Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

STOP ACTA teisės aktas

5,951 views

Published on

trumpiausias kelias, kaip užkirsti kelią ACTA įsigaliojimui, yra artimiausiame žingsnyje priimti teisingą teisės aktą, t.y. Vyriausybei nutarti denonsuoti (pripažinti negaliojančiu) ACTA susitarimą, kurį Lietuvos vardu pasirašė Albertas Algirdas Dambrauskas, laikinasis reikalų patikėtinis Japonijoje.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

STOP ACTA teisės aktas

  1. 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS IR JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, AUSTRALIJOS, JAPONIJOS, JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ, JUNGTINIŲ MEKSIKOS VALSTIJŲ, KANADOS, KORĖJOS RESPUBLIKOS, MAROKO KARALYSTĖS, NAUJOSIOS ZELANDIJOS, SINGAPŪRO RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS PREKYBOS SUSITARIMO DĖL KOVOS SU KLASTOJIMU DENONSAVIMO 2012 m. vasario 15 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo (Žin., 1999,Nr. 60-1948) 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : Denonsuoti Europos Sąjungos Ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JungtiniųAmerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, MarokoKaralystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijosprekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu, pasirašytą 2012 m. sausio 26 d. Tokijuje(Japonijoje).Ministras Pirmininkas Andrius KubiliusUžsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis

×