Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Diligencia proclamacio definitiva. Inici campanya electoral 2022

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

More from Comisión Información y Comunicación (12)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Diligencia proclamacio definitiva. Inici campanya electoral 2022

  1. 1. R.S. 370 Diligencia proclamació definitiva de candidats. 20220404. Inici campanya electoral 2 Vocals 20220405. CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, Despatx 6 08013 Barcelona ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N Atès la normativa electoral i els Estatuts vigents, en el procés electoral, per la provisió dels càrrecs de Sotsdegà/na, Tresorer/a, Interventor/a i 2 Vocals, del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona, convocada el 12 de març de 2022. Atès que segons el calendari electoral, el dia 25 de març de 2022, a les 14,00h, es tanca el termini de presentació de candidats i, mitjançant escrit de data 25/03/2022 amb registre de sortida 333, es van proclamar provisionalment els següents candidats/tes i càrrecs: Sots Degana: Sra. Clara Palau Canals. Col·legiada número: B-02692. Tresorer: Sr. Eloy Valdecantos Martínez. Col·legiat número B-02703. Interventor: Sr. Jordi Espinal Cortada. Col·legiat número B-21583. Vocal: Sr. J. Vicente García Martín. Col·legiat número B-02648. Vocal: Sr. Ramon Gallego Castellà. Col·legiat número B-26894. Vocal: Sr. Cristian Jordan Herrero. Col·legiat número B-02687. Vocal: Sra. Rut Cuscó Artigas. Col·legiada número B-02828. Vocal: Sr. Pedro Pérez Jiménez. Col·legiat número B-02621. Atès que no s’ha rebut cap impugnació als candidats/tes esmentats en el paràgraf anterior abans del dia 1 d’abril de 2022 a les 20,00 hores. Atès que el calendari electoral estableix que en data 4 d’abril de 2022 es realitzarà la proclamació definitiva dels candidats/tes. Atès les facultats que em son pròpies; H E R E S O L T: Primer: Tancar el termini de presentació d’impugnacions als candidats pel procés electoral, per la provisió de les places de Sots Degà/na, Tresorer/a, Interventor/a i 2 Vocals del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. Segon: Proclamar definitivament els següents candidats/tes i càrrecs: Sots Degana: Sra. Clara Palau Canals. Col·legiada número: B-02692. Tresorer: Sr. Eloy Valdecantos Martínez. Col·legiat número B-02703. Interventor: Sr. Jordi Espinal Cortada. Col·legiat número B-21583. Col·legi Professional de Delineants Projectistes, Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona. REGISTRE DE SORTIDA Data 04/04/2022 Núm. 370
  2. 2. R.S. 370 Diligencia proclamació definitiva de candidats. 20220404. Inici campanya electoral 2 Vocals 20220405. CIF: Q-0867011-I C/ Casp nº 130, Despatx 6 08013 Barcelona ventanillaunica.bcn@ccdtspcat.org Col·legi Professional de Delineants de Barcelona. C D T S P B C N Vocal: Sr. J. Vicente García Martín. Col·legiat número B-02648. Vocal: Sr. Ramon Gallego Castellà. Col·legiat número B-26894. Vocal: Sr. Cristian Jordan Herrero. Col·legiat número B-02687. Vocal: Sra. Rut Cuscó Artigas. Col·legiada número B-02828. Vocal: Sr. Pedro Pérez Jiménez. Col·legiat número B-02621. Tercer: D’acord amb la disposició addicional número 1 i el punt 8è de la normativa electoral, es proclamen definitivament els càrrecs de Sotsdegana, Tresorer e Interventor, atès que únicament s’ha presentat un candidat/a per cada càrrec, essent escollits els següents col·legiats/des: Sots Degana: Sra. Clara Palau Canals. Col·legiada número: B-02692. Tresorer: Sr. Eloy Valdecantos Martínez. Col·legiat número B-02703. Interventor: Sr. Jordi Espinal Cortada. Col·legiat número B-21583. Quart: D’acord amb el calendari electoral, es dona inici a la campanya electoral a data 5 d’abril de 2022, finalitzant la mateixa el dia 21 d’abril de 2022, pels càrrecs de 2 VOCALS de la Junta de Govern del Col·legi de Delineants de Barcelona, essent els candidats els següents col·legiats/des: Sr. J. Vicente García Martín. Col·legiat número B-02648. Sr. Ramon Gallego Castellà. Col·legiat número B-26894. Sr. Cristian Jordan Herrero. Col·legiat número B-02687. Sra. Rut Cuscó Artigas. Col·legiada número B-02828. Sr. Pedro Pérez Jiménez. Col·legiat número B-02621. Cinquè: D’acord amb el punt 5è de la normativa electoral, la celebració de les eleccions es realitzarà el dia 26 d’abril de 2022 a la seu del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona, al carrer Casp número 130 Planta Baixa Despatx 6 de Barcelona, en horari de 10,00 hores a les 19,00 hores. Sisè: D’acord amb el punt 6è de la normativa electoral, atenent al dret de vot per correu, seran vàlids els sobres rebuts a la seu del Col·legi, fins a les 20,00 hores del dia 22 d’abril de 2022. Per la qual cosa, es signa la present, a les 12,00 hores del dia 4 d’abril de 2022. Francesc Barés i Gascón Secretari

×