Successfully reported this slideshow.

Presentació diagnosi

271 views

Published on

Diagnosi del programa PIDCES als municipis que hi participen curs 2010-2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació diagnosi

 1. 1. Diagnosi i orientacions de futur pel Programa Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES) Presentació de resultats Jornada de presentació del Programa PIDCES 2011-2012 25 d’octubre de 2011
 2. 2. OBJECTIUS DE L’INFORME CARACTERITZAR la situació actual del programa i la seva evolució recent: cobertura, context dins les polítiques de joventut, els professionals, etc. 1 VALORAR els serveis i recursos disponibles. 3 ANALITZAR els models i àmbits d’intervenció existents. 2 Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES OBTENIR UNA VALORACIÓ QUALITATIVA sobre la situació del programa, les problemàtiques, les necessitats que planteja i recollir les expectatives en relació a la provisió de serveis i recursos de cara al futur. 4
 3. 3. METODOLOGIA <ul><li>Anàlisi documental. </li></ul><ul><li>Sessió de treball amb cinc responsables i experts del programa. </li></ul><ul><li>Enquesta mitjançant qüestionari autoadministrat en línia. </li></ul><ul><ul><li>Resposta: 99 municipis, el 88,4%. </li></ul></ul><ul><li>Grups de discussió per tal de recollir i aprofundir en els resultats de l’enquesta i copsar les diferents visions territorials. </li></ul><ul><ul><li>S’han realitzat un total de 2 grups amb una participació de 23 persones. </li></ul></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 4. 4. <ul><li>EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 5. 5. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Durant el curs 2006/07 el programa fa un salt qualitatiu important, quan s’insereix dins la convocatòria XBMQ. <ul><li>Al llarg de les diferents convocatòries XBMQ s’han anat incorporant més municipis a la xarxa fins arribar als 112 municipis i 309 centres d’educació secundària del curs 2010/11, dels quals 251 són públics (el 81,2%) i 58 concertats (18,8%). </li></ul>EVOLUCIÓ RECENT
 6. 6. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Tres de cada quatre municipis amb centre d’educació secundària de la província participen en la xarxa PIDCES . <ul><li>A la província hi ha 143 municipis amb algun centre de formació secundària. Amb 112 municipis participants, el Programa PIDCES és present al 78,3% dels municipis. </li></ul>COBERTURA
 7. 7. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Pel que fa als centres, el Programa PIDCES és present a un de cada dos centres d’educació secundària de la província. <ul><li>S’ofereix en la majoria de centres públics, mentre que hi ha pocs centres concertats que disposin d’aquest servei. </li></ul><ul><li>En les comarques més densament poblades hi ha una major cobertura pública i baixa la cobertura dels concertats. Contràriament, en les menys densament poblades la cobertura dels centres concertats és més elevada. </li></ul>COBERTURA <ul><li>* L’analisi del Barcelonès correspon a tots els municipis excepte la ciutat de Barcelona. </li></ul>
 8. 8. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES El Programa PIDCES dóna cobertura a dues terceres parts de l’alumnat de la província. <ul><li>En total es dóna cobertura a 153 mil alumnes matriculats en els CES que participen a la xarxa PIDCES. Aquesta xifra representa dues terceres parts de l’alumnat total de la província, el 67,9%. </li></ul>COBERTURA
 9. 9. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Per la majoria de municipis de la província, la convocatòria XBMQ ha estat clau a l’hora d’estendre un servei d’informació juvenil als centres d’educació secundària. <ul><li>El 64,6% dels municipis entrevistats no disposaven d’un servei PIDCES amb anterioritat. </li></ul><ul><li>Per un de cada tres municipis, el PIDCES és un dels programes més importants en matèria de joventut. </li></ul><ul><li>Per als municipis de menor dimensió, el PIDCES ha reforçat i ha ajudat a visualitzar l’àrea de joventut. </li></ul>EL PROGRAMA EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
 10. 10. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Els professionals consultats demanden una major difusió i posada en valor del PIDCES com a mitjà d’assessorament i dinamització dels/les joves. <ul><li>L’enquesta mostra com el PIDCES és ben valorat pels destinataris, l’alumnat, i també pels que intervenen dins els centres (la direcció i el professorat). També obté el màxim reconeixement per part dels responsables de les polítiques de joventut municipals. </li></ul><ul><li>No obstant això, a fora dels centres s’observa una manca clara de reconeixement. </li></ul>EL PROGRAMA EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
 11. 11. EVOLUCIÓ RECENT DEL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES La xarxa PIDCES està formada per més de 200 professionals de les polítiques de joventut. <ul><li>Amb el conjunt de municipis membres de la xarxa es pot estar al voltant dels 247 professionals. </li></ul><ul><li>En la majoria de municipis ja existia la figura de dinamitzador-a juvenil i és el professional que fa de dinamitzador-a del PIJ, qui també dinamitza el PIDCES. </li></ul><ul><li>Tot i que el PIDCES sovint és per a molts municipis un recurs relativament recent, l’equip de professionals és experimentat. </li></ul><ul><li>Fins i tot en els municipis de recent incorporació a la xarxa (dues darreres convocatòries), l’experiència mitjana dels equips és superior al temps que porta el servei. </li></ul>ELS PROFESSIONALS
 12. 12. <ul><li>MODELS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EXISTENTS </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 13. 13. MODELS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EXISTENTS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Es destaca la necessitat de pactar els temes i activitats, tant si és formalment com informal, per aconseguir desplegar amb èxit el programa. <ul><li>El 50,5% dels municipis elaboren un pla de treball individual per cadascun dels centres. </li></ul>MODELS D’INTERVENCIÓ Pels municipis enquestats el model d’intervenció es centra sobretot en treballar l’autonomia i l’empoderament dels/les joves. <ul><li>Altres aspectes que també obtenen una importància cabdal és l’apropament als recursos, entitats i activitats, seguit de la participació activa en la societat i la prevenció de les conductes i hàbits de risc. En canvi, el treball per la igualtat d’oportunitats és menys rellevant </li></ul>
 14. 14. MODELS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EXISTENTS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES I les activitats més rellevants són… MODELS D’INTERVENCIÓ
 15. 15. MODELS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EXISTENTS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES I les metodologies més emprades… MODELS D’INTERVENCIÓ
 16. 16. MODELS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EXISTENTS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES No hi ha un factor que determini clarament les diferencies en el model d’intervenció entre els municipis enquestats. Amb tot, hi ha tres factors que expliquen amb major mesura la variabilitat en el model d’intervenció, aquests són: MODELS D’INTERVENCIÓ <ul><ul><li>1) Diferencia entre els municipis on la intervenció es centra més en el treball directe i proactiu amb el conjunt de l’alumnat (de forma grupal) i els que no (ho fan indirectament i de forma individual amb els/les delegats/des, corresponsals o alumnat). </li></ul></ul><ul><ul><li>2) Diferencia entre els municipis que dones més importància a les accions de redifusió d’informació que generen d’altres institucions i els que donen més rellevància a portar a terme accions pròpies de dinamització dels/les joves. </li></ul></ul><ul><ul><li>3) Diferencia entre els municipis que donen més importància a l’elaboració de materials propis i els que en donen menys . </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>VALORACIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 18. 18. VALORACIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES <ul><li>Els serveis amb major valoració són l’assessorament tècnic, la formació als/les dinamitzadors-es, la jornada de presentació i els espais d’intercanvi de bones pràctiques. </li></ul><ul><ul><li>L’ Assessorament tècnic s’ha considerat un dels serveis clau del programa a reforçar i a fer més proper als municipis en els propers anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>La Formació als/les dinamitzadors-es hauria de ser més especialitzada, aplicable a l’àmbit de treball dels/les tècnics-ques PIDCES i ofertada de forma descentralitzada i/o en línia. </li></ul></ul><ul><ul><li>En l’Intercanvi de bones pràctiques i models d’intervenció; Grups de millora intermunicipals es proposen canvis metodològics i organitzatius per tal de maximitzar l’aprofitament per part del personal tècnic que hi participa. Amb la inclusió de visites d’estudi i fomentant el debat i la participació, per bé que la selecció d’experiències ha de reflectir la diversitat del programa (tant a nivell de la grandària dels municipis, com de la diversitat territorial, entre altres). </li></ul></ul>
 19. 19. VALORACIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES <ul><li>En les sessions formatives per a dinamitzadors/es les preferencies es centren en: </li></ul><ul><ul><li>Eines de treball amb els/les joves, tant de comunicació, de sensibilització com de foment de la participació i dinamització, en especial de la xarxa de corresponsals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines de treball per a millorar la coordinació amb els centres, entre els/les tècnics-ques de l’àrea de joventut i amb altres àrees de l’ajuntament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió entorn el PIDCES i al voltant del rol i funcions del/la dinamitzador-a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació en TIC i xarxes socials i aplicacions de major ús entre els/les joves, per donar a conèixer i aprendre utilitzar programes i entorns de major ús entre aquests-es. </li></ul></ul>
 20. 20. VALORACIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES <ul><li>En els tallers per l’alumnat les preferencies es centren en: </li></ul><ul><ul><li>Eines de treball amb els/les delegats-es i corresponsals, tant amb el PIDCES, com entre l’alumnat i l’equip docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitats socials perquè incideix en tots els àmbits de relació dels/les joves (família, amistats, institut), en les habilitats de comunicació i amb la capacitat de fer de mediador-a i interlocutor-a en la resolució de conflictes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball de l’autoestima i l’assertivitat en els/les joves. </li></ul></ul><ul><ul><li>El plantejament metodològic dels tallers ha de ser participatiu i aplicable a les activitats que aquests-es realitzen i organitzen. També es valora que s’exposin experiències i bones pràctiques realitzades a altres centres i també amb l’ús de les TIC. </li></ul></ul>
 21. 21. VALORACIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES <ul><li>En relació als recursos : </li></ul><ul><ul><li>Es destaca el taulell informatiu com el recurs material més útil, en comparació a altres recursos materials i infraestructures al seu abast actualment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es proposa la introducció de canvis en la iconografia utilitzada tant en el mobiliari, cartells i altres suports del programa, ja que es considera que l’actual mostra una imatge infantil, que dificulta la identificació de la joventut. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>CONCLUSIONS </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 23. 23. CONCLUSIONS <ul><li>El Programa PIDCES és clau en el desenvolupament i extensió d’un servei d’informació juvenil als centres d’educació secundària. </li></ul><ul><li>El Programa PIDCES és per a molts municipis una de les actuacions més rellevants en matèria de joventut i complementa als serveis d’informació ja existents. </li></ul><ul><li>Menor cobertura als municipis menors de 25 mil habitants i als centres concertats. </li></ul><ul><li>Manca de reconeixement i visibilitat del PIDCES fora de l’entorn escolar. </li></ul><ul><li>Manca d’espais per a compartir experiències i de reflexió sobre el model d’intervenció. </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 24. 24. CONCLUSIONS <ul><li>Una oferta de tallers no prou ajustada als joves i limitada. </li></ul><ul><li>L’oferta formativa dirigida als dinamitzadors-es està ben valorada. </li></ul><ul><li>Dèficit de coordinació i treball conjunt amb els professionals dels centres d’educació secundària. </li></ul><ul><li>Poca accessibilitat als recursos i cert context d’aïllament professional dels/les dinamitzadors-es. </li></ul><ul><li>Les prioritats són la millora dels recursos materials i d’infraestructures, la professionalització i avançar en el model d’intervenció. </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 25. 25. <ul><li>ORIENTACIONS </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 26. 26. ORIENTACIONS <ul><li>Es defineixen 4 LÍNIES DE TREBALL en les quals s’inclouen les diferents propostes: </li></ul><ul><ul><ul><li>Enfocament del programa, contingut i metodologia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organització, equip professional i treball en xarxa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis i recursos Oficina del Pla Jove </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Difusió i divulgació </li></ul></ul></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES
 27. 27. ORIENTACIONS <ul><li>Estendre el programa incorporant nous municipis i ampliant el servei en centres concertats . </li></ul><ul><li>Reforçar l’avenç qualitatiu del PIDCES, enfortir i consolidar un model de treball en evolució a partir del propi equip humà del programa. </li></ul><ul><li>Potenciar la proximitat, el contacte directe i el seguiment continuat de la seva tasca. </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Enfocament del programa, contingut i metodologia
 28. 28. ORIENTACIONS <ul><li>Motivar als equips de dinamitzadors-es com a referents del programa a partir del reconeixement del seu perfil professional, la formació, l’intercanvi i la millora de l’estabilitat laboral i dels llocs de treball. </li></ul><ul><li>Enfortir el treball en xarxa entre municipis que és cabdal per generar la implicació i el compromís de pertinença a un grup de treball interessat en reflexionar i fer avançar el programa en el marc de les polítiques de joventut municipals. </li></ul><ul><li>Promoure les trobades presencials d’intercanvi entre municipis . </li></ul><ul><li>Mancomunar serveis de petits municipis a través de la figura del dinamitzador-a itinerant . </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Organització, equip professional i treball en xarxa
 29. 29. ORIENTACIONS <ul><li>Implementar un servei permanent d’Assessorament, dinamització i seguiment . </li></ul><ul><li>Formació amb metodologies pràctiques, aplicables i participatives . Per exemple tècniques de comunicació, dinàmiques de joves, tecnologies de la comunicació i la informació, etc. </li></ul><ul><li>Proveir d’un entorn col·laboratiu a través d’una plataforma digital per tal de disposar informació actualitzada, fons documental, eines, etc.; així com per compartir experiències i interlocutar entre diferents municipis i professionals. </li></ul><ul><li>Plantejar una cartellera digital que pugui ser d’utilitat pels/les joves. </li></ul><ul><li>Implementar un sistema d’avaluació periòdic , simple i sistemàtic i fer-ne un retorn, per exemple, a través d’una jornada anual. </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Serveis i recursos Oficina del Pla Jove
 30. 30. ORIENTACIONS <ul><li>Establir estratègies de reconeixement i visibilitat del PIDCES . </li></ul><ul><li>Promoure estudis, articles i publicacions amb una visió de conjunt que serveixin de referents conceptuals a nivell teòric i pràctic. </li></ul><ul><li>Posar en valor l’impacte del programa tant pel que fa a volum de municipis participants i centres i alumnes amb servei, com dels resultats de les seves activitats i la repercussió social que tenen. </li></ul><ul><li>Divulgar el programa , donant reconeixement a activitats i treballs desenvolupats. Per exemple a través del reconeixement d’activitats i premis a iniciatives innovadores. </li></ul><ul><li>Revisar la imatge i iconografia utilitzada al PIDCES per tal d’adequar-la a les tendències actuals i es produeixi una major identificació dels/les joves amb les activitats del programa </li></ul>Diagnosi i orientacions de futur pel PIDCES Difusió i divulgació

×