Pontbren report

575 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pontbren report

 1. 1. 1The Pontbren ProjectA farmer-led approach to sustainable land management in the uplandsProsiect PontbrenDull o reoli tir yn gynaliadwy yn yr ucheldiroedd, sy’n cael ei lywiogan ffermwyr
 2. 2. 2 3Forewordby Roger Jukes, Pontbren farmerContentsCynnwysForewordRhagair 3What is thePontbren Project?Beth yw ProsiectPontbren? 5Farmer-led improvementsto livestock productionGwelliannau i gynnyrch dabyw wedi eu harwain gany ffermwyr 7Woodland, wildlife andlandscape – achievementsof the first 10 yearsCoetiroedd, bywydgwyllt a thirwedd– llwyddiannau’r 10mlynedd cyntaf 12Innovative researchon the role of woodlandin catchment managementYmchwil arloesol arrôl coetir wrth rheolidalgylch 20Is Pontbren a model forother groups of livestockfarmers in the uplands?A yw Pontbren yn fodel igrwpiau eraill o ffermwyrda byw ar yr ucheldir? 28Key lessons from thePontbren ProjectGwersi allweddol oBrosiect Pontbren 31ReferencesCyfeiriadau 33AcknowledgementsDiolchiadau 35Helping to prepare this report hasallowed us to reflect on the originsand progress of our project. Althoughwe have always known each otheras friends and neighbours, it wasonly in 1997 that we first sat downto consider what was happening toour industry. Through our hard workand willingness to embrace schemeswhich encouraged higher production, we had increasedstock numbers and quality by introducing continentalbreeds. We had drained and reseeded our pastures anderected new buildings to feed and house them. It was at thisstage we realised that we were on a treadmill. Although wewere getting more for our stock our fertilizer and feed billswere growing too. We were completelydependent on the brown envelope andwe knew even then that this was notsustainable. We began to explore waysin which we could reduce our costs, addvalue to our products and market themmore effectively.We began by considering keeping hardier stock which couldspend less time indoors and require less supplementaryfeeding. To do this, we knew we would need to restore andextend the network of hedges and copses which providedshelter on the farms. Each of us worked up a plan for ourfarm then we all sat down to pull the ten plans together.Our next step was to look for support for our programmewhich by this stage was accurately mapped and costed.It quickly became clear that none of the existing schemeswere appropriate. They were too inflexible and it was notpossible for us to enter as a group. We were left with noother option than to develop our own scheme and seekfunding from other sources. We succeeded.Working together through all the trials of foot and mouthand TB has created a strength in our community whichextends far beyond the work described here. We have hadfun together and enjoyed bringing people to our farms tosee what has been achieved. Our one abiding frustrationis that we have not been able to make it easier for otherfarmers to follow our lead.WTPL/RoryFrancisPontbrenRhagairGan Roger Jukes, un o ffermwyr PontbrenMae helpu i baratoi’r adroddiad hwn wedi caniatáu i nifeddwl am ddechreuad a chynnydd ein prosiect. Er einbod bob amser wedi adnabod ein gilydd fel cyfeilliona chymdogion, dim ond yn 1997 y gwnaethom eistedd ilawr i ystyried beth oedd yn digwydd yn ein diwydiant.Drwy ein gwaith caled a’n parodrwydd i gofleidiocynlluniau oedd yn annog cynhyrchu mwy, roeddemwedi codi niferoedd ac ansawdd y stoc drwy gyflwynobridiau tramor. Roeddem wedi draenio ac ail hadu einprofa ac wedi codi adeiladau newydd i fwydo a diogeluein da byw. Yn y fan hon y gwnaethom sylweddoli einbod ar felin draed. Er ein bod yn cael mwy am ein stoc,roedd ein biliau gwrtaith a bwydo hefyd yn cynyddu.Roeddem yn gyfangwbl ddibynnol ar yr amlen frown acfe wyddem hyd yn eod yr adeg honno nad oedd hyn yngynaliadwy. Dechreuasom ymchwilio iffyrdd fyddai’n gostwng ein costau, ynychwanegu gwerth i’n cynnyrch ac yn eingalluogi i’w marchnata’n fwy effeithiol.Dechreuasom ystyried cadw stocwytnach allai dreulio llai o amser dando ac angen llai o fwydo ychwanegol.Ond i wneud hyn gwyddem y byddai angen i ni adfer acymestyn y rhwydwaith o wrychoedd a llennyrch oeddyn darparu cysgod ar y ffermydd. Fe wnaeth pob unohonom weithio allan gynllun i’n ffermydd ein hunain acwedyn fe ddaethom â’r cwbl at ei gilydd. Ein cam nesafoedd chwilio am gymorth i’n rhaglen oedd erbyn hynwedi’i mapio a’i chostio’n ofalus. Yn fuan iawn, daethyn amlwg nad oedd yr un o’r cynlluniau presennol ynaddas. Roeddynt yn rhy anhyblyg ac nid oedd yn bosibli ni wneud cais fel grwp. Nid oedd gennym ddewis onddatblygu ein cynllun ein hunain a chwilio am gyllid offynonellau eraill. Llwyddasom.Mae gweithio gyda’n gilydd drwy holl dreialon clwy’rtraed a’r genau a’r diciâu (TB) wedi rhoi nerth i’ncymuned sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i’r gwaith addisgrifir yma. Cawsom hwyl gyda’n gilydd ac rydymwedi mwynhau dod â phobl i’n ffermydd i weld yr hyn agyflawnwyd. Ein un rhwystredigaeth fawr yw nad ydymwedi gallu gwneud pethau’n haws i ffermwyr eraill ddilynein hesiampl.Roger Jukes" We were left withno other optionthan to developour own scheme "The Pontbren Project takes its name fromthe stream which drains this small headwatercatchment of the River Severn.Mae Prosiect Pontbren yn cael ei enw o’rnant sy’n draenio dalgylch rhagnant fach o’rAfon Hafren.
 3. 3. What is thePontbren Project?Beth ywProsiect Pontbren?The Pontbren Project is an innovative approach tousing woodland management and tree plantingto improve the efficiency of upland livestockfarming, led by a group of neighbouring farmers inmid-Wales. They went on to develop new on-farmuses for woodland products, and when it becameclear that tree planting had not just improvedfarm businesses and wildlife habitats, but hadalso reduced water run-off during heavy rain,they invited scientists to investigate. Supported bygovernment funding, this internationally importantresearch has revealed why strategically located beltsof trees are so effective at reducing the amount ofwater running off improved upland grasslands. Thescientific data from Pontbren is now being used tostudy the effects of land use on bigger catchmentsprone to flooding.The Pontbren Project takes its name from the streamwhich drains this small headwater catchment of theRiver Severn. It is set in a rolling upland landscape ofpredominantly grassland farms about 10 miles to the westof Welshpool, in one of the wettest areas of the UK. Likemost of upland Wales, the structure of farming changedduring the 19th and 20th centuries. There was a shiftfrom small-scale mixed farming to predominantly sheepfarming on grassland, with suckler beef and a fewsmall dairy enterprises. The farms had become fewer andlarger, and the workforce had shrunk. This had the effectof simplifying the landscape and providing fewer habitatsfor wildlife, as field structures were rationalised andfarm woodland lay unused.Mae Prosiect Pontbren yn ddull arloesol o ddefnyddiorheoli coetir a phlannu coed i wella effeithlonrwyddffermio anifeiliaid pori yr ucheldir, wedi ei arwain gangrŴp o ffermwyr sy’n gymdogion yng NghanolbarthCymru. Aethant ymlaen i ddatblygu defnyddiaunewydd ar fferm i gynnyrch coetir, a phan ddaethyn amlwg fod plannu coed nid yn unig wedi gwellabusnes y fferm a chynefinoedd bywyd gwyllt, ondhefyd wedi gostwng dŴr ffo yn ystod glaw trwm,gwahoddwyd gwyddonwyr i ymchwilio i hyn. Wedi eucynorthwyo gan gyllid y llywodraeth, mae’r gwaithymchwil rhyngwladol pwysig hwn wedi dangos pamfod lleiniau o goed wedi’u lleoli’n strategol moreffeithil wrth ostwng faint o ddŴr ffo oedd yn rhedegoddi ar lastiroedd wedi’u gwella yn yr ucheldir.Defnyddir y data gwyddonol o Pontbren ar hyn o brydi astudio effeithiau defnydd tir ar ddalgylchoedd mwysy’n dueddol o ddioddef llifogydd.Mae Prosiect Pontbren yn cael ei enw o’r nant sy’ndraenio dalgylch rhagnant fach o’r Afon Hafren. Mae’nsefyll yn nhirwedd tonnog yr ucheldir sy’n cynnwysffermydd glaswelltir yn bennaf tua 10 milltir i’r gorllewino’r Trallwng, yn un o ardaloedd gwlypaf y DU. Fel y rhanfwyaf o ucheldir Cymru, mae strwythur ffermio wedinewid yn ystod y 19eg a’r 20fed ganrif. Roedd symudiad offermio cymysg ar raddfa fach i ffermio defaid yn bennaf arlaswelltir, gyda gwartheg sugno eidion ac ychydig o fentraullaeth. Prinhau gwnaeth y nifer o ffermydd llai tra bod eu tiryn cael eu llyncu gan ffermydd eraill i gynyddu erwau. Ynsgil hyn bu buddsoddiad mewn technoleg a pheirianwaithmodern ac i’r perwyl hwn, lleihau ddaru’r gweithle.4 5The structure of farming changed during the19th and 20th centuries.Mae strwythur ffermio wedi newid yn ystody 19eg a’r 20fed ganrif.PontbrenPontbrenPontbrenPontbren1960s 1990s1950sWe were left with no other option than to develop our own scheme.Nid oedd gennym ddewis ond datblygu ein cynllun ein hunain.
 4. 4. At the end of the 1990s the first group of threePontbren livestock farmers decided to change theway they farmed. The aim was to reduce costs, maketheir farming systems more economically andenvironmentally sustainable in the longer term,and improve prospects for the next generationon these family farms. The key to these changeswas to improve shelter by tree planting andrestoring neglected woodland and hedges. Sincethen the collaborative efforts of the larger groupof ten Pontbren farmers have gone much further,reinstating woodland management as an integralpart of successful modern upland livestock farmingsystems, developing wood chip bedding systemsapplicable throughout Wales, and improvingnot just the economic value of their land but theenvironment in which they live and work.A key change was a shift from crossbred ewes to hardier,local sheep breeds that would not always need to behoused at lambing time or during the long winters.Although breeds such as the improved Welsh Mountain,Lleyn and Speckled Face are better adapted to grazingimproved upland grassland at 300m it was evidentthat they would need more shelter on the pastures,particularly for the lambs. Most of the shelter on thefarms had been removed decades earlier, as hedges weretaken out when farms were amalgamated and grasslandmanagement intensified.Gwelliannau i gynnyrch da byw wedi eu harwain gany ffermwyr.Ar ddiwedd y 1990au penderfynodd tri o ffermwyr dabyw Pontbren newid eu dulliau ffermio. Y bwriad oeddgostwng eu costau, gwneud eu systemau ffermio ynfwy cynaliadwy yn economaidd ac amgylcheddol yn yrhirdymor, a gwella’r rhagolygon i’r genhedlaeth nesafar y ffermydd teuluol hyn. Yr allwedd i’r newidiadauhyn oedd gwella cysgod drwy blannu coed ac adfercoedlannau a gwrychoedd oedd wedi eu hesgeuluso.Ers hynny mae ymdrechion cydweithio gan grŴp oddeg o ffermwyr Pontbren wedi mynd gryn dipynymhellach. Maent wedi adfer rheoli coetir fel rhananhepgor o systemau ffermio da byw modern, sy’nllwyddiannus yn yr ucheldir, datblygu systemauhaenau sglodion pren sy’n gymwys ledled Cymru, agwella nid yn unig gwerth economaidd y tir ond hefydyr amgylchedd ble maent yn byw ac yn gweithio.Newid allweddol oedd symud o famogiaid a groes fridiwydi fridiau defaid lleol, gwytnach na fyddai angen eu rhoi dando bob amser yn ystod wyna neu yn ystod y gaeafau hir.Er fod bridiau fel y Dafad Fynydd Cymru, Defaid Llŷn a’rWyneb Brych amgen wedi addasu’n well i bori ar laswelltiryr ucheldir oedd wedi’i wella, roedd yn amlwg y byddentangen mwy o gysgod ar y borfa, yn enwedig ar gyfer yrŴyn. Roedd y mwyafrif o’r cysgod ar y ffermydd wedi eidynnu ddegawdau yn ôl wrth i’r gwrychoedd gael eu tynnupan oedd y ffermydd yn cael eu cyfuno a rheoli glaswelltiryn cael ei ddwysau.6Gydag erwau’r fferm a niferoedd stoc yn cynyddu, y nodoedd canolbwyntio ar effeithlonrwydd a hwylustod gwaithy fferm. Effaith hyn oedd symleiddio’r dirwedd drwygynyddu maint y caeau a gyfrannodd at gynefinoedd fywydgwyllt yn lleihau a dirywio ac fel roedd strwythur y caeauyn cael eu rhesymoli, hefyd, aeth defnydd ymarferol ycoedlannau yn angof.Daeth yr ysgogiad i’r prosiect gan dri ffermwr oedd yngymdogion oedd, yn 1997 yn ceisio gwneud busnes euffermydd yn fwy cynaliadwy drwy blannu gwrychoedd achoed i ddarparu mwy o gysgod i’r anifeiliaid oedd yn pori’rtir anghysbell a brochus ei thywydd. Y canlyniadau a llesamlwg y dull cydweithrediadol hwn oedd denu ffermwyrcyfagos, a ymunodd â’r tri cyntaf. Yn 2001 daeth ffermwyrPontbren at ei gilydd fel grŴp o ddeg, yn rheoli cyfanswm o1000 ha o dir fferm ar draws yr ardal. Ers hynny maent wedigweithio ar amrywiaeth ehangach o fentrau amgylcheddolcydweithrediadol ac maent yn parhau i gyfarfod fel grŴp agweithio gyda’i gilydd. Dros y 15 mlynedd mae menter coetirfferm Pontbren wedi bod yn ffocws mwy o waith ymchwilmaes ar les amgylcheddol coetir fferm nag unrhyw le arallyn y DU. Y ffactor allweddol yn llwyddiant Pontbren fu’rffermwyr – yn cydweithio fel grŴp, yn cydweithio gyda’rgwyddonwyr, ond pob un yn gwneud eu penderfyniadaurheoli tir eu hunain.Mae coed a choetiroedd erbyn hyn yn rhan hanfodol o reolifferm ym Mhontbren ac mae corff o dystiolaeth wyddonolgynyddol i’r lles wrth ffermio anifeiliaid pori’r ucheldir,rheoli dŴr, bywyd gwyllt a thiriogaeth. Yma rydym ynedrych ar lwyddiannau a chanlyniadau’r deng mlyneddcyntaf ac yn dangos sut y gall dull Pontbren fod yn fodel iddalgylchoedd eraill yn yr ucheldir.The impetus for the project came from threeneighbouring farmers, who in 1997 were trying to maketheir farm businesses more sustainable by plantinghedges and trees to provide more shelter for livestockgrazing the steep, windswept land. The results and theevident benefits of a collaborative approach attractedneighbouring farmers, who joined the first three. In2001 the Pontbren farmers came together as a groupof ten, managing a total of 1,000 ha of farmland acrossthe catchment. Since then they have worked on awider range of collaborative environmental ventures,and continue to meet as a group and work together.Over the past 15 years the Pontbren farm woodlandinnovations have been the focus of more field researchon the environmental benefits of farm woodland thananywhere else in the UK. The key factor in the successof Pontbren has been the farmers – collaborating asa group, cooperating with the scientists, but eachremaining firmly in control of the managementdecisions on their own land.Trees and woods are now an integral part of farmmanagement in Pontbren and there is a growing body ofscientific evidence confirming the benefits for uplandlivestock farming, water management, wildlife andlandscape. Here we look at the achievements and resultsof the first ten years and show how the Pontbren approachcould be the model for other upland catchments.Farmer-ledimprovements tolivestock productionGwelliannau i gynnyrch dabyw wedi eu harwain gany ffermwyrThe impetus for the project came from three neighbouring farmers.Daeth yr ysgogiad i’r prosiect gan dri ffermwr.The key factor in the success of Pontbren has been the farmers.Y ffactor allweddol yn llwynddiant Pontbren fur ffermwyr.A key change was a shift to hardier stock which couldspend less time indoors and require less supplementaryfeeding.Newid allweddol oedd symud o famagiaid a groesfridiwyd i fridiau defaid lleol, gwytnach a fyddai angen llaio fwydo ychwanegol.Pontbren7PontbrenPontbren
 5. 5. 98The farmers knew where shelter was needed, and eitherdid the fencing and planting themselves or employedlocal contractors to ensure that they supported local jobs.Suitable species of broadleaf shrubs and trees were chosenwhich provided the effective, slightly wind-permeableshelter needed throughout the year. Choosing locationsfor the new shelterbelts and hedges was an opportunityto rationalise some awkward field boundaries, fence outland that was difficult to manage such as steep valley sides,and improve access for stock gathering at the same time.Biosecurity was also an important consideration, andhedges or strips of woodland along farm boundaries hadthe additional benefit of reducing the risks of contact withother herds and flocks.Rather than attempt to improve the drainage ofpersistently wet patches of grassland where it wasdifficult to harvest silage and there were risks of liverfluke and foot rot, the farmers chose to fence off theseareas and excavate ponds. Now there are 12 ponds acrossthe Pontbren farms, which provide an additional supplyof water piped to troughs in nearby fields; in one casethe material excavated to create the pond was used toconstruct the bank of a new hedge.As more farmers joined the group the woodland andhedgerow renovation work produced a steady supplyof woody material of varying quality. Where it was notsuitable for sawmilling or firewood, the waste woodwas chipped.Y gwrychoedd oedd yn dilyn y cyfuchlinau oedd y cyntaf ifynd fel rheol, gan ei gwneud yn haws i amaethu i fyny ac ilawr y llechwedd. Er fod y ffermwyr wedi plannu rhai lleiniaucysgod conifferaidd yn ystod y 1970au, roedd y rhain ynfylchog ac yn tueddu i gael eu dymchwel gan y gwynt. Roeddy da byw yn tueddu i chwilio am gysgod yn yr hen goetir oeddheb ei ffensio ar lechweddau serth y dyffrynnoedd, ble roeddyn anoddach i’w rheoli.Roedd y broses cydweithredu yn syml ac effeithiol. Roedd yffermwyr yn cyfarfod bob wythnos, ac i ddechrau fe gawsantfap ar raddfa fawr map o’r fferm eu hunain er mwyn iddyntgynllunio gwelliannau. Arweiniodd hyn maes o law at ygrŴp yn ffurfio cwmni cydweithredol wnaeth gychwynmentrau busnes eraill fel marchnata cig, ond y brif elfenoedd y cydweithio anffurfiol rhwng grŴp o gymdogion o’run feddylfryd, nid y broses gyfreithiol. Gyda’r mwyafrif o’rgwelliannau amgylcheddol wedi eu cwblhau mae’r grŴp yndal i gyfarfod, ac maent nawr yn cydweithio ar ymchwilio ihanes eu ffermydd.Roedd y ffermwyr angen cymorth o’r tu allan gyda phlannucoetir newydd a manylion am reoli coetir, sgiliau nad oedd ymwyafrif ohonynt wedi bod eu hangen o’r blaen. Darparoddstaff Coed Cymru y cymorth sgiliau hwn drwy gydol yprosiect ac, yn hanfodol, maent wedi arwain y ffermwyrCoedCymrudrwy beth oedd ambell dro yn weinyddu cymhleth. RoeddCoed Cymru yn aml yn ymddwyn fel canolwr rhwng yffermwyr ac awdurdodau’r llywodraeth oedd yn gyfrifol amamaethyddiaeth a chyllido a rheoleiddio coedwigaeth.Gwyddai’r ffermwyr ble roedd angen y cysgod, ac roeddyntnaill ai’n gwneud y ffensio a’r plannu eu hunain neu’n cyflogicontractwyr lleol er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi swyddiyn lleol. Dewiswyd rhywogaethau addas o lwyni a choedoedd yn darparu cysgod effeithiol, oedd yn caniatáu ychydig owynt drwyddo oedd ei angen gydol y flwyddyn. Roedd dewislleoliadau newydd ar gyfer lleiniau cysgod a gwrychoedd newyddyn gyfle i resymoli rhai ffiniau caeau anodd, i ffensio tir oeddyn anodd i’w reoli fel llethrau dyffrynnoedd serth, a gwellamynediad i gasglu stoc ar yr un pryd. Roedd bioddiogelwch hefydyn ystyriaeth bwysig, ac mae gwrychoedd neu lain o goed ar hydffiniau fferm gyda’r lles ychwanegol o leihau y perygl o gyswllt âbuchesau a gyrroedd a diadelloedd eraill.Yn hytrach na cheisio gwella draeniad clytiau gwlyb o laswelltirble roedd yn anodd cynaeafu silwair a ble roedd perygl olyngyr yr iau a chlwy’r traed, dewisodd y ffermwyr osod ffens ogwmpas yr ardaloedd hyn a chloddio’r pyllau dŴr.The hedges running along the contours were often thefirst to go, to make it easier to cultivate up and down theslope. Although the farmers had planted some coniferousshelterbelts in the 1970s, these had become gappy andprone to windblow, and the livestock tended to seekshelter instead in the older unfenced woodland on steep-sided valleys where they were more difficult to manage.The collaborative process was simple and effective.The farmers met every week and initially each was givena large-scale map of their own farm on which to plan theimprovements. This eventually led to the group forminga cooperative which took on other business venturessuch as meat marketing, but the key element has beeninformal collaborative working among a group of like-minded neighbours, not the legal processes. With mostof the environmental improvements completed the groupcontinues to meet, and they are now jointly researchingthe history of their farms. The farmers did need outsidehelp with planning the new woodland and the details ofwoodland management, skills which most of them had notrequired before. Coed Cymru staff have provided this skilledsupport throughout the project and, crucially, have guidedthe farmers through the sometimes complex administration.Often Coed Cymru has acted as mediator between thefarmers and the government authorities responsible foragricultural and forestry funding and regulation.Choosing locations for the new shelterbeltsand hedges was an opportunity to rationalisesome awkward field boundaries.Roedd dewis lleoliadau newydd ar gyferlleiniau cysgod a gwrychoedd newydd yngyfle i resymoli rhai ffiniau caeau anodd.Now there are 12 ponds across the Pontbren farms whichprovide an additional supply of water.Erbyn hyn mae 12 o byllau dwˆ r ar draws ffermydd Pontbrensy’n darparu cyflenwad ychwanegol o ddwˆ r.CoedCymruCoedCymruWoodland along farm boundaries had the additional benefit ofreducing the risks of contact with other herds and flocks.Lain o goed ar hyd ffiniau fferm gyda’r lles ychwanegol o leihauy perygl o gyswllt â buchesau a gyrroedd a diadelloedd eraill.Pontbren
 6. 6. 10Opportunities for game shooting have improved atPontbren along with the woodland and wetland habitats,and could be a potential source of additional income inthe future, if the farmers chose to let the shooting rights.Erbyn hyn mae 12 o byllau dŴr ar draws ffermydd Pontbren,sy’n darparu cyflenwad ychwanegol o ddŴr wedi ei gludoâ phibau i gafnau mewn caeau cyfagos; mewn un achosdefnyddiwyd y deunydd a gloddiwyd o’r pwll dŴr i adeiladu’rclawdd i wrych newydd.Wrth i fwy o ffermwyr ymuno â’r grŴp cynyddu wnaethy gwaith o adnewyddu’r coetir a’r cloddiau ac yn ei droddarparodd gyflenwad cyson o gynnyrch a deunydd coediogo wahanol ansawdd. Ble nad oedd yn addas ar gyfer melinaullifio neu goed tân, roedd y coed gwastraff yn cael ei asglodi.Fel gyda’r rhan fwyaf o ffermydd anifeiliaid pori eraill yngNghymru, roedd ffermwyr Pontbren yn dibynnu ar wellt wediei brynu fel gwasarn gaeaf i wartheg a defaid, weithiau wediei brynu o gyn belled â Swydd Lincoln. Penderfynwyd ceisiodefnyddio sglodion coed fel gwasarn i’r anifeiliaid. Nid oeddhyn wedi ei wneud o’r blaen ond, ar ôl proses o brofi a methu,profodd i fod yn ffordd amgen i wellt. Yr allwedd i lwyddiantyw cynnwys lleithder a maint y sglodion, ond nid yw’r math ogoed yn bwysig. Rhaid i’r sglodion pren fod yn sych, llai na 20%o leithder ac o’r maint cywir oherwydd os yw’n rhy fach mae’ntueddu i grawennu, yn arbennig dan ddefaid, ac os yw’n rhyfawr nid yw’n ddigon amsugnol. Un o fanteision mawr gwasarnsglodion coed yw, yn annhebyg i wellt, y gellir ei gompostio,ei sgrinio a’i ail ddefnyddio sawl gwaith. Mae gwres y brosesgompostio yn lladd pathogenau a hadau chwyn, a phan ei fodyn y diwedd yn torri i lawr, ar ôl tri neu fwy o gylchrediadauo faetholion sy’n cronni fel gwasarn anifeiliaid, mae’n darparudeunydd tyfu ffrwythlon sy’n rhydd o fawn.Dilynwyd yr ymdrechion arloesol hynny ym Mhontpren ganbrofion dan reolaeth o wasarn sglodion pren a chompostgan brifysgolion a chanolfannau ymchwil mewn rhannaueraill o Gymru, oedd yn cadarnhau ei fod yn ddewisamgen da i wellt fel gwasarn i anifeiliaid, gan hybu safonauiechyd a glendid uwch mewn defaid a gwartheg1. Aethun o ffermwyr Pontbren gam ymhellach wrth ailgylchu, adefnyddio’r compost sglodion pren olaf un fel sylfaen i’wddefnyddio mewn meithrinfa goed yn tyfu planhigion iffermwyr eraill yn y grŴp, a marchnata’r gweddill.Ar gais Llywodraeth Cymru, cynhaliodd saith o’r ffermyddarbrawf i asesu effaith gostwng niferoedd defaid ar gyllidy ffermydd. Cadwodd y ffermwyr eu cyfrifon ar agordrwy’r cyfnod hwn, gan ddangos costau integreiddiorheoli coetir i ffermio’r ucheldir a’r manteision i’w busnesfferm, ac roedd rhain ar gael i ymchwilwyr y llywodraeth.CoedCymruPontbrenAfter a process of trial and error, woodchip bedding proved to be a successful alternative to straw.Ar ôl proses o brofi a methu, profwyd fod sglodion coed yn ddewis amgen llwyddiannus fel gwasarn ir anifeiliaid, yn lle gwellt.Nid yw’r manteision busnes yn cael eu cyfyngu i wellaeffeithiolrwydd y mentrau anifeiliaid pori. Mae’r ffermwyryn teimlo fod yr integreiddio llwyddiannus o reoli coetir iffermio anifeiliaid yr ucheldir wedi gwneud eu ffermydd ynddiogel i’r dyfodol, trwy wella gwerth cyfalaf y tir, ei wneudyn fwy gwydn i effeithiau digwyddiadau eithafol y tywyddfel mae’r hinsawdd yn newid, ac yn gostwng yn sylweddoly risg o doriadau damweiniol yn safonau bioddiogelwch allygredd dŴr. Mae cyfleoedd helwriaeth wedi gwella ymMhontbren ynghyd â chynefinoedd coetir a gwlypdir, a gallhyn fod yn ffynhonnell posibl o incwm ychwanegol yn ydyfodol, pe bai’r ffermwyr yn dewis gosod yr hawliau saethu.Like most other livestock farms in Wales, the Pontbrenfarmers relied on bought-in straw as winter bedding forcattle and sheep, sometimes brought from as far awayas Lincolnshire. They decided to try using woodchipas livestock bedding. This had not been done beforebut, after a process of trial and error, it proved to bea successful alternative to straw. The keys to successare the moisture content and size of the woodchips,but the type of timber does not seem to matter. Thewoodchip must be dry, less than 20% moisture content,and of the right size because if too small it tends to caketogether, particularly under sheep, and if too large it isnot sufficiently absorbent. One of the big advantagesof woodchip bedding is that, unlike straw, it can becomposted, screened and reused several times. Theheat of the composting process kills pathogens andweed seeds and when it finally breaks down, after threeor more cycles of accumulating nutrients as livestockbedding, it provides a fertile peat-free growing material.These pioneering efforts at Pontbren were followed upby controlled trials of woodchip bedding and compostby universities and research centres in other parts ofWales, which confirmed it is a good alternative to strawas livestock bedding, promoting high standards of healthand cleanliness in sheep and cattle1. One of the Pontbrenfarmers went a stage further in recycling, and used thefinal woodchip compost as the basis of a tree nurserygrowing plants for the other farmers in the group, andmarketing the surplus.At the request of Welsh Government, seven of thefarms conducted an experiment to assess the effect ofreducing sheep numbers on farm finances. The farmerskept open accounts during this period, showing thecosts of integrating woodland management into uplandfarming and the benefits to their farm businesses,and these have been made available to governmentresearchers. The business benefits are not confined tothe improved efficiency of the livestock enterprises. Thefarmers feel that the successful integration of woodlandmanagement into upland livestock farming has also‘future-proofed’ their farms, by improving the capitalvalue of the land, making it more resilient to the effectsof severe weather events as the climate changes, andsubstantially reducing the risk of accidental breaches ofbiosecurity and water pollution standards.EnvironmentAgencyWalesGrowing conditions can be harsh in the uplandsofWales, and planting shelterbelts and hedges is along-term investment.Gall amgylchiadau tyfu fod yn llym ynucheldiroedd Cymru, ac mae plannu lleiniaucysgodol a gwrychoedd yn fuddsoddiad hirdymor.11
 7. 7. 12the requirements of standard grant schemes.The wildlife benefits are impressive for bothwoodland and wetlands, and the process oflandscape simplification has been reversed.When the tree planting began only 1.5% of thePontbren land was woodland, mostly neglectedriparian woodland and small areas of larch, but10 years later 120,000 new trees and shrubs havebeen planted, 16.5 km of hedges have been createdor restored and nearly 5% of the Pontbren land isnow woodland. This is a major achievement in just10 years, with no loss of agricultural productivity.The Pontbren farmers have not finished yet. Theyintend to continue planting trees and hedgerowsand managing their woodland, increasing thepotential for long-term environmental benefits onthese upland farms.Growing conditions can be harsh in the uplands ofWales, and planting shelterbelts and hedges is a long-terminvestment. The Pontbren farmers realised that it was just asimportant to choose hardy woodland plants well adapted tothe local conditions as it had been to invest in native sheepbreeds. With advice from Coed Cymru* the farmers planteda range of broadleaf species suited to the ground conditions,with the aim of creating more natural mixed woodland.This would provide all-year-round shelter, new wildlifehabitats and landscape diversity, and be more resilient to thechallenges of a changing climate in future.Coetiroedd, bywydgwyllt a thirwedd –llwyddiannau’r 10mlynedd cyntafCynlluniwyd gwelliannau coetir ym Mhontbren ynofalus i gyflawni bwriadau amaethyddol y ffermwyrtrwy greu gorchudd coetir oedd mor naturiol âphosibl, ac a fyddai’n byw’n hir ac yn hawddi’w gynnal ar ôl y cyfnod sefydlu cychwynnol.Roedd plannu gwrychoedd a rheoli yn gofyn am yrun dull, a chrëwyd pyllau dŴr newydd oedd er llesffermio a bioamrywiaeth. Roedd hyn yn gofyn amddull anghonfensiynol o sefydlu coetir, o anghenraidyn wahanol iawn i goedwigwr yn plannu cnwd o goed.Mae’r manylion wedi eu mireinio dros y blynyddoeddym Mhontbren, gan ddefnyddio stoc plannu wedi eutyfu gan y ffermwyr yn eu meithrinfa goed eu hunaina gan gyflenwyr lleol eraill. Cefnogwyd y gwaithamgylcheddol gan amrywiaeth o ffynonellau cyllido,nad oedd yn ffitio’n hawdd i ofynion cynlluniaugrantiau safonol.PontbrenMae’r manteision i fyd natur yn drawiadol i goetir agwlypdiroedd, ac mae’r broses o symleiddio’r tirweddwedi ei wrth-droi. Pan ddechreuwyd ar blannu coeddim ond 1.5% o dir Pontbren oedd yn goetir, y rhanfwyaf yn goetir glannau afon wedi ei esgeulusoac ardaloedd bach o goed llarwydden, ond ddengmlynedd yn ddiweddarach mae 120,000 o goed newydda llwyni wedi eu plannu. Mae 16.5 km o wrychoeddwedi eu creu neu eu hadnewyddu ac mae bron i 5% odir Pontbren bellach yn goetir. Mae hyn yn llwyddiantmawr mewn dim ond 10 mlynedd heb golli dimcynnyrch amaethyddol. Nid yw ffermwyr Pontbrenwedi gorffen eto. Maent yn bwriadu plannu coed agwrychoedd a rheoli eu coetiroedd, gan gynyddu’rpotensial i fanteision amgylcheddol ar y ffermydd hynyn yr ucheldir.Gall amgylchiadau tyfu fod yn llym yn ucheldiroedd Cymru,ac mae plannu lleiniau cysgodol a gwrychoedd yn fuddsoddiadhirdymor. Roedd ffermwyr Pontbren yn sylweddoli ei fod yrun mor bwysig i ddewis planhigion coetir gwydn wedi euhaddasu’n dda i amgylchiadau lleol, ag yr oedd i fuddsoddimewn bridiau defaid cynhenid. Gyda chyngor gan Goed Cymru*plannodd y ffermwyr ystod o rywogaethau llydanddail oeddyn gweddu i amodau’r tir, gyda’r bwriad o greu coetir mwynaturiol gymysg. Fe fyddai hwn yn darparu gwarchodfa gydoly flwyddyn, cynefinoedd byd natur newydd ac amrywiaetho dirwedd, ac fe fyddai hefyd yn fwy gwydn i her newidhinsawdd yn y dyfodol.Woodland, wildlifeand landscape –achievements of thefirst 10 yearsThe woodland improvements at Pontbren werecarefully designed to achieve the farmers’agricultural objectives by creating woodlandcover that was as natural as possible, and would belong-lived and easy to maintain after the initialestablishment period. The hedgerow plantingand management took a similar approach,and new ponds were created which benefittedboth farming and biodiversity. This required arather unconventional approach to woodlandestablishment, necessarily very different from thatof a forester planting a timber crop. The detailshave been refined over the years at Pontbren, usingplanting stock grown by the farmers in their owntree nursery and other local suppliers. A rangeof different sources of funding supported thisenvironmental work, which did not fit easily intoNew ponds benefited both farmingand biodiversity.Pyllau dwˆ r newydd lles ffermio abioamrywiaeth.*http://www.coedcymru.org.uk/ *http://www.coedcymru.org.uk/13High density mixed planting requires very carefulmaintenance in the first three years.Mae plannu cymysg, dwysedd uchel yn gofyn amgynnal gofalus yn ystod y dair mlynedd gyntaf.
 8. 8. 15• Long-lived but slower-growing large trees that willprovide timber in 40–100 years’ time, for examplesessile oak (Quercus petrea), the native oak of thewestern uplands of Wales, ash (Fraxinus excelsior)an important woodland species which survivesat higher altitudes than oak in Wales, and sweetchestnut (Castanea sativa);• Easily coppiced shade tolerant shrubs that willdo well inside the wood, especially hazel (Corylusavellana) and holly (Ilex aquifolium), and on the edgeswhere there is more light, bird cherry (Prunus padus),field maple (Acer campestre), hawthorn (Crataegusmonogyna) and blackthorn (Prunus spinosa).Experience has shown that these mixtures do best ifplanted all at the same time, but high density mixedplanting of this type requires very careful maintenancein the first three years, and particular attention toweeding. The other critical issue is using planting stockof the right provenance, suited to the more challenginggrowing conditions above 240m.• Coed sy’n byw’n hir ond sy’n goed mawr yn tyfu’n arafachac a fydd yn darparu coed mewn 40–100 o flynyddoedd,er enghraifft derw digoes (Quercus petrea; sessile oak),derwen gynhenid ucheldir gorllewinol Cymru, yr onnen(Fraxinus excelsior; ash) rhywogaeth coetir pwysig sy’ngoroesi ar uchderau uwch na’r dderwen yng Nghymru, a’rcastanwydden bêr (Castanea sativa; sweet chesnut);• Prysgwydd a wnaiff brysgoedio’n hawdd ac sy’n goddefcysgod a fydd yn gwneud yn dda y tu fewn i’r coed, ynarbennig y gollen (Corylus avellana; hazel) a’r celyn (Ilexaquifolium; holly), ac ar yr ymylon ble mae mwy o olau,coed ceirios yr adar (Prunus padus; bird cherry), masarnenfach (Acer campestre; field maple), y ddraenen wen(Crataegus monogyna; hawthorn) a’r ddraenen ddu(Prunus spinosa; blackthorn).Mae profiad yn dangos fod y cymysgedd hwn yn gwneudorau os ydynt wedi eu plannu ar yr un pryd, ond maeplannu cymysg, dwysedd uchel o’r math yma yn gofyn amgynnal gofalus yn ystod y dair mlynedd gyntaf, a thalu sylwarbennig i’r chwynnu. Y mater arall sydd o bwys mawr ywdefnyddio stoc plannu o’r tarddiad cywir, sy’n gweddu iamodau tyfu mwy heriol uwchben 240m.Because the primary aim was not to grow a crop oftimber there was no need to follow the traditionalgeometry or silvicultural systems of plantation forests.Instead, shelterbelts of mixed broadleaved trees wereplanted at unconventionally high densities together witha large proportion of shrubs.Typical woodland species are planted in the centre, withhedge species on either side to provide shelter quicklybefore the new woodland understory develops. They areeasily coppiced to maintain this function in the longerterm. Species used in the mixed planting at Pontbren fallinto three broad groups, each with a particular role inthe woodland:• Quick-growing pioneer tree species which thrive inopen conditions such as silver birch (Betula pendula),downy birch (B. pubescens), rowan (Sorbus aucuparia) andon wetter areas black alder (Alnus glutinosa), and for themost exposed sites aspen (Populus tremula) and willow(Salix spp.), but planting the latter away from fielddrains which the roots might block;Oherwydd mai nid y bwriad cyntaf oedd tyfu cnwd o goednid oedd angen dilyn geometreg traddodiadol neu systemaucoedamaeth fforestydd planhigfa.Yn hytrach, plannwyd lleiniau cysgodol o goed cymysgllydanddail ar ddwyster uchel iawn, anghonfensiynolynghyd â chyfartaledd uchel o lwyni. Mae cynefinoeddcoetiroedd nodweddiadol yn cael eu plannu yn y canol,gyda rhywogaethau gwrychoedd ar bob ochr i gynniglloches cyflym cyn bod isdyfiant y coetir newydd wedidatblygu ac wedyn gallant gael eu prysgoedio’n hawddi gynnal y swyddogaeth hon yn y tymor hir. Mae’rrhywogaethau a ddefnyddir yn y plannu ym Mhontbren ynsyrthio i dri grŴp eang, bob un â rhan arbennig yn y coetir:• Rhywogaeth coed arloesol sy’n tyfu’n gyflym ac ynffynnu mewn amgylchiadau agored er enghraifft y fedwarian (Betula pendula; silver birch), y fedw lwyd (B. Pubescens;downy birch), y griafolen (Sorbus aucuparia; rowan) ac ardir gwlypach y wernen (Alnus glutinosa; alder), ac ar gyfer ymannau mwyaf agored yr aethnen (Populus tremula; aspen)a’r helyg (Salix spp.), ond gan blannu’r olaf oddi wrthtraeniau’r cae gan y gall y gwreiddiau flocio traeniau;CoedCymruAdministering the Enfys fund on behalf oftheWales Council forVoluntary Actioninvolved setting up a self-regulating system ofaccounting and quality control.Dderbynniodd y prosiect gyllid oddi wrthEnfys, a symbylodd hyn y grwp i ffurfiocwmni cydweithredol, a fu’n gweinyddu’rcyllid ar ran Cyngor GweithreduGwirfoddol Cymru.14CoedCymruFunding from government grant schemes had tobe adjusted as a special case to accommodate theinnovative approach,in particular the high cost offencing long,narrow strips of woodland.Bu’n rhaid addasu gofynion cynlluniau grant yllywodraeth fel achos arbennig i ymgymhwyso ar gyfery dull arloesol yma o sefydlu coetir,yn arbennig y gostuchel o ffensio lleiniau hir,cul o goetir.20112005
 9. 9. y dull arloesol o sefydlu coetir ym Mhontpren, yn arbennig ygost uchel o ffensio lleiniau hir, cul o goetir.Teneuwyd coetiroedd oedd eisoes yn bodoli ble roeddhynny’n angenrheidiol a chawsant eu cyfoethogi ganrywogaethau cynhenid, er enghraifft coed derw, gyda’rbwriad o reoli hirdymor fel yswiriant parhaol.Prysgoediwyd yr hen wrychoedd drwy fôn docio, cau’rbylchu a’u hadnewyddu fel terfynau diogel rhag anifeiliaid acfel lloches effeithiol.Gwnaed ymdrechion sylweddol i ganfod y defnydd gorauo’r coed a gynhyrchwyd o adnewyddu’r hen goetir agwrychoedd. Aeth peth i felin lifio, gan ddarparu digon oddeunydd i godi estyniad i un o’r tai fferm, a gwerthwydllawer o’r sycamorwydden i grefftwyr coed lleol. Ar ôl ygormodedd ar y cychwyn dirywiodd cynnyrch y coetiroeddyn arw, ond byddant yn parhau i ddarparu cyflenwad bach odanwydd a sglodion coed o’r prysgoedio.Daeth y manteision i fyd natur o’r cynefinoedd newydd a’rrhai oedd wedi’u gwella ar dirwedd y ffermydd yn amlwg i’rffermwyr yn gyflym iawn, ac nid oeddent wedi’u cyfyngu i’rcoetir. Roedd ffensio y coetiroedd glannau’r afon yn golygunad oedd gan yr anifeiliaid bellach agoriad i’r nentydd. Roeddyr ymyrraeth cyfyngedig yn caniatáu i lystyfiant glan yr afoni ddatblygu ac i’r nentydd gael proffil mwy naturiol gydachrychdonnau a phyllau, a ddefnyddir gan frithyll a dyfrgwn.16 17had to be adjusted as a special case to accommodatethe innovative approach to woodland establishment atPontbren, in particular the high cost of fencing long,narrow strips of woodland.The existing woodland was thinned where necessaryand enriched with native species such as oak, with theaim of long-term management as continuous cover.The old hedges were coppiced, gapped up and restoredas stockproof boundaries and effective shelter.Considerable efforts were made to find the best usefor the timber produced from restoring old woodlandand hedgerows. Some went for sawmilling, providingenough material to build an extension to one of thefarmhouses, and much of the sycamore was sold to localwoodworking craftsmen. After this initial surplus theproductivity of the woodland declined sharply, but it willcontinue to provide a small supply of fuel and woodchipfrom coppiced material.The wildlife benefits of the new and improved habitatswithin the farmed landscape became evident to thefarmers very quickly, and were not confined to thewoodland. Fencing the riparian woodlands meant thatstock no longer had access to the streams. The reduceddisturbance allowed bankside vegetation to developand the streams to resume a more natural profile withriffles and pools, which are used by trout and otters.Problems with plants supplied of the wrong provenance,which were not detected until these failed to establish,was one of the reasons that encouraged the farmersto set up their own tree nursery. Here they propagatedtrees and shrubs from seed and vegetative materialgathered on the farms, successfully providing for theirown needs plus a surplus to sell. When central and localgovernment grants for tree and hedge planting on farmswere curtailed, the Pontbren and other small nurseriessupplying local farmers closed (although the nurserybeds of composted woodchip continue to produce finecrops of vegetables at Pontbren).The costs of the initial woodland planting and hedgerestoration projects were borne entirely by thefarm businesses, but scaling up the environmentalimprovements across 10 farms was only possible withadditional funding. The first came from LEADER,followed by Scottish Power’s Rural Care Scheme.Funding for hedgerows, ponds and wetlands camefrom the lottery-funded programme Enfys and thisprompted the group of 10 to form a cooperative, whichadministered the Enfys fund on behalf of the WalesCouncil for Voluntary Action. This involved settingup a self-regulating system of accounting and qualitycontrol. Woodland work was supported by fundingfrom government grant schemes, but the requirementsUn o’r rhesymau a hybodd y ffermwyr i ddechrau eumeithrinfa goed eu hunain oedd y problemau gydaphlanhigion a gyflenwyd o’r tarddiad anghywir na chawsanteu canfod nes iddynt fethu â sefydlu. Yma roeddynt yn tyfua lluosogi coed a llwyni o hadau a deunydd llystyfiannola gasglwyd ar y ffermydd, gan ddarparu’n llwyddiannus argyfer eu hanghenion eu hunain a gyda choed dros ben i’wgwerthu. Pan gwtogwyd grantiau’r llywodraeth i blannu coeda gwrychoedd ar ffermydd, caewyd meithrinfa Pontbren ameithrinfeydd bach eraill oedd yn cyflenwi ffermwyr lleol (erbod y gwelyau meithrinfa sglodion coed wedi eu compostioyn parhau i gynhyrchu cnydau da o lysiau ym Mhontbren.Busnesau’r fferm fu’n dwyn costau prosiect plannucychwynnol y coetir ac adnewyddu’r gwrychoedd yngyfangwbl, ond doedd mynd i’r afael â gwelliannauamgylcheddol dros 10 fferm ddim ond yn bosibl gyda chyllidychwanegol. Daeth y cyntaf o LEADER, wedi ei ddilyn gangyllid Cynllun Gofal Gwledig Scottish Power. Daeth y cyllid argyfer y gwrychoedd, y pyllau dŴr a’r gwlypdiroedd gan Enfys,rhaglen wedi ei chyllido gan y loteri, a symbylodd hyn y grŴpo 10 i ffurfio cwmni cydweithredol, a fu’n gweinyddu cyllidEnfys ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Roeddhyn yn golygu sefydlu system hunan-reoledig o gyfrifyddua rheoli ansawdd. Cafodd gwaith yn y coetir ei gynorthwyogan gyllid cynlluniau grantiau’r llywodraeth, ond bu’n rhaidaddasu’r gofynion fel achos arbennig i ymgymhwyso ar gyferThe old hedges were coppiced, gapped up and restored asstockproof boundaries and effective shelter.Prysgoediwyd yr hen wrychoedd drwy fôn docio, cau’r bylchua’u hadnewyddu fel terfynau diogel rhag anifeiliaid ac fellloches effeithiol.PontbrenPontbrenPontbrenProblems with plants supplied of thewrong provenance encouraged thefarmers to set up their own tree nursery.Un o’r rhesymau a hybodd y ffermwyr iddechrau eu meithrinfa goed eu hunainoedd y problemau gyda phlanhigion agyflenwyd o’r tarddiad anghywir.
 10. 10. 18 19There have also been sightings of one of the UK’s mostendangered mammals, the water vole. Pontbren is hometo many wild birds including 12 species of particularconservation importance – hen harrier, skylark, linnet,barn owl, lapwing, snipe, kingfisher, curlew, redkite, cuckoo, stonechat and woodcock. The farmersbelieve that their efforts to control some troublesomepredators, including magpies, have helped to improvethe breeding success of ground nesting birds.The landscape changes at Pontbren are interestingbecause the woods, hedges and ponds have restoredsome of the landscape pattern and diversity that hadbeen lost during the 20th century. That said, the workhas formed a fully functioning 21st century landscape,and was not an attempt to recreate an historic landscapethat was the product of a very different farming systemand social structure.The farmers have researched the history of their farmsover the past 170 years and this shows just how much theland use has changed.At the time of the Tithe Survey in 1842, there were 26farms and smallholdings in the Pontbren area. The landthat is now Pontbren was then owned mainly by twolarge estates and, except for some areas of woodland,was worked by tenant farmers. The census returns of 1841give a total of 151 people living and working there.By the early 20th century the pattern of land ownershiphad changed, the large estates were breaking up and thefarm holdings were being sold off, very often to theoccupying tenants. The number of holdings decreased,as the smaller ones were gradually amalgamated withlarger neighbours. The extensive areas of commongrazing, or sheep walks, were also divided up and addedto the individual holdings. This trend of increasingsize of farms has continued into the 21st century. Todaythe average size of a Pontbren holding is 101 hectares,compared to just 21.6 hectares in 1842. There are nowten owner-occupied farms and 34 individuals living atPontbren. Half of the farms have been occupied by thesame family for generations.Pontbren has not always been grassland. In 1842 around40% of the Pontbren land was classed as arable, and oatswere grown to ‘fuel’ the working horses. Today there isno arable land at Pontbren and no cereals are grown forthe local corn mills, and modern machinery and dieselhave replaced the horses and the oats.Gwelwyd hefyd un o famaliaid sydd mewn mwyaf o berygl oddifodiant, y llygoden ddŴr. Mae Pontbren yn gartref i lawero adar gwyllt gan gynnwys 12 rhywogaeth o bwysigrwyddcadwriaethol arbennig – boda tinwyn, ehedydd, llinos, tylluanwen, cornchwiglen, gïach, glas y dorlan, gylfinir, barcud coch,y gog, clochdar y cerrig a’r cyffylog.Cred y ffermwyr fod eu hymdrechion i reoli rhaiysglyfaethwyr trafferthus, gan gynnwys piod, wedi helpu iwella llwyddiant magu adar sy’n nythu ar y llawr.Mae’r newidiadau yn y tirwedd ym Mhontbren yn ddiddorol,oherwydd mae’r coed, y gwrychoedd a’r pyllau dŴr wedi adferpeth o batrwm ac amrywiaeth tirwedd a gafodd ei golli ynystod yr 20fed Ganrif. Ond, wedi dweud hynny, mae’r gwaithwedi creu tirwedd ymarferol llawn ar gyfer yr 21ain Ganrif.Nid oedd yn ymdrech i ail-greu tirwedd hanesyddol a oeddyn gynnyrch system oes wahanol iawn o ffermio a strwythurcymdeithasol. Mae’r ffermwyr wedi ymchwilio hanes euffermydd dros y 170 mlynedd diwethaf ac mae hyn yn dangosgymaint mae defnydd y tir wedi newid.Adeg Arolwg y Degwm yn 1842 roedd 26 o ffermydd athyddynnod yn ardal Pontbren. Roedd y rhan fwyaf o’r tirsydd bellach ym Mhontbren ym meddiant dwy stad fawr ac,ar wahân i rai ardaloedd o goetir, yn cael eu gweithio gandenantiaid o ffermwyr. Mae canlyniadau cyfrifiad 1841 yn rhoicyfanswm o 151 o bobl yn byw ac yn gweithio yno. Erbynblynyddoedd cynnar yr 20fed Ganrif roedd patrwm meddianty tir wedi newid, roedd y stadau mawr yn chwalu ac roeddy tyddynnod yn cael eu gwerthu, yn aml iawn i’r tenantiaidoedd yn byw ynddyn nhw. Aeth y nifer o dyddynnod yn llaifel roedd y rhai lleiaf yn cael eu cyfuno â chymdogion mwy.Roedd yr ardaloedd eang o dir comin neu’r cynefinoedddefaid hefyd yn cael eu rhannu a’u hychwanegu at dyddynnodunigol. Bu i’r duedd o faint ffermydd yn cynyddu barhau i’r21ain Ganrif. Heddiw maint tyddyn Pontbren ar gyfartaleddyw 101 hectar, o’i gymharu â dim ond 21.6 hectar yn 1842.Erbyn hyn mae deg fferm yn berchen ddeiliad a 34 unigolynyn byw ym Mhontbren. Mae hanner y ffermydd wedi bod ymmeddiant yr un teulu ers cenedlaethau.Nid yw Pontbren bob amser wedi bod yn lastir. Yn 1842 roeddtua 40% o dir Pontbren yn cael ei ddosbarthu fel tir âr athyfwyd ceirch yno fel ‘tanwydd’ i geffylau gweithio. Heddiwnid oes tir âr ym Mhontbren ac ni thyfir grawnfwyd ar gyfery melinau corn lleol, ac mae peiriannau cyfoes a disel wedicymryd lle’r ceffylau a’r ceirch.PontbrenPontbren is home to many wild birds including 12 species ofparticular conservation importance.Mae Pontbren yn gartref i lawer o adar gwyllt gan gynnwys12 rhywogaeth o bwysigrwydd cadwriaethol arbennig.The wildlife benefits of the new and improved habitats within thefarmed landscape became evident to the farmers very quickly,Ddaeth y manteision i fyd natur o’r cynefinoedd newydd a’rrhai oedd wedi’u gwella ar dirwedd y ffermydd yn amlwg i’rffermwyr yn gyflym iawnThe changes at Pontbren have restored some of the landscape diversity lost during the 20th century while also creating a landscapefit for farming today.Mae’r newidiadau ym Mhontbren wedi adfer peth o batrwm ac amrywiaeth tirwedd a gafodd ei golli yn ystod yr 20fed ganrif tra’n creutirwedd ymarferol llawn ar gyfer yr 21ain ganrif.PontbrenWTPL/RoryFrancis
 11. 11. 20 21The farmers were closely involved throughout theresearch work and helped to develop a GIS basedvisualisation tool that can be used to supportdiscussions of how to optimise future land useto deliver a range of ecosystem services fromproductive upland farms.After major floods in England and Wales during 2000 and2001 there was concern that the causes might include soilcompaction as a result of modern farming practices. It wasthought the effect might be similar to that of additionalbuildings and paving within urban areas, reducing thecapacity of the soil to absorb water in heavy rain. This inturn can lead to rapid run-off into streams and rivers, andlocal flooding. A comprehensive study of the scientificliterature in 2004 concluded that there was insufficientevidence on the flood impacts of changes in rural land useand management, and called for more research2.The huge research programme at Pontbren began witha chance observation by Coed Cymru’s director, whowas walking across sheep grazed pasture during heavyrain on a visit to one of the farms in 2001. He noticedthat water running downhill across the grazed fieldsdisappeared as soon as it reached the edge of the newwoodland, and the farmers confirmed that they too hadnoticed this.Dechreuodd rhaglen ymchwil enfawr ym Mhontbrendrwy sylw ar hap gan Gyfarwyddwr Coed Cymru, oeddyn digwydd cerdded ar draws porfa defaid yn ystod glawtrwm ar ymweliad ag un o’r ffermydd yn 2001. Sylwoddfod y dŴr oedd yn llifo i lawr allt ar draws y caeau oeddwedi’u pori yn diflannu cyn gynted ag y cyrhaeddoddymylon y coetir newydd, ac i’r ffermwyr gadarnhau eu bodhwythau hefyd wedi sylwi ar hyn. Gwahoddwyd CanolfanEcoleg a Hydroleg Bangor i ddilyn hyn gydag ymchwil symlo’r pridd, a chymerasant fesuriadau i gymharu cyflymderroedd y pridd dan y borfa a’r pridd yn y coetir oedd wediei ffensio, yn gallu amsugno’r dŴr. Roedd y canlyniadau’ndrawiadol, gan ddangos fod graddfeydd yr ymdreiddiad y tufewn i’r coetir yn 60 gwaith y rhai ar y borfa ddeng metr iffwrdd, a bod yr effeithiau manteisiol yn ymestyn y tu drawi ymylon y coetir3. Roedd y rhesymau’n aneglur, a doedd yrymchwil blaenorol fawr o help, oherwydd bod llawer ohonoyn ymwneud â’r trofannau. Roedd yr ymchwil cyfyngedigyn Ewrop yn tueddu i ganolbwyntio ar goetir neu ar dirfferm neu, yn y DU, ar blanhigfeydd conifferaidd ar briddmawnog wedi’i ddraenio. Roedd Pontbren yn gwbl wahanol,oherwydd roedd lleiniau o goed llydanddail cynhenidwedi’u plannu ar lastir ar ogwydd wedi ei wella. Cytunodd yffermwyr yn barod iawn i waith ymchwil mwy manwl, gydagoffer monitro wedi ei godi ac arbrofion wedi eu trefnu ar eutir, er y byddai hyn yn golygu peth ymyrraeth â’u gwaith amynediad rheolaidd gan y staff gwyddonol.CentreforEcologyandHydrologyCentreforEcologyandHydrologyThe infiltration rates inside the woodland were 60 timesthose on the pasture ten metres away.Graddfeydd yr ymdreiddiad y tu fewn i’r coetir yn 60 gwaithy rhai ar y borfa ddeng metr i ffwrdd.Innovative research onthe role of woods incatchment managementThe farmers observed that their tree planting hadunexpected benefits in reducing water run-offfrom improved grassland, and they were keen tohave this confirmed by independent research.Their interest led to a major hydrological researchprogramme at Pontbren, which has providedimportant new evidence of the role of trees inflood control. The Pontbren data is now beingused elsewhere in the UK to develop better waysof predicting the impact of upland land use onflooding. This is important because predictiveclimate models suggest that in future Wales willsee more frequent storms with intense rainfall,as well as an overall increase in precipitation. ThePontbren results have shown conclusively thatstrategically planted narrow, fenced shelterbeltsof trees across slopes capture surface run-off fromthe pasture land above and allow it to soak morerapidly into the soil. Detailed research is providingnew insights into how different species of treeimprove water absorption.Ymchwil arloesol ar rôlcoetir wrth rheoli dalgylchSylwodd y ffermwyr fod plannu’r coed wedi caelmanteision annisgwyl wrth ostwng y dŴr ffo ar y glastiroedd wedi’i wella, ac roeddent yn awyddus i gael hynwedi ei gadarnhau gan ymchwil annibynnol. Arweinioddeu diddordeb at brif raglen ymchwil hydrolegol ymMhontbren, a ddarparodd dystiolaeth bwysig newydd orôl coed yn y gwaith o reoli llifogydd. Mae data Pontbrenbellach yn cael eu defnyddio mewn mannau eraill yn yDU i ddatblygu dulliau gwell o ragweld effaith defnyddtir yr ucheldir ar lifogydd. Mae hyn yn bwysig oherwyddmae modelau hinsawdd argymhellol yn awgrymu y byddCymru yn y dyfodol yn gweld stormydd amlach gydaglawiad trymach, yn ogystal â chynnydd cyffredinolmewn gwlybaniaeth. Dangosodd ganlyniadau Pontbrenyn derfynol fod lleiniau cysgodol cul o goed wedi euffensio a’u plannu’n strategol ar draws llethrau yn dal ydŴr ffo oddi ar wyneb y borfa uwchben ac yn caniatáuiddo amsugno’n gyflymach i’r pridd. Mae gwaith ymchwilmanwl yn darparu mewnwelediad newydd i sut maegwahanol rywogaethau o goed yn gwella amsugniad dŴr.Bu’r ffermwyr ynghlwm wrth y gwaith ymchwil drwyddodraw a buont o gymorth i ddatblygu’r offer delwedduwedi’i seilio ar System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS)y gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo trafodaethau ar suti optimeiddio’r defnydd o dir yn y dyfodol i gynhyrchuamrywiaeth o wasanaethau ecosystem o ffermyddcynhyrchiol yr ucheldir.Wedi’r llifogydd trwm yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2000a 20001 roedd pryder y gallai’r achosion gynnwys cywasgiadpridd o ganlyniad i ddulliau ffermio cyfoes. Credwyd y gallai’reffaith fod yn debyg i adeiladau a phalmentydd ychwanegolmewn ardaloedd dinesig, gan leihau cynhwysedd y pridd iamsugno dŴr mewn glaw trwm. Gall hyn yn ei dro arwain atddŴr ffo yn llifo’n gyflym i nentydd ac afonydd, ac at lifogyddlleol. Daeth astudiaeth gynhwysfawr o lenyddiaeth wyddonolyn 2004 i’r casgliad nad oedd digon o dystiolaeth ar effeithiaullifogydd ar newidiadau mewn defnydd a rheoli tir gwledig, agalwyd am fwy o waith ymchwil2.The Flood Risk Management Research Consortium set up anintensive hydrological research programme at Pontbren from2004 to 2011 to build up a detailed picture of how rain fallingon the farmland moved into the streams.Gosododd y ConsortiwmYmchwil Rheoli Perygl Llifogydd(FRMRC) raglen ymchwil hydrolegol dwys ym Mhontbren o2004 i 2011 er mwyn adeiladu darlun llawn o sut mae’r glaw sy’nsyrthio ar dir fferm yn symud i’r nentydd.The Pontbren results have shown conclusively thatstrategically planted narrow, fenced shelterbelts of treesacross slopes capture surface run-off from the pasture landabove and allow it to soak more rapidly into the soil.Dangosodd ganlyniadau Pontbren yn derfynol fod lleiniaucysgodol cul o goed wedi eu ffensio a’u plannu’n strategolar draws llethrau yn dal y dwˆ r ffo oddi ar wyneb y borfauwchben ac yn caniatáu iddo amsugno’n gyflymach i’r pridd.CoedCymru
 12. 12. 22 23redeg y dŴr na thraeniau cae. Mae hyn yn digwydd ble maehaen o bridd anhydraidd yn ymyl y wyneb sy’n achosi’r pridduwch ei ben i fynd yn soeglyd yn gyflym4. Ym Mhontbrengall hyn ddigwydd am gyfnodau hirfaith mewn blwyddyngyffredin (er yn haf poeth sych 2006 bu i’r pridd sych hollti,gan agor gwahanol lwybrau i’r dŴr lifo dros dro). Oddi fewni’r ardaloedd ble plannwyd y coed, ble roedd defaid wedi eucau allan, roedd yn arwyddocaol llai o lif dros y tir ac roedd80 cm uchaf y pridd yn llawer sychach, gyda nifer mwy ofandyllau yn y pridd sy’n draenio’n hawdd ac sydd felly ar gaeli’r dŴr sy’n llifo i mewn. Roedd y lleiniau o goed a blannwydar y borfa wedi gwella strwythur y pridd yn gyflym a gyrru’rgwreiddiau’n ddyfnach i’r haenau o bridd. Roedd ymchwilwyrwedi synnu i ganfod fod coed yn dechrau cael yr effaith hynmor gynnar â dwy flynedd ar ôl y plannu5.Mae mesuriadau gwreiddiol graddau treiddiad y dŴr ar y lleiniauarbrofol wedi eu hailadrodd yn ystod 2012. Pan gyhoeddir ycanlyniadau hyn maent yn debyg o ddangos fod, o’i gymharuâ glastir a borwyd gan ddefaid, yr ardal cadw defaid allan yncynhyrchu ar gyfartaledd gwelliant o bum gwaith yng ngraddfeyddyr ymdreiddiad, ond mae gadael y defaid allan a phlannu coedllydanddail yn 67 gwaith mwy effeithiol na glastir wedi ei wella a’ibori am amsugno dŴr sy’n llifo allan ar wyneb y tir6.CentreforEcologyandHydrologyThe belts of trees planted on the pasture land had rapidlyimproved the soil structure and sent roots deeper into thesoil. Researchers were surprised to find that trees begin tohave this effect as early as two years after planting.Roedd y lleiniau o goed a blannwyd ar y borfa wedi gwellastrwythur y pridd yn gyflym a gyrru’r gwreiddiau’n ddyfnach.Roedd ymchwilwyr wedi synnu i ganfod fod coed yn dechraucael yr effaith hyn mor gynnar â dwy flynedd ar ôl y plannu.Strategic woodland planting may help to mitigate sediment lossby reducing peak flows and hence erosion within the naturalchannel network.Mae plannu coetir strategol yn gallu helpu lliniaru colli gwaddoddrwy ostwng anterth y llif ac felly erydiad.Gosododd y Consortiwm Ymchwil Rheoli Perygl Llifogydd(FRMRC) sydd wedi ei gyllido gan y Llywodraeth, raglenymchwil hydrolegol dwys ym Mhontbren o 2004 i 2011, gangasglu data ar y rhyngweithio rhwng dŴr, priddoedd, llethra llystyfiant ar wahanol raddfeydd o leiniau 12 metr sgwâr iddalgylch 1,000 hectar, er mwyn adeiladu darlun llawn o sutmae’r glaw sy’n syrthio ar dir fferm yn symud i nentydd, aci fesur effaith coed ar y prosesau hyn. Gofynnodd hyn amfonitro dwys dŴr yn llifo drwy’r pridd ac mewn rhwydwaitho ddraeniau, ffosydd a nentydd i ddeall cychwyn llif afonydd,a chasglu data o arbrofion maes a gafodd eu cynllunio’nofalus. Ail fwriad y gwaith ymchwil oedd datblygu modelaucyfrifiadurol yn seiliedig ar waith ymchwil a wnaed ar y tir,yn atgynhyrchu’r arsylwadau o arbrofion ym Mhontbren, ygellir eu defnyddio i ragweld effeithiau graddfeydd dalgylcho newid defnydd tir. Roedd y data yn gofyn am osod rhes owahanol fathau o offer monitro. Roedd yr arbrofion maes ynmesur graddau treiddiad pridd dros gyfnod o 18 mis ar leiniau12m x 12m o dri math – glastir wedi ei bori gan ddefaid, glastirble roedd y defaid wedi’u cau allan, a choetir ble roedd coedllydanddail wedi eu plannu a’r defaid wedi eu cau allan.Dangosodd y data ar symudiad dŴr fod llif y dŴr dros y tir arlastir a borir gan ddefaid yn gallu bod yn llwybr pwysicach ithere is a relatively impermeable soil layer near the surfacethat causes the soil above it to become saturated quickly4. AtPontbren this can happen for prolonged periods in a normalyear (although in the hot dry summer of 2006 the dried outsoil cracked, temporarily opening up quite different routesfor water flow). Within the tree-planted areas, from whichsheep were excluded, there was significantly less overlandflow and the upper 80 cm of soil was much drier, with agreater number of larger soil pores which drain easily and arethus available for incoming water. The belts of trees plantedon the pasture land had rapidly improved the soil structureand sent roots deeper into the soil, allowing more water tobe absorbed, moving more quickly into deeper layers of soil.Researchers were surprised to find that trees begin to havethis effect as early as two years after planting5.The original measurements of water infiltration rates onthe experimental plots have been repeated during 2012.When these results are published they are likely to showthat, compared to sheep-grazed grassland, excluding sheepproduces on average a five fold improvement in infiltrationrates, but excluding sheep and planting broadleaved trees ison average 67 times more effective than improved, grazedgrassland at absorbing surface run-off6.Other studies have investigated sediment transport andthe detailed relationship between tree growth andwater transport.The data on water movement showed that in grassland grazedby sheep, the overland water flow can be a more importantrunoff pathway than the field drains.Dangosodd y data fod llif y dŵr dros y tir ar lastir a borir ganddefaid yn gallu bod yn llwybr pwysicach i redeg y dŵr nathraeniau cae.CoedCymruCoedCymruCentre for Ecology and Hydrology (CEH) Bangor wasinvited to follow this up with a simple soil investigation,and they took measurements comparing the speed atwhich the soils under the pasture and those in the fencedoff woodland could absorb water. The results werestriking, showing that the infiltration rates inside thewoodland were 60 times those on the pasture ten metresaway, and that the beneficial effect extended beyondthe edge of the woodland3. The reasons were unclear,and previous research was little help, because much of itapplied to the tropics, and the limited body of research inEurope tended to focus on woodland or farmland or, inthe UK, on coniferous plantations on drained peat soils.Pontbren was quite different, because strips of nativebroadleaf woodland had been planted within sloping,improved grassland. The farmers readily agreed to moredetailed research, with monitoring equipment installedand experiments set up on their land, although this wouldmean some disruption to their work and regular access bythe scientific staff.The government-funded Flood Risk Management ResearchConsortium (FRMRC) set up an intensive hydrologicalresearch programme at Pontbren from 2004 to 2011,collecting data on the interaction of water, soils, slopeand vegetation at several scales from 12 metre square plotsto the 1,000 hectare catchment to build up a detailedpicture of how rain falling on the farmland moved intothe streams, and to measure the effect of trees on theseprocesses. This required intensive monitoring of waterflows through the soil and in a network of drains, ditches,and streams to understand the generation of river flows, anddata collection from specially designed field experiments.The second aim of the research was to develop physicallybased computer models, reproducing the experimentalobservations at Pontbren, which could be used to predictcatchment scale effects of land-use change. The datacollection required installing an array of different types ofmonitoring equipment. The field experiments measured soilinfiltration rates over a period of 18 months on 12m x 12mplots of three types – grassland grazed by sheep, grasslandfrom which the sheep were excluded, and planted broadleafwoodland from which sheep were excluded.The data on water movement showed that in grassland grazedby sheep the overland water flow can be a more importantrunoff pathway than the field drains. This occurs where
 13. 13. 24 25Mae gwaith ymchwil Pontbren wedi codi nifer o gwestiynaudiddorol am goetiroedd ffermydd sydd eto i’w hateb, acmae ffermwyr yn awyddus i weld astudiaethau Pontbrenyn cael eu hymestyn i edrych ar effeithiau gwrychoedd arymdreiddiad dŴr ar dir pori.Bu tri phrosiect arwyddocaol yn monitro bioamrywiaeth arffermydd Pontbren. Paratowyd rhestr fanwl o fywyd gwyllt yn ycaeau i gyd gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn,gan ddarparu data gwaelodlin i waith ymchwil botanegolyn y dyfodol. Archwiliodd dwy astudiaeth ddosbarthiad acamrywiaeth y ffawna yn y coetiroedd a’r glastiroedd, unastudiaeth o chwilod carabid a’r llall o famaliaid bach26.Dechreuwyd ar raglen ymchwil ar fioamrywiaeth ddyfrol yn 2012.Caniataodd natur aml raddfa arbrofion maes y modelau llifdŴr i gael eu codi i lefel dalgylch gyda mwy o gywirdeb na’rhyn a gyflawnwyd fel arfer. Mae cyfnod cyntaf yr ymchwilyn dangos fod lefel yr is-dalgylch y tra-arglwyddiaethu arnogan dir wedi’i wella’n amaethyddol, yn cael uchafbwyntllifogydd uwch na’r rhai sydd â thirwedd mwy naturiol, acmae’r canlyniadau’n awgrymu petai lleiniau lloches o goedyn cael eu lleoli yn y mannau iawn ar dir wedi’i wella, mae’nbosibl cael gostyngiad o 40% yn y llif uchaf27.CoedCymruSediment in streams not only reduces their efficiencybut also interferes with biological processes and ofcourse represents an irreversible loss of soil from theland. The Pontbren researchers found that sediment fromagriculturally improved pastures reached the streams viasurface water run-off and field drains, and also camefrom eroding ditch and stream banks7. FRMRC suggeststhat strategic woodland planting may help to mitigatesediment loss by reducing peak flows and hence erosionwithin the natural channel network8. Another studyexamined the way rainwater flowed through smallchannels in the soil (using simulated rain, colouredblue with food dye) and found that water flowed alongthe pathways provided by living tree roots, rather thanthrough earthworm channels and other cracks in the soil.This overturned existing theories that suggested waterflowed only along channels left by dead tree roots. Theexperiment with dyed water showed that the pathwaystree roots provided for water were strongly influencedby tree species. Birch trees have a spherical root structureand this caused the water to be channelled into a bulb-like area at the top of the soil; ash trees have horizontalsurface roots from which vertical roots extend down intothe soil. Water here was channelled along these verticalroots in finger-shaped patterns to a greater depth9.Another study investigated the influence of the treeshelterbelts on the amounts and patterns of rainfallreaching the ground both directly underneath, and onthe leeward side of the plantings. Differences in seasonalMae astudiaethau eraill wedi ymchwilio i drosglwyddogwaddod a’r berthynas fanwl rhwng tyfiant coed athrosglwyddo dŴr. Mae gwaddod mewn nentydd nid yn unigyn gostwng eu heffeithiolrwydd ond hefyd yn ymyrryd gyda’uprosesau biolegol ac wrth gwrs yn golygu colled ddi-droi’n-ôl o bridd o’r tir. Canfu ymchwilwyr Pontbren fod gwaddodo borfeydd wedi eu gwella’n amaethyddol yn cyrraedd ynentydd drwy ddŴr ffo yn llifo a draeniau caeau, a hefyd oerydiad ffosydd a glannau afonydd7.Mae FRMRC yn awgrymu fod plannu coetir strategol yn galluhelpu lliniaru colli gwaddod drwy ostwng anterth y llif acfelly erydiad yn y rhwydwaith sianelau naturiol23.Archwiliodd astudiaeth arall y ffordd mae dŴr glaw yn llifodrwy sianelau bach yn y pridd (gan ddefnyddio glaw ffug,a liwiwyd yn las gyda lliw a ddefnyddir ar gyfer bwyd) achanfod fod dŴr yn llifo ar hyd llwybrau a ddarparwyd ganwreiddiau bywr coed, yn hytrach na thrwy sianelau pryfgenwair (neu fwydod) a chraciau eraill yn y pridd.Fe wnaeth hyn wyrdroi’r damcaniaethau oedd yn bodoli ac ynawgrymu nad oedd dŴr ddim ond yn llifo ar hyd sianelau oeddwedi eu gadael gan wreiddiau coed marw. Dangosodd yr arbrawfgyda dŴr wedi’i liwio fod llwybrau roedd gwreiddiau’r coed yn eudarparu i ddŴr wedi eu dylanwadu’n gryf gan rywogaeth y coed.Mae gan y fedwen strwythur sfferaidd i’w gwreiddyn acmae hyn wedi achosi i’r dŴr gael ei sianelu i le tebyg i fwlbar ben y pridd; mae gan yr onnen wreiddiau ar yr wyneb aco’r rhain mae gwreiddiau llorweddol yn ymestyn i lawr i’rpridd. Roedd dŴr yma’n cael ei sianelu ar hyd y gwreiddiaullorweddol hyn mewn patrymau siâp bys i ddyfnder mwy9.Archwiliodd astudiaeth arall ddylanwad lleiniau cysgodol ycoed ar y cyfansymiau a phatrymau glaw yn cyrraedd y tir ynuniongyrchol oddi tan ac ar ochr gysgodol y planhigfeydd.Sylwyd ar y gwahaniaethau ym mhatrymau glaw tymhorol acroedd y rhain yn perthyn i wahaniaethau yng nghyflymdery gwynt a dwyster y glaw. Dangoswyd yn ystod y gaeaf fodgwyntoedd uchel yn chwythu dafnau bach o law mewncyfeiriad bron yn llorweddol ar draws y llain gysgodol. Roeddeffaith y lloches hon yn arwain at lai o law yn uniongyrcholdan ganopi’r coed a dros led sy’n gyfartal ag uchder coedenarferol, o gwr yr ochr gysgodol. I’r gwrthwyneb, mae cyflymderisel y gwynt a dafnau mawr o law yn ystod yr haf yn syrthiobron yn fertigol yn uniongyrchol ar y canopi gan achosi ychydigneu ddim disbyddiad o law ar yr ochr gysgodol10.rainfall patterns were observed and were related todifferences in wind speed and rainfall intensity. It wasshown that in winter, high wind speeds blow smallraindrops in an almost horizontal direction across theshelterbelt. This sheltering effect led to less rainfall bothdirectly underneath the tree canopy and over a widthequal to the average tree height from the leeward edge. Incontrast, low wind speeds and large raindrops in summerfall almost vertically, directly onto the canopy causinglittle or no rainfall depletion on the leeward side10.The research at Pontbren has raised many interestingquestions about farm woodland that are still to beanswered, and farmers are keen to see the Pontbrenstudies extended to look at the effects of hedgerows onwater infiltration on pastureland.There have been three significant projects monitoringbiodiversity on the Pontbren farms. A detailed inventoryof the plant life in all of the fields was prepared byMontgomeryshire Wildlife Trust, providing a baseline dataset for future botanical research. Two studies examined thedistribution and diversity of fauna in the woodlands andgrasslands, one of carabid beetles and the other ofsmall mammals11.CentreforEcologyandHydrologyA detailed inventory of the plant life in allthe fields was prepared by MontgomeryshireWildlife Trust.Paratowyd rhestr fanwl o fywyd gwyllt yn ycaeau i gyd ganYmddiriedolaeth Bywyd GwylltSir Drefaldwyn.The pathways tree roots provided for water were stronglyinfluenced by tree species.Mae’r llwybrau roedd gwreiddiau’r coed yn eu darparu iddŵr wedi eu dylanwadu’n gryf gan rywogaeth y coed.
 14. 14. 26 27Mae offer mapio daearyddol Polyscape o gymorth iflaenoriaethu ble y gall coed gael eu gosod yn y tirwedd i gaeleffaith ar wahanol wasanaethau ecosystem. Gall rhain efallaigynnwys, er enghraifft, cynnyrch fferm, perygl llifogydd,trosglwyddo gwaddod, storio carbon mewn llystyfiant aphriddoedd, a chysylltedd cynefinoedd coetir. Drwy gyfunogwahanol haenau GIS gall y synergedd a’r cyfaddawdu gael eudangos a’u trafod. Mae Polyscape wedi’i ddylunio’n fwriadolfel offeryn trafod sy’n cynnwys gwybodaeth fanwl y ffermwyro’u tir gyda gwybodaeth arbenigwyr eraill, yn ogystal âchymryd i ystyriaeth farn y ffermwyr ar ble y byddent neu nafyddent yn dymuno cael coed15.CentreforEcologyandHydrologyEnvironmentAgencyWalesThe time has come to consider the possibilities for managingrainwater where it falls, before it creates a flood risk.Daeth yr amser i ystyried hefyd y posibilrwydd o reoli dŵr glawble mae’n syrthio, cyn iddo greu perygl o lifogydd.A programme of research on the aquatic biodiversitybegan in 2012.The multi-scale nature of the field experiments allowedthe water flow models to be scaled up to catchmentlevel with greater accuracy than usually achieved.The first phase of research shows that sub-catchmentsdominated by agriculturally improved land have higherflood peaks than those with more natural landscapes,and the results suggest that if tree shelter belts arelocated in the right place on improved land, reductionsin peak flow of around 40% may be achievable12. Thesecond stage of the FRMRC project examined moreclosely the reasons for these differences, looking atsub-surface drainage, soil compaction, the role ofunimproved grassland and how flood peaks from uplandcatchments combine as they move downriver.There is an urgent need to find cost-effective ways ofreducing future flood risk in the UK. In Wales alone thegovernment already spends around £44 million eachyear to improve and expand the network of 2,900kmof flood defences. The cost is expected to triple to£135 million a year by 2035 to cope with the risks ofunsustainable land use and the changing climate13. Thisseems a high price to pay for what is essentially an‘end of pipe’ solution, containing the problem where itoccurs, usually far downstream. The time has come toconsider the possibilities for managing rainwater whereit falls, before it creates a flood risk.The research at Pontbren suggests that integrated treeplanting and agricultural management could havean important role in creating more sustainable landdrainage systems in upland catchments. The modellingtools developed at Pontbren were also tested at alarger scale on the Hodder catchment in Lancashireand the upper Severn catchment, contributing to thedevelopment of a model that could be used throughoutthe UK and beyond. The hydrological data collected atPontbren between 2004 and 2012 is now freely availableas a resource for other researchers14.The research work at Pontbren benefitted substantiallyfrom the active interest and support of the farmers, whonot only offered their land for monitoring and setting upexperiments, but also provided detailed information onpast and current land management, which the scientistsArchwiliodd yr ail gam ym mhrosiect yr FRMRC yn agosachy rhesymau dros y gwahaniaethau hyn, gan edrych ar iswyneb draenio, cywasgiad pridd, rôl glastir heb ei wella, asut mae uchafbwynt llifogydd o ddalgylchoedd yr ucheldiryn cyfuno wrth iddynt symud i lawr yr afon.Mae brys i ganfod ffyrdd cost effeithiol o leihau peryglllifogydd yn y dyfodol yn y DU.Yng Nghymru’n unig mae’r llywodraeth yn gwario tua£44 miliwn bob blwyddyn i wella ac ehangu rhwydwaitho 2,900 km o amddiffynfeydd rhag llifogydd. Disgwylir i’rgost dreblu i £135 miliwn y flwyddyn i ddygymod â risgiaudefnydd tir anghynaladwy a’r newid hinsawdd13. Mae hyn ynymddangos yn bris uchel i’w dalu am yr hyn sy’n y pendrawyn ‘ddatrysiad diwedd y lein’, yn dal y broblem ble mae’ndigwydd, fel arfer ymhell i lawr yr afon. Daeth yr amser iystyried hefyd y posibilrwydd o reoli dŴr glaw ble mae’nsyrthio, cyn iddo greu perygl o lifogydd.Mae’r gwaith ymchwil ym Mhontpren yn awgrymu y gallplannu coed a rheoli amaethyddol integredig fod â rôlbwysig wrth greu systemau draenio tir mwy cynaliadwyyn nalgylchoedd yr ucheldir. Profwyd hefyd offer modelua ddatblygwyd ym Mhontpren ar raddfa fwy yn nalgylchHodder yn Swydd Gaerhirfryn a dalgylch rhannau uchafyr Hafren, gan gyfrannu at ddatblygiad model y gellir eiddefnyddio drwy’r DU a thu hwnt. Mae’r data hydrolegol agasglwyd ym Mhontpren rhwng 2004 a 2012 ar gael bellachyn rhad ac am ddim fel adnodd i ymchwilwyr eraill14.Bu i’r gwaith ymchwil ym Mhontpren elwa’n sylweddol oddiddordeb gweithredol a chefnogaeth y ffermwyr, a gynigioddnid yn unig eu tir i fonitro a sefydlu arbrofion, ond hefyd agynigiodd wybodaeth fanwl ar reoli’r tir yn y gorffennol a’rpresennol, na fyddai’r gwyddonwyr wedi gwybod amdanooni bai amdanynt hwy. Datblygwyd y cydweithio hwn mewnedefyn arall o waith ymchwil Pontpren wedi’i fwriadu i helpuffermwyr a gwneuthurwyr polisi i wneud penderfyniadauar ddefnydd tir yn y dyfodol. Mae’r 1.7 miliwn ha o dir yngNghymru mewn defnydd amaethyddol mewn rhyw ffurf neu’igilydd yn darparu ystod eang iawn o wasanaethau ecosystem ynogystal â chynhyrchu bwyd. Wrth benderfynu beth yw’r fforddorau i reoli ardal benodol mae cyfaddawdu a rhyngweithiocymhleth rhwng gwahanol wasanaethau i’w cymryd iystyriaeth. Yn aml mae ffurfwedd ofodol o nodweddion erenghraifft coetir, gwrychoedd, pyllau dŴr a gwlypdiroedd yndyngedfennol i gyflenwad llawer o wasanaethau.would not otherwise have known. This collaborationwas developed in another strand of Pontbren researchaimed at assisting farmers and policy-makers to makedecisions on future land use. The 1.7 million ha of landin Wales in some form of agricultural use provides a verywide range of other ecosystem services in addition tofood production. When deciding how best to managea specific area of land there are complex trade-offs andinteractions between the different services to be takeninto account. Often the spatial configuration of featuressuch as woodland, hedgerows, ponds and wetlands iscritical to the supply of many services. The Polyscapegeographical mapping tool helps to prioritise where treesmight be placed in the landscape to have an impact ondifferent ecosystem services. These might include, forexample, farm productivity, flood risk, sediment transport,carbon storage in vegetation and soils, and connectivity ofwoodland habitats. By combining different GIS layers thesynergies and trade-offs can be illustrated and discussed.Polyscape is designed deliberately as a negotiation toolwhich incorporates farmers’ detailed knowledge of theirland with that of other experts, as well as taking intoaccount the farmers’ views on where they would or wouldnot want trees15.The research work at Pontbrenbenefitted substantially from the activeinterest and support of the farmers.Bu i’r gwaith ymchwil ym Mhontprenelwa’n sylweddol o ddiddordebgweithredol a chefnogaeth y ffermwyr.
 15. 15. 29Is Pontbren a model forother groups of livestockfarmers in the uplands?The undoubted success of Pontbren in agricultural,environmental, scientific and social terms hasprovided a well-tested new model for farmers andpolicy makers seeking a better way of deliveringessential environmental services as part ofproductive upland livestock farming in the UK.The key to this lies in treating woodland and watermanagement as an integral part of the farm business,and making strategic land use decisions based onsound scientific evidence.The Pontbren project worked because it was ledthroughout by the farmers who actively took aninnovative approach, and who were willing and ableto interest and involve others in active collaboration,If adopted more widely the Pontbren approach couldhelp to reach key government targets for watermanagement and greenhouse gas emissions.Petai’n cael ei fabwysiadu’n ehangach byddaidull Pontbren yn gallu helpu i gyrraedd targedauallweddol y llywodraeth ar gyfer rheoli dŵr acallyriadau nwyon tŷ gwydrA yw Pontbren yn fodel igrwpiau eraill o ffermwyrda byw ar yr ucheldir?Mae llwyddiant diamheuol Pontbren yn nhermauamaethyddol, amgylcheddol, gwyddonol achymdeithasol wedi darparu model newydd syddwedi’i brofi’n fodel da i ffermwyr a llunwyr polisïausy’n chwilio am ffyrdd gwell o gyflawni gwasanaethauamgylcheddol hanfodol fel rhan o ffermio da bywcynhyrchiol ar yr ucheldir yn y DU. Yr allwedd i hynyw trin y coetiroedd a rheoli dŴr fel rhan anhepgor ofusnes y fferm, a gwneud penderfyniadau defnydd tirstrategol yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol gadarn.Gweithiodd prosiect Pontbren am iddo gael ei arwaindrwy gydol yr amser gan ffermwyr oedd yn cymrydagwedd arloesol, ac oedd yn gallu ac yn dymuno ennyn28diddordeb mewn eraill a’u cael i gydweithredu’nweithredol, yn arbennig y gymuned ymchwil a’rsefydliadau cyllido. Roedd swyddogaeth Coed Cymruyn hanfodol i’w llwyddiant, cefnogaeth ac yn anaddim arweiniad drwy’r rhwystrau gweinyddol oedd ynwynebu’r prosiect ac nad oedd yn ffitio’n hollol â’r priffodel rhagnodol o’r top i lawr o wella amgylcheddol.Petai’n cael ei fabwysiadu’n ehangach byddai dull Pontbrenyn gallu helpu i gyrraedd targedau allweddol y llywodraethar gyfer rheoli dŴr ac allyriadau nwyon tŷ gwydr:Rheoli’r perygl o lifogydd: gallai plannu coed agwrychoedd yn strategol gymedroli anterth y llif yny dalgylchoedd uchaf, a gallai hyn ostwng maint yramddiffynfeydd rhag llifogydd sydd eu hangen i lawryr afon neu, drwy eu cyfuno ag amddiffynfeydd rhagllifogydd, gallent wella lefel diogelu rhag llifogydd.Y Gyfarwyddeb Fframwaith DŴr: bydd plannu coedsy’n gostwng dŴr ffo amaethyddol yn cario gwaddodion pridd,maeth a phlaladdwyr yn helpu i ddarparu’r ‘statws cemegolda’ mewn cyrsiau dŴr sydd ei angen gan y GyfarwyddebFframwaith DŴr. Bydd coed wedi eu plannu ar hyd ochrau.particularly the research community and fundingorganisations. The role of Coed Cymru was crucialto their success, providing advice, support andabove all guidance through the administrativeobstacles facing a project which did not quite fitwith the prevailing top-down prescriptive model ofenvironmental improvement.If adopted more widely the Pontbren approach could helpto reach key government targets for water managementand greenhouse gas emissions:Flood risk management: strategic tree and hedgerowplanting that moderates peak flows in upper catchmentscould reduce the scale of flood defences neededdownstream or, in combination with flood defences,could improve the level of flood protection.Water Framework Directive: tree planting that reducesagricultural run-off carrying soil sediments, nutrients andpesticides will help to deliver the ‘good chemical status’of water courses that is required by the Water FrameworkDirective. Trees planted along streams will contribute tothe required ‘good biological status’ by stabilising banks,and offering shade and shelter for wildlife16.The Pontbren project workedbecause it was lead throughout bythe farmers…Fe lwyddodd Prosiect Pont am iddogael ei lywio trwy gydol yr amser gany ffermwyr...PontbrenCoedCymru
 16. 16. 30 31• Broadleaved woodland and shelterbelts can makethe management of upland farms more efficient, andmake them better places to live and work.• Planting and management of woodland and hedgerowson improved upland grasslands can have far widerenvironmental benefits than was previously understood.• A critical factor in achieving the potentialenvironmental benefits of tree and hedgerow plantingis the strategic and well-informed choice of locations,species and management.• The scale and level of research investment at Pontbren isunusual, and the extensive evidence base it has providedwill help to inform land use and policy decisions farbeyond these 10 farms. The sometimes unexpectedresearch findings illustrated how important field-basedexperiments and observations are in understandingcomplex hydrological and biological processes and inhelping to develop and calibrate computer models thatcan be used more widely.Key lessons from thePontbren ProjectCoedCymruCoedCymruTrees planted along streams will contribute to therequired ‘good biological status’ by stabilising banks,and offering shade and shelter for wildlife.Bydd coed wedi eu plannu ar hyd ochrau nentydd yncyfrannu tuag at y ‘statws biolegol da’ drwy sefydlogi’rglannau, a chynnig cysgod a lloches i fyd natur.• Gall coetir llydanddail a lleiniau cysgodol wneud rheoliffermydd yr ucheldir yn fwy effeithiol, a’u gwneud ynllefydd gwell i fyw a gweithio ynddynt.• Gall plannu a rheoli coetir a gwrychoedd ar laswelltiroeddyr ucheldir sydd wedi’u gwella fod o fudd amgylcheddolllawer ehangach nag oedd wedi’i ddeall yn flaenorol.• Ffactor allweddol wrth gyflawni budd amgylcheddolposibl plannu coed a gwrychoedd yw dewis strategola arweiniwyd ar sail gwybodaeth am leoliadau,rhywogaeth a rheoli.• Mae graddfa a lefel y buddsoddiad ymchwil ym Mhontbrenyn anarferol, a bydd y sail tystiolaeth eang a ddarparwydganddo ein harwain ar sail gwybodaeth defnydd tir aphenderfyniadau polisi ymhell y tu hwnt i’r 10 ffermyma. Roedd canlyniadau’r ymchwil, oedd yn annisgwylambell dro, yn dangos pa mor bwysig oedd arbrofion acarsylwadau yn y maes wrth ddeall prosesau hydrolegol abiolegol cymhleth ac wrth helpu i ddatblygu a graddnodimodelau cyfrifiadurol y gellir eu defnyddio’n ehangach.Gwersi allweddol oBrosiect Pontbrennentydd yn cyfrannu tuag at y ‘statws biolegol da’ drwysefydlogi’r glannau, a chynnig cysgod a lloches i fyd natur16.Targedau nwyon tŷ gwydr: mae coed a llwyni a blennirar dir fferm yn codi storfeydd carbon uwchlaw a dan yddaear. Yn 2010 gosododd Strategaeth Cymru ar y Newidyn yr Hinsawdd darged uchelgeisiol o blannu 5,000 ha ogoetir newydd mewn lleoliadau addas yng Nghymru bobblwyddyn am 20 mlynedd35. Mae hyn angen cynnydd oddengwaith mewn cyfraddau plannu diweddar, eto petaiholl ffermwyr Cymru yn dilyn esiampl Pontbren ac ynplannu dim ond 4.5% o’u tir gyda choetir llydanddailnewydd, byddai hyn yn cyrraedd mwy na thri chwartertarged Llywodraeth Cymru o 100,000 ha. Yn 2012argymhellodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawddy dylai Llywodraeth Cymru ystyried defnyddio lifers acanogaeth cryfach os nad oedd derbyn grantiau Glastir achreu coetir yn unol â’r targedau hyn18.Greenhouse gas targets: trees and shrubs plantedwithin farmland increase carbon stores both above andbelow ground. In 2010 the Climate Change Strategy forWales set an ambitious target of planting 5,000 ha ofnew woodland in appropriate locations in Wales everyyear for 20 years17. This requires a tenfold increasein recent planting rates, yet if all farmers in Walesfollowed the Pontbren example and planted up just4.5% of their land with new broadleaf woodland, thiswould achieve more than three-quarters of the WelshGovernment’s 100,000 ha target. In 2012 the ClimateChange Commission recommended that the WelshGovernment should consider developing stronger leversand incentives if the uptake of Glastir and woodlandcreation grant are not in line with these targets18.The extensive evidence base gathered at Pontbren will help to inform land use and policy decisions far beyond these 10 farms.Bydd y sail tystiolaeth eang a gasglwyd ym Mhontbren yn ddefnyddiol wrth lywio penderfyniadau defnydd tir a pholisi ymhell y tuhwnt i’r 10 fferm yma.
 17. 17. 32 33• Nid oes gan gynlluniau grantiau confensiynol amaeth-amgylcheddol a choetir ddigon o hyblygrwydd i gefnogimentrau amgylcheddol cydweithredol, penodol i safle,wedi’u targedu a arweinir gan grwpiau o ffermwyra thirfeddianwyr. Gall hyn fod yn broblem ddifrifol gan fod rheoliamgylcheddol ar ‘raddfa tirwedd’ yn flaenoriaethallweddol i’r llywodraeth, yn arbennig ar gyferdalgylchoedd dŴr, cysyllteddau cynefinoedd ac addasucoetiroedd i newid yn yr hinsawdd.• Bydd y grwpiau a arweinir gan ffermwyr sy’n dilyn modelPontbren angen mynediad i wasanaethau hwyluswyrmedrus a chynghorwyr technegol sy’n deall amcanionbusnes fferm ar un llaw, ac anghenion a chyfleoeddamgylcheddol ar y llaw arall. Gall grwpiau Arwain sy’nseiliedig ar ffermydd fod yn un ffordd o gyllido hyn, agallai profiadau rhaglenni cydweithredol ffermwyr syddwedi’u hen sefydlu yn yr Iseldiroedd oedd yn defnyddiocyllid amaeth-amgylcheddol fod yn berthnasol19.Bydd pwyslais newydd ar brawfesur o safbwynt yrhinsawdd, ac arloesi a chydweithredu amaethyddol ynRhaglenni Datblygu Gwledig 2014-20 sy’n darparu cyllidamaeth-amgylcheddol a chyllid coedwigaeth yn y DU. Maehyn yn cynnig cyfle ardderchog i helpu ffermwyr eraillyr ucheldir i fabwysiadu dull gweithredu Pontbren i wellafferm ac amgylchedd.1Hybu Cig Cymru (2008) The woodchip for livestock bedding project final report.http://hccmpw.org.uk/publications/farming_industry_development/alternative_bedding_for_livestock/2O’Connell P E, Beven K J, Carney J N, Clements R O, Ewen J, FowlerH, Harris G L, Hollis J, Morris J, O’Donnell G M, Packman J C, Parkin A,Quinn P F, Rose S C, Shepherd M and Tellier S (2004) Review of impactsof rural land use and management on flood generation: impact study report.Joint Defra/EA Flood and Coastal Erosion Risk Management R&DProgramme. R&D Technical Report FD2114/TR.http://sciencesearch.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=FJPProjectView&Location=None&ProjectID=10718&FromSearch=Y&FieldOfStudy=12&SearchBy=3&SearchText=2114&ShowDocuments=1&SortString=ProjectCode&SortOrder=Asc&Paging=10&FJP=13Bird S B,Emmett BA,Sinclair F L,Stevens PA,Nicholson S and JonesT(2003) Pontbren:Effects of tree planting on agricultural soils and their functions.CEH Centre for Ecology and Hydrology,University ofWales,Bangor.4Marshall M R, Francis O J, Frogbrook Z L , Jackson B M, McIntyreN, Reynolds B, Solloway I,Wheater S and Chell J (2009) The impactof upland land management on flooding: results from an improvedpasture hillslope. Hydrological Processes 23 (3), 464–475.5Wheater H, Reynolds B, McIntyre N, Marshall M, Jackson B,Frogbrook Z, Solloway I, Francis O, Chell J (2008) Impacts of uplandland management on flood risk: multi-scale modelling methodologyand results from the Pontbren experiment. Manchester, Flood RiskManagement Research Consortium, 126pp. (FRMC Research ReportUR16, CEH Project Number: CO2699)See also:McIntyre N and Marshall M (2010) Identification of rural landmanagement signals in runoff response. Hydrological Processes(2010) DOI: 10.1002/hyp.7774McIntyre N,Young P, Orellana B, Marshall M, ReynoldsB and Wheater H (2011) Identification of nonlinearityin rainfall-flow response using data-based mechanisticmodeling. Water Resources ResearchVol. 47,W03515, doi:10.1029/2010WR009851.Bulygina N, McIntyre N and Wheater H (2009) Conditioningrainfall-runoff model parameters for ungauged catchments andland management impacts analysis Hydrology and Earth SystemSciences, 13, 893–904, 20096McIntyre et al. (20 co-authors) Land Use Management Effects on FloodFlows and Sediments – Guidance on Prediction CIRIA Report, 141pp,under review by CIRIA.Marshall M R, Ballard C E, Frogbrook Z L, Solloway I, McIntyre N,Reynolds B,Wheater H S The impact of rural land managementchanges on runoff processes: results from experimental plots in uplandWales. In review in Hydrological Processes.7Henshaw A (2009) Impacts of land use changes and land managementpractices on upland catchment sediment dynamics: Pontbren, Mid-Wales.PhD Thesis University of Nottingham.8FRMRC (undated) Catchment sediment dynamics and flood risk: impactsof upland agricultural land management on catchment sediment dynamicsat Pontbren, mid-Wales. Flood Risk Management Research Consortiumfact sheet, 2pp. http://web.sbe.hw.ac.uk/frmrc/summary_factsheets.htm?pane=19Christen B (2007) Tree root influences on soil physical properties undershelterbelts on pasture: design and evaluation of an approach using dyestaining. MSc Thesis University of Wales, Bangor10Solloway I (2012) Effects of tree shelterbelts on the hydrology ofupland areas. PhD Thesis Imperial College London11McHugh R (2003) The influence of woodland patches on assemblagesof carabid beetles in a contemporaryWelsh agricultural landscape. Gadal S(2004) Small mammal abundance and diversity among an agri-environmentscheme at Pont Bren,Wales. MSc Thesis University of Wales, Bangor.12Jackson B M,Wheater H S, McIntyre N R, Chell J, Francis O J,Frogbrook Z, Marshall M, Reynolds B and Solloway I (2008) Theimpact of upland land management on flooding: insights from amultiscale experimental and modelling programme. Journal of Flood RiskManagement 1 (2008) 71–8013Environment Agency,Wales (undated). Future flooding inWales: flooddefences.Accessed 9 September 2012 from http://www.environment-agency.gov.uk/research/library/publications/116654.aspx14Reynolds B, Marshall M Frogbrook Z, Solloway I, McIntyre N andWheater H (2012) The Pontbren Hydrological Database FRMRCResearch Report SWP5.1 www.floodrisk.org.uk15Jackson B, Pagella T, Sinclair F, Orellana B, Henshaw A, Reynolds B,McIntyre N,Wheater H, Eycott A (in press). Polyscape: a GIS mappingtoolbox providing efficient and spatially explicit landscape-scalevaluation of multiple ecosystem services. Urban and Landscape Planning.16For more information on the EUWater Framework Directive see http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm17Welsh Assembly Government (2010) Climate Change Strategy forWales. Cardiff. http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/101006ccstratfinalen.pdf [The 100,000 ha target was one of the recommendationsin the 2010 report of the Land Use and Climate Change Group.TheGroup was reconvened in 2012 with a new remit to monitor andreport on progress against the 44 agreed recommendations which theWelsh Government has developed in to an implementation plan http://www.theccc.org.uk/topics/uk-and-regions/wales/climate-change-policy-accessed on 7 September 2012.]18Welsh Government (2012) Climate Change Strategy forWales: firstannual progress report. Cardiff. http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/120329climateannualreporten.pdfReferences/CyfeiriadauPontbren• Conventional agri-environment and woodland grantschemes do not have sufficient flexibility to supporttargeted, site-specific, collaborative environmentalinitiatives led by groups of farmers and landowners. This is a potentially serious problem, given that‘landscape-scale’ environmental management is a keygovernment priority, especially for water catchments,habitat connectivity and the adaptation of woodlandto climate change.• Farmer-led groups who follow the Pontbren model willneed access to the services of skilled facilitators andtechnical advisers who understand the objectives ofthe farm business on the one hand, and environmentalneeds and opportunities on the other. Farm-basedLeader groups may be one way of funding this, and theexperiences of well-established farmer environmentalcooperatives in the Netherlands in using agri-environment funds could be relevant19.There will be a new emphasis on climate proofing,agricultural innovation and co-operation in the 2014-20Rural Development Programmes, which provideagri-environment and forestry funding in the UK.This offers an excellent opportunity to help otherupland farmers adopt the Pontbren approach to farmand environmental improvement.Farmer-led groups who follow the Pontbren model will need access to the services of technical advisers like Coed Cymru whounderstand the objectives of the farm business on the one hand, and environmental needs on the other.Bydd y grwpiau a arweinir gan ffermwyr sy’n dilyn model Pontbren angen mynediad i wasanaethau hwyluswyr medrus a chynghorwyrtechnegol fel Coed Cymru sy’n deall amcanion busnes fferm ar un llaw, ac anghenion a chyfleoedd amgylcheddol ar y llaw arall.
 18. 18. 34 35AcknowledgementsThe author would like to thank all those who contributed to this account of the Pontbren Project,for their time, enthusiasm and the information they provided: Roger Jukes, Gwyn and Aled Morris(Pontbren farmers); David Jenkins (Coed Cymru); Zoe Frogbrook and BobVaughan (EnvironmentAgency Wales); Neil McIntyre and Imogen Solloway (Imperial College);Tim Pagella (University ofBangor); and Mike Townsend (Woodland Trust).DiolchiadauDymuna’r awdur ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r adroddiad hwn ar brosiect Pontbren, am euhamser, eu brwdfrydedd a’r wybodaeth a ddarparwyd ganddynt: Roger Jukes, Gwyn ac Aled Morris(Ffermwyr Pontbren ); David Jenkins (Coed Cymru); Zoe Frogbrook a BobVaughan (Asiantaeth yrAmgylchedd, Cymru); Neil McIntyre ac Imogen Solloway (Coleg Imperial);Tim Pagella (PrifysgolBangor); a Mike Townsend (Coed Cadw).Pontbren

×