Gestor expedients Tremp

669 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gestor expedients Tremp

  1. 1. Ajuntament de Tremp Gestor d’expedients Lleida, 2010
  2. 2. La història2008: Inici de la participació en el projecteA nivell d’Ajuntament el secretari és la persona que s’involucra en el projecte.2009: Grup de treballElaboració de les fitxes de procediments, diagrames de fluxes, adaptació a la normativa etc.2009 finals: FormacióEs formen personal de diverses àrees implicades en els expedients a gestionar a l’Ajuntament :recursos humans, cultura, obres etc.2010 finals: Implantació en fase de provesExpedients d’obres.2011: Implantació i ampliació d’expedientsExpedients d’activitats, subvencions i altres.
  3. 3. El perquèRegistre d’entrada digitalització gestor expedients llicències d’obres el ciutadà l’ajuntament Catàleg de serveis + Carpeta ciutadana
  4. 4. La implantacióInicis 2010Intercanvi de documentació, modelatges i procediments.Febrer 2010Control usuaris, permisos i s’inicien expedients al gestor.Maig 2010S’atura el projecte.Novembre 2010Represa del projecte.Desembre 2010:65 expedients introduïts al gestor, 62 dels quals ja tancats.Nombre d’expedients mensuals d’obres majors i menors: 25/30.
  5. 5. Hi estem/estan treballantGestor d’expedients d’obres: Implementació de la signatura digital Plànol del cadastre Codificació dels expedients segons el sistema de treball de l’Ajuntament. Incloure el càlcul de l’import de les taxes i ICIO. Afegir un tràmit més a l’expedient on s’indiqui si el càrrec ja està liquidat. Modificació del procediment per autoritzar llicències d’obres: a través del gestor s’ha de fer d’una en una, i en el procediment actual de l’Ajuntament es fan totes alhora.
  6. 6. Els avantatgesInformatització i digitalització dels expedients.Es pot consultar l’expedient des de qualsevol terminal sense tenir l’expedient físic davant.Bases de dades exportablesJa no es depèn d’un programari propietari sinó que les bases de dades es preparen per a serfàcilment exportables i utilitzables en altres programes.Guiatge en els tràmits que té un expedient.Els procediments que es segueixen en cada expedient queden reflexats en el programa i, pertant, una persona que en desconegui el funcionament en pot fer un seguiment més fàcil.Facilitat de reconèixer el punt en què està l’expedient.Reflex dels terminis dels tràmits.Permet evitar errors humans i que algun expedient quedi sense tramitar.Possibilitat de realitzar estadístiques i resums.
  7. 7. El camí a seguirEstablir la connexió entre els tràmits que ens arriben perinternet i el gestor (Consorci AOC).Establir la connexió entre el gestor i una carpeta delciutadà on aquest pugui consultar els seus tràmits.Formar en matèria d’Administració electrònica.Sensibilitzar tot el personal pel que fa als canvis ques’estan produint en les administracions públiquesFer sessions de re-enginyeria de procediments iprocessosDur a terme canvis organitzatius que portin al’Ajuntament a una plena implementació de l’oficinaciutadana tant a nivell electrònic com presencial.
  8. 8. Per una atenció al ciutadà de qualitat Moltes gràcies

×