Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak napisać projekt Erasmus+? Barbara Ostrowska

839 views

Published on

Jak napisać projekt Erasmus+? Barbara Ostrowska

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak napisać projekt Erasmus+? Barbara Ostrowska

 1. 1. Jak napisać projekt Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (akcja KA1)? DR BARBARA OSTROWSKA
 2. 2. Czym są projekty KA1?  Edukacja Szkolna, akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej  Cel: poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.  PODNIESIENIE POZIOMU ORAZ JAKOŚCI PRACY SZKOŁY  PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY  REALIZACJA MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY  WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ/WIEDZY ZDOBYTYCH W TRAKCIE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 2
 3. 3. Rodzaje mobilności  teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą  Szkoleniach kadry/pracowników w formie:  udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych,  obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)  mobilność może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (plus podróż) 3
 4. 4. Etapy realizacji projektu Określenie potrzeb szkoły i stworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły Stworzenie projektu i otrzymanie dofinansowania Wybór uczestników mobilności Przygotowanie Mobilności Wdrażanie nowych rozwiązań, metod i inicjatyw Upowszechnianie Ewaluacja 4
 5. 5. Określenie potrzeb szkoły i stworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły  najważniejszy etap przygotowania wniosku projektowego  bazuje na dokumentach szkolnych, wynikach ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, strategii rozwoju szkoły, wynikach ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, analizie SWOT, itp. – cytuje dokumenty, na które się powołuje  ANALIZA POTRZEB – zaplanowane działania powinny być odpowiedzią na nie  określa gdzie szkoła jest obecnie i stanowi wizję tego, do czego szkoła dąży  wskazuje obszary wymagające poprawy, potrzeby i specyfikę placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie międzynarodowym  pokazuje w jaki sposób zaplanowane aktywności zaspokoją potrzeby, jakie kompetencje nabędą nauczyciele 5
 6. 6. Określenie potrzeb szkoły i stworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły  Dlaczego to ważne?  zaplanowane aktywności muszą być zgodne i spójne z EPRS i wynikać z potrzeb szkoły jako organizacji oraz indywidualnych nauczycieli  jeśli projekt będzie dobrze osadzony w planach rozwoju strategicznego szkoły, jego znaczenie będzie większe, a wpływ silniejszy  pokazuje kontekst w jakim szkoła funkcjonuje i jej ambicje 6
 7. 7. Stworzenie projektu i otrzymanie dofinansowania  termin składania wniosków: 1 luty 2018 roku 12.00 czasu brukselskiego  nie ma jeszcze nowego wniosku  wniosek składa się wyłącznie elektronicznie, niezbędne jest posiadanie PIC  nowy Przewodnik po programie w języku angielskim [2018]  projekt może trwać od 12 do 24 miesięcy  jedna organizacja - 1 wniosek dotyczący danego sektora programu (np. edukacja szkolna) w ramach danej rundy konkursu wniosków  W jednym projekcie można zaplanować wyjazdy do różnych krajów programu oraz na różnego rodzaju mobilności 7
 8. 8. Jakie dokumenty należy przeczytać przed złożeniem wniosku?  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017 – PROGRAM ERASMUS+  PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ERASMUS+ 2017  PRZEWODNIK DLA EKSPERTÓW  INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU  INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W PORTALU UCZESTNIKA (URF)  WZÓR FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU DLA AKCJI KA1 EDUKACJA SZKOLNA 8
 9. 9. Gdzie szukać partnerów? 9
 10. 10. SchoolEducationGateway.eu – katalog kursów i szkoleń 10
 11. 11. eTwinning.net – wyszukiwanie szkół partnerskich 11
 12. 12. Co jest dofinansowane?  Podróż – kwota ryczałtowa w zależności od odległości (liczonej w linii prostej na postawie kalkulatora odległości stworzonego przez UE)  Wsparcie indywidualne – kwota ryczałtowa w zależności od ilości dni (włączając dni podróży) i kraju – pokrywa zakwaterowanie i dietę/stypendium  Koszty szkolenia – w przypadku kursów i szkoleń; 70 euro/dzień, max 700 euro  Wsparcie organizacyjne – koszty związane z organizacją, przygotowaniem, realizacją, ewaluacją i upowszechnianiem działań projektowych; 350 euro/mobilność  Kategorie dodatkowe: wsparcie specjalnych potrzeb (np. asystent osoby niepełnosprawnej) oraz koszty nadzwyczajne (gwarancja bankowa, koszty dalekich podróży)  Po wpisaniu wszystkich danych budżet sam kalkuluje się we wniosku 12
 13. 13. Kryteria oceny 13
 14. 14. znaczenie i adekwatność 14
 15. 15. jakość i realizacja 15
 16. 16. wpływ i upowszechnianie 16
 17. 17. Wybór uczestników mobilności  Regulamin wyjazdów  Otwarty nabór, jasne kryteria, bez dyskryminacji  Stworzenie listy rankingowej i rezerwowej  PRACOWNICY SZKÓŁ  NAUCZYCIELE I OSOBY NIEBĘDĄCE NAUCZYCIELAMI  KADRA ZARZĄDZAJĄCA I DYREKTORZY SZKÓŁ  POZOSTAŁA KADRA PEDAGOGICZNA  INSPEKTORZY SZKOLNI, DORADCY SZKOLNI, PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, ITD.  SPEŁNIAJĄCY NASTĘPUJĄCE WARUNKI:  POZOSTAJĄCY W STOSUNKU PRACY ZE SZKOŁĄ WYSYŁAJĄCĄ  ZAANGAŻOWANI W STRATEGICZNY ROZWÓJ SZKOŁY WYSYŁAJĄCEJ 17
 18. 18. Przygotowanie  rejestracja uczestników na szkolenia, ustalenie programu wizyt w szkołach  podpisanie umów o współpracy  przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne 18
 19. 19. Mobilności  wyjazdu zagraniczne 19
 20. 20. Wdrażanie nowych rozwiązań, metod i inicjatyw  dzielenie się wiedza w grupach przedmiotowych  opracowywanie scenariuszy lekcji i zajęć z wykorzystaniem poznanych metod  plan wdrożenia 20
 21. 21. Upowszechnianie  działania informacyjne (np. na stronie www szkoły)  dzielenie się wiedza z innymi nauczycielami w szkole, gminie, województwie, kraju, świecie  udostępnianie stworzonych przez siebie materiałów  rozwijanie pomysłów dotyczących współpracy  prowadzenie działań zwiększających trwałość projektu  Media tradycyjne (radio, telewizja, prasa).  Internet – strony internetowe (własne oraz branżowe).  Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest itp.).  Materiały drukowane (raporty, broszury, ulotki, foldery, publikacje, wystawy itp.).  Wydarzenia (konferencje, wernisaże wystawy, gale, seminaria itp.). 21
 22. 22. Ewaluacja  wstępna, bieżąca i końcowa  pozwala ocenić jakość i trafność podejmowanych działań  WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE – to dane liczbowe i procentowe.  WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE – to dane związane z jakością uczestnictwa w projekcie, nabytej wiedzy i doświadczeń – ankiety, wywiady, spotkania, obserwacje, analizy 22
 23. 23. Gdzie szukać informacji?  STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  STRONA INTERNETOWA NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ http://erasmusplus.org.pl -> Akademia -> Czytelnia FRSE (np. Podziel się sukcesem!) 23
 24. 24. 24

×