Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veranderen in de zorg 12 december 2011 (dia's)

1,079 views

Published on

Presentatie iChange praktijkdag 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veranderen in de zorg 12 december 2011 (dia's)

 1. 1. Veranderen in de zorgSamen en verbinden in het Erasmus MCIChange praktijkdag12 december 2011Hennie Koeken MScCC
 2. 2. Veranderen in de zorg Even voorstellen… Erasmus MC Koers ‘013: strategie- en cultuurverandering Hoe? Communicatie - ons verhaal - Titel van de presentatie
 3. 3. Erasmus MC Drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleidingen en wetenschappelijk onderzoek Erasmus MC, Erasmus MC-Sophia, Erasmus MC-Daniel den Hoed Omzet ± 1 miljard euro 14.000 medewerkers Per jaar: > 38.000 patiëntbezoeken, 504.000 poliklinische bezoeken, 18.500 operaties en 16.000 wetenschappelijke publicaties - grootste en meest veelzijdige umc van Nederland - Titel van de presentatie
 4. 4. Waarom Koers ‘013?Willen verbeteren = voortdurend veranderen Veranderende maatschappij Stijgende en complexere zorgvragen (dubbele vergrijzing, chronische enwelvaartziekten) Steeds grotere participatie patiënt en student (comakership) Marktwerking (toenemende concurrentie) Specialisatie en concentratie (samenwerken en netwerken) Bezuinigingen, druk van financiers (verzekeraars, overheid),prestatiefinanciering Steeds krappere arbeidsmarkt (meer vraag en minder aanbod) Titel van de presentatie
 5. 5. Professional Change: The Change Within Strategic alignment in professionele bureaucratie tijdens verandering Professionele autonomie: gespecialiseerde kennis en vaardigheden, zelfstandig, dicht bij cliënten ‘Over-identificatie’ met hun vak Hardnekkige identiteitsconflicten bottom-up strategie (intrinsieke motivatie medewerkers) bottom-up communicatie die professionals autoriseert en hen ruimte geeft om ideeën, problemen en best practices te delen Titel van de presentatie
 6. 6. Communicatie: dialoog als basis Koers ‘013 ontstaan tijdens dialoogsessies vanaf 2007 met: - patiënten(vertegenwoordigers) - studenten - medewerkers - externe relaties Trendbreuk: dialoog, luisteren, kwetsbaar opstellen, open staan voor kritiek en ideeën van anderen, doorbreken spiral of silence Roadshows Koers ‘013 Titel van de presentatie
 7. 7. Koers ‘ 013: Samen en verbinden (I)KernwaardenSamen en verbinden, grensverleggend, maatschappelijk betrokkenHoofddoelen Patiënt centraal (in cure en care) Top 20 medische onderzoeksinstituten in de wereld Verbreding en verdieping onderwijsaanbod Dwarsverbanden tussen kerntaken Eén van de beste werkgevers onder de universitair medische centra Vergroten duurzaamheid en maatschappelijk betrokkenheid Titel van de presentatie
 8. 8. Koers ‘ 013: Samen en verbinden (II) Anders omgaan en samenwerking met: - patiënten en studenten - medewerkers onderling - organisaties en professionals buiten het Erasmus MC Werken vanuit patiënt- en studentperspectief Intensief samenwerken (ontschotten) Verbeteren ondersteuning en service Professionaliseren bedrijfsvoering Meer trots Titel van de presentatie
 9. 9. Hoe? (I) Veranderfilosofie: - van binnenuit, - bottom up (omdraaien van de piramide) - leidinggevenden en medewerkers aan het roer (drager van de verandering) - beweging in verbinding Procesmatig, organisch Regieteam Koers ‘013: regisseur van de verandering Titel van de presentatie
 10. 10. Hoe? (II) Acht pijlers: - Leiderschap - Erasmus MC-paden - Marktpositionering - Reputatiemanagement - Themavorming en besturingsfilosofie - Ondersteuning primair proces - Veiligheid en kwaliteit - Maatschappelijke betrokkenheid Titel van de presentatie
 11. 11. Pijler Leiderschap Motor voor cultuurverandering Leiderschapsprogramma: - 550 deelnemers sinds 2009 - Ontwikkeld met leidinggevenden - t/m regieverpleegkundigen - afdelingshoofden Jaarlijkse Managementreview Female career development Mentoring talentvolle wetenschappers en medisch specialisten Leiderschapsdagen Voor- en najaarslunches Mbrief Titel van de presentatie
 12. 12. Pijler Erasmus MC-paden De Patiënt Prominent Naadloze zorg Inrichting zorgprocessen rondom de patiënt Optimale afstemming multidisciplinaire behandeling Met toewijding gegeven, present 11 multidisciplinaire teams gevolgd en getraind Titel van de presentatie
 13. 13. Pijler Marktpositionering (I) Strategische keuzes op zorgmarkt 48 marktpositioneringstudies - Interne analyse: inzicht in huidige positie, ontwikkeling zorgaanbod, patiëntprofielen, financiële analyse - Externe analyse: landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen vakgebied, concurrentie-analyse, regelgeving - SWOT-analyse: kansen, bedreigingen, sterkten, zwaktes - Strategische opties: huidige en toekomstige positionering, onderscheidend vermogen Afdelingshoofd eigenaar met zijn/haar team Titel van de presentatie
 14. 14. Pijler Marktpositionering (II) Sterkere externe focus bij afdelingen Sterkere klantoriëntatie zowel richting patiënt als verwijzer Aandacht voor marktwerking en de effecten daarvan Keuzes in zorgaanbod op afdelingsniveau Meer aandacht voor marketing- en salesactiviteiten Erasmus MC-brede positionering Merk Erasmus MC Titel van de presentatie
 15. 15. Pijler Reputatiemanagement (I) Identiteit: wie zijn we en wie willen we zijn?Resultaten identiteitsonderzoek (Van Riel): multi personality disorder: willen heel veel zijn en hebben wisselende identiteiten ‘haast’en‘veel’cultuur onderscheidend kenmerk: grootte kritisch zelfbeeld medewerkers, vooral over care weinig etaleren successen (naar elkaar en naar buiten) weinig trots interne organisatie moet en kan beter (communicatie, concernsystemen, faciliteiten, ICT, toegankelijkheid en bewegwijzering) Titel van de presentatie
 16. 16. Pijler Reputatiemanagement (II) Reputatie: hoe zien anderen ons? Reputatie = vertrouwen (doen wat je belooft) Onderzoek onder patiënten, studenten, verwijzend medisch specialisten, arts-assistenten in opleiding (aio’s) en beroepsbevolkingResultaten reputatieonderzoek (Van Riel): Overall reputatie is goed (vergelijkbaar met Philips en KLM) Onderzoek zéér goed imago Middelmatig tot zwak imago onder verwijzend medisch specialisten en aio’s, vooral op cure en care Titel van de presentatie
 17. 17. ImagoMissie Erasmus MC: “Het Erasmus MC is op het gebied van ziekte en gezondheid een internationaal erkend centrum voor kwalitatief goede, met toewijding gegeven patiëntenzorg, gewaardeerde kennisoverdracht en hoogwaardige kennisontwikkeling.” Beroepsbevolking Studenten CURE 75.4 CURE 75.1 CARE 69.4 CARE 67.8 Onderzoek 84.7 Onderzoek 88.8 Onderwijs 81.8 Onderwijs 78.2 Erasmus MC: Kwalitatief goede patiëntenzorg(CURE) Met toewijding gegeven patiëntenzorg (CARE) Hoogwaardige kennisontwikkeling (Onderzoek) Gewaardeerde kennisoverdracht (Onderwijs) Patiënten A(N)IOs/AOs CURE 78.8 CURE 67.2 CARE 73.5 CARE 51.2 Onderzoek 87.1 Onderzoek 88.8 Onderwijs 85.0 Onderwijs 75.2 Medisch Specialisten CURE 68.2 CARE 46.0 Onderzoek 70.6 Onderwijs 61.2 Titel van de presentatie 1
 18. 18. De Patiënt Prominent (I) Kern van onze identiteit en missie Continu verbeteren carekant van onze patiëntenzorg (zorg- en dienstverlening, gastvrijheid, bejegening) Dialoog aangaan met patiënten en medewerkers Uitdragen van trots Verbeteren reputatie onder aio’s en verwijzend specialisten Titel van de presentatie
 19. 19. Titel van de presentatie
 20. 20. De Patiënt Prominent (II) Zowel ‘echt’ als in beleving (realiteit en perceptie) Posters op en in gebouwen (katalysator) Restyling communicatie (website, bladen) Dialoog met patiënten (ansichtkaarten, participatie, focusgesprekken) Implementatie in dialoog Gouden Glimlach: € 10.000,- voor beste idee (Polifoon) 100 ambassadeurs Servicegaranties huisartsen De Patiënt Prominent dagen: extra aandacht (mindset) Opfleuren en patiëntvriendelijker inrichten centrale hal Inzet gastvrouwen en -heren Kerngroep De Patiënt Prominent: basisprincipes Titel van de presentatie
 21. 21. De Patiënt Prominent (III) Werkwoord (vind je dit …) Parelprojecten, storytelling Internal branding: - Vertaalslag medische faculteit - Trainingen, systemen, financiën Kern van onze identiteit? Titel van de presentatie
 22. 22. Pijler Reputatiemanagement (III) Strategic alignment‘De Patiënt Prominent’ en‘Samen en Verbinden’Resultaten intern draagvlakonderzoek (EcQ) (Van Riel): Grote steun hoofddoelen Koers ‘013, vooral ‘De Patiënt Prominent’ Grote kloof interne en externe percepties: buiten positiever beeld dan medewerkers Bekendheid en begrip van‘De Patiënt Prominent’en‘Samen en Verbinden’laag Verhogen: rol leidinggevenden en centraal gestuurde communicatie Titel van de presentatie
 23. 23. Pijler Themavorming en besturingsfilosofie Structuur versus cultuur Verbeteren samenwerking, service en ondersteuning 1 januari 2012 17 clusters > 9 thema’s Thema-akkoorden, plannen van aanpak Themavoorzitter, themadirecteur 17 clusterbureaus > 9 themabureaus Titel van de presentatie
 24. 24. Pijler Ondersteuning primair proces Ontschotten stafdirecties 7 directies > 1 SB&V (Strategie, Beleid & Verantwoording) en 2 Service Organisaties Verbeteren bedrijfsvoering Themacontrol: van controle naar in control Themadirecteuren: duale verantwoordelijkheid Rol Raad van Bestuur verandert Titel van de presentatie
 25. 25. Communicatie Betekenisgeving (sensegiving), interactie (dialoog), reputatie Onderdeel van Regieteam Koers ‘013 Alleen in bredere context succesvol: - commitment Raad van Bestuur - leidinggevenden op alle niveaus cruciaal - beleid en systemen (structuur, cultuur, beloningsstructuur, personeelsbeleid, ICT, training & ontwikkelingsprogramma’s, bedrijfsvoering) Dialoog als basis: - interactie (Intranet) - aio’s en opleiders - regieverpleegkundigen en nurse practitioners - medisch specialisten? Titel van de presentatie
 26. 26. Bijzonder Verbonden Personeelsbijeenkomst Ahoy Eerste paal nieuwbouw Picknick in het Park Gluren bij de Buren Titel van de presentatie
 27. 27. Tot slot Natuurlijke reactie op veranderen Pijlers Veiligheid en Maatschappelijke Betrokkenheid Afdeling communicatie: kind van de organisatie Externe versus interne communicatie Gebruik social media (2007 versus 2011) - We zijn er nog niet - Titel van de presentatie
 28. 28. Vragen, opmerkingen, verbinden?h.koeken@erasmusmc.nlTwitter, Facebook, LinkedIn

×