Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ropczyce, ul. Przemysłowa

Site check list_ropczyce_ul._przemyslowa_6_8_ha

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ropczyce, ul. Przemysłowa

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Ropczyce, ul. Przemysłowa Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Ropczyce Ropczyce City Powiat District Powiatropczycko-sędziszowski Ropczycko-sedziszowski County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 6,8 ha Kształt działki The shape of the site Kształt prostokątny Rectangular shape Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) Nie No Informacje dotyczące nieruchomoś ci Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT 31-37 PLN/m2 z VAT 31-37 PLN/ m2 plus VAT tax Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Ropczyce City of Ropczyce Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) Tak (miejscowyplan zagospodarowania Nr 8/1/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.) Yes (local developmentplan No.8/1/2010 dated 30 April 2010) Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych Areas of production facilities, storage areas and warehouses Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha Klasa gruntów: IIIb, IVb Grunt odrolniony Terrain class:IIIb, IVb Converted farmland Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 1m Obecne użytkowanie Presentusage Rolnicze Agricultural Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) Nie No Poziom wód gruntowych m Underground water level m brak danych no data
  2. 2. Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) Nie No Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Nie No Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Tak - rurociągi Yes - pipelines Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Nie No Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Nie No Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) Nie No Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Droga jednojezdniowa, klasyZ, o nawierzchni asfaltowej,szer. 7m. Single carriageway, category Z, asphalt surface of 7m width Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Autostrada - 10km Droga Krajowa nr 4 - 3km Motorway – 10km National Road No.4 – 3 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Sandomierz- 94 km Kolej km Railwayline km Ropczyce, 1,6km Ropczyce railway station,1,6km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Do działki w sąsiedztwie In the neighbourhood Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Jasionka k.Rzeszowa ok. 40 km Jasionka Airport, near Rzeszów, approx. 40 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów – 30 km Rzeszow – 30 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) Nie No  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 50m  Napięcie Voltage kV 15kV  Dostępna moc Available capacity MW 1,5MVA
  3. 3. Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m -  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  38,315 – 40,685 MJ/m3 -  Średnica rury Pipe diameter mm DN150,DN 125,dn75X6,8mm -  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h brak danych no data Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m -  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Max 100m3 /24h Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m -  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Max 100m3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) Tak Yes Telefony (T/N) Telephone (Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 10m Uwagi Comments W sąsiedztwie terenu funkcjonują:UTC CCS Manufacturing Polska sp.z o.o., Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Cargill Pasze sp.z o.o., EUROVIA Polska S.A., Zakład Produkcji Konstrukcji „Mostostal Ropczyce” sp.z o.o., kotłownia PEC sp. z o.o. Obszar ok. 2,9ha oferowanego terenu należy do Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO- PARK Mielec. Factories within the nearest proximity: UTC CCS Manufacturing Polska sp.z o.o., Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Cargill Pasze sp.z o.o., EUROVIA Polska S.A., Zakład Produkcji Konstrukcji „Mostostal Ropczyce” sp.z o.o., kotłownia PEC sp. z o.o. Area of approx. 2,9ha offered land belongs to the Special Economic Zone EURO-PARK Mielec. Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Bogumił Wójciak,Referent, Tel. +48 17 22 20 271, e-mail:wojciakb@ropczyce.eu, znajomość języka : komunikatywna znajomość języka angielskiego i rosyjskiego Bogumil Wojciak,Referent, mobile.+48 17 22 20 271, e-mail:wojciakb@ropczyce.eu, foreign languages: English,Russian communicative Małgorzata Chmiel, Konsultantds.inwestycji, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl,
  4. 4. znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Małgorzata Chmiel, Investment Consultant, phone:17 857 71 00, mobile: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, foreign languages:basic English Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Bogumił Wójciak,Referent, Tel. +48 17 22 20 271, e-mail:wojciakb@ropczyce.eu, znajomość języka : komunikatywna znajomość języka angielskiego i rosyjskiego Bogumil Wojciak,Referent, mobile.+48 17 22 20 271, e-mail:wojciakb@ropczyce.eu, foreign languages: English,Russian communicative

×