Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zagórz

Site check list_greenfield_729-5_729-1_729-4

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Zagórz

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Zasław Miasto / Gmina Town / Commune Zagórz Powiat District Sanok Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 1,7247 Kształt działki The shape of the site Zbliżony do prostokąta Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Działka bezpośrednio sąsiaduje : z drogą wewnętrzną oraz z linią kolejową Informacje dotyczące nieruchomoś ci Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 23% VAT 19 zł Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Zagórz Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Strefa produkcyjno- techniczna, Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Ba- 1,7247 Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] 2 m Obecne użytkowanie Present usage nieużytkowana Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] - Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) -
  2. 2. Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) N Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) N Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) N Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Ul. Fabryczna- szer. 10 m Ul. Składowa- szer 8 m Ul. Dworska- szer. 8 m Drogi wewnętrzne Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] brak Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km - Kolej [km] Railway line [km] 2 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Zagórz, 200 m Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] Rzeszów- 80 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Rzeszów- 80 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) T  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Na działce  Napięcie Voltage [kV]  Dostępna moc Available capacity [MW] Planowana budowa stacji 15/04 o mocy kV 1 MVA Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) T  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] Na działce  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ]  Średnica rury Pipe diameter [mm] g25, g32
  3. 3.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] 10 m  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] 12 m  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) T  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Na działce Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Dorota Franczak, inspektor, Tel. 13-46-22-062 wew. 67, gg@zagorz.pl Osoby do kontaktu Contact person Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Dorota Franczak, inspektor, Tel. 13-46-22-062 wew. 67, gg@zagorz.pl

×