Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6

Site check list_krosno-lotnisko-_teren_6

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Strefa inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” – teren 6 „Krosno – Airport” investmentzone - site 6 Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Krosno Krosno City Powiat District PowiatKrośnieński Krosno County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 4,2 ha Kształt działki The shape of the site Wielobok Polygon Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (short description) Istnieje możliwość powiększenia terenu do 4,8 ha po wykupieniu działek prywatnych. Expansion to 4.8 ha is possible after purchasing private plots. Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT Ok. 60 PLN/1m2 Approx. 60 PLN/1m2 Właściciel /właściciele Owner(s) Miasto Krosno The City of Krosno Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Y Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Produkcja przemysłowa,usługi Industrial production,services Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha Użytki rolne – 4,2 ha. Teren nie wymaga odrolnienia ze względu na położenie gruntu na terenie miasta. Farmland – 4.2 ha. Farmland conversion is not necessarydue to its location in the city area. Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 0,5 m Obecne użytkowanie Presentusage Teren nie jestużytkowany Not in use Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N N
  2. 2. Poziom wód gruntowych m Underground water level m Stały poziom wód gruntowych - poniżej 4 m Constantgroundwater level – below 4m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) T Y Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) T – kabel elektryczny Y – electric cable Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Nieliczne drzewa i krzewy Few trees and shrubbery Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) N N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Droga asfaltowa o szerokości 7 m zostanie wybudowana w 2015 r. Paved road, 7m wide will be constructed in 2015. Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Autostrada A4 – 60 km Droga krajowa nr 28 – 3 km A4 Motorway – 60 km National road No. 28 – 3 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak There are none Kolej km Railwayline km Krosno – 4 km Krosno – 4 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Krosno – 4 km Krosno – 4 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Lotnisko międzynarodowe:Rzeszów – Jasionka (70 km). Lotniska lokalne – Krosno (w bezpośrednim sąsiedztwie);Mielec (90 km). International airport:Rzeszów – Jasionka (70 km). Local airports – Krosno (in the close neighbourhood);Mielec (90 km). Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów – 60 km Rzeszów – 60 km Istniejąca Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N N
  3. 3. infrastruktura Existing infrastructure  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m 125 m  Napięcie Voltage kV 400/230 kV  Dostępna moc Available capacity MW 16 MW (istnieje możliwość zwiększenia mocy- według oczekiwań inwestora) 16 MW (it is possible to increase the power- according to the expectations of the investor) Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 400 m  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  35.5 MJ/Nm³  Średnica rury Pipe diameter mm 150 mm  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Zgodnie z oczekiwaniami inwestora According to the investor’s expectations Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) Woda dla celów socjalnych i przemysłowych zostanie doprowadzona w 2015 r. Water for social and industrial purposes will be connected in 2015.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m Na terenie On site  Dostępna objętość Available capacity m3/24h 4000 m3 /24h 4000 m3 /24h Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Kanalizacja zostanie doprowadzona w 2015 r. Sewerage discharge will be connected in 2015.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m Na terenie On site  Dostępna objętość Available capacity m3/24h 3800 m3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) N (Krosno – 7 km) Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m 125 m – miejska sieć szerokopasmowa 125 m – municipal broadband network Uwagi Comments Miasto realizuje projektkompleksowego uzbrojenia terenu pn.„Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”.Kompleksowe uzbrojenie zostanie wykonane w 2015 r. The City of Krosno carries outa project of building complete public facilities infrastructure on the site.The project is called “Developmentofeconomic activity zone in the neighbourhood of
  4. 4. the Krosno airport”. Complete infrastructure will be installed in 2015. Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Zbigniew Piwka,Kierownik Biura Rozwoju Miasta, tel. 48 13 47 43 219, tel. kom. 48 607 064 340; e-mail:rm@um.krosno.pl, znajomość języka angielskiego Zbigniew Piwka,Head of DevelopmentOffice, tel. 48 13 47 43 219, mobile:48 607 064 340, e-mail:rm@um.krosno.pl, English speaker Małgorzata Chmiel, Konsultant ds.inwestycji, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Małgorzata Chmiel, Investment Consultant, phone:17 857 71 00, mobile: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, foreign languages:basic English Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Zbigniew Piwka,Kierownik Biura Rozwoju Miasta, tel. 48 13 47 43 219, tel. kom. 48 607 064 340; e-mail:rm@um.krosno.pl, znajomość języka angielskiego Zbigniew Piwka,Head of DevelopmentOffice, tel. 48 13 47 43 219, mobile:48 607 064 340, e-mail:rm@um.krosno.pl, English speaker

×