Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rzeszów Ciepłownicza

504 views

Published on

Grunt na medal_2010__za_.3__formatka_do_opisu_oferty

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rzeszów Ciepłownicza

  1. 1. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy końcu ul. Ciepłowniczej, na zachód od Elektrociepłowni „Rzeszów” Miasto / Gmina Town / Commune Rzeszów / Gmina Miasto Rzeszów Powiat District Miasto Rzeszów Województwo Province (Voivodship) podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 11.97 ha Kształt działki The shape of the site Kształt zbliżony do trapezu Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Istnieje potencjalna możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego o ok. 14 ha. Są to przede wszystkim grunty prywatne. Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Ostateczna cena ustalona zostanie w procedurze przetargowej Właściciel / właściciele Owner(s) Grunty Gminy Miasta Rzeszów Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) PRZEZNACZENIE W PERSPEKTYWIE: obecnie m.in. dla przedmiotowego terenu sporządzany jest projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego„ dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże”, który zakłada przeznaczenie pod przemysł, logistykę oraz pod zakłady infrastruktury technicznej. Prace nad mpzp są na ukończeniu- 2010 r. ) FUNKCJA PREFEROWANA: duży zakład przemysłowy, Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning FUNKCJA W STUDIUM: w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego funkcję terenu określono jako: „tereny specjalne, infrastruktury wodno- sanitarnej, elektroenergetycznej”. Charakterysty ka działki Land Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Grunt jest odrolniony i odlesiony 1
  2. 2. specification Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski, deniwelacje całości terenu poniżej 1 m Obecne użytkowanie Present usage Teren niezabudowany; zieleń nieurządzona, w bardzo małym stopniu użytkowany rolniczo jako łąki i grunty orne Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) Nie występują Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Ok. 5 – 6 m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) Tak Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Nie występuje Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Nie występują Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Tak. Linie elektroenergetyczne: napowietrzna 2-torowa 110 kV i napowietrzna15 kV oraz rurociąg - magistrala ciepłownicza biegnąca wzdłuż wschodniej granicy terenu. Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Tak. Na zachód od terenu przepływa rzeka Wisłok (teren nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi). Północno-wschodnia część terenu objęta jest strefą ochronną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Nie występują Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Ulica Ciepłownicza: asfaltowa, 7- metrowej szerokości, ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Na ulice Ciepłowniczą i Rzecha skierowana jest obecnie część ruchu tranzytowego. Droga dojazdowa tj. ul. Ciepłownicza biegnie wzdłuż wschodniej granicy całego terenu inwestycyjnego. W odległości 0,6 km na południe od terenu, przebiegać będzie „mała obwodnica północna Rzeszowa”, którą już zrealizowano na odcinku pomiędzy ulicami Lwowską i Rzecha z wiaduktem nad linią kolejową. Arteria prowadzi już obecnie ciężarowy ruch tranzytowy. Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A-4 istniejąca - ok. 130 km, autostrada A-4 projektowana - ok. 3 km na północ od lokalizacji. Drogi krajowe nr 4 (E-40), nr 9 (E-371) i nr 19 w odległości 0,5 km (wspólny przebieg w ul. Ciepłowniczej). 2
  3. 3. Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Nie występują Kolej [km] Railway line [km] Rzeszów Główny - ok. 3 km (stacja na magistrali kolejowej nr E-30) Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Do sąsiadującej Elektrociepłowni “Rzeszów” doprowadzona jest bocznica kolejowa od magistrali kolejowej E-30 (Niemcy - Wrocław - Kraków - Rzeszów - Ukraina). Istnieje bardzo dogodna możliwość przedłużenia bocznicy na przedmiotowy teren. Odległość do bocznicy: ok. 0,2 km. Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka w miejscowości Jasionka ok. 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Rzeszów Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) Tak. Przez teren przebiegają: linia napowietrzna 2-torowa 110 kV i linia napowietrzna 15 kV.  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Dla dużej inwestycji przemysłowej należy doprowadzić nową linię elektroenergetyczną z GPZ-u z odległości ok. 1000 m.  Napięcie Voltage [kV] 110 kV i 15 kV  Dostępna moc Available capacity [MW] Kilka MW Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) Nie  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] Ok. 1400 m  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] -  Średnica rury Pipe diameter [mm] magistrala 700 mm 6,3 MPa i gazociąg 400 mm 6,3 MPa  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Według zapotrzebowania Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) Wodociąg w granicy terenu (wzdłuż ul. Ciepłowniczej), średnica rury 250 mm (dotyczy wody dla celów socjalnych i przemysłowych).  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Magistrala wodociągowa w odległości ok. 500 m, średnica rury 400 mm (dotyczy wody dla celów socjalnych i przemysłowych). 3
  4. 4.  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Według zapotrzebowania Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Nie  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] (w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) Kolektor sanitarny o średnicy rury 1500 mm w odległości ok. 475 m, kanał sanitarny o średnicy rury 250 mm również w odległości ok. 475 m. Kanał sanitarny w granicy terenu (wzdłuż ul. Ciepłowniczej) średnica rury 300 mm.  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Bez ograniczeń Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) Tak. Oczyszczalnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, na południe od terenu inwestycyjnego. Telefony (T/N) Telephone (Y/N) Tak. W granicy terenu ulicy Ciepłowniczej  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Uwagi Comments ULGI PODATKOWE: uchwałą Rady Miasta Rzeszowa wprowadzone zostały dla inwestorów uprawnienia do zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała dostępna na miejskiej stronie internetowej: www.erzeszow.pl Uchwała została zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przez Komisję Europejską. Osoba przygotowując a ofertę Offer prepared by 1. Jerzy Bieniek, Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Tel. ( 0 -17 ) 875 – 47 – 99, e – mail: bieniekj@erzeszow.pl 2. Adam Pożarycki, Główny Specjalista Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, Tel. ( 0 – 17 ) 748 – 49 – 20, e – mail: brr@ erzeszow.pl Osoby do kontaktu Contact person 1. Jerzy Bieniek, Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Tel. ( 0 -17 ) 875 – 47 – 99, e – mail: bieniekj@erzeszow.pl Wymagane załączniki: Required enclosures:  Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych); Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);  5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu; 5-10 high-quality photographs giving full view of plot; Zdjęcia lotnicze (o ile są); Aerial photographs (if available). 4

×