Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji
Site name
Rybi Plac
„The fish square”...
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
-
Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geologic...
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
80 km
Istniejąca
infrastruktura
Existing
infrastructure
E...
Uwagi
Comments
Osoba
przygotowująca
ofertę
Offer
prepared by
Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rybi Plac

Site check list_rybi_plac

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rybi Plac

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Rybi Plac „The fish square” Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Przemyśl Przemyśl City Powiat District Miasto Przemyśl Przemyśl City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 0,5 ha, dzia ki: nr 1956/2,ł 625/8, 674/5, 674/7, 660/2, 669/1, obr b 207ę 5 ha, plots’ numbers as follows: 1956/2, 625/8, 674/5, 674/7, 660/2, 669/1, within 206 area Kształt działki The shape of the site Zbliżony do prostokąta similar to rectangle Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Obszar 2U 2U zone Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT 600 zł/m2 brutto 600 PLN/m2 gross Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Miejska Przemyśl Przemyśl municipality Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Tereny usług, pod zabudowę obiektami usługowymi o dopuszczalnym zakresie usług: handel, gastronomia, kultura, usługi związane z obsługą turystyki, biura, a także wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy. Area for services, lots for commercial service development within trade, gastronomy, culture, tourism management, offices as well as multipurpose commercial complex. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane (odrolniony) „Bp” – urbanised, undeveloped area (farm land conversion done) Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Present usage Parking, zieleń miejska car park, urban greenery Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] - Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Tereny zagrożenia powodziowego nie występują.Osuwiska nie występują. Potential flood hazard zone do not occur Landslides do not occur. Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Podziemna sieć ciepłownicza, energetyczna wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. The underground heating network, power grid, water supply network, sewerage system, gas network, telecommunications network Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Słupy oświetleniowe, schody, murki, kiosk warzywny Light poles, stairs, walls, a vegetable kiosk Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Utwardzony teren parkingu dla samochodów osobowych, ciągi piesze, schody, murki, trawniki, kiosk warzywny Hardened car parking area for passenger cars, walkways, stairs, walls, lawns, vegetable kiosk Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Dostęp do terenu z drogi krajowej nr 28, za pośrednictwem projektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi 2KDD (szerokość w liniach rozgraniczających 10 m) Access to the site from the national road No. 28, through the proposed ( in the zoning plan 2KDD road (10 m width within the right of way limits) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Od węzła autostrady A4 w Radymnie (15 km), droga krajowa nr 28 w bezpośrednim sąsiedztwie, droga krajowa nr 77 (0,7 km) from the A4 motorway junction in Radymno (15 km); the national road No. 28 in the immediate vicinity; the national road No. 77 (0.7 km) Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak None Kolej [km] Railway line [km] 0,9 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 0,9 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 100 km Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] 80 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W terenie within the plot  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W terenie within the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Brak danych No data  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W terenie within the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W terenie within the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] 28 200 m3/d kolektor ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych ø 1000 oraz ø 1400 28 200 m3/24h domestic and economic sewage collector - ø 1000 and ø 1400 respectively Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) T Y Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T Y  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W terenie within the plot Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4. Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , język niemiecki Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów (Investor Support Office), Urząd Miejski w Przemyślu (Przemyśl City Office), tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , German Osoby do kontaktu Contact person Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , język niemiecki Krzysztof Zatlonkal, Punkt Obsługi Inwestorów (Investor Support Office), Urząd Miejski w Przemyślu (Przemyśl City Office), tel. +48 16 6752090, e-mail: invest@um.przemysl.pl , German Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×