Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model SAMR Barbara Ostrowska

391 views

Published on

Model SAMR Barbara Ostrowska

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Model SAMR Barbara Ostrowska

  1. 1. Model SAMR Barbara Ostrowska
  2. 2. Model SAMR Model SAMR opracowany został przez dr Rubena Puentedurę W tym modelu zdefiniował on kilka poziomów integracji technologii w procesie edukacji. SAMR to skrót od pierwszych liter czterech wyrazów w języku angielskim: Substitution (zastąpienie) Augmentation (powiększenie, rozszerzenie) Modification (modyfikowanie) Redefinition (redefinicja)
  3. 3. Substitution czyli zastąpienie Zastąpienie – działania, które ograniczają się do przeniesienia zadań analogowych na poziom cyfrowy, bez wprowadzenia zmiany funkcjonalnej. Urządzenia komputerowe są wykorzystywane do wykonywania tych samych zadań, które były wykonywane także zanim komputery się pojawiły. przykład: robienie notatek w Evernote; wykorzystanie przeglądarki, aby znaleźć, skopiować i zachować informację; tworzenie prezentacji; kopiowanie adresów www, wklejanie do e-maila i wysyłanie do innych; otwieranie dokumentów PDF i czytanie; wysyłanie notatek do nauczyciela; robienie zdjęć telefonem lub tabletem.
  4. 4. Augmentation (powiększenie, rozszerzenie) Rozszerzenie – implementacje, w których zastosowanie technologii zwiększa możliwości i funkcjonalności w porównaniu z narzędziami i zadaniami tradycyjnymi. technologia komputerowa wykorzystana jest jako skuteczne narzędzie rozwiązywania podstawowych problemów (zadań). przykład: uczniowie zamiast pisać kartkówkę długopisem na papierze, rozwiązują testy przygotowane w Formularzach Google (Google Forms), albo odpowiadają na pytania na swoich urządzeniach mobilnych korzystając z programu Kahoot.
  5. 5. Modification (modyfikowanie) Modyfikacja – zastosowania technologii, podczas których następuje duża zmiana jakościowa procesu edukacyjnego. odchodzimy od tradycyjnego modelu nauczania, następuje znacząca zmiana w wykorzystaniu technologii – staje się ona niezbędna, aby zadanie mogło być wykonane. przykład: zadaniem uczniów jest przygotować wypowiedź na zadany temat, a następnie nagrać ją kamerą, odpowiednio przyciąć, zmontować, dodać efekty dźwiękowe – później może być publicznie zaprezentowana przed określonym gremium, np. rodzicami, dyrekcją szkoły, uczniami innych klas itp., tworzenie i korzystanie z QR kodów
  6. 6. Redefinition (redefinicja) Redefinicja – działania edukacyjne z wykorzystaniem technologii, w których umożliwia ona nieosiągalne niegdyś, najgłębsze przeprojektowanie procesu uczenia się i nauczania, a doświadczenie uczenia się skoncentrowane jest zdecydowanie bardziej na roli i aktywności ucznia niż nauczyciela. technologia komputerowa pozwala realizować złożone działania uczniów, które składają się także z zadań, których nie można było wcześniej przewidzieć. przykład: projekt edukacyjny, w którym zadaniem całej klasy jest przygotowanie filmu dokumentalnego dotyczącego określonego tematu z podstawy programowej. Takie zadanie wymaga podziału na zespoły, określenia różnych zakresów odpowiedzialności, planowania i współpracy w grupie. Zespoły same muszą zdobywać potrzebne dane i informacje, zaś rolą nauczyciela jest głównie pilnowanie harmonogramu i moderowanie procesu. W tym przypadku technologie komputerowe są mocno wykorzystywane w realizacji zadania, ale jako narzędzia niezbędne do powodzenia projektu. To uczniowie są w centrum zadania, a nie nauczyciel, a tym bardziej nie technologie.

×