dịch vụ ghi sổ và giữ sổ kế toán. - Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán. - Lập các Báo cáo tài chính định kỳ. - Chuyển đổi các Báo cáo tài chính được lập theo VAS, IAS. - Thiết kế và hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán.  Dịch vụ tư vấn Thuế: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Tư vấn Thuế sau:SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 18
 19. 19. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng - Tư vấn việc áp dụng chính sách Thuế. - Tư vấn công tác kê khai và quyết toán thuế. - Tư vấn về các thủ tục hoàn thuế và khiếu nại về thuế. - Hỗ trợ việc cập nhật thông tin về thuế và thuế quan.  Dịch vụ Tư vấn tài chính và quản lý: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Tư vấn tài chính và quản lý sau: - Tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp. - Tư vấn thiết lập cơ chế tài chính nội bộ. - Tư vấn việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán – tài chính phù hợp với yêu cầu quản lý. - Soát xét báo cáo tài chính. - Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá hoặc phá sản doanh nghiệp. - Thẩm định tình hình tài chính và giá trị tài sản tranh chấp, kiện tụng.  Dịch vụ Đào tạo và Tuyển dụng: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Tư Đào tạo và Tuyển dụng sau: - Đào tạo, bồi dưỡng kế toán và kiểm toán viên nội bộ. - Cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán. - Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên kế toán và kiểm toán viên nội bộ.  Dịch vụ Tin học: Công ty AAC cung cấp các dịch vụ Tin học sau: - Tư vấn việc lựa chọn các phần mềm tin học về kế toán tài chính và kế toán quản trị. - Tư vấn việc lựa chọn trang bị các thiết bị tin học, cài đặt hệ thống thông tin quản lý. 4. Cơ cấu tổ chức 4.1. Cơ cấu tổ chức toàn công ty Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Xây Dựng Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Khối Phòng Chi Nhánh Phòng Khối Kiểm Toán Tư Vấn và TP Hồ Kế Toán Kiểm Toán XDCB Đào Tạo Chí Minh Tài Chính BCTC Ban Phòng Phòng Ban Phòng Phòng Phòng Phòng SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp KiểmKiểm Kiểm Kiểm 33K06.3 Kiểm Kiểm 19 Kiểm Trang Kiểm Soát Toán Toán Soát Toán Toán Toán Toán Chất XDCB XDCB Chất BCTC BCTC BCTC BCTCLượng 1 2 Lượng 1 2 3 4
 20. 20. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Tổng giám đốc  Đánh giá rủi ro của một hợp đồng kiểm toán liên quan đến hoạt động của công ty.  Duy trì mối quan hệ với các cán bộ cao cấp của công ty.  Chịu trách nhiệm giải đáp các thắc mắc về kế toán và kiểm toán có tầm quan trọng.  Chịu trách nhiệm đánh giá công việc kiểm toán đã được thực hiện  Chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán và thư quản lý.  Chịu trách nhiệm tham gia buổi họp với khách hàng sau khi kết thúc cuộc kiểm toán hoặc uỷ quyền lại. Phó tổng giám đốc  Phó giám đốc được phân công uỷ quyền giải quyết cụ thể các vấn đề liên quan đến nhân lực, hành chính, khách hàng và các vấn đề về nghiệp vụ.  Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật Nhà nước về những vấn đề được phân công và uỷ quyền.Kế toán trưởng  Lập báo cáo tài chính  Cung cấp số liệu công khai tài chính  Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán đúng theo đặc điểm kinh doanh của công ty.  Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch về tài chính, dự trù ngân sách và các vấn đề khác liên quan đến hệ thống kế toán, quan hệ với ngân hàng, quản lý tiền mặt, tính lương và các vấn đề về thuế  Chịu trách nhiệm về chi trả, thanh toán với khách hàng.  Kiểm tra bất thường sổ quỹ và số dư tiền mặt hiện có trong quỹ.4.2. Cơ cấu tổ chức phòng kiểm toán BCTC Trưởng phòng kiểm toán Kiểm toán viên chính Trợ lý kiểm toán  Trưởng, phó phòngSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 20
 21. 21. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng -Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hoạt động của công ty. Trưởng phòng giữ vai trò lãnh đạo trong ban quản lý của công ty, họ có chức năng như một cầu nối giữa Tổng Giám Đốc, ban quản lý và các nhân viên trong công ty, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nhân sự, phối hợp hoạt động và đảm nhận các vấn đề về công việc hành chính. -Phó phòng là người tham mưu trực tiếp cho trưởng phòng, thay mặt trưởng phòng điều hành toàn bộ công việc trong thời gian trưởng phòng đi vắng và thực hiện các công việc do trưởng phòng uỷ quyền.  Kiểm toán viên chính - Giám sát công việc của các trợ lý. - Báo cáo trực tiếp với người quản lý phụ trách một vụ việc kiểm toán. - Xem xét giấy tờ làm việc sơ bộ, hỗ trợ đào tạo nhân viên, sắp xếp nhân sự cho cáccuộc kiểm toán. - Được ký vào các báo cáo kiểm toán theo sự phân công của trưởng phòng.  Trợ lý kiểm toán viên - Là những người tham gia thực hiện công tác kiểm toán nhưng chưa được Nhà nướccông nhận trúng tuyển kỳ thi Kiểm toán viên cấp Quốc gia. Tùy vào năng lực thâm niêncông tác mà trợ lý kiểm toán viên chia làm ba cấp: -Trợ lý kiểm toán viên cấp 1: là người sau thời gian thử việc ba tháng, được trúng tuyển chính thức vào công ty cho đến một năm sau đó. Theo thông lệ, những người mới tốt nghiệp các trường các trường kinh doanh, các trường đại học và những người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán có thể làm việc cho công ty với tư cách là một trợ lý mới vào nghề. -Trợ lý kiểm toán viên cấp 2: là người làm việc ở công ty kiểm toán được hai năm chịu trách nhiệm về các công việc mà nhóm trưởng giao phó. -Trợ lý kiểm toán viên cấp 3: là người làm việc ở công ty được ba năm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và có thể làm trưởng đoàn kiểm toán.II. Quy trình kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán và kế toán AAC Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty TNHH kiểm toán và kế toán AACgồm ba giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 21
 22. 22. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toán viên cần thực hiệntrong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như những điều kiệncần thiết khác cho việc kiểm toán. Trong chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA300 nêu rõkiểm toán viên cần lập kế hoạch cho công tác kiểm toán để có thể đảm bảo rằng cuộckiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả. Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầutiên cũng là giai đoạn quan trọng trong mỗi cuộc kiểm toán, do nó sẽ chi phối đến chấtlượng của toàn bộ cuộc kiểm toán.Cụ thể như sau:- Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng: có hai trường hợp:+ Chấp nhận khách hàng mới+ Chấp nhận và giữ khách hàng cũ- Hợp đồng kiểm toán+ Hợp đồng kiểm toán+ Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán+ Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp+ Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán+ Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV- Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động ( Xem phụ lục 1)+ Hiểu biết môi trường hoạt động và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến DN+ Hiểu biết về DN+ Các vấn đề khác- Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh+ Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền+ Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả, chi tiền+ Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốnSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 22
 23. 23. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng+ Tìm hiểu chu trình lương và trích theo lương+ Tìm hiểu chu trình TSCĐ và XDCB- Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính+ Phân tích biến động số liệu 31/12/2010 trước kiểm toán, với số liệu 31/12/2009 saukiểm toán của các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanh+ Bảng tổng hợp phân tích hệ số:• Hệ số thanh toán• Hệ số đo lường hiệu quả hoạt động• Hệ số khả năng sinh lời• Hệ số nợ- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận+ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ở cấp độ DN+ Trao đổi với ban giám đốc về gian lận+ Trao đổi với bộ phận kiểm toán nội bộ- Xác định mức trọng yếu+ Mức trọng yếu tổng thể+ Mức trọng yếu thực hiện+ Ngưỡng sai sót không đáng kể/ sai sót có thể bỏ qua- Xác định phương pháp chọn mẫu-cỡ mẫu+ Phương pháp chọn mẫu: Thống kê hoặc Phi thống kê+ Các khoản mục không áp dụng kiểm tra chọn mẫu mà kiểm tra 100% các giao dịch vàsố dư+ Các khoản mục kiểm tra chọn mẫu theo phương pháp phân nhóm+ Các khoản mục kiểm tra chọn mẫu không phân nhóm- Tổng hợp kế hoạch kiểm toán+ Phạm vi công việc và yêu cầu dịch vụ khách hàng+ Mô tả DN, môi trường KD và các thay đổi lớn trong nội bộ DN+ Phân tích sơ bộ và xác định sơ bộ khu vực rủi ro cao+ Xác định ban đầu chiến lược kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay kiểm tra cơ bản+ Mức trọng yếu tổng thể và mức trọng yếu thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch+ Xem xét các vấn đề từ cuộc kiểm toán năm trước mang sang+ Xem xét sự cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm toán này+ Tổng hợp các rủi ro trọng yếu bao gồm cả rủi ro gian lận được xác định trong giai đoạnlập kế hoạch2. Công tác thực hiện kiểm toán Thực hiện kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thíchứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trìnhtriển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưara những ý kiến xác thực về mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sởnhững bằng chứng kiểm toán đầy đủ và tin cậy.SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 23
 24. 24. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng Nội dung cơ bản của giai đoạn thực hiện kiểm toán ở công ty TNHH kiểm toánvà kế toán AAC• Một đoàn kiểm toán thường có 4 người: Trưởng đoàn và phó đoàn là những KTV, hai trợ lý KTV.• Phân công công việc: Trưởng đoàn là người phân công công việc cho các thành viên.+ Trưởng đoàn: giữ vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình kiểm toán và thựchiện các nhiệm vụ sau: thảo luận với khách hàng, liên hệ khách hàng để sắp xếp kiểm kêTSCĐ, tổ chức lưu trữ hồ sơ, lập kế hoạch kiểm toán và phân tích hồ sơ, sắp xếp, kiểmtra, giám sát công việc và đánh giá các thành viên trong nhóm…+ Phó đoàn : Kiểm tra các tài khoản trọng yếu của công ty khách hàng, lập báo cáo…+ Trợ lý KTV: Kiểm tra các tài khoản còn lại, đóng hồ sơ…• Các quy trình nghiệp vụ phát sinh đặc trưng, nghiệp vụ bất thường của một doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp khác nhau có quy trình các nghiệp vụ phát sinh khác nhau. Tuỳ theo tính trọng yếu của vấn đề mà quy định kiểm toán viên nào thực hiện kiểm tra quy trình nào.• Nguyên tắc sắp xếp, đánh số và tham chiếu giấy làm việc: Giấy làm việc phải được sắp xếp, đánh số và tham chiếu phù hợp với quy định chung của công ty nhằm đảm bảo dễ kiểm tra, so sánh và thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ.• Các ký hiệu sử dụng thống nhất trên giấy làm việc: ( Xem phụ lục 2) Chương trình kiểm toán- Mục tiêu kiểm toán: Đạt được bằng chứng kiểm toán có hiệu lực về một hay nhiều cơ sởdẫn liệu về BCTC.- Cơ sở dẫn liệu BCTC: Đầy đủ, hiện hữu, đánh giá, chính xác, sở hữu, trình bày.- Bằng chứng kiểm toán có hiệu lực: Số lượng và chất lượng của bằng chứng, hiệu quả chiphí, nâng cao giá trị kiểm toán.- Thủ tục kiểm toánThủ tục kiểm toán là những chỉ dẫn chi tiết cho quá trình thu thập một loại bằng chứng củthể tại một thời điểm nào đó trong khi tiến hành kiểm toán.Thủ tục kiểm toán bao gồm:kiểm tra các hoạt động kiểm soát, các thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết.- Kỹ thuật kiểm toánCác kỹ thuật kiểm toán gồm: Kiểm tra đối chiếu Quan sát Xác nhận Phỏng vấn Tính toán Phân tích- Các chương trình kiểm toán chi tiết:• Chương trình kiểm toán vốn bằng tiền• Chương trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng• Chương trình kiểm toán khoản ứng trước cho người bán• Chương trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 24
 25. 25. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng• Chương trình kiểm toán các khoản phải thu khác• Chương trình kiểm toán hàng tồn kho• Chương trình kiểm toán khoản tạm ứng cho nhân viên• Chương trình kiểm toán chi phí trả trước và chi phí chờ kết chuyển• Chương trình kiểm toán tài khoản thế chấp, kí cược, ký quỹ ngắn dài hạn• Chương trình kiểm toán tài sản cố định• Chương trình kiểm toán đầu tư tài chính…………. Tổ chức hồ sơ kiểm toán Hồ sơ kiểm toán được định nghĩa là tài liệu dẫn chứng cho công việc của kiểmtoán viên tiến hành trong cuộc kiểm toán và các bằng chứng kiểm toán thu thập được đểlàm căn cứ đưa ra ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán làtài liệu được lập bởi kiểm toán viên và là căn cứ để kiểm toán viên cấp trên soát xét côngviệc mà kiểm toán viên cấp dưới và các trợ lý kiểm toán viên đã thực hiện. Hồ sơ kiểm toán tại công ty kiểm toán AAC gồm: - Hồ sơ thường trực: Hồ sơ thường trực là nơi lưu giữ những thông tin chung về khách hàng như lĩnhvực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, tình hình về nhân sự, cơ cấu tổ chức, ban lãnhđạo công ty khách hàng, các quy định, quy chế ảnh hưởng đến tình hình tài chính củacông ty,…. Hồ sơ thường trực luôn luôn được cập nhật qua từng năm bởi kiểm toán viênđể theo dõi tất cả các thông tin về sự thay đổi về các thông tin chung của khách hàng.Kiểm toán viên tham gia kiểm toán năm đó là người có trách nhiệm bổ sung, cập nhậtnhững thông tin về sự thay đổi của khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộckiểm toán ở những năm tiếp theo. Hồ sơ thường trực bao gồm: + Thông tin chung + Các tài liệu về pháp luật + Các tài liệu về thuế + Các tài liệu về nhân sự + Các tài liệu về kế toán + Các hợp đồng quan trọng và dài hạn + Các quy định về kiểm soát nội bộ - Hồ sơ làm việc: Hồ sơ làm việc bao gồm tất cả các giấy làm việc và các chứng từ làm dẫn chứngcho các kết luận cũng như cho các bước công việc của kiểm toán viên thực hiện kiểm toántrong năm đó. Hồ sơ thường trực được lưu giữ theo từng năm, do đó, mỗi làm cứ mỗicông ty khách hàng lại có một hồ sơ làm việc mới. - Trên bìa của mỗi hồ sơ kiểm toán đều ghi rõ đó là hồ sơ thường trực hay hồ sơ làm việc, ghi rõ tên công ty khách hàng, mã khách hàng, năm kiểm toán đối với hồ sơ làm việc. “ XX”+ “Mã điện thoại vùng”+ “- ”+“STT”Trong đó:SVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 25
 26. 26. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng + XX: đây là hai kí tự dạng chữ, viết in hoa, là kí hiệu cho loại hình kiểm toán. Vì ởđây chỉ đề cập đến loại hình kiểm toán báo cáo tài chính nên hai kí tự đầu tiên là TC. + Mã điện thoại vùng: được quy định ở dạng số và có thể từ một đến ba số,vì hiện naymã vùng của các tỉnh thành trong cả nước có thể từ một đến ba số. Điều này tạo sự thuậntiện cho công tác quản lý khách hàng theo từng tỉnh, thành phố. + STT: ở đây là số thứ tự của các khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ của công ty, saukhi đã phân loại khách hàng theo từng tỉnh, thành phố. Số thứ tự được đánh theo chỉ sốtăng dần theo thời gian phát sinh và bắt đầu bằng 1. Nghĩa là trong cùng một tỉnh hoặcthành phố, khách hàng nào phát sinh sau thì sẽ được đánh số thứ tự sau khách hàng phátsinh trước đó. * Ví dụ: TC054-029 TC: Ký hiệu của loại hình kiểm toán báo cáo tài chính. 054: mã vùng của tỉnh Thừa Thiên Huế 029: khách hàng số 29 Vậy: Đây là mã số của một khách hàng số 29, về kiểm toán báo cáo tài chính tại ThừaThiên Huế. Tổ chức giấy làm việc: Chức năng của giấy làm việc trong một cuộc kiểm toán:  Giấy làm việc là nơi thể hiện sự phân công, phối hợp công việc kiểm toán.  Là căn cứ để kiểm toán viên giám sát và kiểm tra lại công việc của các trợ lý  Là bằng chứng chứng minh cho báo cáo kiểm toán.  Làm căn cứ để lập kế hoạch và tiến hành cuộc kiểm toán năm sau.  Nguyên tắc sắp xếp và đánh số giấy làm việc: Giấy làm việc được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa, được công ty quy định cụ thểcho từng khoản mục.  Nguyên tắc sắp xếp giấy làm việc: Giấy làm việc của mỗi khoản mục được sắp xếp theo thứ tự của mỗi khoản mụctrên bảng cân đối tài khoản. Trong mỗi khoản mục, giấy làm việc được sắp xếp như sau: a. Tờ chủ đạo Đây là giấy làm việc đầu tiên và được lập theo các khoản mục trên bảng cân đối kếtoán. Nội dung của tờ chủ đạo bao gồm:  Số liệu của tài khoản được kiểm toán trước khi kiểm toán do khách hàng cung cấp bao gồm: số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm và số dư cuối kỳ.  Số liệu của tài khoản được kiểm toán sau khi kiểm toán và các chênh lệch (nếu có)  Tổng hợp của các tài khoản con (nếu có ) của tài khoản tổng hợp thể hiện trên các báo cáo tài chính.  Kết luận và đề nghị của kiểm toán viên đối với tài khoản đã kiểm toán bao gồm tổng hợp các điều chỉnh. b. Tờ chương trình kiểm toán Nội dung chính của tờ chương trình kiểm toán là:  Mục tiêu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán từng khoản mục cụ thể.  Tài liệu yêu cầu đối với từng khoản mụcSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 26
 27. 27. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng  Các thủ tục kiểm toán chi tiết được yêu cầu thực hiện đối với từng khoản mục cụ thể. c. Tờ thực hiện kiểm toán Tiếp sau tờ chương trình kiểm toán là tờ thực hiện kiểm toán. Nội dung được phản ảnhchính trong tờ thực hiện kiểm toán là:  Các thủ tục kiểm toán thích hợp được thực hiện đối với từng khoản mục cụ thể  Những tính toán độc lập của kiểm toán viên so sánh với việc ghi nhận trong sổ của khách hàng, hoặc những nội dung kiểm tra của kiểm toán viên. d. Biên bản kiểm kê của khách hàng hoặc giấy xác nhận của bên thứ ba Tờ giấy thứ tư có thể là biên bản kiểm kê quỹ, biên bản kiểm kê hàng tồn kho,giấy xácnhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng hay là giấy xác nhận phải thu kháchhàng….Những giấy tờ này là do khách hàng cung cấp cho kiểm toán viên. Nếu trongtrường hợp, khách hàng không cung cấp đủ tài liệu thì nhiệm vụ của kiểm toán viên làphải tìm các tài liệu khác thay thế. Chẳng hạn nếu khách hàng không cung cấp được xácnhận số dư tiền gửi ngân hàng thì kiểm toán viên sẽ dùng sổ phụ ngân hàng ngày 31/12 đểthay thế. e. Các loại giấy tờ có liên quan khác Ở đây là bao gồm các giấy tờ khác còn lại có liên quan đến tài khoản được kiểm toánvà chỉ liên quan đến cuộc kiểm toán một năm tài chính. Ví dụ:  Sổ cái tài khoản được kiểm toán.  Sổ tổng hợp đối ứng của tài khoản được kiểm toán  Khế ước các khoản nợ vay ngắn hạn liên quan đến cuộc kiểm toán năm.3. Hoàn thành cuộc kiểm toán Kết thúc kiểm toán là một giai đoạn của quy trình kiểm toán kiểm toán BCTC. Đây làgiai đoạn các kiểm toán viên sẽ tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện kiểm toán, nêu ra ýkiến trao đổi với khách hàng và phát hànhđề liên quan đến khái Xem xét những vấn báo cáo kiểm toán. Quy trình công việc được thực hiện theo trìnhkiện phát sinh niệm hoạt động liên tục, sự tự sau: sau ngày kết toán, kiện tụng Tổng kết công việc kiểm toán tại đơn vị Họp trao đổi tại đơn vị Lập Báo Cáo Kiểm Toán và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệtSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 27 Gửi BCTC và BCKT đã được phê duyệt cùng với xác nhận đối với bản thảo cho khách hàng
 28. 28. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn HưngTrong giai đoạn này cơ bản có các nội dung: - Trước khi kết thúc cuộc kiểm toán tại văn phòng công ty khách hàng, trưởng nhómhọp các thành viên lại thảo luận và trao đổi những vấn để được ghi trong giấy làm việcđồng thời cùng kế toán khách hàng làm rõ những vấn đề còn khúc mắc cần giải quyết. - Trưởng nhóm lập biên bản trao đổi, họp và trao đổi với ban giám đốc khách hàngvà những người có liên quan. - Sử dụng thủ tục phân tích để rà soát lại báo cáo tài chính lần cuối cùng, thống nhấtnhững bút toán điều chỉnh với khách hàng và tiến hành lập báo cáo tài chính (lưu ý: lậpbáo cáo tài chính là trách nhiệm của khách hàng, việc kiểm toán lập báo cáo tài chính củađơn vị khách hàng vì mục đích dễ dàng theo dõi số liệu, thống nhất mẫu biểu với kháchhàng), báo cáo kiểm toán, đóng hồ sơ. - Nhóm trưởng kiểm toán gửi hồ sơ làm việc và bản thảo báo cáo kiểm toán lênphòng kiểm soát, giám đốc kiểm tra phê duyệt và xin ý kiến lãnh đạo (nếu cần). - Phòng kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ nhằm cho cuộc kiểm toán cóchất lượng cao hơn, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. - Sau khi bản thảo được duyệt, nhóm trưởng lập báo cáo kiểm toán chính thức, viếtthư quản lý ký tên và trình lên ban soát xét và giám đốc ký duyệt. Sau đó gửi cho hồiđồng quản trị khách hàng. - Kết thúc kiểm toán và lưu hồ sơ. - Xem xét các sự kiện phát sinh sau cuộc kiểm toán - Xem xét giả thiết hoạt động liên tụcCác giấy tờ làm việc cụ thể trong giai đoạn này ở công ty TNHH kiểm toán và kế toánAAC gồm: -Chỉ mục giấy làm việc -Xác nhận bản thảo báo cáo kiểm toán -Trang trình duyệt -Trao đổi với khách hàng khi kết thúc kiểm toán -Danh mục kiểm tra cuối cùng -Bàn luận về thư quản lý -Tổng kết của nhóm trưởng -Tổng kết của các thành viên trong nhóm -Kiểm tra khái niệm hoạt động liên tục -Kiểm tra sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 28
 29. 29. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Đường Nguyễn Hưng -Biên bản ghi nhận tiến độ làm việc -Bảng chấm công Tuỳ theo từng công ty, từng đối tượng khách hàng cụ thể mà công ty TNHH kiểm toánvà kế toán AAC tiến hành thực hiện các công việc cụ thể trong giai đoạn kết thúc kiểmtoán sẽ có sự khác nhau. Đối với những công ty nhỏ, các nghiệp vụ phát sinh khôngnhiều. Thời gian thực hiện kiểm toán ngắn, công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC cóthể bỏ qua bớt một số giấy tờ làm việc không cần thiết như: Biên bản ghi nhận tiến độ làmviệc, bảng chấm công, Bàn luận về thư quản lý…mà vẫn đảm bảo được chất lượng củacuộc kiểm toán và không ảnh hưởng đến hình ảnh công ty đối với khách hàng.B. Thực tế về công tác kiểm toán quy trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toánBCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiệnI. Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán1. Mục tiêu- Xác định và hiểu được các giao dịch và sự kiện liên quan tới chu trình KD quan trọng;- Đánh giá về mặt thiết kế và thực hiện đối với các thủ tục kiểm soát chính của chu trìnhKD này;- Quyết định xem liệu có thực hiện kiểm tra hệ thống KSNB;- Thiết kế các thủ tục kiểm tra cơ bản phù hợp và có hiệu quả.2. Tìm hiểu khách hàng, lập và thảo luận hợp đồng kiểm toán và cử KTV thực hiệnkiểm toán2.1. Tìm hiểu khách hàng Quá trình kinh doanh là quá trình diễn ra liên tục, các giai đoạn kế tiếp nhau phản ánhsự tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp. Các giai đoạn của quá trình kinh doanh có mốiquan hệ chặt chẽ với nhau. Đối với đơn vị sản xuất thì quá trình kinh doanh gồm có bagiai đoạn chính: giai đoạn cung ứng, giai đoạn sản xuất, giai đoạn tiêu thụ. Còn đối vớiđơn vị kinh doanh thương mại thì quá trình kinh doanh gồm hai giai đoạn là mua vào vàbán ra. Dù doanh nghiệp là đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh thương mại thì quá trình muavào và thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ của nhà cung cấp (chu trình mua hàng vàthanh toán) không thể thiếu. Nó là giai đoạn khởi đầu cho quá trình sản xuất và kinhdoanh của doanh nghiệp. Nhờ đó mà mọi yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp được cung ứng đầy đủ. Để trình bày rõ hơn quy trình kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toánAAC, phần tiếp sau đây xin trình bày chi tiết quy trình kiểm toán chu trình mua hàng vàthanh toán thực hiện tại hai khách hàng là hai công ty ABC và công ty XYZ. Để đảm bảo trước khi thực hiện một cuộc kiểm toán, KTV nhất thiết cần phải tìm hiểuvề hoạt động kinh doanh của khách hàng. Một mặt giúp kiểm toán thu thập được đầy đủbằng chứng hỗ trợ cho ý kiến kết luận của KTV sau này, mặt khác đây cũng là căn cứquan trọng để AAC xem xét KTV phù hợp và dự kiến chuyên gia bên ngoài. Tuy vậy tuỳtheo tính chất khách hàng mà việc thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh là khácnhau. Đối với công ty ABC là khách hàng truyền thống nên mọi thông tin về hoạt động kinhdoanh của khách hàng được lưu trong hồ sơ kiểm toán thường niên. Tuy nhiên KTV phảithường xuyên bổ sung thông tin về khách hàng nếu khách hàng có sự thay đổi hay mở rộngSVTH: Trần Thị Phước Thịnh_Lớp 33K06.3 Trang 29

×