Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciepłownicza - 21 ha

289 views

Published on

Site check list__ul._cieplownicza_21_ha

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ciepłownicza - 21 ha

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy końcu ul. Ciepłowniczej - na zachód od „Elektrociepłowni Rzeszów” At the end of the Ciepłownicza Street, west of the ”Elektrociepłownia Rzeszów” (”Rzeszów Cogeneration Plant”) Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 21 ha Kształt działki The shape of the site Nieregularny, zbliżony do prostokąta Irregular, similar to rectangle in shape Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Istnieje potencjalna możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego do ok. 26 ha (o ok. 5- hektarową rezerwę terenową bezpośrednio na południowy zachód od terenu inwestycyjnego) - obowiązuje konieczność porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. There is a possibility of enlarging the investment area up to 26 hectares (by around the 5 - hectare area held in reserve, located directly south – west of the investment area – it must be agreed with Municipal Services Department Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 23% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Gminy Miasta Rzeszów - ok. 60%, w małej części Skarbu Państwa - ok. 10%, fragmenty gruntów prywatnych - ok. 30% the City of Rzeszow - about 60%, the State Treasury - about 10%, fragments of private land - about 30% Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Obecnie dla przedmiotowego terenu sporządzany jest projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże”, który zakłada przeznaczenie pod przemysł, logistykę, pod zakłady infrastruktury technicznej oraz pod usługi. Currently, a new loca development plan „for the industrial zone in Załęże quarter” is being drafted according to which the area is allocated for industry, logistics, technical infrastructure plants and services. Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych no data available Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Teren niezabudowany; zieleń nieurządzona, w bardzo małym stopniu użytkowany rolniczo jako łąki i grunty orne The undeveloped land, cultivated green area, very little used for agricultural purposes as meadows and arable land Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak danych no data available Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Przez teren i w jego sąsiedztwie przebiegają magistralne linie infrastrukturalne, w tym napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia arterial infrastructure lines runs in the area and its vicinity including overhead high and medium voltage lines. Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Przez teren i w jego sąsiedztwie przebiegają magistralne linie infrastrukturalne, w tym napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia arterial infrastructure lines runs in the area and its vicinity including overhead high and medium voltage lines. Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Dostępność komunikacyjna od ul. Ciepłowniczej (ulica zbiorcza) w dowolnym miejscu. Na północ od terenu planowana jest północna ulica główna, z którą ul. Ciepłownicza będzie miała połączenie. W odległości ok. 0,6 km na południe od terenu przebiegać będzie „mała obwodnica północna Rzeszowa”, którą już zrealizowano na odcinku pomiędzy ulicami Lwowską i Rzecha z wiaduktem nad magistralą kolejową. Arteria prowadzi już obecnie ciężarowy ruch tranzytowy. Zarówno północna ulica główna, jak i „mała obwodnica północna Rzeszowa” łączyć będą ulice: Krakowską (droga międzynarodowa nr E 40 kierunek Kraków), Warszawską (droga międzynarodowa nr E 371 kierunek Warszawa, Radom), Lubelską (droga krajowa nr 19 kierunek Lublin), Ciepłowniczą, Załęską i Lwowską (droga międzynarodowa nr E 40 kierunek Ukraina). Access from Ciepłownicza Street (a cumulative road type) - in any part of it. A main street is planned to the north of the area. In the 0,6 km distance, there will run a “small northern bypassof Rzeszów” part of which has been already built, on the section between Lwowska and Rzecha streets with the overpass over the main line. Currently , the ring road conducts the truck transit traffic. Both the northern main road and the “small northern bypass” of Rzeszów will connect the following streets: Krakowska Street (international road no E – 40 towards Kraków), Warszawska Street (international road no. E – 371 towards Warsaw and Radom), Lubelska (domestic road no. 19 towards Lublin), Ciepłownicza Street, Załęska Street and Lwowska Street (international road no. E 40 towards Ukraine) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A 4 motorway – 3 km, under construction express road S – 19 – 5 km, under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak none Kolej [km] Railway line [km] 2 km Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4. Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Do elektrociepłowni doprowadzona jest zelektryfikowana bocznica kolejowa od magistrali kolejowej E 30 (Niemcy – Wrocław – Kraków – Rzeszów – Medyka - Ukraina). Istnieje bardzo dogodna możliwość przedłużenia bocznicy na przedmiotowy teren. Odległość do bocznicy wynosi ok. 0,2 km. With the cogeneration plant an electrified siding is connected - from the main line no. E 30 (Germany – Wrocław – Kraków – Rzeszów – Medyka – Ukraine). There is a convenient possibility of extending the siding to the area in question. The distance from the siding is about 0,2 km. Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów The area located in the province capital Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Napięcie Voltage [kV] W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się przemysłowy główny punkt zasilania elektroenergetycznego (GPZ 110/6 kV). In the immediate vicinity there is an industrial power supply point (GPZ 110/6 kV)  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  5. 5.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Wzdłuż wschodniej (wzdłuż ul. Ciepłowniczej) i północnej granicy terenu przebiega napowietrzna główna magistrala ciepłownicza wysokoparametrowa 2 x Ø800. Along the eastern (along Ciepłownicza street) and northern border of the area an overhead high parameter heat artery runs (2 x Ø800) Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  6. 6.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Wzdłuż wschodniej (wzdłuż ul. Ciepłowniczej) i północnej granicy terenu przebiega napowietrzna główna magistrala ciepłownicza wysokoparametrowa 2 x Ø800. Along the eastern (along Ciepłownicza street) and northern border of the area an overhead high parameter heat artery runs (2 x Ø800) Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×