Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Załącznik nr 1
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji
Site name
Rudna Wielka...
Załącznik nr 1
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
NIE
Przeszkody podz...
Załącznik nr 1
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
NIE
 Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from...
Załącznik nr 1
Required enclosures:
 Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
M...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rudna Wielka - 17,2ha

284 views

Published on

Site check list_dla_rudna_wielka

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rudna Wielka - 17,2ha

  1. 1. Załącznik nr 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Rudna Wielka Miasto / Gmina Town / Commune Świlcza Powiat District Rzeszowski Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 17,20 ha Kształt działki The shape of the site Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Zakupy terenów sąsiednich od osób prywatnych Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Świlcza Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) W trakcie opracowania Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego: II – III kw. 2009r. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Teren niezabudowany pod działalność inwestycyjną, przemysłową Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Ps III – 17,20 ha Nie wydano decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej/leśnej Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski Różnica poziomów terenu do 0,5 m Obecne użytkowanie Present usage Użytkowanie rolnicze Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) NIE Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) 1
  2. 2. Załącznik nr 1 Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) NIE Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) NIE Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) TAK Linia energetyczna Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) TAK GZWP-425 – Główny Zbiornik Wód Podziemnych, Zakaz odprowadzania ścieków do gruntu Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) NIE Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Droga powiatowa nr 3551 o szerokości 6 m Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Najbliższe drogi krajowe: 4 – E4 Kraków - Rzeszów – 3 km 9 – Rzeszów – Radom – 5 km Projektowana autostrady: - A-4 - 5 km - S-19 - 5 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Kolej [km] Railway line [km] Rudna Wielka – 1 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Rudna Wielka – 1 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] Rzeszów Jasionka – 20 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Rzeszów – 10 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) TAK • Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Linie SN na działce • Napięcie Voltage [kV] 15 kV  Dostępna moc Available capacity [MW] Warunki określi Zakład Energetyczny 2
  3. 3. Załącznik nr 1 Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) NIE  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] ~ 550 m  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Warunki określi Zakład Gazowniczy  Średnica rury Pipe diameter [mm] Warunki określi Zakład Gazowniczy  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Warunki określi Zakład Gazowniczy Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) TAK – dotyczy wody do celów socjalnych, do celów przemysłowych w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] ~ 250 m  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] - Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Na terenie tym brak jest kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie terenu wiąże się z budową przepompowni  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] ~ 300 m  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] - Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) NIE Telefony (T/N) Telephone (Y/N) TAK warunki określi TP S.A.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Linia bezpośrednio na działce Uwagi Comments Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Tomasz Michalski – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Tel.: (0-17) 86 – 70 - 139 e-mail: ug.swilcza@pro.onet.pl Osoby do kontaktu Contact person JADWIGA JUCHA – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego Tel.: (0-17) 86 – 70 - 148 e-mail: geodezja@swilcza.i-gmina.pl Wymagane załączniki: 3
  4. 4. Załącznik nr 1 Required enclosures:  Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych); Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);  5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu; 5-10 high-quality photographs giving full view of plot; Zdjęcia lotnicze (o ile są); Aerial photographs (if available). 4

×