Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΜΟΓΓΟΛΟΙ, ΒΕΔΟΥΙΝΟΙ

1,877 views

Published on

 • Be the first to comment

ΜΟΓΓΟΛΟΙ, ΒΕΔΟΥΙΝΟΙ

 1. 1.  Η νλνκαζία Βεδουίνος, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αξαβηθή ιέμε badawī (αξαβηθά) πνπ ζεκαίλεη γεληθά απηόλ πνπ βαδίδεη ζηελ έξεκν, απνηειεί έλαλ όξν πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζε λνκαδηθέο αξαβηθέο θπιέο βνζθώλ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζε όιν ην κήθνο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιύπηεη ε έξεκνο, από ηηο αθηέο ηεο ΢αράξα ζηνλ Αηιαληηθό κέρξη ηε Χεξζόλεζν ηνπ ΢ηλά θαη αλαηνιηθά ηελ Αξαβηθή έξεκν.
 2. 2.  Με αθεηεξία ηηο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ηνπ 60, πνιινί Βεδνπίλνη εγθαηέιεηςαλ ηελ παξαδνζηαθή λνκαδηθή δσή θη απνθάζηζαλ λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζηηο πόιεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ΢πξία ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο δσήο ησλ Βεδνπίλσλ ζρεδόλ έιεμε κε κηα κεγάιε πεξίνδν μεξαζίαο από ην 1958 έσο ην 1961, πνπ αλάγθαζε πνιινύο Βεδνπίλνπο λα παξαηήζνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ θαλνληθέο δνπιεηέο. Παξνκνίσο, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο Αηγύπηνπ, ε παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηε Ληβύε θαη ζηνλ Κόιπν θη ε έληνλε επηζπκία γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο δσήο ώζεζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο Βεδνπίλνπο εθηόο ηεο λνκαδηθήο δσήο θη έηζη απνηεινύλ θαλνληθνύο πνιίηεο δηαθόξσλ ρσξώλ. Παξαδνζηαθόο πνιηηηζκόο
 3. 3.  Παγθόζκην Πόιεκν ηνλ Πξίγθηπα Φετδάι. Ζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Μέθθαο θαη επεθηείλεηαη κέρξη ηε λόηηαΑξθεηέο θπιέο Βεδνπίλσλ πθίζηαληαη επί ηνπ παξόληνο, αιιά ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηνπο δύζθνια κπνξεί λα εθηηκεζεί, θαζώο πνιινί Βεδνπίλνη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε λνκαδηθή δσή. Κάπνηεο από ηηο θπιέο είλαη νη εμήο: Φπιή Alataway. Ζεη ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο ΢ανπδηθήο Αξαβίαο. Φπιή Aniza. Είλαη ε κεγαιύηεξε θπιή Βεδνπίλσλ, γύξσ ζηα 700.000 κέιε, θαη δνπλ ζηε βόξεηα ΢ανπδηθή Αξαβία, ζην δπηηθό Θξάθ θαη ηε ΢πξία. Φπιή Rwala. Μεγάιε θπιή ηεο Aniza, πνπ δεη ζηε ΢ανπδηθή Αξαβία, αιιά έρεη επεθηαζεί κέζσ ηεο Θνξδαλίαο ζηε ΢πξία θαη ην Θξάθ. Φπιή Howeitat, Θνξδαλία. Φπιή Beni Sakhr, ΢πξία θαη Θνξδαλία. Φπιή Al Murrah, ΢ανπδηθή Αξαβία. Φπιή Bani Hajir, δεη ζηε ΢ανπδηθή Αξαβία θαη ηα αλαηνιηθά θξάηε ηνπ Κόιπνπ. Φπιή Bani Khalid. Ζεη ζηελ Θνξδαλία, ην Θζξαήι, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηε ΢πξία. Φπιή Shammar. Είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε θπιή Βεδνπίλσλ θαη δεη ζηε ΢ανπδηθή Αξαβία θαη ζην θεληξηθό θαη δπηηθό Θξάθ Φπιή Al-Ajman, δνπλ ζηελ αλαηνιηθή ΢ανπδηθή Αξαβία θαη ζε άιια θξάηε ηνπ Κόιπνπ Φπιή Sudair, ΢ανπδηθή Αξαβία Φπιή Al-Duwasir, λόηην Ρηάλη θαη Κνπβέηη Φπιή Subaia, Κνπβέηη. Φπιή Harb, κεγάιε θπιή πνπ δεη γύξσ από ηε Μέθθα. Φπιή Juhayna. Μεγάιε θπιή, ηεο νπνίαο πνιινί πνιεκηζηέο ππεξέηεζαλ σο κηζζνθόξνη ζην Β Μεδίλα.
 4. 4. Μηα ηππηθή νηθνγέλεηα (ή ΢θελή) απνηεινύληαλ από ηξεηο ή ηέζζεξηο ελήιηθεο (ην αλδξόγπλν θη νη γνλείο ή ηα αδέξθηα) θαη έλαλ απξνζδηόξηζην αξηζκό παηδηώλ. Αθνινπζνύζαλ εκη-λνκαδηθό ηξόπν δσήο, κεηαλαζηεύνληαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνπο πδάηηλνπο θαη ηνπο γεσξγηθνύο πόξνπο. ΢ηηο Βαζηιηθέο θπιέο θαηά παξάδνζε εθηξέθνληαλ θακήιεο, ελώ ζηηο άιιεο θπιέο γηδνπξόβαηα. Όηαλ ππήξραλ άθζνλνη πόξνη, ηαμίδεπαλ πνιιέο ΢θελέο καδί ζαλ goum. Οη νκάδεο απηέο ζπλήζσο ζπλδένληαλ κε παηξηαξρηθνύο δεζκνύο, αιιά θαη κέζσ γάκσλ, θαζώο νη λέεο ζύδπγνη ζπλήζσο αθνινπζνύληαλ από άλδξεο ζπγγελείο ζηε λέα θπιή, θαη κέζσ απιώλ γλσξηκηώλ κε ηε θπιή.
 5. 5.  Οη Βεδνπίλνη ρσξίδνληαλ ζε ζπγγεληθέο θπιέο, νη νπνίεο ήηαλ νξγαλσκέλεο ζε θάπνηα επίπεδα. Έλα δηάζεκν ξεηό ησλ Βεδνπίλσλ ιέεη: "Εγώ ενανηίον ηων αδεπθών μου, εγώ και η αδέπθια μου ενανηίον ηων ξαδέπθων μου, εγώ και η αδέπθια και ηα ξαδέπθια μου ενάνηια ζε όλο ηον κόζμο".
 6. 6.  Όηαλ ππήξραλ άθζνλνη πόξνη, ηαμίδεπαλ πνιιέο ΢θελέο καδί ζαλ goum. Οη νκάδεο απηέο ζπλήζσο ζπλδένληαλ κε παηξηαξρηθνύο δεζκνύο, αιιά θαη κέζσ γάκσλ, θαζώο νη λέεο ζύδπγνη ζπλήζσο αθνινπζνύληαλ από άλδξεο ζπγγελείο ζηε λέα θπιή, θαη κέζσ απιώλ γλσξηκηώλ κε ηε θπιή.
 7. 7.  Σν όλνκα Μνγγόινη εκθαλίδεηαη ζηα αξρεία ηνπ 8νπ αηώλα ηεο Σαλγθ δπλαζηείαο. Σν όλνκα επαλεκθαλίδεηαη θαηά ηνλ 11ν αηώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Κηηάλ, γηα λα πεξηγξάςεη αξρηθά νξηζκέλεο κηθξέο θαη αζήκαληεο αθόκα θπιεηηθέο νκάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνύ Ολόλ. Καηά ηνλ 13ν αηώλα, ν όξνο ρξεζηκνπνηείην γηα λα πεξηγξάςεη κηα κεγάιε νκάδα κνγγνιηθώλ θαη ηνπξθηθώλ ιαώλ ππό ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Σδέλγθηο Χαλ θαη κε ηελ ίδηα θαηά ην δπλαηόλ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα
 8. 8.  Οη γεγελείο Μνγγόινη σο εζληθή νκάδα απνηεινύλ πεξίπνπ ην 85% ηνπ πιεζπζκνύ θαη απνηεινύληαη θπξίσο από ηε θπιή Κάιθα θαη άιιεο θπιέο πνπ δηαθξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαιέθηνπο ηεο Μνγγνιηθήο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη Κάιθα απνηεινύλ πεξίπνπ ην 90% ησλ γεγελώλ Μνγγόισλ, ελώ ην ππόινηπν 10% πεξηιακβάλεη ηηο θπιέο Μπνπξηάη, Νηνπξκπέη θαη Νηαξηγθάλγθα. Αξθεηέο ηνπξθόθσλεο νκάδεο (Καδάθνη, Σνύβα θαη Οπδκπέθνη) αζξνίδνπλ έλα 7% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, θαη ην ππόινηπν ζπγθεληξώλεη Σνπλγθνύο, Κηλέδνπο θαη Ρώζνπο.
 9. 9.  Ο πιεζπζκόο ηεο Μνγγνιίαο αθνινπζεί θαηά 50% ηνλ ζηβεηηαλό βνπδηζκό, ην 40% θαηαγξάθεηαη σο άζενη, ελώ ην 6% είλαη ζακάλνη, κπάρα ή ρξηζηηαλνί, θαη ην 4% κνπζνπικάλνη. ΢ηελ ηζηνξία ησλ πεξηνρώλ ηεο ζεκεξηλήο Μνγγνιίαο, ν ζακαληζκόο θαη ν ηελγθξητζκόο ήηαλ ζπρλέο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, δηαδεδνκέλεο ζε όια ηα λνκαδηθά θύια ζηελ Αζία. ΢ηαδηαθά νη πξαθηηθέο απηέο εγθαηαιείθζεθαλ πξνο ην ζηβεηηαλό βνπδηζκό, αιιά ν ζακαληζκόο έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό ηεο Μνγγνιίαο. Επίζεο, ην Θζιάκ ήηαλ πξνηηκεηέν από ηελ ειίη ηεο Μνγγνιηθήο απηνθξαηνξίαο, θαζώο ηα ηξία από ηα ηέζζεξα θύξηα ραλάηα ηνλ είραλ ηζηνξηθά πηνζεηήζεη.
 10. 10.  Κωνσταντίνος Τ. Κυριάκος Μ. Επιφανία Ζ. Nelina I.

×