SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Нормативно-правова документація
з питань впровадження
нового Державного стандарту
початкової загальної освіти,
Державного стандарту базової і
повної середньої освіти в галузі
«Технологія»
та нових навчальних програм
Нормативно-правова база
освітньої галузі «Технології»
нового Державного стандарту
1. Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)
2. Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4
класів (Автори: Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, О. В.
Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд)
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)
4. Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів
(Автори: М.Жалдак, Н.Морзе, Г.Ломаковська, Г.Проценко, Й.Ривкінд,
В.Шакотько)
Старий
Державний стандарт
Новий
Державний стандарт
Освітня галузь «Технології»
4 змістовні лінії 5 змістовних ліній
 Напрямки трудової діяльності
 Трудове виховання і професійна
інформація
 Пропедевтика інформаційної
культури
 Творча праця
 Ручні техніки обробки матеріалів
 Технічна творчість
 Ознайомлення з інформаційно-
комунікативними технологіями
 Самообслуговування
 Декоративно-ужиткове мистецтво
1 клас – 2 год.
2 клас – 1 год.
3 клас – 1 год.
4 клас – 1 год.
1 клас – 1 год. (праця)
2 клас – 2 год. (праця + інформатика)
3 клас – 2 год. (праця + інформатика)
4 клас – 2 год. (праця + інформатика)
2-4 класи
Програма «Сходинки до інформатики»
для 2–4 класів спрямована на
реалізацію мети та завдань освітньої
галузі "Технології", визначених у
Державному стандарті початкової
загальної освіти, та враховує
рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в
початковій освіті».
5
Курс «Сходинки до інформатики» є
підготовчим курсом, що передує більш
широкому і глибокому вивченню
базового курсу інформатики в середній
школі, являє собою скорочений
систематичний виклад основних питань
науки інформатики та інформаційних
технологій в елементарній формі, та
носить світоглядний характер.
6
• Метою курсу «Сходинки до
інформатики» є формування і
розвиток в учнів інформаційно-
комунікаційної компетентності та
ключових компетентностей для
реалізації їх творчого потенціалу і
соціалізації у суспільстві.
7
формування в учнів молодшого шкільного віку:
• початкових уявлень про базові поняття
інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні
процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з
повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної
людини в інформаційному суспільстві;
• початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та
поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати
графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові
документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися
електронною поштою та ін.;
• алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
• початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами
підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для
розв’язування практичних завдань з цих предметів.
8
• Вивчення курсу
«Сходинки до
інформатики»
сприяє
формуванню і
розвитку у
молодших
школярів ключових
компетентностей
, серед яких можна
виділити ІКТ-
компетентність, та
«уміння
вчитися», як
здатність до
самоорганізації в
навчальній
діяльності
• ІКТ-
компетентність, як
ключова, передбач
ає впевнене та
критичне
використання
інформаційно-
комунікаційних
технологій та
відповідних засобів
для
навчання, відпочин
ку та спілкування.
• ІКТ-компетентність
для даного курсу є
одночасно і
предметною.
9
Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких
ознаках:
• здатність раціонально використовувати комп’ютер і
комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних
з опрацюванням даних, їх
пошуком, зберіганням, поданням і передаванням;
• готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом
застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань;
• здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для
виконання комплексних завдань;
• вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.
10
Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний
з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку:
вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з
використанням маніпулятора мишки; виконує операції над
об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає
програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує
клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює
підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в
середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у
середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та
змінює значення властивостей створених малюнків; працює з комп‘-
ютерними програмами підтримки вивчення навчальних
предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на
Підтримку власної проектної діяльності.
11
Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний
з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку:
Телекомунікаційні
одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує
пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою;
зберігає результати пошуку
12
Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний
з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку:
Алгоритмічні:
складає алгоритми дій з повсякденного життя, з
використанням матеріалу навчальних предметів
(математики, української мови тощо); аналізує текст задачі;
складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для
виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні
алгоритмічні конструкції
13
35 годин у 2 класі, з
розрахунку 1 година
на тиждень за рахунок
інваріантної частини
навчального плану.
35 годин у 3 класі, з
розрахунку 1 година на
тиждень за рахунок
інваріантної частини
навчального плану.
35 годин у 4 класі, з
розрахунку 1 година
на тиждень за рахунок
інваріантної частини
навчального плану.
14
комп’ютер та його складові
інформація та інформаційні процеси
використання інформаційних технологій
алгоритми і виконавці
комунікаційні технології.
15
16
17
18
19
20
При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок
проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи
діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений
індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у
підгрупі.
Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1
уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють
без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями
курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений
матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного
та критичного мислення, творчих здібностей тощо.
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути
використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає
визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до
портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу;
елементи самооцінки з боку учня тощо.
21
Комп’ютери та їх застосування. (3
год.)
• Сучасні комп’ютери та їх
застосування. Правила поведінки і
безпеки життєдіяльності (БЖ) в
комп'ютерному класі.
Учень (учениця):
•
• має уявлення про сфери
застосування сучасних комп’ютерів;
• розуміє призначення комп'ютера;
• наводить приклади використання
сучасних комп’ютерів в різних
сферах діяльності людини;
• називає пристрої, що
використовуються для
обчислення, опрацювання
текстів, зображень, передавання
повідомлень;
• знає правила поведінки і БЖ при
роботі з комп’ютером;
• дотримується правил поведінки і
БЖ при роботі з комп’ютером
22
Основні складові комп’ютера. Початкові
навички роботи з комп’ютером. (9 год.)
• Складові комп’ютера (системний блок,
пристрої введення (миша, клавіатура),
пристрої виведення (монітор, принтер)).
• Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне
завершення роботи з комп’ютером. Поняття
про програму. Робочий стіл. Запуск програми
на виконання з Робочого стола. Вікно
програми. Завершення роботи з програмою.
Миша.
• Наведення вказівника, вибір об’єктів,
переміщення об’єктів, подвійне клацання.
• Робота з програмами на розвиток логічного
мислення та відпрацювання навичок роботи з
мишею.
Клавіатура.
• Клавіатура комп’ютера. Призначення
основних клавіш.
• називає складові комп’ютера (системний
блок, монітор,клавіатура та миша, принтер);
• розуміє призначення основних складових комп‘ютера;
• має уявлення про програму, Робочий стіл, значки;
• знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера;
• уміє вмикати комп’ютер;
• уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером;
• уміє вказувати вказівником на об’єкти, які знаходяться
на Робочому столі або у вікні виконання програми;
• володіє навичками вибирати об’єкти одинарним
клацанням лівої кнопки миші;
• володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою
миші;
• володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки
миші;
• використовує значки на Робочому столі для запуску
програм;
• уміє коректно завершувати роботу з програмою;
• розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх
призначення ;
• уміє використовувати клавіатуру для введення окремих
символів та слів кирилицею та латиницею у
середовищі клавіатурного тренажера.
23
• Поняття про
повідомлення, інформацію та
інформаційні процеси. (5 год.)
•
• Поняття про повідомлення.
Сприйняття людиною повідомлень.
Інформація. Інформаційні процеси:
отримання, зберігання, опрацювання
і передавання повідомлень.
• Різні пристрої, що використовуються
для роботи з повідомленнями.
• Короткі історичні відомості (від абака
до нетбука).
•
• Робота з розвиваючими програмами.
• має уявлення про повідомлення та інформацію;
• має уявлення про використання повідомлень
людиною;
• розуміє за допомогою яких органів чуттів людина
сприймає повідомлення;
• має уявлення про призначення різних пристроїв, що
використовуються людиною для роботи з
повідомленнями
(телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотока
мера, ігрові приставки, GPS та ін.);
• орієнтується, які пристрої призначені для реалізації
яких інформаційних процесів
• орієнтується як можна працювати з повідомленнями;
• називає інформаційні процеси
(отримання, зберігання, опрацювання і передавання
повідомлень);
• наводить приклади інформаційних процесів зі своєї
навчальної діяльності і в оточуючому світі;
• розрізняє інформаційні процеси
(отримання, зберігання, опрацювання і передавання
повідомлень).
24
• Алгоритми і виконавці.
(4 год. )
• Спонукальні речення.
Ознайомлення з
поняттям команди.
Команди і виконавці.
Ознайомлення з
поняттям алгоритму.
Виконавці алгоритмів.
Алгоритми в нашому
житті.
• розуміє сутність понять
«команда», «алгоритм»,
• розрізняє команди від
речень, що не є
командами;
• наводить приклади
алгоритмів із
навколишнього життя;
• уміє виконати
алгоритм, складений
для нього як для
виконавця.
25
• Об’єкти. Графічний редактор.(8
год. )
• Об’єкти. Властивості
об’єктів, значення властивостей.
• Графічний редактор. Створення
об’єктів в середовищі графічного
редактора, змінення значень їх
властивостей. Комбінування
об’єктів, створення зображень.
Додавання тексту.
• Збереження зображень.
Відкриття збережених
зображень у редакторі.
• має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення
властивостей;
• наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень
властивостей об’єктів;
• розуміє призначення графічного редактора;
• уміє запускати графічний редактор на виконання;
• розуміє призначення інструментів середовища графічного
редактора;
• має уявлення про можливості використання палітри кольорів у
середовищі графічного редактора;
• уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного
редактора;
• уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації; уміє
змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі
графічного редактора;
• застосовує інструменти середовища графічного редактора для
створення зображень за власним задумом;
• уміє додавати текст до створених зображень;
• поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного
редактора ;
• уміє зберігати зображення на Робочому столі або в
папці, встановленій за замовчуванням;
• уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені
зображення.
26
• Комп’ютерна підтримка
вивчення навчальних
предметів. (4 год. )
• Робота з комп‘ютерними
програмами на підтримку
вивчення української мови,
іноземної мови, математики,
образотворчого мистецтва,
музики тощо.
• Повторення і
систематизація навчального
матеріалу. Резервний час. (2
год. )
• розуміє правила роботи з
комп‘ютерними програмами
підтримки вивчення
навчальних предметів;
• застосовує правила роботи
з комп‘ютерними
програмами підтримки
вивчення навчальних
предметів;
• уміє працювати з
комп‘ютерними програмами
підтримки вивчення
навчальних предметів.
27
☺Помните, что ученик – это не
сосуд, который надо наполнить, а
факел, который надо зажечь.
☼ 20-30% успехов человека в любом
возрасте зависит от его интеллекта, а
70-80% - от мотива его
деятельности, получения конечного
результата.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ….
Дякую за увагу!

More Related Content

What's hot

програма сходинки 2 4
програма сходинки 2 4програма сходинки 2 4
програма сходинки 2 4Tamara Emec
 
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-201804 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018VsimPPT
 
9 i rud_2017_ua
9 i rud_2017_ua9 i rud_2017_ua
9 i rud_2017_ua4book9kl
 
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...Василий Цупа
 
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатикиВасилий Цупа
 
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...Василий Цупа
 
сходинки до інформатики
сходинки до інформатикисходинки до інформатики
сходинки до інформатикиЖанна Коваль
 
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-201804 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018VsimPPT
 
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному роціВасилий Цупа
 
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатики
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатикиіванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатики
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатикиsvetil0625
 
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"shmilyk
 
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики»
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики» Впровадження предмету «Сходинки до інформатики»
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики» StAlKeRoV
 
информатика началка 2013 иванисова
информатика началка 2013 иванисоваинформатика началка 2013 иванисова
информатика началка 2013 иванисоваsvetil0625
 
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.Василий Цупа
 
Викладання інформатики за новим державним стандартом
Викладання інформатики за новим державним стандартомВикладання інформатики за новим державним стандартом
Викладання інформатики за новим державним стандартомkissoli
 

What's hot (20)

програма сходинки 2 4
програма сходинки 2 4програма сходинки 2 4
програма сходинки 2 4
 
програма 5 9
програма 5 9програма 5 9
програма 5 9
 
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-201804 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
 
9 i rud_2017_ua
9 i rud_2017_ua9 i rud_2017_ua
9 i rud_2017_ua
 
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному...
 
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
11 методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
 
Н.В.Морзе. Теоретико-практичні засади побудови програми курсу «Сходинки до ін...
Н.В.Морзе. Теоретико-практичні засади побудови програми курсу «Сходинки до ін...Н.В.Морзе. Теоретико-практичні засади побудови програми курсу «Сходинки до ін...
Н.В.Морзе. Теоретико-практичні засади побудови програми курсу «Сходинки до ін...
 
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...
07 1-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному...
 
Korshunova shodinki avgust
Korshunova shodinki avgustKorshunova shodinki avgust
Korshunova shodinki avgust
 
сходинки до інформатики
сходинки до інформатикисходинки до інформатики
сходинки до інформатики
 
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-201804 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
04 [7-9 класи] навчальна програма для учнів 5-9 класів 2017-2018
 
урок 2
урок 2урок 2
урок 2
 
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
 
Л.В.Телецька. Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу «С...
Л.В.Телецька. Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу «С...Л.В.Телецька. Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу «С...
Л.В.Телецька. Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу «С...
 
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатики
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатикиіванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатики
іванісова техничне забеспечення курсу сходинки до інформатики
 
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"
Презентація до педради "Інформаційні технології в навчальному процесі"
 
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики»
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики» Впровадження предмету «Сходинки до інформатики»
Впровадження предмету «Сходинки до інформатики»
 
информатика началка 2013 иванисова
информатика началка 2013 иванисоваинформатика началка 2013 иванисова
информатика началка 2013 иванисова
 
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.
07 методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2016-17 н.р.
 
Викладання інформатики за новим державним стандартом
Викладання інформатики за новим державним стандартомВикладання інформатики за новим державним стандартом
Викладання інформатики за новим державним стандартом
 

Similar to держстандарт технології

Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класи
Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класиНавчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класи
Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класиКовпитська ЗОШ
 
Informatika 9 klas_pogliblena
Informatika 9 klas_pogliblenaInformatika 9 klas_pogliblena
Informatika 9 klas_pogliblenajekatj
 
викладання інформатики в початковій школі
викладання інформатики в початковій школівикладання інформатики в початковій школі
викладання інформатики в початковій школіirinashabelyan
 
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)oksana oksana
 
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів L_Di
 
Навчальна програма для учнів 5-9 класів
Навчальна програма для учнів 5-9 класівНавчальна програма для учнів 5-9 класів
Навчальна програма для учнів 5-9 класівLesia Gunaza
 
Starchenko pochatsch
Starchenko pochatschStarchenko pochatsch
Starchenko pochatschpupilsShostka
 
презентація програми скор.Ppt
презентація програми скор.Pptпрезентація програми скор.Ppt
презентація програми скор.PptMarina Marina
 
Нова програма з інформатики 5-9
Нова програма з інформатики 5-9Нова програма з інформатики 5-9
Нова програма з інформатики 5-9Marina Marina
 
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)Lesia Gunaza
 
Програма інформатика
Програма інформатика Програма інформатика
Програма інформатика nmv-nazar
 
Семінар, особливості викладання в 2 класі
Семінар, особливості викладання в 2 класіСемінар, особливості викладання в 2 класі
Семінар, особливості викладання в 2 класі1Lori
 
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укрAira_Roo
 
5 клас календарне 2016
5 клас календарне 20165 клас календарне 2016
5 клас календарне 2016oksana oksana
 
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...Nikolay Shaygorodskiy
 
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...StAlKeRoV
 
інформаційнісистемитатехнології
інформаційнісистемитатехнологіїінформаційнісистемитатехнології
інформаційнісистемитатехнологіїСергій Якуба
 

Similar to держстандарт технології (20)

Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класи
Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класиНавчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класи
Навчальна програма Сходинки до інформатики 2-4 класи
 
Н.І.Боринець. Сучасні інформаційні технології
Н.І.Боринець. Сучасні інформаційні технологіїН.І.Боринець. Сучасні інформаційні технології
Н.І.Боринець. Сучасні інформаційні технології
 
Informatika 9 klas_pogliblena
Informatika 9 klas_pogliblenaInformatika 9 klas_pogliblena
Informatika 9 klas_pogliblena
 
викладання інформатики в початковій школі
викладання інформатики в початковій школівикладання інформатики в початковій школі
викладання інформатики в початковій школі
 
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)
програма 5 9 клас (які вивч. у 2-4 класах)
 
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 
Навчальна програма для учнів 5-9 класів
Навчальна програма для учнів 5-9 класівНавчальна програма для учнів 5-9 класів
Навчальна програма для учнів 5-9 класів
 
31
3131
31
 
Starchenkopochatsch
StarchenkopochatschStarchenkopochatsch
Starchenkopochatsch
 
Starchenko pochatsch
Starchenko pochatschStarchenko pochatsch
Starchenko pochatsch
 
презентація програми скор.Ppt
презентація програми скор.Pptпрезентація програми скор.Ppt
презентація програми скор.Ppt
 
Нова програма з інформатики 5-9
Нова програма з інформатики 5-9Нова програма з інформатики 5-9
Нова програма з інформатики 5-9
 
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)
Навчальна програма для учнів 5-9 класів (2016)
 
Програма інформатика
Програма інформатика Програма інформатика
Програма інформатика
 
Семінар, особливості викладання в 2 класі
Семінар, особливості викладання в 2 класіСемінар, особливості викладання в 2 класі
Семінар, особливості викладання в 2 класі
 
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр
2 информ антонова_по коршуновой_пособ_2013_укр
 
5 клас календарне 2016
5 клас календарне 20165 клас календарне 2016
5 клас календарне 2016
 
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...
Lesson # 2. information systems as important components and features of moder...
 
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...
Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової...
 
інформаційнісистемитатехнології
інформаційнісистемитатехнологіїінформаційнісистемитатехнології
інформаційнісистемитатехнології
 

More from compteach019

4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasucompteach019
 
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docxcompteach019
 

More from compteach019 (6)

Pbp
PbpPbp
Pbp
 
5.batkam
5.batkam5.batkam
5.batkam
 
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
 
3.zakhodi pb
3.zakhodi pb3.zakhodi pb
3.zakhodi pb
 
2.zakhodi pb
2.zakhodi pb2.zakhodi pb
2.zakhodi pb
 
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx
1.zakhodi misjachnik vodni_ob-ekti_zima.2019docx
 

Recently uploaded

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 

Recently uploaded (14)

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 

держстандарт технології

 • 1. Нормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти в галузі «Технологія» та нових навчальних програм
 • 2. Нормативно-правова база освітньої галузі «Технології» нового Державного стандарту 1. Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) 2. Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів (Автори: Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, О. В. Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд) 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) 4. Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів (Автори: М.Жалдак, Н.Морзе, Г.Ломаковська, Г.Проценко, Й.Ривкінд, В.Шакотько)
 • 3. Старий Державний стандарт Новий Державний стандарт Освітня галузь «Технології» 4 змістовні лінії 5 змістовних ліній  Напрямки трудової діяльності  Трудове виховання і професійна інформація  Пропедевтика інформаційної культури  Творча праця  Ручні техніки обробки матеріалів  Технічна творчість  Ознайомлення з інформаційно- комунікативними технологіями  Самообслуговування  Декоративно-ужиткове мистецтво 1 клас – 2 год. 2 клас – 1 год. 3 клас – 1 год. 4 клас – 1 год. 1 клас – 1 год. (праця) 2 клас – 2 год. (праця + інформатика) 3 клас – 2 год. (праця + інформатика) 4 клас – 2 год. (праця + інформатика)
 • 5. Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті». 5
 • 6. Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер. 6
 • 7. • Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно- комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. 7
 • 8. формування в учнів молодшого шкільного віку: • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві; • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.; • алгоритмічного, логічного та критичного мислення; • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів. 8
 • 9. • Вивчення курсу «Сходинки до інформатики» сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів ключових компетентностей , серед яких можна виділити ІКТ- компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній діяльності • ІКТ- компетентність, як ключова, передбач ає впевнене та критичне використання інформаційно- комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочин ку та спілкування. • ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною. 9
 • 10. Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: • здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; • готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; • здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань; • вміння безпечно працювати з комунікаційними системами. 10
 • 11. Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків; працює з комп‘- ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на Підтримку власної проектної діяльності. 11
 • 12. Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку: Телекомунікаційні одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку 12
 • 13. Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку: Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст задачі; складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції 13
 • 14. 35 годин у 2 класі, з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану. 35 годин у 3 класі, з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану. 35 годин у 4 класі, з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану. 14
 • 15. комп’ютер та його складові інформація та інформаційні процеси використання інформаційних технологій алгоритми і виконавці комунікаційні технології. 15
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі. Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо. 21
 • 22. Комп’ютери та їх застосування. (3 год.) • Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Учень (учениця): • • має уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів; • розуміє призначення комп'ютера; • наводить приклади використання сучасних комп’ютерів в різних сферах діяльності людини; • називає пристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень; • знає правила поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером; • дотримується правил поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером 22
 • 23. Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.) • Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). • Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою. Миша. • Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання. • Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею. Клавіатура. • Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш. • називає складові комп’ютера (системний блок, монітор,клавіатура та миша, принтер); • розуміє призначення основних складових комп‘ютера; • має уявлення про програму, Робочий стіл, значки; • знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера; • уміє вмикати комп’ютер; • уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером; • уміє вказувати вказівником на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми; • володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші; • володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою миші; • володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші; • використовує значки на Робочому столі для запуску програм; • уміє коректно завершувати роботу з програмою; • розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх призначення ; • уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею та латиницею у середовищі клавіатурного тренажера. 23
 • 24. • Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) • • Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень. • Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. • Короткі історичні відомості (від абака до нетбука). • • Робота з розвиваючими програмами. • має уявлення про повідомлення та інформацію; • має уявлення про використання повідомлень людиною; • розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення; • має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотока мера, ігрові приставки, GPS та ін.); • орієнтується, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних процесів • орієнтується як можна працювати з повідомленнями; • називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень); • наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі; • розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень). 24
 • 25. • Алгоритми і виконавці. (4 год. ) • Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті. • розуміє сутність понять «команда», «алгоритм», • розрізняє команди від речень, що не є командами; • наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; • уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця. 25
 • 26. • Об’єкти. Графічний редактор.(8 год. ) • Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. • Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту. • Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі. • має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення властивостей; • наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів; • розуміє призначення графічного редактора; • уміє запускати графічний редактор на виконання; • розуміє призначення інструментів середовища графічного редактора; • має уявлення про можливості використання палітри кольорів у середовищі графічного редактора; • уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора; • уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації; уміє змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора; • застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом; • уміє додавати текст до створених зображень; • поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ; • уміє зберігати зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням; • уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення. 26
 • 27. • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (4 год. ) • Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо. • Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год. ) • розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; • застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; • уміє працювати з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів. 27
 • 28. ☺Помните, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. ☼ 20-30% успехов человека в любом возрасте зависит от его интеллекта, а 70-80% - от мотива его деятельности, получения конечного результата. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ….