Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tereny przemysłowe przy ul. Ofiar Katynia

Site check list_tereny_przemyslowe_ul_ofiar_katynia

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tereny przemysłowe przy ul. Ofiar Katynia

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name TERENY PRZEMYSŁOWE PRZY UL. OFIAR KATYNIA W PRZEMYSLU The industrial area at Ofiar Katynia street in Przemyśl Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Przemyśl Przemyśl city Powiat District Miasto Przemyśl Przemyśl city Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 20 ha Działki: Nr 582/4, 582/8, 582/9, 582/13, 582/16, 582/17, 582/18, 582/19, 582/20, 582/21, 582/22, 582/24, 582/25, obręb 215 20 ha, plots number: 582/4, 582/8, 582/9, 582/13, 582/16, 582/17, 582/18, 582/19, 582/20, 582/21, 582/22, 582/24, 582/25, within 215 area Kształt działki The shape of the site Nieregularny Irregular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) - Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Miejska Przemyśl Przemyśl municipality Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning tereny pod zabudowę produkcyjno- magazynowo- składową z zabudową usługową area for industrial, warehouse and storage development Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] „PsII”, „PsIII”, „PsIV” – pastwiska trwałe „RIIIa”, „RIIIb” – grunty orne „W” – rowy „PsII”, „PsIII”, „PsIV” – permanent grasslands „RIIIa”, „RIIIb” – arable land „W” – ditches Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Nieużytki i uprawy rolne Waste land and agricultural fields Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak danych No data Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Teren w niewielkiej część zlokalizowany jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią zgodnie ze studium RZGW Kraków. Osuwiska nie występują. According to the study by The Regional Water Management Board in Krakow (the RZGW in Krakow), the area to the small extent located within the flood plain. Landslides do not occur. Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Podziemna sieć gazowa. Underground gas networks Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Słupy energetyczne. Electric poles. Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Droga publiczna ul. Ofiar Katynia szerokość w liniach rozgraniczających około 12 m. Public road (12 m width within the right of way limits) at Ofiar Katynia street Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Węzeł autostrady A4 w Radymnie (20 km) Droga krajowa/obwodnica miasta (1 km) A4 motorway in Radymno (20 km) National road / ring road (1 km) Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak None Kolej [km] Railway line [km] 800 m Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Wzdłuż granicy działki along the plot’s boundary Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 100 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] 80 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Wzdłuż granicy działki along the plot’s boundary  Napięcie Voltage [kV] Przez teren przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV. High voltage line 110 kV  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3.  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Gazociąg 32 mm średniego ciśnienia gas tansmission pipline (32 mm) of the medium pressure  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Wzdłuż granicy działki, wodociąg rozdzielczy 200 mm along the plot’s boundary, water transmission line 200 mm  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Wzdłuż granicy działki along the plot’s boundary  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) 28 200 m3/d kolektor ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych ø 1000 oraz ø 1400 28 200 m3/d domestic and economic sewage collector - ø 1000 and ø 1400 respectively Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Wzdłuż granicy działki along the plot’s boundary Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , język niemiecki Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów (Investor Support Office), Urząd Miejski w Przemyślu (Przemyśl City Office), tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , German Osoby do kontaktu Contact person Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , język niemiecki Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów (Investor Support Office), Urząd Miejski w Przemyślu (Przemyśl City Office), tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , German Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×