Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Experiències 0 3 anys

1,246 views

Published on

Experiències 0-3 anys

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Experiències 0 3 anys

  1. 1. Alumna: Estefanía Gómez JiménezProfessor/a: Carme PinyaUniversitat Alaior,Illesde març de 2012 de les 29 Balears
  2. 2. ÍNDEX1. Bones pràctiques de 0-3 anys 5 2
  3. 3. 1. Bones pràctiques de 0-3 anys Visita el llistat d’experiència 0-3 anys que hi ha acontinaució i descriu les tres que més t’agraden i argumenta perquè. EXPERIÈNCIES I PROPOSTES 0-3 ANYS Juguem amb magranes http://www.xtec.es/~ccols/intercan/cucafera/cucafera.htm Fem un collage http://www.xtec.es/~ccols/intercan/martorell/martocollage.htm La festa de la tardor http://www.xtec.es/~ccols/intercan/martorell/menuestels.htm Descobrint la carbassa http://www.xtec.es/~ccols/intercan/solsolet/index.html Treball en equip http://www.xtec.es/~ccols/intercan/ebpaubcn/ebpaubcn.htm Mòbils i murals amb materials a l’abast http://www.xtec.es/~ccols/intercan/lolanglada/mobils/mobils.htm Materials d’experimentació http://www.xtec.es/~ccols/intercan/gava/experiments.htm Poder anar a beure aigua http://www.xtec.es/~ccols/intercan/mallorca/escoleta/escoleta01.htm La llum http://www.xtec.es/~ccols/elements/llum/llum.htm Espais i materials http://www.xtec.es/~ccols/creativitat/observar/observar.htm Els infants ens fan demandes: iniciatives espontànies (el jardí de l’escoleta) http://www.xtec.es/~ccols/jardiner/quinjardi/demanen/index.htm Després de visitar i explorar amb atenció totes aquestes activitats, elegir tres que més m’agradessin ha estat complicat, perquè encara que hi hagi temes que són molt habituals 3
  4. 4. trobar-los a les escoles, la manera de treballar-los és molt diferent. Les experiències que pucdir que més m’han agradat han estat:Fem un collageM’ha semblat una activitat molt encertada per treballar les sensacions i els sentits delsinfants, ja que utilitzen una diversitat de material considerable que ajuda als infants apotenciar els cinc sentits, perquè les flor ofereixen diferents textures, diferentsaromes, mides...poden conèixer que passa quan les flors es sequen, segueixen donantl’aroma del principi? Tenen la mateixa textura?Considero que és un material molt enriquidor i que el fet que siguin ells mateixos elsqui explorin amb el seu propi cos potencia els coneixements que van adquirint. A mésel fet d’oferir als infants, el material en diferents paneres, també treballa l’autonomiad’aquest, ja que són ells mateixos els qui elegeixen el material que volen posar al seucollage.És una activitat que es podria fer en gran grup i amb un panell de mides més grossesper decorar la classe o el passadís de l’escola, però fer-ho individual també ajuda a quel’infant es senti identificat per el propi treball realitzat i el fa sentir bé quan observaque la seva obra format part del decorat de la classe, amés així les famílies tambépoden veure les produccions que fan els seus infants a l’aula.Treball en equipTreball en equip, quantes vegades em escoltat aquesta paraula? Però quantes vegadesens hem posat o millor dir ens han ensenyat a treballar d’aquesta forma?Considero molt important, fomentar des de petits el treball en grup ja que a mida queels infants van creixent tenen la necessitat de compartir experiència, espais, opinions isaber treballar en equip respectant a les persones de l’entorn és molt important, i nonomés això sinó també entendre que cada persona pot adquirir un rol segons les seveshabilitats i que s’ha de treballar per un mateix objectiu.Quan he observat les fotografies, he pogut veure que tots els infants que hi apareixentenen un mateix objectiu, anar junts amb la bicicleta, aguantar el paraigües per nobanyar-se... però que passaria si cadascun fos per una banda? O no pedaleges? Pensoque ensenyar als infants a compartir, a respectar a lluitar per un mateix fi encara queens costi és important per madurar durant la nostra vida, ja que cada dia estaremenvoltats de persones i hem de saber adaptar-nos i també entendre als altres.Els infants ens fan demandes :iniciatives espontànies (al jardí de l’escola) 4
  5. 5. Quan he vist les imatges de l’espai, el primer que he fet ha estat pensar en lesescoletes que hi ha al meu entorn, pràcticament cap gaudeix d’un espai exterior quepossibiliti treballar la creativitat dels infants d’aquesta manera. Penso que és moltimportant aturar-se a escoltar i observar als infants, i extreure quins són els seusinteressos i sobretot com podem organitzar els espais i els materials per ajudar aconstruir les seves pròpies creacions i inquietuds.A més, gaudir d’un espai així dona la possibilitat de treballar de moltes formesdiferents i el més important, atracar a l’infant a l’entorn pròxim aprofitar i fer activitatsa l’aire lliure. Amb la meva poca experiència en el temps lliure, puc dir que els infantsgaudeixen molt més amb activitats exteriors, que tancats a un aula durant tot el mati,ja que les coses noves els hi criden l’atenció, i ens ajuden a motivar-los. A més com al’aula, un espai dona la possibilitat de treballar de manera globalitzades nombrosesàrees d’infantil. 5

×