Usabilityweb magazine nr. 7

904 views

Published on

Editie 7 van usabilityweb magazine. Een gratis magazine dat we versturen aan iedereen die zich hiervoor aangemeld heeft.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Usabilityweb magazine nr. 7

 1. 1. Magazine Nummer 7, 2009 ISSN: 1871-6393 2 Front-end development, onderschat maar van onschatbare waarde Raymond Klompsma & Timothy van Sas 5 the A-team en MBTI, hand in hand! Raymond Klompsma 8 Structureel verbeteren, een basis voor online succes Raymond Klompsma 11 Overtuigen met willekeur Stefan Wobben 20 Usabilityweb en Concept7 Over Usabilityweb Magazine Met plezier presenteer ik Usabilityweb Magazine 7 Je kunt je aanmelden voor het Usa- Raymond en Tim trappen dit magazine af met een ar- bilityweb Magazine door een e-mail tikel over de ins en outs van Front-end development. te sturen naar stefan@concept7.nl. Daarna legt Ray de overeenkomst tussen het A-team en MBTI uit en heeft ook nog meer dan genoeg te Dit geldt voor zowel de ontvangers vertellen over structureel verbeteren. Als laatste sluit van het magazine als voor gastau- ik af met een artikel over het overtuigen met willekeur. teurs die graag een bijdrage willen leveren aan dit initiatief. Genoeg leesvoer voor tijdens de feestdagen lijkt me. Stefan Wobben, Concept7
 2. 2. Front-end development, onderschat maar van onschatbare waarde Dit is geen technisch artikel! Zo, dat is eruit. Want dit artikel is juist bedoeld voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in de technische kant van front-end development maar in de ‘wat kan ik er nu mee’ kant van het verhaal. Timothy van Sas en ik zien veel voorbeelden om ons heen van websites waar het fout gaat. Ook, en misschien juist wel bij grote corporate websites. Vaak door gebrek aan kennis. Want zeg nu zelf, als eindverantwoordelijke van een website kun je niet alles inhoudelijk weten! En bovendien, daarvoor huur je toch mensen in? is dan ook een hele kunst om binnen het Front-end development, wat is het? vakgebied bij te blijven. Een kleine zoektocht op Google en de niet technici onder ons haken af. Woor- Een belangrijke trend binnen het vakge- den als XML, HTML, webstandaarden, bied is het standaardiseren van code. Dit CSS, jQuery en Javascript vliegen voor- valt misschien nog wel het beste te ver- bij zonder dat je enig idee hebt waar het gelijken met de opkomst van de video- over gaat. Maar één ding is zeker, iede- band in de jaren ’80. Bij de lancering van re website en die van jou dus ook, krijgt de tape werden er in no-time honderden ermee te maken. verschillende systemen geïntroduceerd. Alleen maar onhandig voor gebruikers. Bij het ontwikkelen van een nieuwe Immers iedere videoband paste niet in website komt front-end development in iedere videorecorder. Uiteindelijk is VHS beeld zodra het grafisch ontwerp gereed ontstaan als een ‘standaard’ binnen deze is. Een front-ender zorgt ervoor dat het wereld waar verreweg de meeste recor- ontwerp van de website (als statische ders mee om konden gaan. afbeeldingen) wordt omgezet naar een werkende website, inclusief de volledi- Deze videorecorder van toen is in dit arti- ge interactie. kel te vergelijken met de webbrowser van nu. Want of je nu Internet Explorer, Fire- (x)HTML en CSS bestanden zijn de de- fox of Safari gebruikt, een website moet liverables van een Front end developer. er in alle gevallen hetzelfde uitzien, toch? Vanuit deze bestanden nemen de ‘echt De realiteit is anders! Doordat browsers zware’ programmeurs het vaak over om verschillend omgaan met de opgelegde het CMS dan wel technische koppelin- standaarden zijn er grote verschillen in gen en integraties te realiseren. hoe een website wordt getoond. Of we willen of niet, dit is iets waar absoluut re- kening mee moet houden. Op weg naar standaarden Binnen het vakgebied zijn enorm veel Een goede front-ender doet dit. Hij con- ontwikkelingen. HTML 4.0, xHTML, troleert tijdens, maar zeker ook bij afron- HTML 5.0, eigenlijk allemaal sets van co- ding van zijn werk de website in verschil- des, volgen elkaar in rap tempo op. Het lende browsers om te zien of de website goed wordt weergegeven. 2 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 3. 3. Het streven zou dan ook moeten zijn Scheiding van presentatie, om de code zo kort en goed mogelijk te opmaak en gedrag schrijven. Zonder dat dit een doel op zich In een ideale wereld is alle informatie wordt. In sommige gevallen is het denk- deelbaar. Immers één keer je content in- baar om juist een paar extra regels code voeren en vervolgens delen is veel prakti- te schrijven zodat het op andere plaat- scher dan iedere keer opnieuw je content sen in de website hergebruikt kan wor- plaatsen. Wil je iets wijzigen, dan doe je den. Dit komt de snelheid van de website dat op één plaats en niet op 50 verschil- juist alleen maar weer ten goede. lende. Daarnaast heeft Google aangegeven bin- Daarnaast zou het niet uit moeten maken nenkort ook de snelheid van een web- waar en hoe je deze content tot je neemt. site mee te nemen in de beoordeling en Wil jij de teksten uit dit artikel lezen op je daarmee ranking van een website. De plasma TV, je mobiel of wat mij betreft zogenaamde Google serp. Best interes- op het schermpje van je magnetron? Mij sant om te weten dat een snelle website best! Maar 1 ding weet ik zeker, dat gaat je dus hoger in de resultaten van Goog- niet werken als ik het in een opgemaakt le brengt! PDF bestand plaats. Dat leest immers niet zo lekker op je mobiel, laat staan op Voor een snelle website is niet alleen een het schermpje van je magnetron. front-end developer verantwoordelijk. Met name ook de keuze voor welke tech- Een front-end developer bepaalt door niek, op welk platform een site wordt ge- middel van (x)HTML hoe de informatie bouwd en de instellingen van de hosting wordt gepresenteerd. Los daarvan be- provider zijn hierbij echt van belang. paalt hij door middel van CSS en Java- script hoe deze informatie eruit moet zien Dan nog het kostenaspect. Iedere web- (vet gedrukt, groen en met een fraaie tus- site wordt gehost bij een provider. Provi- senkop) en hoe deze zich moet gedragen ders rekenen af op bandbreedte. Web- (denk aan het direct tonen van een fout- sites met heel veel verkeer betalen dus melding in een formulier). meer geld voor hun webhosting, dan websites met heel weinig verkeer. Klinkt Heel praktisch kun je dus met één HTML logisch toch? Dan is het dus ook lo- bestand en één CSS bestand dezelfde gisch dat een website met minder re- informatie op zowel een mobiele telefoon gels code en daarmee dus minder kb’s als een laptop juist tonen. Op deze ma- in bandbreedte, eenvoudigweg minder nier is informatie heel eenvoudig deel- geld kost. En geloof me dat dit voor gro- baar wat ontelbare kansen biedt voor alle te websites met veel verkeer echt heel mogelijke nieuwe ontwikkelingen die ons veel geld kan opleveren. Naast de snel- nog staan te wachten. heid sla je hier dus echt twee vliegen in één klap. Note, voor alle front-enders die dit lezen: ik ben me ervan bewust dat ik het wat Gemakkelijker structureel gechargeerd doe overkomen maar zoals verbeteren in de inleiding beloofd, dit is geen tech- nisch artikel. Je markt verandert, je bedrijf verandert, je doelgroep verandert. Eigenlijk veran- dert alles voortdurend. Dat is het enige Snelheid, minder kosten wat je echt zeker weet. In tegenstelling en blije gebruikers tot bij het produceren van een product Hoe je het ook wendt of keert, als je over biedt het medium internet je de moge- front-end praat dan praat je over code. lijkheid om redelijk snel en laagdrempe- Regels en regels aan code. En hoe meer lig een verandering door te voeren. Ten code en afbeeldingen een website bevat, minste, als je website qua code goed in hoe langer hij erover doet om in te laden. elkaar zit en niet bij de kleinste verande- Iets wat website bezoekers over het al- ring uit elkaar dreigt te vallen. gemeen niet als plezierig ervaren. Snelle websites zijn nu éénmaal plezieriger dan Zeker in het doorontwikkelen van je web- langzame websites. site is goede code van zeer groot belang. Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 3
 4. 4. Bij goede code is het doorvoeren van 5. houdt rekening met website bezoe- wijzigingen zo gedaan. Vergelijk het met kers en confirmeert zich daarmee een goede fundering van een huis. Een aan het user centered design princi- dakkapel plaatsen is in een dag prima te pe. Uiteindelijk doen we het allemaal doen, maar niet als eerst de hele funde- voor de bezoeker. Alles wordt dus in ring opnieuw moet worden gezet! het werk gezet om zijn of haar online experience te vergroten. Daarnaast is online experimenteren sterk in opmars. Met gratis tools als Google 6. is in staat een goed grafisch ontwerp optimizer is het redelijk eenvoudig om neer te zetten. Er is heel veel voor te twee of meerdere varianten van je web- zeggen om het grafisch ontwerp en site live te testen. Als ik de bestelbutton de (x)HTML door één persoon te la- nu rechts zet in plaats van links, zouden ten maken. de mensen dan meer klikken? Dit is een vraag die redelijk makkelijk online te tes- 7. is een vakidioot die kennis heeft van ten is, tenminste als je daarvoor niet je de ontwikkelingen in zijn vakgebied complete website hoeft om te bouwen! en overziet waar de (online) wereld Een goede front-ender houdt hier vanaf naartoe gaat. de start rekening mee. Wijzigingen door- voeren is ineens een kwestie van uren 8. scheidt presentatie, opmaak en ge- geworden in plaats van dagen. Nu ga je drag van elkaar zodat content een- pas echt het belang van goede weldoor- voudig deelbaar en op verschillende dachte code inzien. devices (mobiel, laptop, TV) opvraag- baar is. 10 punten waaraan je een goede 9. schrijft correcte en semantisch klop- front ender herkent pende code zonder dat dat dit een Het belang van goede front-end zal in- doel op zich wordt. middels duidelijk zijn. Maar hoe herken je nu of je eigen front-ender zijn of haar 10. denkt na over de toekomst van de werk goed gedaan heeft? En waar moet website en maakt een website voor je nu eigenlijk allemaal op letten? Daar- de toekomst eenvoudig aanpas- om, in willekeurige volgorde, 10 prakti- baar. sche tips waaraan je een goede front- ender herkent. Concluderend werkt een goede front- ender volgens het ‘know why instead of Een goede front-ender: know how’ principe. Hij weet waarom hij dingen doet en doet niet zomaar dingen 1. communiceert altijd intensief met de omdat ze moeten. Dit zorgt ervoor dat interactie ontwerpers en program- hij echt begrijpt waar het om draait wat meurs van de website. Het is een sa- uiteindelijk de kwaliteit van een website menspel waarbij iedereen samen tot enorm opschroeft. Een goede front-en- de beste resultaten komt. der is zijn geld dan ook dubbel en dwars waard! 2. test voortdurend zijn eigen werk, ze- ker in alle verschillende browsers. Aut e u r e n p u b lic a t ie (Dit is iets wat voor je eigen website Raymond Klompsma en Timothy van Sas zijn natuurlijk ook redelijk snel nu zelf te werkzaam bij Concept7 (www.concept7.nl). Dit testen is). artikel is gepubliceerd op www.raymondklomps- ma.nl, www.frankwatching.com en in Usability- 3. is in staat het hele project goed te web magazine. overzien alvorens hij start met zijn werk. Goede voorbereidingen zijn Bronnen hierin echt het halve werk. 1. http://searchengineland.com/site-speed- googles-next-ranking-factor-29793, 4. levert zijn werk altijd volledig en in John Pruitt, Tamara Adlin een onderbouwd overdrachtsdocu- 2. http://www.raymondklompsma. ment op zodat programmeurs hier nl/2009/06/structureel-verbeteren/ goed mee uit de voeten kunnen. 3. http://en.wikipedia.org/wiki/A/B_testing 4 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 5. 5. the A-team en MBTI, hand in hand! MBTI is een veel gebruikte manier om de voorkeuren van mensen in kaart te brengen. Vaak krijg ik de opmerking dat mensen zich moeilijk in kunnen leven in de verschillende types. In dit artikel trek ik de vergelijking met de vier MBTI typeringen en de populaire tv-series the A-team en Sex and the City. Die hebben meer overeenkomsten dan je in eerste instantie zult denken. zestien types nogal veel. Hij deed hier MBTI, even wat achtergronden onderzoek naar en kwam met de volgen- MBTI staat voor Myer Briggs Type In- de twee vragen: dicator. Het is een psychologische vra- genlijst wat de voorkeurswerkwijze van • ben je een snelle of een langzame mensen blootlegt. Hiermee kun je vra- beslisser? gen beantwoorden als: Ben je iemand die snel beslist of iemand die langzaam • beslis je op basis van feiten of op ba- beslist? Schrijf je liever met links of liever sis van emotie? rechts. Vind je het belangrijk wat anderen vinden of ga je altijd uit van feiten? Op basis van deze twee vragen zijn nog vier verschillende types te onderschei- den. Ik heb ze even in een grafiek ge- Vier typen bezoekers zet (zie afbeelding 1). De indeling zorgt De originele MBTI kent zestien verschil- dan ook voor vier typen gebruikers, ook lende types. De verschillende types wor- wel de competitieve, de methodische, de den opgebouwd uit de volgende vier spontane en de humanistische gebruiker hoofdvragen: genoemd. • heeft iemand de voorkeur voor naar buitengericht gedrag (extraversion) of naar binnen gericht gedrag (intro- version); • heeft iemand de voorkeur voor op het opnemen van feitelijke informatie (sensing) of voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen (intuition); • heeft iemand de voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (thinking) of op basis van nor- men en waarden (feeling); the A-team en MBTI • heeft iemand een voorkeur voor een Maar wat heeft the A-team hier nu mee planmatig geordende manier van te maken? hoor ik je denken. Behalve dat werken (judging) of een flexibele en ze ook met vier personen zijn kan ik me spontane manier van werken (percie- voorstellen dat je op het eerste ogenblik ving). weinig overeenkomsten ziet. Toch zijn ze er zeker. Roy Williams, schrijver van onder ande- re het boek, ‘The Wizzard Of Ads’ vond Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 5
 6. 6. Ik beweer namelijk dat alle vier de karak- ren met jou. Het zijn mensen die je raakt ters een eigen MBTI typering hebben. En met emotie en niet met feiten. Houd Face als we dat weten maakt het het een stuk goed in je achterhoofd wanneer je een leuker om functionaliteiten voor je web- nieuwe pagina aan je website toevoegt. site te ontwerpen. Want zeg nou zelf, Wat zou B.A. doen is toch een veel leukere Hannibal, je methodische bezoeker vraag dan, wat zou de competitieve ge- bruiker op mijn website willen? Hannibal is de leider van het team. Hij is de oudste van het stel, rookt altijd si- Tijd om alle gebruikers eens na te lopen garen en staat bekend om zijn weldoor- voor een korte toelicht. En voor de da- dachte plannen. Hij is het brein achter mes... de vergelijking met Sex and the het team. Niet voor niets is zijn favoriete City neem ik direct ook mee. slogan: I love it when a plan comes toge- ther. In Sex and the City is hij het beste te vergelijken met advocate Miranda. B.A. Baracus, je competitieve be- zoeker Hannibal vraagt op je website vooral veel Wie kent hem niet, de spierbundel met al informatie. Hij wil het onderste uit de kan zijn gouden kettingen en enorme hanen- halen en schroomt er niet voor je alge- kam. De man die graag met alles, maar mene voorwaarden door te lezen. Na vooral met mensen gooit, op gespannen lang wikken en wegen neemt hij zijn be- voet leeft met Murdock en nergens voor slissing, maar zijn besluit staat dan ook terug deinst. Aan de andere kant is hij vast. Feiten, feiten, feiten bij voorkeur erg sociaal, drinkt graag melk en heeft met bronvermelding. Loop eens door je een vliegangst. huidige website en stel je voortdurend de hoe? vraag. Dat is wat Hannibal name- Is dit de bezoeker op je website die je om lijk ook doet! de tuin leidt met goede marketingpraat- jes? Ik denk het niet. Dit zijn mensen die Murdock, je spontane bezoeker snel en direct op hun doel af gaan. Men- sen die graag feiten zien en vooral niet Murdock is de piloot van het team. Met teveel onnodige informatie. Bedenk eens zijn slogan If it has wings, I can fly it! is hij als je een nieuwe functionaliteit aan je de perfecte spontane bezoeker. Vergelijk website toevoegt: wat zou B.A. hiervan hem met Carrie uit Sex and the City en vinden? En voor de Sex and the City lief- een echte impuls aankoper. In de serie hebbers, wat zou Samantha doen als ze is Murdock officieel voor gek verklaard, je website bezoekt? maar hij is echt niet zo gek als hij zich voordoet. Op deze manier krijgt hij veel dingen voor elkaar die een ander moge- Face, je humanistische bezoeker lijk niet zou lukken. Murdock is erg loy- De snelle jongen uit the A-team. Face is aal aan de andere leden van het team en altijd op de versiertoer en vindt het erg vangt voor vriend Hannibal zelfs een keer belangrijk wat andere mensen, met name een kogel op. vrouwen, van hem vinden. Zijn vriend Murdock wordt regelmatig door hem be- Murdock op je website is een sponta- vrijd terwijl hij zich voordoet als dokter of ne klikker die voor hij het weet een pro- hoge militair. Hij geniet van de fijne din- duct besteld heeft. Gewoon omdat het gen van het leven en zou vrienden kun- er goed uitzag. Het is ook iemand die nen zijn met Sex and the City ster Char- als het hem niet bevalt, zo weer weg is. lotte. Er zijn immers voldoende andere sites waar hij zijn ding kan doen. Service is Face en Charlotte zijn op je website voor- belangrijk, net als de volledige experien- al op zoek naar achtergronden. Het zijn ce. Het zijn mensen die moeilijk te bin- mensen die niet snel beslissen en wel- den zijn maar ook erg goede ambassa- doordacht hun keuzes maken. Ze vinden deurs kunnen zijn. het belangrijk dat mensen hun vertrou- wen en verwachten dat ook van jou. Ze zijn op zoek naar informatie over je be- drijf maar ook naar de ervaring van ande- 6 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 7. 7. MBTI, leuk om te doen! Iedere website heeft bezoekers en iedere bezoeker is onder te verdelen in één van bovenstaande types. Loop gewoon eens door je website en bedenk je wat één van de verschillende types van bepaalde pa- gina’s en functionaliteiten zal vinden. Wanneer je MBTI gebruikt als basis voor je doelgroep is het goed eens kwantita- tief te onderbouwen hoe de verhouding binnen je doelgroep ligt. Op deze manier zou je een bepaald type meer aandacht kunnen geven op de verschillende func- tionaliteiten binnen je website. Voor veel mensen is dit echter nog een brug te ver. En dat is helemaal niet erg. Door voorzichtig eens met een MBTI bril naar je website te kijken, ben je al een eind op de goede weg! A u t eu r en pu bl i cati e Raymond Klompsma is werkzaam bij Concept7 (www.concept7.nl). Raymond is bij Concept7 werkzaam als commercieel directeur. Dit artikel is gepubliceerd op mijn blog www.ray- mondklompsma.nl en in Usabilityweb magazine. Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 7
 8. 8. Structureel verbeteren, een basis voor online succes Je kent het vast. Bedrijven laten een website ontwikkelen, doen er een paar jaar niets aan en laten vervolgens weer een nieuwe website ontwikkelen omdat die andere het niet meer goed doet, of zo. Vreemd eigenlijk. Dat vindt iedereen. En ook iedereen die ik spreek denkt dat het anders zou moeten. Maar hoe? In dit artikel zet ik uiteen hoe je naar mijn mening wel structureel met je website aan de slag kunt. En het leuke is, je kunt direct beginnen! Waarom is het eigenlijk nodig? bij je voortdurend met nieuwe ideeën en inzichten komt. Deze ideeën priori- Je markt verandert, je bedrijf verandert, teert, doorvoert en vervolgens het suc- je doelgroep verandert. Eigenlijk veran- ces meet. Iedere keer opnieuw. dert alles voortdurend. Dat is het enige wat je echt zeker weet. In tegenstelling Eén idee, één doelstelling en je kunt tot bij het produceren van een product beginnen biedt het medium internet je de moge- lijkheid om redelijk snel en laagdrempe- Er valt altijd iets te verbeteren aan je lig een verandering door te voeren. Dus website, daar zijn we het inmiddels over waarom het nodig is? Omdat het kan! eens. Een leuke bijkomstigheid aan ver- beteren is dat je direct kunt beginnen. Je Zelfs als je onlangs een nieuwe website hebt immers een website. Je kijkt ernaar hebt neergezet, ontkom je niet aan ver- en ziet verbeterpunten. Geen idee waar beteren. De kans dat je een website lan- verbeterpunten zitten? Laat iemand an- ceert dat ineens perfect is, komt dichtbij ders naar je site kijken en vraag hem om het wetenschappelijke nulpunt. Daar- verbeterpunten aan te dragen. Eén goed naast geloof ik veel meer in het goed idee is genoeg om te kunnen beginnen. neerzetten van een basis en vervolgens En daar hebben we de basis voor verbe- stap-voor-stap leren van je bezoekers teren te pakken, het draait om ideeën. om zo je website beter maken. Dit voor- Het liefst goede ideeën. komt tijd- en budgetoverschrijdingen en houdt een project overzichtelijk. Iets De volgende stap is kijken of een door- waar de ICT branche nog een hoop in gevoerd idee iets oplevert. Je wilt immers heeft te leren. graag weten of je idee een succes is ge- weest. Aha, punt twee om structureel te Daarnaast zijn een groot aantal cases be- kunnen verbeteren. Meet wat je doet en kend van websites die het continue ver- analyseer de resultaten! Alle activiteiten beteren van hun website goed in de vin- op het internet zijn meetbaar. Installeer gers hebben. Bekende voorbeelden zijn een webanalytics pakket en bepaal mi- www.netflix.com, www.amazon.com en nimaal één doelstelling voor je website. www.proflowers.com. Websites die stuk Meet bij iedere wijziging in je website of voor stuk uitblinken in hun gebruikersge- het het gewenste resultaat heeft. Wan- mak, innovatie en uiteindelijk in meer dan neer je de cyclus van bedenken, door- bovengemiddelde conversie cijfers. En voeren en analyseren een paar keer doet daar doen we het allemaal voor toch? ben je structureel aan het verbeteren. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Het continue doorvoeren van verbete- ringen in je website noem ik structureel Genoeg gechargeerd! verbeteren. Dit is een proces wat je bin- nen je organisatie op gang kunt bren- Natuurlijk realiseer ik me dat het niet al- gen en houden. Het is een proces waar- tijd zo eenvoudig is als ik zojuist heb ge- 8 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 9. 9. schetst. Je hebt met heel veel verschil- Vaak zul je zien dat bovenstaande tech- lende factoren te maken. Want als je niet nieken alleen problemen boven water in het vakgebied zit, hoe bedenk je dan halen. Problemen omzetten naar oplos- ideeën ter verbetering van je website, laat singen vereist veel kennis van de mate- staan goede ideeën? Om over (meetba- rie en van je doelgroep. Dit zou een stap re) doelstellingen nog maar te zwijgen. kunnen zijn waar hulp van echte experts bij komt kijken. Toch is het in de basis wel zo eenvoudig. Structureel verbeteren is een proces dat Van veel ideeën naar goede ideeën je binnen je bedrijf moet inrichten. Vaak is hulp van buitenaf hierbij erg gewenst. Leuk hoor, veel ideeën. Maar hoe weet je Al was het alleen maar om buiten je be- of een idee een goed idee is? Dat is af- staande kaders ideeën te kunnen gene- hankelijk van veel factoren. Binnen gro- reren. Alles draait om ideeën, veel idee- te organisaties spelen natuurlijk altijd de en. Deze prioriteer je, test je en voer je factoren tijd en geld een rol. Hoeveel ICT vervolgens door in je website. En om te tijd is er om (structureel) verbeteringen weten of een idee succes heeft, meet je door te voeren? En hoeveel budget kan de resultaten in je webanalytics. Heeft hiervoor vrij gemaakt worden? het succes of veranderd er weinig? Dan laat je het staan! Heeft het geen succes? Maar de belangrijkste factor om te be- Dan haal je het gewoon weer weg. palen of een idee een goed idee is, is misschien wel: zit een gebruiker op het idee te wachten? Afhankelijk van de Hoe kom ik aan ideeën? complexiteit van een idee (wat zich di- Het is belangrijk om binnen een organi- rect vertaalt naar tijd en geld) is het vaak satie ideeën ter verbetering van de web- gewenst een idee eerst uit te werken in site te vangen. Heel praktisch kun je dit een schets. Deze schets kan laagdrem- doen door een pakket in te richten waar- pelig getest worden met eindgebruikers. in je ideeën opslaat. Op het internet zijn De uitkomsten van een dergelijke ses- heel veel van dit soort projectmanage- sie, geven alweer een betere indruk van ment pakketten gratis of zeer voordelig of een idee een goed idee is. Kleine, bij- verkrijgbaar. Ik geloof zelf erg in het vi- voorbeeld tekstuele wijzigingen, kunnen sueel opslaan van ideeën. Interactie ont- heel goed direct doorgevoerd worden. werper Henk Wijnholds heeft hier een Uiteindelijk zullen de statistieken uitwij- interessant artikel over geschreven. Uit zen of een idee een goed idee bleek te eigen ervaring kan ik zeggen dat deze zijn. manier van werken echt heel goed werkt. Andere manier om aan ideeën te komen Een idee staat live, en nu? zijn bijvoorbeeld: Een aantal ideeën zijn doorgevoerd. Nu • het organiseren van multi disciplinaire kijken of ze ook effect hebben gehad. In sessies waarin je verschillende men- principe moet dit direct uit de webanaly- sen vanuit verschillende achtergron- tics te halen zijn. Afhankelijk van het aan- den naar (onderdelen van) de site laat tal bezoekers weet je heel snel of pas na kijken; een langere periode of het effect positief of negatief is. Maar het resultaat kun je • het houden van een gebruikerson- meten. Vergeet niet de resultaten met je derzoek gericht op het opsporen van collega’s en betrokkenen te delen. Zeker knelpunten dan wel het laten uitvoe- als ze positief zijn wekt dit vertrouwen en ren van een expert review; geeft het meer houvast voor het proces. De resultaten spreken voor zich. • het analyseren van webanalytcis om te kijken waar zich knelpunten in de Vaak adviseer ik bedrijven om structureel website bevinden; ICT-tijd te reserveren om ideeën door te kunnen voeren. Dit is iets waar het overi- • het uitvoeren van een uitgebreid on- gens in de praktijk vaak mis gaat. Tijd om derzoek naar vergelijkbare websites/ verbeterpunten door te voeren is er am- bedrijven. per, prioriteiten worden vaak elders ge- legd. Daarnaast zijn er eenvoudigweg te Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 9
 10. 10. veel websites waar snel verbeteringen doorvoe- ren technisch gewoon niet mogelijk is. Bij het ontwikkelen van een nieuwe website is dit iets om absoluut rekening mee te houden. En lukt het niet om deze tijd structureel vrij te ma- ken? Reserveer dan nu alvast een paar maan- den ICT-tijd voor over drie jaar. Dan kan er na- melijk weer een nieuwe site gebouwd worden! Auteur en publicatie Leuk hoor, veel ideeën. Maar hoe weet je of een idee een goed idee is? Dat is afhankelijk van veel factoren. Binnen grote organisaties spelen natuurlijk altijd de factoren tijd en geld een rol. Hoeveel ICT tijd is er om (structureel) verbete- ringen door te voeren? En hoeveel budget kan hiervoor vrij gemaakt worden? Raymond K l om ps m a Raymond Klompsma is werkzaam bij Concept7 (www. concept7.nl). Raymond is bij Concept7 werkzaam als commercieel directeur. Dit artikel is gepubliceerd op mijn blog www.raymond- klompsma.nl, op www.frankwatching.com en in Usability- web magazine. Bedankt mensen! Henk Wijnholds: http://www.concept7.nl/henk/visual-ide- ation-sessions-support-team-collaboration/user-cente- red-design/ 10 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 11. 11. Overtuigen met willekeur Het is dan ook erg vervelend als deze Op het web zijn we allen knop plotseling niet meer werkt doordat control-freaks een website bijvoorbeeld volledig in flash Over het algemeen kunnen mensen kun- is gebouwd. Misschien heb je wel eens nen niet goed tegen verandering. Ver- een onderstreepte tekst gezien waar je anderingen hebben vaak iets onvoor- op wilde klikken, maar wat geen hyper- spelbaars en voor het onvoorspelbare link bleek. De onderstreping was enkel hebben we angst. We vragen ons af ‘wat bedoelt om een woord te benadrukken. gaat er gebeuren’? We hebben het ge- Je hebt dan het gevoel dat jij niet lan- voel de controle te verliezen. De meest ger meer aan de knoppen zit, maar dat belangrijke usability heuristieken gaan de browser bepaalt wat er gebeurt. Geen dan ook over controle en voorspelbaar- fijn gevoel. Je raak het voel van controle heid. Een website bezoeker zou zich kwijt en raakt gefrustreerd. Één ding we- nooit moeten afvragen hoe de website ten we zeker: ‘gefrustreerde bezoekers interface werkt. Donald Norman beweert converteren niet’. Kortom voorkom frus- zelfs dat de beste website interface on- tratie en zorg dat je website zich voor- zichtbaar is. Het is er wel en het werkt spelbaar gedraagt en aansluit bij het ver- ook, alleen websitebezoekers zijn zich er wachtingspatroon van je bezoekers. niet van bewust. Het werkt precies zoals we verwachten dat het werk. Pas dit advies dan ook zeker toe in 99.99% van alle gevallen. Het is echter Als iets zich voorspelbaar gedraagt heb- de uitzondering wat me intrigeert. Die ben we een gevoel van controle wat ons 0,01% van de gevallen waarin willekeur het positieve gevoel van vrijheid geeft. zorgt voor een positieve ervaring. Neem bijvoorbeeld de ‘vorige’ knop in de browser. Dit brengt ons altijd naar de vo- Willekeur en positieve emoties rige pagina want een groot gevoel van controle geeft. We kunnen gerust op die Willekeur leidt in veel gevallen dus tot ene hyperlink klikken want we kunnen al- verlies van controle en gaat gepaard tijd weer een stap terug. met negatieve emoties. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. In een aan- Het is dan ook niet voor niets dat de te- tal gevallen en in de juiste omstandighe- rug-knop de meest gebruikte functiona- den kan willekeur zorgen voor positieve liteit van het internet is. emoties, zoals opwinding en verrassing. Denk maar eens aan restaurants waarop op de menukaart vaak de ‘verrassing van de kok’, een ‘wandeling door de kaart’ of ‘the house special’ wordt aangeboden. Ideaal voor de mensen die alles lusten en daardoor niet kunnen kiezen. Het is on- voorspelbaar wat je krijgt en dat maakt het juist zo spannend. Of neem blind- dates. Het onvoorspelbare van niet we- ten met wie je date zorgt voor een zeke- re spanning en juist deze spanning is een grote pijler onder het succes van blind- dates. Er is zelfs een hele bedrijfstak waarbij willekeur en onvoorspelbaarheid een belangrijk ingrediënt van het succes Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 11
 12. 12. is. Denk maar eens aan de gokkasten, le MP3 spelers ontwikkeld en vermarkt een belangrijke bron van inkomsten voor rondom het willekeur principe. Nu is Ap- veel snackbars. Nederlanders geven dan ple niet de uitvinder van de shuffle mode. ook per jaar voor ongeveer 600 miljoen Deze functie zit al standaard op een van euro uit aan deze geldmachines. de eerste cd-spelers. Apple is echter wel de enige die ik ken die een hele product- Waarom vergokken wij Nederlanders lijn naar deze functie heeft genoemd. toch zoveel geld? Natuurlijk is de kans op gewin hier een belangrijke stimu- Tuck Wah Leong, Frank Vetere en Ste- lans maar dat is niet de enige verkla- ve Howard van de universiteit van Mel- ring. Ook de aantrekkingskracht van het bourne deden een interessant onderzoek onvoorspelbare, de willekeur van win ik naar de invloed van willekeur op de ge- of verlies ik is een belangrijke drijfveer. bruikservaring van het luisteren van mu- Deze combinatie van factoren zorgt voor ziek. Hun conclusie is duidelijk. Willekeur een gevoel van opwinding. Een positie- kan worden gebruikt als een innovatieve ve spanning die voor veel mensen zelfs designeigenschap die kan zorgen voor verslavend kan zijn. Kortom in sommi- een rijke en vernieuwende gebruikserva- ge gevallen en in de juiste omstandig- ring. Het is wel van belang dat willekeur heden zorgt willekeur voor een positieve expliciet wordt genoemd als product- gebruikservaring. kenmerk. We willen natuurlijk wel kun- nen voorspellen dat we een onvoorspel- bare gebruikservaring krijgen. Apple doet iPod Shuffle dit natuurlijk heel slim door hun iPod de Shuffle te noemen. Uit hun onderzoek blijkt dat het in wil- lekeurige volgorde luisteren van muziek een verrassend en verfrissend gevoel kan oproepen. Sommige gebruikers ergeren zich echter aan de onvoorspelbaarheid en luisteren het liefst cd’s van begin tot einde. Een aantal typische opmerkingen van dit soort gebruikers: “Ik neem liever de tijd om mijn muziek op de juiste volg- Een bedrijf dat heeft begrepen hoe je een orde in de afspeellijst te plaatsen” en “ik positieve user experience kan creëren is gebruik geen shuffle als ik net een nieuw Apple. Volgens Apple zit user experien- album heb gekocht”. ce niet in één ding maar is het het hele systeem dat zorgt voor een positieve U2’s ‘The Unforgettable Fire’, Joshua gebruikservaring. De iPod, iTunes en de Tree en Achtung Baby zijn complete ver- iTunes store zijn hiervan een mooi voor- halen van muziek. Als je dit van begin beeld. Alles is op elkaar afgestemd en de tot einde luistert voelt het als een soort eindgebruiker krijgt snel wat hij wil, na- ‘Rock Opera’. Slechts 12% heeft echter melijk ‘draagbare muziek’. deze sterke voorkeur voor het luisteren van muziek in vaste volgorde. 88% luis- Het meest bijzonder vind ik toch wel de tert het liefst muziek in willekeurige volg- iPod Shuffle. De Shuffle maakt namelijk orde en slechts in bepaalde gevallen op op een heel slimme manier gebruik van vaste volgorde. Het luisteren in willekeu- de kracht van onvoorspelbare door wil- rige volgorde zorgt vaak voor positieve lekeur. Op deze MP3 speler kun je wel gevoelens getuige de volgende opmer- duizend nummers kwijt en dankzij de kingen: “Er is niets dat ik leuker vind dan shuffle-knop is het ook nog eens erg ge- het uploaden van al mijn favoriete lied- bruiksvriendelijk. De shuffle-knop heeft jes uit de meeste diverse genres en ver- drie standen. Schuif hem naar links en volgens mijn iPod op shuffle te zetten”, je hoort je muziek in willekeurige volgor- “Shuffle is perfect in de sportschool, het de. Zet je ‘m in het midden, dan hoor je is willekeurig en je kunt van het moment alle nummers op volgorde. En duw je ‘m genieten en de korte afleiding die de mu- naar rechts, dan gaat de iPod uit. Apple ziek je geeft”, “Ik houd ervan om in de heeft dus een complete lijn succesvol- eerste paar seconden proberen te raden 12 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 13. 13. wie de artiest is” ,”Soms hoor ik ineens het leuk vinden moet het wel goed zijn. een liedje dat ik vergeten was, dat is Ook perfect dus als je een cadeau voor dan altijd weer een positieve verrassing. iemand anders wilt uitzoeken. Niet voor Erg leuk om een lied weer te horen dat niets doen top tien lijstjes het dan ook al- je lange tijd niet gehoord hebt”, “Na ja- tijd erg goed. ren muziek geluisterd te hebben in vaste volgorde hebt ik nu een manier voor een De willekeur variant van bestseller lijst- complete nieuwe luisterervaring”, “ik zou je zijn de ‘favorieten van onze medewer- willen dat ik mijn leven op shuffle modus kers’. Vaak zijn medewerkers van een kon zetten. Ik wil niet weten wat er ko- bedrijf inhoudsdeskundige en zijn ze op men gaat maar er op inspelen. Ik wil de de hoogte van de nieuwste trends. Hun verrassing en kinderlijke vreugde die de mening is vaak afwijkend dan die van de onvoorspelbaarheid oplevert”. middenmoot. De favorieten van de me- dewerkers zijn ideaal om klanten met nieuwe interessante producten in aan- Willekeur op websites raking te laten komen. Het kunnen be- Leuk dat willekeur voor een positieve er- kijken of beluisteren van de favorieten varing kan zorgen als het gaat om luiste- van de medewerkers kan bij de bezoe- ren van muziek. Maar kunnen we dit idee ker een vernieuwende en verfrissende ook vertalen naar websites? In Amerika gebruikerservaring opleveren. Nog een is er een webshop die ook willekeur toe- extra tip. Stel deze top tien wekelijks sa- past. Je kunt iets kopen waarvan je geen men en je bezoekers zullen terug blijven idee hebt wat je thuis gestuurd krijgt. Je komen. Positieve willekeur kan dus een betaal dus een bepaald bedrag en moet grote bijdrage leveren aan je herhaalbe- maar afwachten wat je krijgt. Nieuws- zoek. Een interessant feit in dit licht is dat gierig als ik ben heb ik dat gedaan. Via herhaalbezoek 8 keer vaker converteert Paypal dus 15 euro overgemaakt en ja dan nieuw bezoek (bron: websidestory). hoor, een paar dagen later een pakketje thuis. Vol spanning het pakje open ge- Ga naar volgende maakt want ik was natuurlijk erg nieuws- gierig. Wat zou er inzitten. Het was een Op veel detailpagina’s worden gerela- prachtige zonnebril met luipaardmotief. teerde items aangeboden. Je wilt bij- Niet heel erg nuttig voor mij maar geluk- voorbeeld een DVD kopen van de Pixar kig heb ik mijn nichtje van vier jaar er blij film UP en ziet ook alle andere Pixar films mee kunnen maken. staan. Of je leest op een weblog een arti- kel over de opkomst van mobiel internet Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld en ziet ook alle andere artikelen die over en niet voor iedereen aan te raden. Er dit onderwerp gaan. Het voordeel van zijn echter genoeg dingen die je wel kunt deze functionaliteit is dat het de bezoe- doen en waarmee je op een leuke ma- ker helpt zich verder te verdiepen in het nier toch het element van willekeur aan je onderwerp waarin deze momenteel geïn- website kunt toevoegen. Hieronder wat teresseerd is. Of, om even in de analogie voorbeelden. van de iPod Shuffle te blijven; je speelt wel liedjes af in willekeurige volgorde, maar dan wel van de zelfde artiest. Top tien van onze medewerkers. Op veel homepages kom je ze tegen. De Om nog meer gebruik te kunnen maken top tien lijstjes. Denk aan de top tien best van de de kracht van willekeur kan een beoordeelde hotels of de top tien meest ‘volgende’ functie worden aangeboden gekochte boeken bijvoorbeeld. Een top op een productpagina, een blogpost of tien geeft aan wat momenteel populair foto. Door te klikken op volgende krijgt wordt bevonden door de grootste mo- de bezoeker het volgende item in de lijst. gelijke groep mensen. Als een bezoeker Omdat de bezoeker van te voren niet door het overweldigende aanbod niet weet wat het volgende item in de lijst is, kan kiezen biedt de top tien lijst een uit- zal deze iedere keer weer verrast zijn en komst. Een ander voordeel van de top nieuwsgierig worden naar het volgende tien lijst is dat het ook erg veilig is om item in de lijst. Maak deze functie wel zo, een keuze te maken uit een item uit de dat de ‘vorige’ knop de bezoeker weer top tien lijst. Immers, als zo veel mensen terug brengt bij het vorige item. Onvoor- Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 13
 14. 14. spelbaarheid kan prettig zijn, maar het een cadeautje in je mailbox. Dat de prij- moet niet worden overdreven. We blijven zen erg gunstig zijn helpt natuurlijk ook mensen en willen toch vooral ook het ge- erg mee. Ik denk echter dat willekeur net voel hebben enigzins in controle te zijn. zo’n cruciale rol speelt in het succes. Het is de combinatie van eenvoud, willekeur en voordeel waardoor ze in 2009 zelfs Creatieve cross-selling zijn uitgeroepen tot webwinkel van het Sainsbury is een grote keten met waren- jaar. huizen in heel Groot Britannië. Ze heb- ben een ludieke actie bedacht waarbij Het idee van een willekeurig ‘iets’ in je ze een leuke combinatie van produc- mailbox kun je natuurlijk verder trek- ten hebben geïntroduceerd. Zo koop je ken. Zo heeft TED in samenwerking met er voor 1 pond knoflook en mondspray, IDEO een widget ontwikkeld waarbij de voor 5 pond bonen in tomatensaus en gebruiker dagelijks een nieuwe filosofi- luchtverfrisser, voor 4 pond Indiase curry sche vraag krijgt voorgeschoteld, en is en toiletpapier, voor 7 pond rode wijn en Dagensfoto een populaire nieuwsbrief in vlekkenverwijderaar en voor 5 pond bier Noorwegen waarbij de ontvanger iede- en aspirine. Dat is wat ik noem creatie- re dag een komische foto in zijn of haar ve cross-selling. Nu zijn deze combina- mailbox krijgt. Het element van willekeur ties misschien niet helemaal willekeurig, zorgt bij dit soort brieven voor de nieuw- maar een stuk minder voorspelbaar dan waarde. Zorg echter wel dat je enigszins de reguliere aanbiedingen zoals ‘3 voor focus houdt, maar denk niet te beperkt. de prijs van 2’. Het zijn combinaties die Het gaat om het vinden van de juiste ba- de klant niet verwacht maar die hem of lans tussen het afkaderen van het onder- haar wel blij verrassen. werp en het verrassen met nieuwe leuke dingen. Deze balans zal dan ook zelden Bol.com past het principe van willekeur in één keer gevonden worden, maar is toe in haar winkelwagentje met kassa- een proces van testen en fijnslijpen. koopjes. Dit zijn drie niet-gerelateerde aanbiedingen die verschijnen zodra je Voeg wat willekeur toe een product in je winkelmandje het ge- plaatst. Je kunt deze koopjes dus ge- Een website waarbij de bezoekers de makkelijk toevoegen aan je bestelling. controle verliezen is gedoemd te misluk- ken en is schadelijk voor het merk. Door Om terug te komen op de traditionele ‘3 op een goede manier om te gaan met het voor de prijs van 2’ aanbieding. Waar- aspect willekeur kan de website ervaring om niet een functionaliteit waarbij je een echter ook als vernieuwend en verfris- keuze maakt voor één specifiek product send worden ervaren en herhaalbezoek, en in plaats van de voorgekookte aanbie- conversie en het gemiddelde bestelbe- ding op een knop kunt drukken waarmee drag positief beïnvloeden. Willekeur dus willekeurig een andere combinatie wordt als middel om de bezoeker te overtuigen gemaakt. Het klikken op de knop is leuk om tot die ene actie over te gaan. omdat het een gevoel van nieuwsgierig- heid opwekt en de kans op het vinden Nog een laatste advies voor Google. van een leuke aanbieding wordt enorm Google heeft op haar website een ‘ik vergroot. Ik zie mijn gemiddelde beste- doe en gok’ knop. Als je op deze knop dingsbedrag bij Amazon alweer stijgen. drukt brengt deze je direct naar het eer- ste zoekresultaat. Zou het niet veel leu- ker zijn als de knop doet wat de naam Aanbieding van de dag doet vermoeden? Dat het je naar een wil- iBood staat voor Internet’s Best Online lekeurige website uit de lijst met zoekre- Offer Daily. Op de website kan de be- sultaten brengt? zoeker zich registeren voor de nieuws- brief waarna deze dagelijks een aanbie- ding voor een willekeurig product in zijn e-mail inbox ontvangt. Veel mensen ope- nen iedere dag met veel plezier weer de e-mail van iBood, nieuwsgierig naar de aanbieding van die dag. Iedere dag weer 14 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009
 15. 15. Stef an Wobben Stefan Wobben is werkzaam bij Concept7 (www. concept7.nl). Stefan is bij Concept7 werkzaam als usability expert. Bronnen 1. Gokkast vaak belangrijk deel van omzet: ‘Van snacks alleen kan een snackbar niet leven - http://www.volkskrant.nl/ archief_gratis/article635286.ece 2. Randomness as a Resource for Design, DIS’06, Juni 26-28, University Park, Pennsylvania, USA 3. My IPod for a Random Playlist - http:// www.wired.com/entertainment/music/ commentary/listeningpost/2005/09/68893 4. Specials offers at Sainsbury - http://www. youtube.com/watch?v=J1brFXAcJ6A 5. iBOOD is Webwinkel van het jaar 2009 - http://shoppen.blog.nl/nieuws/2009/11/26/ ibood-is-webwinkel-van-het-jaar-2009 6. Add a little more random to your product - http://headrush.typepad.com/ creating_passionate_users/2007/01/ add_a_little_mo.html Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009 15
 16. 16. Usabilityweb en Concept7 Concept7 is al jaren de drijfende kracht achter het weblog usabilityweb en Usabilityweb Magazine. Wij vinden dat als je expert op een bepaald gebied de verplichting hebt je kennis te delen. Daarvoor gebruiken we verschillende media, waaronder usabilityweb. Naast verbeteren op een bestaande web- Concept7 maakt websites beter site kunnen we ook vernieuwen. Op zoek Wij maken websites beter. Voor iedereen! naar een nieuwe basis . Nieuwe websites Dat is wat we doen. ontwerpen. Ook hier geldt weer hetzelfde principe, klein beginnen en itereren. Zo zorgen we ervoor dat een bezoeker op een website krijgt wat hij zoekt. Zo Wat nou statistiek? Meer conversie! snel en eenvoudig als mogelijk. Eigen- lijk vinden we dit de basis. Wij gaan ver- Bij Concept7 testen we veel. Soms om der. We gaan voorbij aan de verwachtin- een onderbuik gevoel te bevestigen maar gen van een bezoeker. We zijn op zoek vaker om de mening van bezoekers te naar de ‘wow’-factor’. Dit vereist heel zien of horen. We testen altijd om een veel kennis van bezoekers. Daar werken website te verbeteren, nooit om weten- we elke dag aan. Niet alleen, maar sa- schappelijk iets te kunnen bewijzen. men met bezoekers. We werken praktisch, vaak met zes res- Daarnaast zorgen we ervoor dat een be- pondenten, dezelfde dag nog resultaten zoeker op een website gaat doen wat die gebruikt kunnen worden in het ont- onze klanten graag willen. Converteren werp proces. Daarom hebben we ook heet dat met een mooi woord. We over- een eigen lab. Daar kunnen we direct tuigen een bezoeker dat dit de juiste testen. We laten onze klanten meekijken website is. We laten hem de juiste pagi- in een speciaal hiervoor ingerichte crea- na’s bezoeken en sluiten daarmee aan bij tieve ruimte. Zo krijgen ze met ons een de doelstellingen van onze klanten. Uit- direct beeld van wat de mensen willen. eindelijk leveren we meer omzet of zor- Ideeën worden direct omgezet in schet- gen we voor minder kosten. sen. Praktisch en direct doorvoerbaar. Op deze manier zorgen we ervoor dat Statistici kijken dan ook vaak verbaasd zowel onze klanten als de bezoekers van als ze zien welke wetenschappelijk be- onze websites blij zijn. Iedereen blij! En wezen methodes wij met elkaar combi- daarom mogen we blijven! neren om tot betere resultaten te komen. Als het maar meer conversie oplevert, vinden wij het goed. Daarom zijn we ten- Klein beginnen, structureel slotte op aarde. Dan zijn onze klanten blij verbeteren en zijn wij blij. Dat noemen wij experien- We zijn overtuigd van het feit dat web- ce! sites iteratief ontwikkeld moeten wor- den. Dus stapje voor stapje. Lanceer een Meer weten, interesse? website en kijk of hij werkt. Neem een bestaande website en kijk waar verbeter- Wil je vrijblijvend met ons doorpraten? punten zitten. Je kunt altijd verbeteren. Dat kan natuurlijk altijd. We zijn gevestigd Leer van bezoekers, luister naar bezoe- in Paterswolde, onder de rook van Gro- kers en voer verbeteringen door. Meet ningen, maar hebben klanten in heel Ne- vervolgens de verbetering een succes is derland en daarbuiten. We komen graag (meer conversie?). En opnieuw! Steeds eens langs, we zijn gewend om te reizen. weer. Structureel verbeteren noemen we Neem gerust contact op met Concept7 dit. via (050) 360 02 33 of kijk op onze web- site www.concept7.nl. 16 Usabilityweb Magazine Nummer 7, 2009

×