Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czeluśnica - działka nr 198

Site check list_tarnowiec-_czelusnica_dzialka_nr_198

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Czeluśnica - działka nr 198

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Czeluśnica, nr działki 198 Czeluśnica, site no 198 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Tarnowiec Tarnowiec Municipality Powiat District Powiat Jasielski Jasło County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 3,2379 ha Kształt działki The shape of the site Kształt nieregularny Irregular shape Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Tak, o działkę nr 201 Yes, site no 201 Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The asking price according to expert assessment, in the form of tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Tarnowiec Tarnowiec Municipality Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Tereny przemysłowe Industrial area Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha PsIII – 3,2379 ha Wymaga odrolnienia In agricultural use Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 2 m Obecne użytkowanie Present usage Pastwisko Pasture Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N Poziom wód gruntowych m Underground water level m 2 m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N N
  2. 2. Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Działka położona przy drodze powiatowej, asfaltowej o szerokości 7 m The plot is located at the district road, asphalt road with a width of 7 m Autostrada / droga krajowa km Nearest motorway / national road km Droga krajowa nr 73 – 7 km Autostrada A4 – 60 km National road no 73 – 7 km Highway A4 – 60 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km N N Kolej km Railway line km Tarnowiec – 3 km Bocznica kolejowa km Railway siding km Tarnowiec – 3 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearest international airport km Rzeszów – Jasionka – 85 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km Rzeszów – 80 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 30 m  Napięcie Voltage kV Brak danych No data  Dostępna moc Available capacity MW Brak danych No data Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m 50 m
  3. 3.  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Brak danych No data  Średnica rury Pipe diameter mm Brak danych No data  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Brak danych No data Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 200 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 150 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Brak danych No data Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) T (Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Sądkowej) Y (Sewage treatment plant in Sądkowa) Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 20 m Uwagi Comments Gmina Tarnowiec stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Tarnowiec Municipality grants expemtion from property tax for businesses creating new workplaces. Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Danuta Rząca - Inspektor Wydział Gospodarczy Urząd Gminy Tarnowiec Tel. (12) 443-69-27 Znajomość języków obcych: język angielski Danuta Rząca - Inspector Department of Economic Tarnowiec Community Office Phone: +48 12 443 69 27 English language Katarzyna Podraza, Specjalista ds. ofert inwestycyjnych, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 500 073 316, e-mail: kpodraza@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: dobra znajomość j. angielskiego Katarzyna Podraza, Specialist investment offers, phone: 17 857 71 00, mobile: 500 073 316, e-mail: e-mail: kpodraza@pap.rzeszow.pl, foreign languages: good English
  4. 4. Osoby do kontaktu Contact person Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Danuta Rząca - Inspektor Wydział Gospodarczy Urząd Gminy Tarnowiec Tel. (12) 443-69-27 Znajomość języków obcych: język angielski Danuta Rząca - Inspector Department of Economic Tarnowiec Community Office Phone: +48 12 443 69 27 English language

×