Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ul. Kwiatkowskiego - oferta turystyczna

268 views

Published on

Ul. kwiatkowskiego

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ul. Kwiatkowskiego - oferta turystyczna

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy zaporze, ul. Kwiatkowskiego By the dam, on Kwiatkowskiego Street Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 2,7 ha Kształt działki The shape of the site Nieregularny Irregular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Nie N Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Prywatna private ownership Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Usługi publiczne lub komercyjne - rekreacja, turystyka, sport w zieleni urządzonej. Public or commercial services: leisure purposes, tourism, sports within cultivated green area Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych no data available Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Zieleń nieurządzona non – cultivated area Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Wysoki poziom wód gruntowych high underground water level Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Teren położony w strefie ekologicznej, jaką stanowi dolina rzeki Wisłok. The area is situated in the ecological zone that is formed by the Wisłok River valley Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) W północnej części przedmiotowego terenu istnieją dwa domy mieszkalne jednorodzinne. on north side of the area in question there are two one – family houses Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Od ul. Kwiatkowskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu ul. Kwiatkowskiego krzyżuje się z al. Powstańców Warszawy (obwodnica Śródmieścia na przebiegu drogi międzynarodowej nr E 40). Z tej ostatniej doskonała ekspozycja widokowa na przedmiotowy teren. From the Kwiatkowskiego Street. In the immediate vicinity of the area in question, Kwiatkowskiego Street crosses Powstańców Warszawy Avenue ( a bypass of the Śródmieście district on the course of international road no E-40). From the latter there is an excellent scenic view of the area. Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A4 motorway - 3 km, under construction S 19 express road – 5 km, under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak none Kolej [km] Railway line [km] 2 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów the area located in the province capital Istniejąca infrastruktura Existing Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. infrastructure  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] 100 i 400 m 100 m and 400 m  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] -  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4. Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×