Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LR Vyriausybės nutarimas

2,105 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LR Vyriausybės nutarimas

 1. 1. [fil-für : sin žiS 'HílršES „aiėgiro ' “ įSPR: -:~<I»MO›PI<OI : Ai-s į Projektas įNñįw ' LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL DUOMENŲ APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮVYKIUS VIEŠUOSIUOSE RYŠIŲ TINKLUOSE TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 O m. d. Nr. Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin. , 2004, Nr. 69- 2382; 2008, Nr. 137-5383) 68 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: l. Patvirtinti Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašą (pridedama). 2. Pavesti Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui sudaryti technines galimybes Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms iš viešųjų ryšių tinklų ir (ar) Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų gauti duomenis apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose Ministras Pirmininkas Susisiekimo ministras *K517i ííüllíl / líW-iiítli. s' SU ivlílwxi»ministrus
 2. 2. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20 l 0 m. d. nutarimu Nr. DUOMENŲ APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮVYKIUS VIEŠUOSIUOSE RYŠIŲ TINKLUOSE TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRASAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS l. Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja Viešųjų ryšių tinklų ir (ar) Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų saugomų duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin. , 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 137-5383) 65 straipsnyje (toliau - elektroninių ryšių įvykių duomenys), teikimo kompetentingoms institucijoms tvarką. 2. Šiuo aprašu vadovaujasi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir valstybės institucijos pagal kompetenciją. Šis aprašas netaikomas valstybės institucijų žinybiniams ryšio tinklams. 3. Šiame aprašė vartojamos sąvokos: Kompetentingos institucijos -- operatyvinės Veiklos subjektų pagrindinės institucijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Lietuvos Respublikos prokuratūra ir teismai. Elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga - techninė ir programinė įranga, skirta vykdyti šio aprašo 6 punkte nurodytas funkcijas. Sąsajos priemonės ~ įranga, skirta sujungti automatizuotą elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą su viešųjų tinklų ir (ar) Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų duomenų bazėmis arba su kompetentingų institucijų darbo vietomis. Teikėjai ~ ūkio subjektai, teikiantys viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugas. Užklausa ~ dokumentas, kurio pagrindu atliekami veiksmai, Siekiant kompetentingoms institucijoms gauti iš viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenis pagal šio aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus. Žinybinis ryšio tinklas ~ elektroninių ryšių tinklas, skirtas tik institucijų, įstaigų ar įmonių elektroninių ryšių poreikiams; žinybiniu ryšio tinklu viešosios elektroninių ryšių paslaugos neteikiamos. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme (Žin. , 2002, Nr. 65-2633), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (Žin. , J
 3. 3. 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme (Žin. , 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme vartojamas sąvokas. II. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮVYKIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS ELEKTRONINIŲ BŪDU 4. Bendrą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą ir ryšio kanalus su Teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėmis įdiegia ir eksploatuoja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau - VSD). 5. Kompetentingos institucijos teikiamoje užklausoje privalo būti: 5.1. teisinis teikiamos užklausos pagrindas; 5.2. Viešojo ryšių tinklo galinio įrenginio identifikacinis duomuo (telefono ryšio numeris, interneto protokolo (IP) adresas) ir (ar) kitas Teikėjo galimai saugomas elektroninių ryšių įvykių duomuo, kuriuo remiantis prašoma atlikti tyrimui reikalingų elektroninių ryšių įvykių duomenų paiešką; 5.3. laikotarpis, už kurį pageidauj aina gauti elektroninių ryšių įvykių duomenis; 5.4. įgalioto asmens parašas. 6. Automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga turi: 6.1. sudaryti galimybę kompetentingoms institucijoms iš jų darbo vietų elektroniniu būdu formuoti ir teikti užklausas duomenų, saugomų Teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėse, paieškai; 6.2. identifikuoti automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos naudotoją ir darbo vietą, iš kurios pateikiama užklausa; 6.3. registruoti pateiktas užklausas: kaupti užklausų pateikimo datą ir laiką bei jų teisinį pagrindą užklausų duomenų bazėje (šioje duomenų bazėje pateiktų užklausų ir atsakymų į jas turinys nesaugomas); 6.4. atlikti užklausą atitinkančių elektroninių ryšių įvykių duomenų paiešką Teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėse; 6.5. paieškos rezultatus elektroniniu būdu unifikuotu formatu pateikti kompetentingoms institucijoms, prieš tai registruojant atsakymų pateikimo datą ir laiką užklausų duomenų bazėje; 6.6. sudaryti galimybę teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti užklausų duomenų bazės įrašus, atlikti duomenų paiešką ir gauti informaciją apie kompetentingos institucijos vykdytas užklausas pagal šio aprašo 5.1 punkte nustatytą kriterijų; 6.7. sudaryti galimybę užklausų duomenų bazėje registruoti elektroniniu paštu pateikiamų užklausų ir jų atsakymų identifikavimo duomenis. 7. Vykdydamas automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos suj ungimą su Teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėmis, VSD: 7.1. suderinęs su Teikėjais, nustato automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos ir elektroninių ryšių įvykių duomenų bazių sujungimo ryšio kanalus ir informacijos apsikeitimo techninę sąveiką; z ``/ M›)
 4. 4. 7.2. rūpinasi ryšio kanalų. jungiančių automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą su elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėmis (iki sąsajų priemonių), įrengimų ir nepertraukiamu šių kanalų veikimu; 7.3. užtikrina ryšio kanalų tarp automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos ir elektroninių ryšių įvykių duomenų bazių sąsajų priemonių informacinę saugą. 8. Teikėjai: 8.1. sudaro VSD galimybę prie elektroninių ryšių įvykių duomenų bazių prijungti automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą; 8.2. rūpinasi ryšio kanalų, jungiančių elektroninių ryšių įvykių duomenų bazes su automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga iki sąsajų priemonių, įrengimu ir nepertraukiamu ryšio kanalų veikimu; 8.3. užtikrina ryšio kanalų informacinę saugą iki sąsajų priemonių su automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga. 9. Sudarydamas technines galimybes kompetentingoms institucijoms naudotis automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga, VSD: 9.1. suteikia prieigą kompetentingoms institucijoms prie automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos sąsajų priemonių įrengimo vietoje; 9.2. administruoja automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos kuriamą užklausų duomenų bazę; 9.3. užtikrina patikimą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos veikimą; 9.4. užtikrina iki sąsajų priemonių automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos fizinę ir informacine apsaugą; 9.5. rūpinasi ryšio kanalų, jungiančių kompetentingas institucijas ir Teikėjus su automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įranga, iki sąsajų priemonių įrengimų ir nepertraukiamu šių kanalų veikimu, užtikrina šių kanalų informacinę saugą; 9.6. apmoko ir konsultuoja kompetentingų institucijų paskirtus automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos naudotojus. 10. Kompetentingos institucijos: 10.1. įdiegia kompiuterizuotas darbo vietas, reikalingas automatizuotam elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymui; 10.2. organizuoja kompetentingos institucijos elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo galinės įrangos naudojimo kontrolę ir užtikrina iki sąsajų priemonių šios įrangos fizinę bei informacinę saugą; 10.3. atsako už užklausų teikimo teisėtumą ir už tinkamą gaunamos informacijos saugą; 10.4. vidaus nustatyta tvarka sudaro galimybę kompetentingos institucijos padaliniams gauti elektroninių ryšių įvykių duomenis iš Teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazių; 10.5. kaupia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Lietuvos Respublikos valstybes institucijoms, kurioms įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta
 5. 5. vykdyti operatyvinės veiklos ar ikiteisminio tyrimo kontrolę, statistinę informaciją apie kompetentingų institucijų vykdytas užklausas. III. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮVYKIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS RAŠTU ll. Nesant techninių galimybių elektroninių ryšių duomenis gauti elektroniniu būdu, kompetentingos institucijos užklausą Teikejams gali teikti raštu. 12. Teikėjai į raštišką kompetentingos institucijos prašymą atsako raštu. Jei atsakant į prašymą kompetentingai institucijai turi būti pateikta ypač daug elektroninių ryšių įvykių duomenų, Teikėjai, suderinę su užklausą pateikusia kompetentinga institucija, juos gali pateikti elektroninėje laikmenoje su kvalifikuotų elektroniniu parašu patvirtinta rinkmena. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 13. Teikėjai, kurie patys generuoja ir (ar) tvarko bei saugo kitų Teikėjų duomenis apie jų abonentus ar registruotų vartotojų elektroninių ryšių įvykius, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 66 straipsnio l dalimi, praneša apie tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nurodydami, koks konkretus Teikėj as šiuos duomenis saugo. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai Teikėjai, tvarkydami savo abonentų ar registruotų vartotojų elektroninių ryšių įvykių duomenis, naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. 14. Kompetentingos institucijos elektroninių ryšių įvykių duomenis iš Teikėjų gauna pagal atskiras elektroninių ryšių įvykių duomenų teikimo sutartis, kuriose aptartos elektroninių ryšių įvykių duomenų teikimo sąlygos, tvarka ir teikiamų elektroninių ryšių duomenų apimtis. lílígęíjus Masiulis Susisiekimo ministras
 6. 6. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA Valstybes biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 239 391 1 faks. (8 5) 212 4335 el. p. transp@transp. lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188620589 Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2010-1 0349' Nr. 2-„fä 471355/ Į Nr. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO Vykdydama Vyriausybės kanclerio pavaduotojo Ministro Pirmininko pavedimu 2009 m. birželio 5d. pavedimą Nr. 17-3580 ir íižvelguäį _į__201O m. spalio 12 d. ministerįjųmatstoyų ŠY. l.°_e. m.. i„. n.i„5.i.1lš2„„93lnlStČrŽĮEJEíTELĖĖĖQĮŠŠĮĖĖEHPWHĮĖFB„ĮŠŠĖĖEXFŠ1S. ... PŠĮSĖQPŠ1S› Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentu teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau - nutarimo projektas). Nutarimo projekto tikslas - įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin. , 2004, Nr. 69-23 82) (toliau - Elektroninių ryšių įstatymas) 68 straipsnio 4 dalį, reglamentuoti saugomų duomenų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, nedelsiamą ir saugų perdavimą, kai kompetentingos institucijos to pareikalauja, tirdamos sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Intensyvėjant elektroninių ryšių naudojimui, duomenys apie elektroninių ryšių įvykius įgauna vis didesnę reikšmę ir yra svarbi nusikalstamų veikų, ypač Organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo priemonė. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/58/EB (toliau ~ Direktyva 2006/24/EB (OL 2006 L105, p. 54), kurios priėmimo tikslas - suderinti valstybių narių teisės aktų nuostatas, apibrėžiančias viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų ryšių tinklų teikėjų pareigas saugant tam tikrus duomenis, kurie yra jų generuojami arba tvarkomi, ir užtikrinti, kad šie duomenys kompetentingoms institucijoms būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu. Direktyvos 2006/24/EB nuostatos perkeltos į Elektroninių ryšių įstatymą, kurio 68 straipsnio 4 dalis įpareigoja Vyriausybę nustatyti duomenų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, teikimo sąlygas ir tvarką, pagal kurią būtų užtikrintas saugomų duomenų nedelsiamas ir saugus perdavimas, kai kompetentinga institucija to pareikalauja. Elektroninių ryšių įvykių duomenys saugomi necentralizuotai - juos saugo viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. Užklausos pateikiamos tiesiogiai kreipiantis į ūkio subjektus, teikiančius elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, raštu ar elektroniniu būdu. Kompetentingoms institucijoms neturint automatizuotos elektroninių ryšių w „. Ti| <ime Laisve 1990 KOVO 11
 7. 7. įvykių duomenų paieškos įrangos, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų ryšių tinklų teikėjai „priversti" diegti automatizuoto duomenų tvarkymo sistemas, patys atlikti reikiamų duomenų paiešką, kopijavimą ir perdavimą kompetentingoms institucijoms. Tokia veikla yra nepagrįsta našta verslui, be to, duomenų pateikimo forma neuniñkuota. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, prieina prie duomenų, kuriais naudotis jie neturi teisės - atsiranda neteisėto duomenų naudojimo rizika. Teikiant individualias užklausas apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose, viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams iš dalies atskleidžiama informacija apie kompetentingų institucijų atliekamus tyrimus - atsiranda rizika dėl šių institucijų vykdomos veiklos konfidencialumo pažeidimo. Šiuo metu veikianti užklausų kontrolė sudėtinga, reikalauja daug administravimo resursų - taip prarandamas duomenų teikimo operatyvumas ir patikimumas - atsiranda neteisėto duomenų naudojimo rizika. Projekte numatoma užklausas elektroniniu būdu atlikti centralizuotai, o duomenis apie užklausas kaupti užklausų duomenų bazėje. Šiam tikslui įgyvendinti siūloma įdiegti bendrą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą bei šios įrangos sąsajas su elektroninių ryšių paslaugų teikėjų duomenų bazėmis ir kompetentingomis institucijomis, taip pat paskirti instituciją, kuri įdiegs ir eksploatuos šią įrangą. Tai turėtų padidinti užklausų pateikimo, paieškų atlikimo bei duomenų gavimo operatyvumą, užtikrinti statistinės informacijos kaupimą apie užklausas, sumažinti kompetentingų institucijų vykdomos veiklos konfidencialumo atskleidimo bei neteisėto duomenų naudojimo riziką. Nutarimo projektu įgyvendinamos Direktyvos 2006/24/EB 4 straipsnio nuostatos. Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. Nutarimo projektas notiñkuotinas Europos Komisijai. Priėmus nutarimo projektą, bus įgyvendintos Elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnio 4 dalies ir Direktyvos 2006/24/EB 4 straipsnio nuostatos; bus reglamentuotas užklausų pateikimas ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, užklausų duomenų bazių kūrimas, saugomų duomenų perdavimas kompetentingoms institucijoms. Dėl nutarimo projekto atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Nutarimo projektui įgyvendinti numatomas valstybės biudžeto lėšų poreikis: einamaisiaís metais - O Lt, 2-aisiais metais - 1690 tūkst. Lt, 3-iaisiais metais - 500 tūkst. Lt. Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. Nutarimo projekte apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai bus naudojami tik šiame teisės akte, todėl jų vertinti pagal Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą (Žin. , 2004, Nr. 7- 129) ir jį įgyvendinančius teisės aktus nereikia. Priėmus nutarimo projektą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas turės įdiegti bendrą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą ir ją eksploatuoti. Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Teisėjų tarybai, Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Vyriausybinių ryšių centrui prie Valstybės saugumo departamento, Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Projektui pastabas pateikė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 4/“3 i wrx
 8. 8. tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Pastabos, kurias pateikė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buvo papildomai suderintos elektroniniu paštu. Projektui be pastabų pritarė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Ryšių reguliavimo tarnyba, Teisėjų taryba, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Vyriausybinių ryšių centras prie Valstybės saugumo departamento, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorius Gytis Liaugminas (tel. 2393944, el. paštas g. Iiaugminasįįàtransplt), direktoriaus pavaduotojas Vidas Ramanavičius (tel. 239 3990, el. paštas v. ramanaviciusįägtransp. lt), vyriausioji specialistė Vaiva Nekrašaitė (tel. 239 3858, el. paštas v. nel<rasaite@transp. lt). PRIDEDAMA: l. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 5 lapai. 2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 3. Direktyvos 2006/24/EB ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto atitikties lentelė, 2 lapai. 4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rašto kopija, 2 lapai. 5. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto kopija, l lapas. 6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto kopija, l lapas. 7. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento rašto kopija, l lapas. 8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto kopija, l lapas. 9. Valstybinės duomenų inspekcijos rašto kopija, l lapas. 10. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos rašto kopija, l lapas. ll. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto kopija, 2 lapai. 12. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto kopija, l lapas. 13. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto kopija, l lapas. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis V. Nekrašaitė tel. (8 5) 239 3858, el. p. v. |1ekrasaite@transp. lt
 9. 9. NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA l. Teisės akto projekto pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau - nutarimo projektas). 2. Numatomo teisinio reguliavimo tikslas, pagrindas ir siūlomos priemonės jam pasiekti Nutarimo projekto tikslas - įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin. , 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 137-53 83) (toliau - Elektroninių ryšių įstatymas) 68 straipsnio 4 dalies nuostatas, reglamentuoti saugomų duomenų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, nedelsiamą ir saugų perdavimą, kai kompetentingos institucijos to pareikalauja. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/5 8/EB (toliau - Direktyva 2006/24/EB (OL 2006 L105, p. 54), kurios priėmimo tikslas ~ suderinti valstybių narių teisės aktų nuostatas, apibrėžiančias viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų ryšių tinklų teikėjų pareigas saugant tam tikrus duomenis, kurie yra jų generuojami arba tvarkomi, ir užtikrinti, kad šie duomenys kompetentingoms institucijoms būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu. Direktyvos 2006/24/EB nuostatos perkeltos į Elektroninių ryšių įstatymą, kurio 68 straipsnio 4 dalis įpareigoja Vyriausybę nustatyti duomenų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, teikimo sąlygas ir tvarką, pagal kurią būtų užtikrintas saugomų duomenų nedelsiamas ir saugus perdavimas, kai kompetentinga institucija to pareikalauja. Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 2009 m. birželio 5 d. pavedimu Nr. 17-3580 įpareigojo Susisiekimo ministeriją kartu su Valstybės saugumo departamentu pagal kompetenciją parengti ir nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei reikiamų teisės aktų projektus. Nutarimo projekte numatoma užklausas apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose elektroniniu būdu atlikti centralizuotai, o duomenis apie užklausas kaupti užklausų duomenų bazėje. Šiam tikslui įgyvendinti siūloma įdiegti bendrą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą ir šios įrangos sąsajas su elektroninių ryšių paslaugų teikėjų duomenų bazėmis ir kompetentingomis institucijomis, taip pat paskirti instituciją - Valstybės saugumo departamentą, kuris įdiegs ir eksploatuos šią įrangą. 3. Numatomo teisinio reguliavimo teigiamos ir neigiamos pasekmės Elektroninių ryšių įvykių duomenys saugomi necentralizuotai - juos saugo viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. Įdiegus nutarimo projekte numatytą bendrą automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangą, bus sudaryta galimybė kompetentingoms institucijoms iš numatytų darbo vietų elektroniniu būdu formuoti ir teikti duomenų, saugomų viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių įvykių duomenų bazėse, paieškos užklausas bei gauti duomenis pagal šias užklausas. Tai , turėtų padidinti užklausų pateikimo, paieškų atlikimo ir duomenų gavimo operatyvumą, sumažinti kompetentingų institucijų vykdomos veiklos konfidencialumo atskleidimo bei neteisėto duomenų naudojimo riziką. Minėta įranga turi užtikrinti statistinės informacijos kaupimą apie užklausas. Neigiamų nutarimo projekto nuostatų įgyvendinimo pasekmių nenumatoma.
 10. 10. 4. Realios numatomo teisinio reguliavimo alternatyvos ir jų poveikio įvertinimas Altematyva - nediegti bendros automatizuoto elektroninių ryšių įvykių duomenų tvarkymo įrangos. Užklausos pateikiamos tiesiogiai kreipiantis įūkio subjektus, teikiančius elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, raštu ar elektroniniu būdu. Kompetentingoms institucijoms neturint automatizuotos elektroninių ryšių įvykių duomenų paieškos įrangos, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų ryšių tinklų teikėjai turi patys atlikti reikiamų duomenų paiešką, kopijavimą ir perdavimą kompetentingoms institucijoms. Tokia veikla nepagrįsta našta verslui, be to, duomenų pateikimo forma neunitikuota. Teikiant individualias užklausas apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose, viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams iš dalies atskleidžiama informacija apie kompetentingų institucijų atliekamus tyrimus - atsiranda rizika dėl šių institucijų vykdomos veiklos konfidencialumo. Užklausų kontrolė sudėtinga, reikalauja daug administravimo resursų (taip prarandamas operatyvumas) ir nėra patikima (atsiranda neteisėto duomenų naudojimo rizika), labai apsunkinamas statistinės informacijos apie pakeiktas užklausas formavimas. 5. Informacija apie konsultavimąsi su visuomene Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. 6. Kita svarbi informacija, susijusi su numatomu teisiniu reguliavimu Nutarimo projektui įgyvendinti numatomas valstybės biudžeto lėšų poreikis: einamaisiaís metais - 0 Lt, 2-aisiais metais - 1690 tūkst. Lt, 3-iaisiais metais - 500 tūkst. Lt. Eligijus [latas/ Viltis Susisiežiriit» ; Ministras , .
 11. 11. DIREKTYVOS 20Q6/24/EB IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL DUOMENŲ APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮVYKIUS VIESUOSIUOSE RYSIŲ TINKLUOSE TEIKIMVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO Prieiga prie duomenų Valstybės narės patvirtina priemones siekdamos užtikrinti, kad pagal šią direktyvą saugomi duomenys kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų teikiami tik konkrečiais atvejais ir laikantis nacionalinės teisės. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės ar viešosios tarptautinės teisės ir visų pirma EŽTK, kaip ją aiškina Europos žmogaus teisių teismas, atitinkamas nuostatas, kiekviena valstybė narė. laikydamasi būtinumo ir proporcingumo reikalavimų, savo nacionalinėje teisėje nustato tvarką ir sąlygas, kurių turi būti laikomasi siekiant gauti prieigą prie saugomų duomenų. 6 straipsnis. Devintojo skirsnio pakeitimas Pakeisti devintąjį skirsnį ir išdėstyti taip: „<. ..> 65 straipsnis. Duomenų kategorijos <. ..> 2. Siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, vieštgų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo išsaugoti ir įstatymų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti kompetentingoms institucijoms jų generuojamus arba tvarkomus šio Įstatymo l priede išvardytus duomenis. <. ..> 68 straipsnis. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims <. ..> 4. Vyriausybė, vadovaudamasi bendraisiais duomenų tvarkymo principais, nustatytais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnyje, nustato duomenų, nurodytų šio įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje. teikimo sąlygas ir tvarką. pagal kurią būtų užtikrintas saugomų duomenų nedelsiamas ir saugus perdavimas, kai kompetentinga institucija to pareikalauja. <.. .>“ Nutarimo projektas l. Patvirtinti Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašą (pridedama). 2. Pavesį Lietuvos Respublikos valstybės saugumo ATITIKTIES LENTELĖ 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Duomenų Direktyvos 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose perkėlimo ir viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms įgyvendinimo lygis ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau - nutarimo projektas). Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin. , 2008, į Nr. 137-5383) (toliau 7 Elektroninių ryšių įstatymas) l 4 straipsnis Elektroninių ryšių įstatymas Visiškas
 12. 12. 2 departamentui sudaryti technines galimybes Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms iš viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų gauti duomenis apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose. 8 straipsnis Elektroninių ryšių įstatymas Saugomų duomenų laikymo sąlygos 6 straipsnis. Devintojo skirsnio pakeitimas Visiškas Valstybės narės užtikrina, kad 5 straipsnyje nurodyti duomenys būtų Pakeisti devintąjį skirsnį ir išdėstyti taip: saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų l reikälayimü . saugomi quçmeríys ir Vis? kita reikalinga infomacija” i i<„. > 4. Vyriausybė, vadovaudamasi bcndraisiais duomenų susijusi su tais duomenimis, butų nedelsiant perduota. ` tvarkymo principais, nustatytais Asmens duomenų teisinės Į ` apsaugos įstatymo 3 straipsnyje, nustato duomenų, nurodytų šio " Įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, teikimo sąlygas ir tvarką, pagal kurią būtų užtikrintas saugomų duomenų nedelsiamas ir saugus perdavimas, kai kompetentinga institucija to pareikalauj a. <„. >“ > 68 straipsnis. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims i Nutarimo projektas i l. Patvirtinti Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašą (pridedama). 2. Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui sudaryti technines galimybes Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms iš viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų gauti duomenis apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose. Eligijus Masiulis ~ nis Susisaėkinr 'M z Zlllū -liíi a
 13. 13. Susisiekimas iišllštältäiii; Gauta zaiai-. Ą„LN. .„Miší LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30/i, LT-Ol 104 Vilnius; tei. (x s) 266 2984, falcs. (s s) 262 5940, el. p. rastine@tnt. lt, atsíslr_ sąskaita L1267044o50o00269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 2010-07- / x/ Nr. pa; ,za ęa/ ,í Į 2010-07-16 Nr. 2»-364'(I7-}) DĖL VYRIAUSYBĖS NIJTARIIVIO PROJEKTO Teisingumo ministerija išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teildmo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvadços aprašo patvirtinimo“ projektą, pastabų ir pasiūlymų dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės technikos neturi. 'Teisingumo viceministras ytis Andrulionis Agata Stakun, (8 5) 266 2947, el. p.a. stak1m@tin. lt Originalas nebus siunčiamas Paulius Veršekys, (8 S) 266 2879, el. p. p , vergegg@tm, lt Sigita Panavienė, (8 5) 266 2955, el. p. s. panoviene@tm. lt i : ::: : . -. E Tikime Laisve nsomvon EDODUOMENUANAUOA n, , , :Į I.
 14. 14. Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio 2 á ES ldausiruus 7 „ v 3 (data) PAZYMA _ APIE KLAUSIMĄ, ĮTRAUKTINĄ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES POSEDZIO DARBOTVARKĖ; Klausimo pavadinimas Del Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 10- 1318-01-N) (10-1475-05) Pranešėjas susisiekimo ministras E. Masiulis Dalyvauja Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė V. Nekrašaitė Ministro Pirmininko tarnybos Organizacinių reikalų valdybos Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas A. Nevas Suderinta vertinimas Vykdytojo žyma, ar projektas atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus y) a l U ; à lt! svies: „ j/ f f ' „s/ . xitkäf _____(parašas, dataL Į i) ` „jų -PĮ įyw/ „ų , Į , '_ Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui Mielos“ ; yį trrsxm ; įstoti [„rugių ma» j l Apsvarstyta '“' ll' “lu/ Gl” ĆWLW ' (data) Gauta į, (parašas, data) Vykdytojo žyma apie projekto pakeitimo ar papildomo suderinimo įvertinimą pagal ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas (parašas, data) Kitų Ministro Pirmininko tarnybos padalinių pastabos Apsvarstyta Vyriausybės pasitarime data) (parašas)

×