Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Działka przy ul. Litewskiej

262 views

Published on

Site check list_ul_litewska

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Działka przy ul. Litewskiej

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy ul. Litewskiej, w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 In Litewska Street, adjacent to the Provincial Hospital No. 2 Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 2,96 ha Kształt działki The shape of the site Prostokąt Rectangular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Nie No Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Prywatna, Gmina Miasto Rzeszów, Skarb Państwa, Szpital Wojewódzki nr 2 Private ownership, Rzeszów Municipality, the State Treasury, Provincial Hospital No 2 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Przy ul. Litewskiej” teren przeznaczony jest pod usługi publiczne związane z lecznictwem specjalistycznym lub usługi komercyjne nieuciążliwe, w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej i administracyjno-biurowej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one łącznie przekroczyć 50% głównego przeznaczenia. Pas terenu wzdłuż ul. Litewskiej przeznaczony jest pod zieleń urządzoną z parkingami. In the Local Area Development Plan „Przy ulicy Litewskiej” (In the Litewska Street), the area for public services related to specialist healthcare or unobtrusive commercial services, in an organized form of investment activity, allowing the dwelling function as well as administrative and office space, provided that they may not exceed 50 % of the principal destination. Strip of land along Litewska Street is allocated for cultivated green area altogether with car parks. Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych no data available Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Teren niezabudowany; użytkowany rolniczo, w części sady, w części tymczasowe ogródki działkowe. Undeveloped land,; used for agriculture; partially used as the orchards; temporary provisional allotment gardens in other part. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak danych no data available Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) .N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Od ulicy lokalnej łączącej ul. Bohaterów 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty (ulica zbiorcza) ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2, al. Armii Krajowej (obwodnica Śródmieścia na przebiegu drogi międzynarodowej nr E 40), ul. Lwowską (wlot do miasta drogi międzynarodowej nr E 40 z kierunku Jarosławia i Ukrainy) z ul. Leszka Czarnego. Dojazd możliwy również ul. Litewską (w MPZP ulica lokalna; boczna ulicy L. Czarnego). From the local street that connects Bohaterów 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty Street (cumulative street) with the Provincial Hospital No. 2, then Armii Krajowej Avanue (bypass of the City Center on the course of international road No. E-40), Lwowska Street (on the course of the international E -40 road from the direction of Jarosław and Ukraine) with Leszka Czarnego Street. Access from the Litewska Street ( In the Area Development Plan, it is a local street, a turning of Leszka Czarnego Street) is also possible. Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A 4 motorway – 3 km, under construction S 19 express road – 5 km, under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak none Kolej [km] Railway line [km] 2 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów The area located in the province capital Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) T Y Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4.  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] -  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×