Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M. Kachniewska: Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki

93 views

Published on

Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Turystyki w 2015 r.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

M. Kachniewska: Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki

  1. 1. Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki dr hab. Magdalena Kachniewska
  2. 2. Projekt rozwoju klastrów turystycznych na Tajwanie projekt rządowy (w tym Taiwańskie Biuro Turystyki, Komisja ds. Ludności Rdzennej, Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja ds. Rolnictwa, Zasobów Ziemskich i Wodnych, dyrekcje 4 parków narodowych wspierany przez 2 uniwersytety (NTNU, HU) we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Ottawie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu ludności rdzennej ochrona spuścizny kulturowej plemion aborygeńskich ochrona środowiska naturalnego
  3. 3. Profit • ekonomiczny warunek przetrwania People • społeczność lokalna Planet • środowisko naturalne 3 x P
  4. 4. Elementy metodyki projektu badania terenowe (plemiona aborygeńskie) – w tym wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami, starszyzną plemienną, działaczami lokalnymi i artystami obserwacja partycypacyjna i wywiady pogłębione z mieszkańcami niezaangażowanymi bezpośrednio w rozwój turystyki wywiady z dyrektorami parków aborygeńskich, muzeów archeologicznych i etnograficznych, władzami lokalnymi – w większości wywodzącymi się z ludności Han
  5. 5. „nowa archeologia” „nowa antropologia” wykorzystanie dokonań antropologii i archeologii w celu poprawy jakości życia społeczności związanych historycznie z danym miejscem i kulturą identyfikacja i eksploatacja więzi historycznych występujących między kulturami antycznymi i współczesnymi i poszukiwanie podstaw ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o spuściznę kulturową
  6. 6. Tajwańscy aborygeni poddani wpływom kultury europejskiej, chińskiej, okupacji japońskiej i powojennym rządom tzw. Republiki Chińskiej brak pisma (stosowanie europejskiej pisowni imion zakazane w czasach osadnictwa chińskiego i okupacji japońskiej, a także w okresie Republiki Chińskiej do lat 90. XX w.) pozbawieni praw obywatelskich: w okresie okupacji Japońskiej traktowani jako niewolna siła robocza, w okresie Republiki pozbawieni prawa do działalności gospodarczej stanowiącej podstawę ich bytu ekonomicznego
  7. 7. Tajwańscy aborygeni Plemię Język Liczba osób posługujących się Atayal Atayal, Seediq, Sedeg 86,000 Truku Truku 13,000 Saisiyat Saisiyat 5,500 Bunun Bunun 40,000 Tsou Tsou, Kanakanavu, Saaroa 6,700 Thao Thao 200 Paiwan Paiwan 66,000 Rukai Rukai 10,000 Puyuma Puyuma 10,000 Ami Amis 140,000 Yamiv Yami 4,000 Kavalan Kavalan 500 Pazih, Babuza, Haonya, Papora, Taokas,
  8. 8. Turystyka 3P włączenie ekonomiczne i społeczne nowa oferta turystyczna – nowe zawody (przewodnicy, „strażnicy przyrody”) „odzyskiwanie” kultury edukacja społeczna

×