Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej

Site check list__sanok_ul._strozowska_5,6_ha-_zdjecie_nr_1

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

„PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej

  1. 1. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name „PROCHOWNIA” na ul. Stróżowskiej Stróżowska Street „Prochownia” Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Miasta Sanoka Sanok Municipality Powiat District Sanocki Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 5,6046 ha Kształt działki The shape ofthe site prostokąt rectangle Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) W kierunku południowo-zachodnim to the south - west Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 22% VAT Approx. land price PLN/m2  including 22% VAT 53,33 PLN/m cena wywoławcza 53,33 PLN/m – asking price Właściciel /właściciele Owner(s) Gmina Miasta Sanoka Sanok Municipality Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) Tak Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning teren zabudowy produkcyjnej i usługowej area for production and services Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha Tr – tereny różne, pow. 5,6056 ha Tr – various area,5,6056 ha Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 32,8 m Obecne użytkowanie Presentusage Teren niezagospodarowany i nieużytkowany wasteland Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) NIE N Poziom wód gruntowych m Underground water level m Wody podziemne przy maksymalnie wysokich stanach mogą występować poniżej 1,5 m Groundwater at extremely high states may be less than 1.5 m
  2. 2. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora” Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) NIE N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) NIE N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) NIE N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) NIE N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Teren nie jestobjęty żadna formą ochrony, wynikającą z ustawy o ochronie przyrody The area is not covered by any form of protection resulting from the Nature Conservation Act Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) TAK Zabudowania po byłej prochowni Yes. Buildings ofthe former powder magazine Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) ul. STRÓŻOWSKA – droga lokalna gminna ( asfaltowa ). Pas drogowy: szer. 15 m. Stróżowska Street – local road ( asphalt road). Right- of - way – 15 m wide Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Droga krajowa nr 84 - 1,4 km Droga krajowa nr 28 - 3,0 km Autostrada: w budowie w odl.78 km National road No 84 – 1,4 km National road No 28 – 3,0 km Motorway – under construction ~ 78 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km NIE N Kolej km Railwayline km SANOK – 2,2 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km SANOK – 2,2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km RZESZÓW - JASIONKA – 90 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km RZESZÓW – 78 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) TAK Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m W pobliżu in vicinity
  3. 3. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”  Napięcie Voltage kV Średnie ( 30 kV ), wysokie ( 110 kV ) Average (30 kV), high (110 kV)  Dostępna moc Available capacity MW 1,0 MW Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 700 m  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  36 000 MJ/m3  Średnica rury Pipe diameter mm 200 mm  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h 4000 Nm3 /h Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 700 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h 800 m3/24h Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) NIE N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 500 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h 2100 m3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) NIE N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) TAK Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 1000 m Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English) Konrad Białas,head of the City Development Department,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English) Osoby do kontaktu Contact person Konrad Białas,Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English) Konrad Białas,head of the City DevelopmentDepartment, 13 4652826,bialas@um.sanok.pl (English)
  4. 4. Realizacja umow y jest w spółfinansow ana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tw orzenie i rozw ój sieci w spółpracy Centrów Obsługi Inw estora”

×