Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Staromieście - Ogrody

326 views

Published on

Site check list_staromiescie_ogrody

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Staromieście - Ogrody

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Na „Staromieściu-Ogrodach” - lokalizacja północna “Staromieście Ogrody” – north location Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 2,04 ha Kształt działki The shape of the site Prostokąt Rectangular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Nie N Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Skarb Państwa, Gmina Miasto Rzeszów, prywatna State Treasury, Rzeszów Municipalty Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Staromieście-Ogrody” teren przeznaczony jest pod realizację hotelu o wysokim standardzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. In the "Staromieście-Ogrody" Local Development Plan, the area is designed for the implementation of a high standard hotel services altogether with the accompanying infrastructure. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych No data available Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Teren niezabudowany; użytkowany rolniczo jako sady, grunty orne i łąki The undeveloped land, used for agricultural purposes as orchards, arable land and meadows Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak danych No data available Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Bezpośrednio od ul. Lubelskiej (wlot do miasta drogi krajowej nr 19 z kierunku Lublina, Białegostoku oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, w kierunku południowym droga prowadzi tranzyt na południe Europy do Grecji). Po północnej stronie terenu projektowana jest ulica klasy zbiorczej o kierunku wschód zachód, która połączy ul. Lubelską z projektowaną północną ulicą główną. Directly from the Lubelska Street (entrance to the city of the national road No. 19 from the Lublin, Bialystok, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland direction; to the south direction the road is the transit route to Greece). On the north side there is a proposed street of the collective class to the east west direction, which connects Lubelska Street with the proposed north main street. Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A4 motorway – 3 km, under construction express road S19 – 5 km, under construction Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak None Kolej [km] Railway line [km] 2 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 2 km Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów The area located in the province capital Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] -  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×