Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rzeszów - ul. Ciepłownicza

492 views

Published on

Opis rzeszów ul_cieplownicza

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rzeszów - ul. Ciepłownicza

  1. 1. W rejonie ul. Ciepłowniczej - na południowy wschód od zbiornika wody zaopatrującego EC Rzeszów A A A Rodzaj inwestycji: zakład przemysłowy, logistyka, usługi komercyjne POŁOŻENIE: w północno-wschodniej części miasta, w rejonie ul. Ciepłowniczej, w pobliżu rzeki Wisłok, na południowy wschód od zbiornika wody zaopatrującego Elektrociepłownię „Rzeszów” SA. POWIERZCHNIA: ok. 3,35 ha. FUNKCJA W STUDIUM: w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego funkcję terenu określono jako: „usługi komercyjne, dopuszczenie usług publicznych, działalność gospodarcza pozarolnicza”. PRZEZNACZENIE W PERSPEKTYWIE: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże”, zakłada przeznaczenie pod przemysł, logistykę oraz usługi. FUNKCJA PREFEROWANA: zakład przemysłowy (produkcja nieuciążliwa), logistyka. PRZEZNACZENIE W DAWNYM, NIEOBOWIĄZUJĄCYM JUŻ MPOZP: teren przeznaczony był pod składy, bazy (plan obowiązywał do końca 2003 r.). OBECNE UŻYTKOWANIE: teren niezabudowany; zieleń nieurządzona, nieużytki. FIZJOGRAFIA: teren położony na terasie nadzalewowej Wisłoka (nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi). Teren płaski, o korzystnych warunkach geologiczno-gruntowych. UWARUNKOWANIA KRAJOBRAZOWE: ze względu na eksponowane położenie przy projektowanej „małej obwodni¬cy północnej Rzeszowa” wskazana jest realizacja estetycznych pod względem architektonicznym i plastycznym obiektów. UZBROJENIE: przez przedmiotowy teren i w jego bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają magistralne linie infrastruk¬tury technicznej. Konieczna lokalna rozbudowa sieci rozdzielczych. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OBECNA: od asfaltowego sięgacza drogowego prowadzącego od ul. Ciepłowniczej (ulica zbiorcza prowadząca obecnie ciężarowy ruch tranzytowy).
  2. 2. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W PERSPEKTYWIE: od projektowanej ulicy wzdłuż wschodniej granicy terenu. Projektowana ulica połączy na prawoskręty planowaną „małą obwodnicę północną Rzeszowa” z ul. Ciepłowniczą, przechodząc na południe od schroniska dla zwierząt. Po północnej stronie terenu w najbliższej przyszłości budowana będzie „mała obwodnica północna Rzeszowa”, która łączyć będzie ulice: Krakowską (droga międzynarodowa nr E 40 kierunek Kraków), Warszawską (droga międzynarodowa nr E 371 kierunek Warszawa, Radom), Lubelską (droga krajowa nr 19 kierunek Lublin), Ciepłowniczą, Załęską, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Lwowską (droga międzynarodowa nr E 40 kierunek Ukraina), poprawiając zdecydowanie dostępność komunikacyjną. Obecnie zrealizowany jest już odcinek pomiędzy ulicami Lwowską i Rzecha z wiaduktem nad magistralą kolejową. Arteria prowadzi już obecnie ciężarowy ruch tranzytowy. Jeszcze przed budową wyżej wymienionej arterii możliwa jest budowa łącznika drogowego od ul. Ciepłowniczej. Jadąc poprzez ul. Maczka, a następnie ul. Ciepłowniczą - będzie to skrót o ok. 0,6 km w stosunku do obecnej okrężnej drogi. WŁASNOŚĆ: grunty w użytkowaniu wieczystym Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (aktualność struktury własnościowej gruntów można zweryfikować w Wydziale Geodezji UMRz lub w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa). Na przedmiotowym terenie spółdzielnia nie może realizować budownictwa mieszkaniowego. W przypadku zainteresowania tym terenem, istnieje konieczność negocjacji inwestora z RSM w sprawie zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu. INFORMACJE DODATKOWE: bezpośrednio na północny zachód od opisywanego terenu sztuczny zbiornik wody dla zaopatrzenia elektrociepłowni. Na północny wschód zabudowa usługowa (kompleks obiektów o wspólnym numerze adresowym Ciepłownicza 5: hurtownia„Darex”, hurtownia „Kazex”, stacja obsługi samochodów ciężarowych „Truck Serwis” (dojazd pojazdów typu TIR), zakład zieleni Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Na południowy wschód od lokalizacji funkcjonuje schronisko dla zwierząt. W pobliżu (po przeciwnej stronie projektowanej „małej obwodnicy północnej”) betoniarnia firmy „Resbeton” oraz zakłady infrastruktury technicznej: oczyszczalnia ścieków i Elektrociepłownia „Rzeszów” SA.

×