Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 3 bioloxia_3_eso

705 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 3 bioloxia_3_eso

 1. 1. APARELLOS CIRCULATORIO RESPIRATORIO E EXCRETOR
 2. 2. 1.1.- A Composición do Sangue GLÓBULOS VERMELLOS. Hemacias Hemacias vistos ó microscopio Hemacias Simulación Virtual Leucocitos vistos ó microscopio GLÓBULOS BRANCOS. Leucocitos Leucocito Simulación Virtual
 3. 3. 1.1.- A Composición do Sangue TIPOS DE LEUCOCITOS Neutrófilo atacando unha bacteria Linfocito (verde) PLAQUETAS Plaquetas. Imaxe Virtual Plaquetas. Imaxe ó
 4. 4. 1.2 .- VASOS SANGUÍNEOS As arterias levan o sangue do corazón ós órganos. As venas levan o sangue dos órganos ó corazón.
 5. 5. 8
 6. 6. O CorazónO CorazónO CorazónO Corazón OO corazóncorazón é un órgano oco, do tamañoé un órgano oco, do tamaño dun puño, encerrado na cavidade torácica,dun puño, encerrado na cavidade torácica, e no centro do peito, entre ose no centro do peito, entre os pulmónspulmóns,, sobre o diafragma, dando nome ásobre o diafragma, dando nome á "entrada" do"entrada" do estómagoestómago o cardias.o cardias. Histolóxicamente no corazón seHistolóxicamente no corazón se distinguen tres capas de diferentes tecidosdistinguen tres capas de diferentes tecidos que, do interior ó exterior se denominanque, do interior ó exterior se denominan endocardio, miocardio e pericardio.endocardio, miocardio e pericardio. O endocardio está formado por un tecidoO endocardio está formado por un tecido epitelial de revestimiento que se continúaepitelial de revestimiento que se continúa có endotelio do interior doscó endotelio do interior dos vasos sanguíneosvasos sanguíneos.. O miocardio é a capa máis voluminosa,O miocardio é a capa máis voluminosa, estando constituido por tecido muscularestando constituido por tecido muscular dun tipo especial chamado tecidodun tipo especial chamado tecido muscular cardíaco.muscular cardíaco. O pericardio envolve óO pericardio envolve ó corazóncorazón completamente.completamente.
 7. 7. Cavidades do corazónCavidades do corazón O corazón está feitoO corazón está feito dun músculo que sedun músculo que se contrae e dilatacontrae e dilata rítmicamente.rítmicamente. Ten catro cavidadesTen catro cavidades no seu interior:no seu interior: • Duas superiores,Duas superiores, máis pequeñas, ás quemáis pequeñas, ás que lles chega sangue: aslles chega sangue: as AURÍCULAS.AURÍCULAS. • Duas inferiores, máisDuas inferiores, máis grandes, dende onde égrandes, dende onde é impulsado o sangueimpulsado o sangue cara fora do corazón,cara fora do corazón, chamadaschamadas VENTRÍCULOSVENTRÍCULOS
 8. 8. •A circulación que parte doA circulación que parte do lado dereito asegura alado dereito asegura a osixenación do sangre;osixenación do sangre; chámase Circulaciónchámase Circulación Pulmonar ou CirculaciónPulmonar ou Circulación Menor.Menor. •A circulación que parte doA circulación que parte do lado esquerdo, asegura alado esquerdo, asegura a circulación por todos oscirculación por todos os órganos e vísceras do corpoórganos e vísceras do corpo humano; chámasehumano; chámase Circulación Maior.Circulación Maior. Circulación Maior e Circulación MenorCirculación Maior e Circulación MenorCirculación Maior e Circulación MenorCirculación Maior e Circulación Menor
 9. 9. Cavidades do corazón e veas e arterias máis importantes Cavidades do corazón e veas e arterias máis importantes Á aurícula dereita doÁ aurícula dereita do corazón chégalle sanguecorazón chégalle sangue “sucia” dende o corpo,“sucia” dende o corpo, sangue con moito dióxido desangue con moito dióxido de carbono.carbono. Esta sangue pasa óEsta sangue pasa ó ventrículo dereito e dendeventrículo dereito e dende alí, cando o músculo sealí, cando o músculo se contrae, o sangue écontrae, o sangue é impulsada cara os pulmóns.impulsada cara os pulmóns. Nos pulmóns o sangueNos pulmóns o sangue recibe osíxeno e expulsa orecibe osíxeno e expulsa o dióxido de carbono.dióxido de carbono. O sangue “limpa” regresa áO sangue “limpa” regresa á aurícula esquerda doaurícula esquerda do corazón.corazón. Pasa ó ventrículo esquerdo,Pasa ó ventrículo esquerdo, cando se contrae faino coacando se contrae faino coa suficiente forza como parasuficiente forza como para impulsar a este sangue, cheaimpulsar a este sangue, chea de osíxeno, cara todo ode osíxeno, cara todo o corpo.corpo.
 10. 10. Ap. Circulatorio – Órganos - Funcionamento
 11. 11. ENFERMIDADES DO AP. CIRCULATORIOHIPERTENSIÓN ARTERIAL
 12. 12. ENFERMIDADES DO AP. CIRCULATORIO VARICES
 13. 13. ENFERMIDADES DO AP. CIRCULATORIO
 14. 14. ENFERMIDADES DO AP. CIRCULATORIO ANEURISMA CIRUXIA DUNHA ANEURISMA
 15. 15. 2
 16. 16. O aire se inhala poloO aire se inhala polo nariznariz, onde se quenta e humedece., onde se quenta e humedece. Logo, pasa á farinxe.Logo, pasa á farinxe. Vías altas: Boca,Vías altas: Boca, farinxefarinxe •A continuación das fosasA continuación das fosas nasais encontramonos coanasais encontramonos coa farinxe, que ten a característicafarinxe, que ten a característica de ser un segmento común ode ser un segmento común o sistema respiratorio e o sistemasistema respiratorio e o sistema dixestivo.dixestivo. • Se extende dende a base doSe extende dende a base do cráneo ata a sexta vértebracráneo ata a sexta vértebra cervical.cervical. •De 13 centímetros de longo, seDe 13 centímetros de longo, se divide en tres partes: porcióndivide en tres partes: porción nasal ou rinofarinxe; porciónnasal ou rinofarinxe; porción bucal u orofarinxe; e porciónbucal u orofarinxe; e porción larínxea o larinxofarinxelarínxea o larinxofarinxe.. 3
 17. 17. A LarinxeA Larinxe AA larinxelarinxe é o órgano onde se produce a voz, conten as cordas vocais e unhaé o órgano onde se produce a voz, conten as cordas vocais e unha especie de tapón chamado epiglote para que os alimentos non pasen polasespecie de tapón chamado epiglote para que os alimentos non pasen polas vías respiratorias.vías respiratorias. A larinxe é un órgano móbil, xaA larinxe é un órgano móbil, xa que se move coa fonación, aaque se move coa fonación, aa voz e a degluciónvoz e a deglución.. Durante a deglución adquireDurante a deglución adquire maior movilidade.maior movilidade. A epiglote, o deixar de respirarA epiglote, o deixar de respirar por uns segundos, evita apor uns segundos, evita a penetración dos alimentos napenetración dos alimentos na tráquea.tráquea. 4
 18. 18. A tráqueaA tráqueaA tráqueaA tráquea AA tráqueatráquea é un tubo formado por uns vinte aneisé un tubo formado por uns vinte aneis cartilaxinosos que a mantienen sempre aberta, se divide encartilaxinosos que a mantienen sempre aberta, se divide en duas ramas: os bronquios.duas ramas: os bronquios.
 19. 19. Os Bronquios e os bronquiolosOs Bronquios e os bronquiolos OsOs bronquios e os bronquiolosbronquios e os bronquiolos son as diversas ramificacions do interior doson as diversas ramificacions do interior do pulmónpulmón, terminan nuns sacos chamados, terminan nuns sacos chamados alvéolos pulmonaresalvéolos pulmonares que teñen a suaque teñen a sua vez unhas bolsas máis pequenas ou vesículas pulmonares, están rodeadas dunhavez unhas bolsas máis pequenas ou vesículas pulmonares, están rodeadas dunha multitude de capilares por onde pasa omultitude de capilares por onde pasa o sanguesangue ó realizarse o intercambio gasosoó realizarse o intercambio gasoso cárgase de osíxeno e se libérase de CO2.cárgase de osíxeno e se libérase de CO2. 10
 20. 20. OsOs pulmónspulmóns son duss masas esponxosas de cor vermello, situadas no tórax ason duss masas esponxosas de cor vermello, situadas no tórax a ambos lados do corazón, o dereito ten tres partes ou lóbulos; o esquerdo tenambos lados do corazón, o dereito ten tres partes ou lóbulos; o esquerdo ten duas partes.duas partes. A pleura é unha membrana de dobre parede que rodea ós pulmóns.A pleura é unha membrana de dobre parede que rodea ós pulmóns. 12
 21. 21. OsalvéolosOsalvéolos  O dióxido de carbono que traía oO dióxido de carbono que traía o sangue pasa ó aire, así o sanguesangue pasa ó aire, así o sangue venosa se converte en sanguevenosa se converte en sangue arterial; esta operación searterial; esta operación se denomina hematosis.denomina hematosis. Cando o aire chega ós alvéolos,Cando o aire chega ós alvéolos, parte do osíxeno que leva atravesaparte do osíxeno que leva atravesa as finísimas paredes e pasa ósas finísimas paredes e pasa ós glóbulos vermellos da sangue.glóbulos vermellos da sangue. Transporte dos gasesTransporte dos gases O osíxeno tomado nos alvéolos pulmonares é levado polos glóbulos vermellos doO osíxeno tomado nos alvéolos pulmonares é levado polos glóbulos vermellos do sangue atasangue ata o corazón e despois distribuido polas arterias a todas as células doo corazón e despois distribuido polas arterias a todas as células do corpo.corpo. O dióxido de carbono é recollido en parte polos glóbulos vermellos e parte poloO dióxido de carbono é recollido en parte polos glóbulos vermellos e parte polo plasma e transportado polas veas cavas ata o corazón e de alí é levado ósplasma e transportado polas veas cavas ata o corazón e de alí é levado ós pulmons para ser expulsado ao exterior.pulmons para ser expulsado ao exterior. 15
 22. 22. Movementos respiratoriosMovementos respiratoriosMovementos respiratoriosMovementos respiratorios InspiraciónInspiración •O inspirar e espirar realizamos lixeiros movementosO inspirar e espirar realizamos lixeiros movementos que fan cos pulmons se expandan e o aire entreque fan cos pulmons se expandan e o aire entre neles mediante o tracto respiratorio.neles mediante o tracto respiratorio. •O diafragma, que tamén intervien neste proceso, faiO diafragma, que tamén intervien neste proceso, fai que o tórax aumente o seu tamaño, e é ahí cando osque o tórax aumente o seu tamaño, e é ahí cando os pulmons se inflan realmente.pulmons se inflan realmente. •Neste momento, as costelas se levantan e seNeste momento, as costelas se levantan e se separan entre sí. Isto é a inspiraciónseparan entre sí. Isto é a inspiración EspiraciónEspiración •Polo contrario, na espiración, o diafragma sobe,Polo contrario, na espiración, o diafragma sobe, presionando os pulmons e facéndolles expulsarpresionando os pulmons e facéndolles expulsar o aire polas vías respiratorias.o aire polas vías respiratorias. •As costelas descenden e quedan menosAs costelas descenden e quedan menos separadas entre sí e o volume do tórax diminue.separadas entre sí e o volume do tórax diminue. 29
 23. 23. A respiraciónA respiración Consiste en tomar osíxenoConsiste en tomar osíxeno do aire e desprender odo aire e desprender o dióxido de carbono que sedióxido de carbono que se produce nas células.produce nas células. Ten tres fases :Ten tres fases : 1. Intercambio nos1. Intercambio nos pulmons.pulmons. 2. O transporte de gases.2. O transporte de gases. 3. A respiración nas3. A respiración nas células e tecidos.células e tecidos. A respiración é un proceso involuntario e automático, no queA respiración é un proceso involuntario e automático, no que se extrae o osíxeno do aire inspirado e se expulsan os gasesse extrae o osíxeno do aire inspirado e se expulsan os gases de refugallo co aire espiradode refugallo co aire espirado 26
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. O APARELLO EXCRETOR
 27. 27. 7.2.- ÓRGANOS EXCRETORES ANATOMIA DO RIL RIL HUMANO
 28. 28. 7.2.- ÓRGANOS EXCRETORES ESTRUCTURA DUN PULMÓN PULMÓN NON FUMADOR PULMÓN FUMADOR
 29. 29. 7.2.- ÓRGANOS EXCRETORES GLÁNDULA SUD. Microscopio
 30. 30. 7.2.- ÓRGANOS EXCRETORES COORDINACIÓN FÍGADO – AP. DIXESTIVO
 31. 31. 7.3.- APARELLO URINARIO A lonxitude dos uréteres no ser humano é de 25 a 35 centímetros e o seu diámetro duns 3 milímetros.
 32. 32. 7.3.- APARELLO URINARIO VEXIGA URINARIA A capacidade fisiolóxica da vexiga urinaria ou ata que aparece o desexo de mexar oscila entre os 300 e 350300 e 350 centímetroscentímetros cúbicoscúbicos. E pode aumentar de 2 a 32 a 3 litroslitros en caso de retención aguda de orina.
 33. 33. 7.4. ESTRUCTURA DO RIL
 34. 34. 7.4. ESTRUCTURA DO RIL
 35. 35. 7.4. ESTRUCTURA DO RIL GLOMÉRULO Vista ó microscopio electrónico.

×