Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Definicja klastra turystycznego

2,966 views

Published on

 • Be the first to comment

Definicja klastra turystycznego

 1. 1. Klaster turystyczny jako łącznik między popytowym i podażowym postrzeganiem oferty turystycznej Magdalena.Kachniewska @sgh.waw.pl
 2. 2. Podażowe czynniki satysfakcji turysty  atrakcyjność miejsca i przeżyć (powód przyjazdu)  kompleksowość oferty  kapitał ludzki miejsca / regionu
 3. 3. Atrakcyjność miejsca/regionu  jakość i unikatowość walorów  wysoka jakość infrastruktury technicznej i społecznej  estetyka otoczenia  emocje i doświadczenia (ASI*, ACE**) * Activities & Special Interests **Activities, Culture, Ecology
 4. 4. Kompleksowość oferty - problemy  usługodawcy i producenci nie zawsze utożsamiają się z branżą turystyczną  istnieją inne podmioty zaangażowane w tworzenie lub promocję oferty turystycznej miejsca/regionu turystycznego (władze lokalne, organizacje turystyczne, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe i jednostki badawcze itd.)  nie każda zbiorowość tworzy efekt synergii
 5. 5. jakość oferty turystycznej jest pochodną jakości zasobów ludzkich: przedsiębiorczości mieszkańców ich zdolności marketingowych i gościnności kompetencji usługowych świadomości elementów kształtujących atrakcyjność miejsca/regionu wiedzy umiejętności współpracy i kształtowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem
 6. 6. Postawa lokalnych mieszkańców jest pochodną  świadomości turystycznej  warunków udziału w podziale korzyści ekonomicznych będących wynikiem rozwoju funkcji turystycznej regionu  jakości życia (poziomu zrównoważenia funkcji ekonomicznej, społecznej i ekologicznej)
 7. 7. obecne rozumienie oferty turystycznej synergiczny efekt współdziałania wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie synergiczny efekt współdziałania usługodawców turystycznych suma ofert usługodawców turystycznych
 8. 8. docelowe podejście do oferty turystycznej synergiczny efekt współdziałania wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie synergiczny efekt współdziałania usługodawców turystycznych suma ofert usługodawców turystycznych
 9. 9. Klaster turystyczny aktywna sieć: wytwórców produktów turystycznych wspierających ich przedsiębiorców innych branż organizacji turystycznych władz lokalnych i podmiotów samorządowych instytucji otoczenia biznesu zaplecza edukacyjno-eksperckiego (uczelnie, instytucje B+R) współdziałających ze sobą w ramach określonej marki (markowego produktu turystycznego) i jednocześnie konkurujących ze sobą jakością, innowacyjnością i unikatowością oferowanych usług
 10. 10. Co to znaczy „aktywna sieć” ? Ważnym kryterium oceny działań klastra jest współdziałanie: wspólne przedsięwzięcia organizacyjne kampanie marketingowe budżetowanie działalności istnienie instytucji inicjującej projekty klastrowe, odpowiedzialnej na koordynację działań (może, ale nie musi to być ROT/LOT) Uwaga! Ocena aktywności historycznej – min. 2-3 letniej! wymaga perspektywy
 11. 11. Co to znaczy „sieć wytwórców produktów turystycznych” ? należy przyjąć perspektywę popytową, czyli szeroką definicję produktu turystycznego – tymczasem wiele podmiotów branży turystycznej nie utożsamia się z nią a inne w ogóle nie maja świadomości swojego potencjału turystycznego niski poziom wiedzy nt. turystyki stanowi wyzwanie dla liderów klastra
 12. 12. Po co w klastrze „branże wspierające”? warunek konieczny! rozległa kooperacja, nie ograniczająca się wyłącznie do sektorów kojarzonych z turystyką, umożliwiająca poszerzenie asortymentu usług, atrakcji, wzmocnienie wizerunku regionu lub branding produktu „synergia kreatywności” kolejne poważne wyzwanie dla lidera – jak edukować urzędników? decydentów? przedstawicieli branż poza turystycznych?
 13. 13. Kryterium terytorialne? nieuzasadnione ze względu na usługi pośrednictwa i informacji, które stanowią ważny element składowy oferty turystycznej duże znaczenie podmiotów funkcjonujących w miejscu zamieszkania potencjalnych turystów (na rynkach docelowych) sugestia doboru podmiotów „współdziałających w ramach określonej marki” beneficjent programu powinien wykazać, że działania poszczególnych podmiotów służą tworzeniu zintegrowanego, markowego produktu turystycznego
 14. 14. Koordynacja działań w ramach klastra jako organizacja (koordynacja) funkcji różnych podmiotów klaster powinien posiadać reprezentanta lider? animator? ”cluster broker”? którego zadaniem wewnętrzny jest m.in. marketing
 15. 15. Marketing wewnętrzny popularyzowanie idei klastra wśród lokalnych mieszkańców w szczególności wskazanie korzyści tym, którzy nie odnoszą bezpośrednio zysków z tytułu obsługi turystów uwzględnianie opinii interesariuszy, którzy mogą postrzegać funkcję turystyczną głównie w kategoriach czynnika obniżającego jakość życia (uciążliwość życia, tłok, zanieczyszczenie środowiska, problemy z aprowizacją etc.)
 16. 16. Kryteria oceny zgłoszeń (short list) przestrzeń (realna i wirtualna) liczba i struktura podmiotów istnienie lidera / koordynatora klastra podstawy współpracy, zasady tworzenia klastra (podejście systemowe) oraz wspólnych procedur charakter i intensywność relacji interaktywność, dyfuzja wiedzy i informacji (wspólna trajektoria rozwoju) wizja i misja oraz korzyści członków klastra idea marki produktu turystycznego obszaru
 17. 17. Kryteria oceny zgłoszeń (plan max) zwiększenie innowacyjności i jakości oraz poziomu specjalizacji oferty turystycznej wzrost przychodów i tworzenie miejsc pracy akumulacja kapitału społecznego tworzenie przewagi konkurencyjnej całego regionu i poszczególnych podmiotów siła zaangażowania czynnika prywatnego funkcja polityki publicznej przejrzystość polityki klastrowej efektywność mechanizmów konsultacyjnych i ewaluacyjnych
 18. 18. LOT / ROT jako lider klastra – warunki powodzenia  poszerzenie zasięgu (kanały dystrybucji) + ocena perspektyw promocji lokalnej oferty na rynkach docelowych  wyjście poza grupę formalnych członków (poza branżę turystyczną)  szerszy cel działalności niż tylko tworzenie i branding produktu turystycznego  przewaga jednostek biznesowych  wzmocnienie roli jednostki badawczej (eksperckiej)  opracowanie mierników rozwoju klastra  identyfikacja czynników kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w regionie
 19. 19. Przyczyny słabej pozycji polskich regionów na rynkach obcych różne aspekty funkcjonowania charakterystyczne dla nienowoczesnych regionów turystycznych: wielofunkcyjność nieostre i otwarte granice rozproszenie własności i kontroli podaży turystycznej (duża rola sektora publicznego) sezonowość niejednolita terytorialnie atrakcyjność turystyczna niedookreślenie oferty = nieumiejętność wskazania rynków docelowych, niewłaściwy dobór kanałów dystrybucji, brak strategii promocji
 20. 20. Dziękuję za uwagę 

×